Pesti Napló, 1922. december (73. évfolyam, 274–297. szám)

1922-12-01 / 274. szám

Péntek — Kisiklott a keleti epressz. Párizsból táviratoz­zák. Egy londoni hírszolgálati iroda azt jelenti, hogy Drinápoly közelében a nagy vasúti vonalon felszakí­tották a síneket és a keleti expresszvonat kisiklott. Eddig nem állapították meg várjon a vasúti baleset összefügg-e a tráciai határon észlelhető török fel­kelő-mozgalommal. •­­ Hazátlan asszonyok. Nem valamilyen szélső kommunista érzésű asszonyokról van szó, akik elvetemedettségükben a hazafiasság legszentebb érzését is kitépték szívükből. Ezek az asszo­nyok szívvel-lélekkel szeretnének hazájukon csün­getni, de a bürokrácia a szó legszorosabb ér­telmében megfosztotta őket e szent örökségtől. A világháború alatt tudvalevően igen sok amerikai katona időzött francia területen. Ezalatt francia höl­gyekkel ismerkedtek meg, az ismeretségből szerelem, a szerelemből pedig házasság lett. A háború után az amerikai katonák magukkal vitték asszonyaikat. Hazájukba érve, nagy meglepetés várta ezeket a nő­ket. Az amerikai Egyesült Államok törvényhozása oly javaslatot fogadott el, melynek értelmében, ha amerikai külföldi állampolgárnőt vesz nőül, az illető asszony ezáltal nem válik amerikai alattvalóvá, ha­nem megtartja régi honpolgárságát. A Franciaor­szágból átvándorolt nők belenyugodtak volna ebbe a határozatba. Elvégre francia asszonynak lenni sem utolsó dolog. Igen ám, de van egy francia törvény, mely azt mondja: ha a francia nő idegen állampol­gárhoz megy feleségül, ezzel automatikusan elveszíti francia honpolgárságát. — Hát most már mitévő legyek? — kérdezte egy ilyen hontalan menyecske a new­ yorki polgármesteri hivatalban, ahol valamilyen hivatalos elintézni valója volt. — Mitévő legyek, ha se itt, se ott nem akarnak elfogadni? A hivatalnok a vállit vonogatta. — De nézze, — próbálta őt meggyőzni az asszony az igazáról — itt élek amerikai földön, itt születtek a gyermekeim, a férjem amerikai állampolgár, hát csak kell, hogy ez a haza elfogadjon, gyermekének. — Ön nem amerikai állampolgár. — Akkor adjon bizonyítványt arról, hogy kü­­földi vagyok s élvezzem azokat a jogokat, amelyek egy külföldit megilletnek. — Ezt sem lehet, — mondotta a hivatalnok — mert ön elveszítette a francia állampolgárságot. A szegény asszony nem tudta, mitévő legyen. Amerikai politikai körökben mozgalom indult meg, hogy a „hazátlanok" helyzetén valamiképpen segítse­nek. Ezz a h­azátlanság ugyanis nagyon sok kellemet­lenséget szerez nekik, ha valamilyen ügyben, az ad­minisztrációhoz fordulnak. — Csalás a Rassay-párt nevével. Felkérettünk az alábbi nyilatkozat közlésére: — Tudomásomra jutott, hogy előttem ismeretlen egyének, egy állítólag de­cember 29-én a Rassay-párt klubja javára rendezendő művészestély jegyeivel adományokat gyűjtenek. Minthogy sem én, sem a párt erről az akcióról nem tud, ezúton kérem, hogy amennyiben bárkinél bárki ilyen kérelemmel jelentkezik, az illetőt a legközelebbi rendőrnek átadni szíveskedjék. A visszaélés kiderí­tése végett a szükséges intézkedéseket megtettem. Ilassay Károly: — Megölte hűtlen barátja édesanyját. Milánóból jelentik: Titokzatos tragédia foglalkoztatja néhány nap óta a hatóságokat és a közönséget. Sebastianis Anna, egy katonatiszt