Pesti Napló, 1921. augusztus (72. évfolyam, 169–192. szám)

1921-08-04 / 171. szám

4 Csütörtök PESTI NAPLŐ 1921 augusztus 4 József főherceg Magyarország feltámadását hirdeti A csabai 101-esek ünnepe Békéscsaba, ausrusztns 3. (A Pesti Napló tudósít ójától) Saóp ünnepet rendeztet ma Békéscsabán a ÍOl-es honwádgyalogezred tisztje! elhunyt bajtársaik emlékezetére. Az ünnepségre Budapestről automo­bilon Csabára érkezett József királyi heroeg Is, *'ki az «zTednök paramosnokai volt, hogy részt ve­gyen volt tisztjei kegyeletes összejövetelén. A főher­ceg Orosháza felől érkezett és autóját Csabán ki­sebb dtefektus is érte. A fogadtatás a Fiiume-szálló ellőtt volt, mig az ezred tisztjei a városháza előtt sorakoztak és ott fogadták a tábornagyi egyen­ruhában lévő főheroeget. Az üdvöz lések után az ewed tisztjei, ugy az aktiv, mint tartalékos tisetek éts a legénység is elvonult a ifőherceg előtt s « néma felvonulással áldozott azok emiékének, akik soraik­ból a háború alatt hősi halált haltak. A mise után József királyi herceg lelkes beszédet intézett volt bajtársaihoz: — Vitéz bajtársaim, sseretett fiaim. Ma non négy esztendeje, hogy mesiszi, femt Bukovinában együtt ftaircoitunik. Egy heti küzdelem után ott ál­lottam a dombon é& -vártam a harc kimenetelét, amelynek itt kellett eldöni. Száz ágy'u lőtte az el­lenséges állásokat és a kiválasztott gyalogezred, a 101-es honvédek legázolták az oroszokat. Mint a vihar, ugy rontottak előre. Még a porfelleg <wm ült A, amit a gránátok vertek fel, máris áttörték az orosz vonalat és a harmadik állásokon tul nyomul­tak előne. Ha más csapatok vomíltak is be Cserno­vkba, a dicsőség a 101-eseké volt. E nap emléke ma is él lePkemíbert, de ott látom a 101-eseket a duktal hágónál is, a Doberdó poklában és minde­nütt, alhol meg kellett védeni a Wazát. Eljöttem hozzátok, hogy megingathatatlan meggyőződésem­nek adjak kifejezést, hogy az az ország, amelynek fiaiban ilyen hazafiság él. nem veszhet el <s hogy Magyarország fel fog támadni. Vigyétek családi fészkeitekbe szeretetteljes üdvözletemet, mindnyája­tok hajlékába el szeretnék menni, mert együtt érezzük és együtt hisszük, hogy újra nagy lesz Ma­gyarország és boldog lesz ez a dicső nép. A főherceg seavait vihatros éljenzés fogadta Azután a 101-esek, egy részük civilben, kalaplen­getve elvonullak még egyszer a főherceg előtt. Vé­gül a Fiu/me-szállóbam bankett volt, amelyen {elkö­szöntöket mondottak a kormányzóra és József ki­rályi hercegre. A bankett után a főherceg Szarvas! kányában automobilon Budapestre utazott. Az enfente közös lépése Berlinben Egyelőre nem szállítanak csapatokat Sziiéziába Berlin, augusztus 3. (A Pesti Napló tudósítójától) Anglia, Franciaország és Olaszország nagy­követei Szerdán megjelentek Rosen külügyminisz­ternél és a szövetséges hatalmak nevében a kö­vetkező rövid jegyzéket adták ki: A szövetséges kormányok azt a kérést intézik a német kormányhoz, tegye meg a szükséges in­tézkedéseket, hogy minden eszközzel megkönnyítse a szövetséges csapatoknak Sziiéziába való szállítá­sát, amelyet az ottani helyzet minden pillanatban SrükségessR teliét. A jegyzék átadását hosszabb ideig tartó esz­mecsere követte, amelynek során az entente-nagy­követek ugy kommentálták a jegyzéket, hogy egy­előre ninci szó küszöbön álló csapatszállitásókról, hanem az entente csak meg akarja tudni, hogy Németországnak mi az elvi álláspontja. Dr. Rosen