harmincötéves elvált felesége, agyonlőtte egy vasúti hivatalnok özvegy édesanyját. Sebastianis Anna, mióta elvált az urától, leckeadás­ból tartotta fönn magát. Kitűnően tudott angolul és franciául s ezeket a nyelveket tanította. Tanítványai közé tartozott többek között Gilardoni Vilmos hu­szonnyolcéves vasúti hivatalnok is. Tanítvány és tanítónő között csakhamar meleg barátság fejlődött ki. Két ízben utaztak Bécsbe, hogy betegségük dolgá­ban orvos-specialistákat konzultáljanak. A­ második bécsi út után a fiatal Gilardoni elhidegült az asszony iránt s nem vett többé leckéket Az asszony tudako­zódott az elhidegülés oka iránt, de a fiatalember nem is válaszolt a levelére. Múlt héten csütörtökön Se­bastianus Anna elment a vasúti hivatalnok lakására. Mielőtt becsöngetett volna, megkérdezte a házmes­ternét hogy nincsenek-e férfiak a lakásban. A ház­mesterné azt állította, hogy nincsenek. Az asszony erre csöngetett. Özvegy Gilardoniné nyitott neki ajtót — ön Gilardoniné asszonyt — kérdezte tőle — Igen, az vagyok. — Fát kérem, itt van ez a kis angol nyelvtan, ez az ön fiáé. Ő kért meg arra, hogy hozzam vissza, íme, itt van! Az öregasszony átvette a könyvet, miközben több ízben megköszönte a kedvességet. — Ebben a pillanatban, — vallotta a rendőrségen Sebastianus Anna — nem tudom, mi történt velem. Megmámorosodtam, valami rettenetes vágy fogott el, hogy lelöjjem Gilardoni Vilmosnak az anyját. Ki­vettem a revolveremet és az előlem menekülő szegény asszonyra többször tüzeltem. — De hát miért? — kérdezte a rendőrtisztviselő. — Azért, mert Gilardoni Vilmos megsemmisítette az én boldogságomat, ennek következtében én is megöltem az ő boldogságát. Gilardoni Vilmos tudvalevően határtalanul sze­rette az édesanyját s több ízben mondotta, hogy csak az öregasszony fűzi őt igazában az élethez. A gyilkos asszony még elmondotta, hogy azelőtt sohasem látta Gilardoninét Határozottan tagadja, hogy a vasu­ti hivatalnok és közte valamilyen szerelmi viszony lett volna. Ezt különben a vasúti hivatalnok is megerő­sítette. Kihallgatták az asszony elvált férjét is, aki szintén azt mondotta, hogy képtelennek tartja a volt feleségét ily viszonyok szövésére. Sebastianis Anna régóta excentrikus nő volt s így nem tartják lehetetlennek, hogy elméje megzavarodott — A gyilkos asszony mosolya. A görög mitolo­gikus történelemnek egyik legérdekesebb alakja Phryne, a szép görög nő, akit a szigorú öreg, böl­csekből és bírákból álló aeropag annak idején fel­mentett bűneinek következményei alól,­ szépsége és örök mosolya miatt. Ennek a régi Phrynenek a tör­ténete ismétlődött meg az elmúlt, hetekben egy ame­rikai városban, Los­ Angelesban. Egy huszonkétéves amerikai nőt, Clara Philippset, egyébként egy petró­leumgyáros feleségét, azzal vádolta meg a los­ ange­lesi törvényszék, hogy rendkívüli körülmények kö­zött meggyilkolta egy barátnőjét, akiben vetélytárs­nőjét látta. Még júliusban történt, hogy Mrs Philipps az utcán találkozott Mrs Maidows-nal, aki éppen au­tóját vezette. Az asszony megállította barátnőjét és felszólította, hogy menjenek együtt egy darabon. A barátnő teljesítette a kérést. Útközben egy harmadik nőismerősükkel találkoztak, aki szintén "hozzájuk csat­lakozott Alig mentek egy darabon." Philipps asszony felszólította Mrs Maidowst hogy lassabban hajtson. Amikor ez megtörtént, Philipps asszony szemébe vágta ve­télytársnőjének, hogy szeretője a férjének, fejére sújtott egy kalapáccsal, amelyet kézitáskájából rántott elő. A megtámadott asszony segítségért kiál­tott és kiugrott a kicsiről, Philipps asszony azonban utánavetette magát, utolérte és kalapácsával addig verte, amíg holtan ös­sze nem rogyott. Közös barát­nőjük, aki tanúja volt az egész jelenetnek, nem tudott segítségére sietni a megtámadott asszonynak, mert Mrs Philipps őt is megfenyegette a kalapáccsal. A gyilkosság végrehajtása után Philipps asszony haza­ment és meggyónta tettét a férjének, aki segítségére volt a szökésben. Arizonában azonban elfogták az asszonyt és most a törvényszék elé állították. Az es­küdtszék három nőtagja halálbüntetés mellett foglalt állást, az asszonyok ítéletét azonban megsemmisítette a nagyobb többségben levő férfiak ítélete. A­ férfiakat ugyannis teljesen meghatotta az asszony töredelmes vallomása, szakadatlan könnyezése és állandó bána­tos mosolya arra bírták az esküdtszék férfitagjait, hogy a gyilkos nő felmentését kérjék. Íme: a görög Phrype modern története,­­ tekintve azonban, hogy ezt a drámai történetet Los­ Angelesból jelentik, ahol a legszebb amerikai filmeket készítik, nem lehetetlen, hogy ez a megrázó jelenet nem a los­ angelesi tör­vényszék előtt hanem valamelyik filmoperatőr szín­padán játszódott le.­­ A magántisztviselők méltányos létminimumot kérnek. Vasárnap délelőtt 10 órakor a régi képviselő­házban együttes gyűlést tart a Magyarországi Ma­gántisztviselők Szövetsége, a Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete és a Biztosítási Tisztviselők Or­szágos Egyesülete. A gyűlés foglalkozni fog a létmi­nimum kötelező megállapításával, a béregyeztető in­tézmény felállításának kérdésével és a Ferenc József­kórház autonómiájának visszaállításával. — Nagy bányászsztrájk. Prágából táviratozzák. Hivatalosan jelentik, hogy a nyugatcsehországi szénbányaegyesület schatzlári bányájában ma ki­ütött a sztrájk. A bányákban tizenhétezer munkás dolgozik. Már hosszabb ideje folytak tárgyalások, a munkabérek szabályozásáról, de eredménytelenül. — Az „Oberon" új magyar fordítása. Közel 150 esztendős Wieland romantikus verses tündér- és lo­vagregén­ye, az Oberon, amelynek első megjelenése­kor Goethe az elragadtatás babérkoszorújával üdvö­zölte a szerzőt Annyi emberöltő után ma is frissen, üdén csendülnek a verssorok, hős Hüon lovag és vi­lágszép Amanda csodálatos kalandjait, Oberon és Titánia tündéri varázslatait változatlan gyönyörű­séggel olvassuk ma is. Wieland stancáit, a series keleti hangulatot teremtő poétikus strófákat Tamedly Mih­ály, a bécsi Terézián­um tanára virtuóz készség­gel ültette át magyarra. Rímei pompásan csengenek, nyelvezete könnyed és színes . A magyar könyvpiac­nak bizonyára szívesen látott vendége lesz az új Oberon-fordítás, amelyet az Athenaeum gondos nyomdai kivitelben, Jeges Ernő gyönyörű, színes rajzával díszített borítékban adott ki. Bolti ára tíz százalék felárral 484 korona. — A „Magyarország" mai számának hírei. A Magyarország bécsi tudósítója illetékes helyen arról értesül, hogy Seipel osztrák kancellár december 10—15-ike között jön Budapestre és két napot