külügyminiszter kijelentette, hogy Németország a békeszerződésnek a csapatszállításokra vonatkozó határozmányait épp ugy hajlandó végrehajtani, mint atiojy eltökélt szándéka a szerződés egyéb pontjait is híven teljesíteni. (U.) A szovjstkormánii| jjajfdéitása Berlin, á-igusztus 3. (A Pesti Napló tudósítójától) Ma ilt szikratáviratot lógtak fel, amelyet az Orosz szovjetkormány Briand francia miniszterel­nöknek, azonkívül a nyugateurópai és amerikai ál­lamoknak küldött. Ez a szikratáiviral, amelyet, ugy látszik, Csicserin irt alá. voltaképpen kétségbe­esett segélykiáltás, amelyből következtetni lehet arra a leirhataltan nyomorúságra, amely mosta­nában Oroszország népét pusztítja. A távirat azzal kezdődik, hogy az orosz nép és kormánya hálásan üdvözli az európai és amerikai államoknak azt az ajánlatát, hogy Oroszország éhező népén segíteni akarnak. Oroszország azonban megállapítani kény­telen, hogy a segítés szolgálatában állott szerveze­tek, » wtóofgáawsfe «őt a immsssk m ma ismerik eléggé a tényállást. Tekintélyes enrópai é» amerikai lapokban is néha félreértéseken alapuló, sőt olykor teljesen hamis jelentések olvashatók az orosz tartományok helyzetéről. Az orosz kormány szükségét látja annak, hogy valamennyi ország kormányát megkérje, juttassa a pontos adatokat mindazokhoz az alattvalókhoz, kik Oroszország ügye iránt érdeklődnek. Az éhezők támogatására megalakult nagyorosz végrehajtóbizottság megálla­pítja. hogy az éhség legnagyobb mértékben pusztít Asztrahan, Cáriéin, Szaratov, Szamara, Szimbirszk, Csavacs, Birstt, Beleváj, Jaratuz, XJrjnm, Ufa, Krasznojarszk és Mari tartományokban, ahol a tar­tós szárazság következtében a termés vagy teljesen elpusztult, vagy átlagos mennyiségének tíz-tizenöt százalékára csökkent. Ezekben az ínséges tartomá­nyókban tízmillió ember lakik. (U.) 1 Újból leszavazták az igazságügyminisztert A nemzetgyűlés elfogadta a hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló törvényjavas­latot — Támadás Imre Sándor államtitkár ellen — A külügyminiszter a rigai egyez­ményről (Sajál tudósítónktól.) A nemzetgyűlés szerdai ülésén, amelyen Kenéz Béla alelnök elnökölt, Ró­bert Emil beterjesztette az ingatlanok vagyonvált­ségáTÓl, Hermann Miksa pedig a mérnöki wsujtar­tartásról szóló törvényjavaslatok bizottsági jelen­lését. .4 hazaárulók vagyoni felelősiségéről szóló ja­vaslat részletes vitájának folytatásánál Rassay Károly indítványozza, hogy a hazaáruló hltbizomá­nyos teljes vagyonát kobozza el az állam. Gaál Gaszton szerint az az igazságos megoldás, hogy mig Károlyi Mihály él, addig az állam legyen a hitbi­zományi birtok haszonélvezője, de ha meghal, ugy gyermekéi kapják a hitbizományi, mert az ártatlan gyermekeket nem lehet büntetni. Erekl Károly tiltakozik a törvényjavaslat tárgyalása ellen. Tora­csáriyl Vilmos Pál igazságügyminiszter felszólalása után a Ház a szakalszt eredeti alakjában fogadja el. A harmadik szakasznál Meskó Zoltán ajánlja, hogy 'az elvett földet elsősorban a rokkantak kapják. Az igazságügy-miniszter szembeszáll az indítvánnyal, amelyet a Ház ennek dacára nagy többséggel elfo­gad és az Igazságügyminisztert leszavazza. A többi szakaszt -s áltozatlánul fogadja el a Ház. Mlkovényl Jenő ismerteti a mentelmi bizott­ság jelentését több mentelmi ügyben. Pákozdy Andrást izgatás miatt üldözik bíróilag. Bródy Ernő jo.vtüsolja, hogy a Ház ne függessze fel