fog itt tölteni. — Gróf Károlyi Mihály vagyonelkobzási perében ma folytatták a tárgyalást. Horváth Dénes, a kincstár jogügyi képviselője előterjesztette bizo­nyítékait arról, hogy a Károlyi-kormány hadügy­minisztere, Linder Béla táviratban szólította fel az összes hadtestparancsnokságokat a fegyverletétel el­rendelésére. Buza Barna, Károlyi jogi képviselője kijelentette replikájában, hogy a „fegyverletétel"* szót tévesen értelmezik, mert szó sincs ezekben a táviratokban arról, hogy a fegyvereket átadják az ellenségnek, már­pedig a fegyverletétel azt jelent. Horváth Dénes újabb felszólalása után dr. Nagy Vince Károlyi képviseletében kifejtette, hogy nem Károlyi tevékenysége idézte elő a katonatanácsok megalakítását Ismertette a front felbomlásának előzményeit s a többi közt megemlítette, hogy Jó­zsef főherceg október 26-­ kán mint hadosztály­parancsnok azt jelentette a hadsereg főparancsnok­ságnak, hogy a fronton kritikus hangulat uralkodik katonái között, akik önkényes elvonulásról beszél­nek. Egy ezrede határozottan megtagadta az enge­delmességet s más csapatok is így fognak cseleked­ni. Végül felszólította Nagy Vince a főügyészhe­lyettest, hogy miért nem helyezik vád alá a Károlyi­kabinet tagjait is, Friedrich Istvánnal és nagy­atádi Szabó Istvánnal együtt. Horváth Dénes, a kincstár jogi képviselője kijelentette, hogy a vár­alá helyezés a nemzetgyűlés dolga, majd reflektált Nagy Vince adataira. A tárgyalást holnap, pénte­ken folytatják.­­ A nagyköveti tanács arra a­z elvi álláspontra jutott, hogy a királyi család zár alá vett birtokait eladhatják az utódállamok, de az eladott birtokok értékéből alapot kell létesíteniük, mely a királyi család civilistájának fedezésére fog szolgálni. — Nyilatkozat. Dr. Zákány Gyula volt nemzet­gyűlési képviselő úr bocsánatkérő nyilatkozatában azt állítja, hogy közvetve tőlem kapta azt a­ Barkóczy osztálytanácsos úrra vonatkozó beadványt melyet Ferdinándy akkori belügyminiszter úrnak nyújtott át Kijelentem, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Dr. Zákány úr nyilván tévedés áldozata. Ha én csi­nálok beadványt, akkor annak tartalma való és helyt­állók érte. Dr. Molnár Kálmán, nemzetgyűlési gyors­irodai titkár. — Belvedere. Derkovits Gyula nagysikerű kiállí­tása — mint velünk közlik — december 3-ikáig ma­rad nyitva. A Dél-Ka­nál, VII., Erzsébet körút 28. eredeti svéd békebeli minőségű sárcipő igen olcsó árban kapható. PESTI NAFLÓ Csicserin a Balkán-föderáció megalkotását és a Dardanellák szabaddá tételét ajánlja Berlin, november 30. Csicserin orosz külügyminiszter csütörtökön Ber­linbe érkezett, ahonnan éjjel tovább utazik Lausan­neba. Az orosz külügyi népbiztos Berlinben Cuno kancellárral, Rosenberg külügyminiszterrel és Wirth volt kancellárral tárgyalt. A Vossische Zeitung munkatársa előtt Csicserin szándékairól úgy nyilatkozott, hogy Törökországgal együtt biztosítani akarja a tengerszorosok teljes sza­badságát A Dardanellákat egyszer és mindeszkorra szabaddá kell tenni a kereskedelmi hajózás számára, de el kell zárni a hadihajók elöl. A népszövetség vagy más hatalmi csoport ellenőrzését sem Oroszor­szág, sem Törökország nem tűrné meg, mert az vég­eredményben ugyanaz volna, mint a Dardanelláknak politikai célokra való kisajátítása. A