Pákozdy mentelmi jogát. Rassay Károly azzal támogatja az indítványt, hogy amig nyíltan űznek plakátokon vallás elleni izgatott és ttmig az igatságügyminiszter a törvény rendelkezésének nem szerez érvényt, addig a mentelmi bizottság jelentéséhez hozzá nem fórul. Tomcsányl Vilmos Pál igaságügyminiszter: Ab­ban a plakátban súlyos rágalmak vannak egyes képviselők ellen, de Izgatás nincs. Bárczy fsitváíR Hát mi az izgatás, ha nem azl Kerekes Mihály: Bűntett feldlcsérése. Rassay Károly: A legsúlyosabb izgatás. A Ház többsége elfogadja a mentelmi bizottság javaslatát. őrgróf Pallavlclnl György ellen gróf Batthyány Tivadar rágalmazás cimén pert indított, mert az őr­gróf a Nemzeti Kaszinó választmányához intézett beadványában «ulyos vádakat emelt Batthyány el­len. .4 mentelmi blottság Pallavicinl kiadatásának megtagadását javasolja, de a Ház RassQy Károly indítványára az őrgróf mentelmi jogát felfüggeszti. (Vass miniszter Imre államtitkárról) Az interpellációk során Tasnádl-Kovács Jó­zsef ismerteti Imre Sándor kultuszaniniszteri állam­titkár szereplését és hosszasan bizonyítja, hogy az államtitkár destruktív ember. Vass József kultusz­miniszter kijelenti, hogy Imre a legkiválóbb peda­gógusok egyike. Az államtitkárt különben is a le­folytatolt feRyeimi eljárás teljesen igazolta és ar. ál­tala indított perben is már két fokon el i téTU'k rá­galmazóit. Semmi veszedelem nincsen abban, ha Imre adminisztratív államtitkára a knUuszminisz­tóriumnak. mert minden a miniszter kezén megy keresztül. Lezárt akták alapján nem hajlandó Imre ellen ujabb sifcsgálatoi indítani, m-.-rt lehetetlen, hogy a magyar nemzet megérje a második millená­ris esztendőt is és még mindig folyjanak ezek a kom­munista lieccek. Husjár Károly, .majd Haller Ist­ván, mint volt kultuszminiszterek támogatják Vass miniszter felfogását. Dánér Bélának egy sértő közbeszól ás ára Huszár Károly azzal vág vissza, hogy Dánér választási költségeit a kereszténypárt fizette. A Ház ezután a miniszter válaszát tudomá­sul veszi. Végül Huszár Károly kérd'ést intéz a külügy­miniszterihez a rigai egyezmény tárgyára és anyia­i^pMfV- Gróf Bánffy trÍMler bejelenti, hogy az cgyesméity értelmében az összes Oroszországban lévő hadifoglyaink még az év befejezése előtt hazajönnek. Ezzel szemben a magyar kormány átad körülbelül négyszáz embert, akiknek a névsorát Jiutgerth Mihály osztálytaná­csos néhány napon belül magával hozza Rigából. A kormány még a nyári szünet előtt törvényjavss­latot fog beterjeszteni az egyezmény becikkelyezé­séről Huszár Károly közli, hogy Amerika külügy­mmieztere eljárt a szovjetnél hadifoglyakik érde­kében. A Ház a külügyminiszter -válaszát tudomá­sul vette és az ülés délután három órakor véget ért, f^/VWVWWWWVWWVWSAVJVWVVWVA A valuta lerontja a sakk­versenyt is A szeptemberi budapesti nemzetközi sakk• verseny nehézségei (Saját tudósítónktól.) Szeptember 5. és 20. kőzött nagy nemzetközi sakkverseny van tervi.'« véve Budapesten. Máskor már hetekkel ezelőtt hangos a sakkvilág egy ilyen nagy verseny esélyei­nek megbeszélésétől, ezúttal azonban csüggeteg csend honol a sakkőrök tájékán. Pedig a magyar sakkművészet a legelismertebb a magyar művészeti ágak kőzött is megállja helyét. Maróczy, Ckarusek, Szén versenyjátszmái a sakkozás történetének araaylapjára kerültek. Ma­róczy mester világversenyekén lett első, elébe kei rülve Ixiskernek, a későbbi világmesternek. Aí ujabb generáció ssintén adott erős embereket, Bródy, Forgdch és még egy pár ujabb sakkmeste­rünk dicsőségesen «terepeit külföldi tornákon. Szó­val a magyar sakkozás nem olyan csenevész gyer­mek, akinek a nevelése nagyobb áldozatot meg ns érdemelne. Méltán kelthet megütközést tehát, hogy az idei . budapesti nemzetközi sakkverseny, melyet a Bw dapesti Sakkor hirdetett, egyáltalán nem szánt mé­lyebb hullámokat a külföld sakk-köreiben. Elnéztünk a budapesti sakk-klubokba és szomorúan kelleti megállapítanunk, hogy itt is mennyire - pang a/ élet Az asztalok körül alig lézeng valaki, a har­minckét fabáb hasztalan várja mester-kezek érin­tését a hatvannégykockás mezőn. Maga a szeptemberi verseny is szegényesnek ígérkezik klasszis szempontjából. A kommünikék Tarrasch, Réti, Sämisch, Mieses és Kosztic. ne vél hirdetik, melyek elsőrangú nevek ugyan, de mi Spielmann, Vidmar, Tartacoses nevét fájóan nél­külözzük a listán, mikor jól tudjuk, hogy ezek a mesterek minden nagyobb nemzetközi versenyen résztvesznek. Nincsenek is olyan messzeségben, hogy el ne jöhetnének, tehát miért nem jöiuiekt Azért nem, mert a versenydijak csekélyek. A valuta­különbség teszi tönkre a készülő uj versenynek ií a nívóját, mint ahogy a nemrég lefolyt bécsi ver« semyt is lesilányitotta. Megkérdeztük Havasi Kornélt, a Budapesti Sakkőr titkárát, nem lehetne-e segíteni ezen a dol­gon. Havasi titkár a kővetkezőkben nyilatkozott a Pesti Napló munkatársa előtt: — A magyar sakkozóiknak nincsenek mecé­násaik. Tavaly két magyar sakkozónkat meghívták a svédek egy nagy versenyükre, de a két magyar nem tudott elutazni iitiköltség híján. A szeptem­beri versenyt felkarolta a főváros, amennyiben a Gellért-szálló zenetermét díjtalanul átadja, a IM pótvárosi Kaszinótól is remélnek támogatást, da egyéb anyagi segítségük nincsen. Az első dij lá.000 korona, a második 10.000, a harmadik 6000 és Így lefelé kétezerig. Ilyen dijakkal, ha külföldi valutára átszámítjuk, bizony nem igen lehet Capa­blankát ideesábitaui Havannából. Havasi titkár elmondta még, hogy a magyas sakkozók helyzete sohasem volt valami rózzsás. Maróczy mestert, mikor világraszóló sikereit aratta, kinevezték ugyan érdemeire vjfló tekintettel polgári iskolai óradíjas tanárrá, de bizony ez nem a legtöbb, amit ilyenkor adni lehet. Problemati­kussá tette a segítséget az, hogy minden alkalom­mal, mikor .külföldi tornára ment, Maróczy óra­díjat volt kénytelen fizetni a helyettesének. Igy az­tán rá is fizetett a tanári állásra. Maróczy mindig anyagi gondokkal küzdött, borkereskedéssel is megpróbálkozott egyszer (Tétényben volt borpin­céje). majd ez utolsó tíz évben a munkásbiztositó­nál töltött be számtanácsosi állást. Most a Bécs melletti Aussee-ben tartózkodik, onnan irta Havas­nak a napokban, hogy Amsterdamba készül, ahol megtelepedik és üzletet nyit. Már ezzel szemben Capablanka azért az érde­méért, hogy Lakkért legyőzte, évi 5000 dollár tisz­teletdijat kap a szülővárosától. A mi Maróczynk pedig, akit Lasker egyetlen ellenfelének tartottak egyidőben, egész életében a megélhetéssel küzdött, úgyhogy az anyagi gondok fel is őrölték zsenijét. Most pedig Amsterdamba megy és kereskedést nyit. Ily körülmények között nem is csodálni való, ha a szeptemberi nemzetközi sakk-verseny Dem lesz az a nagyszabású kutturésemém, B>e4jr a mm fta&mM mv&t m mm' i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék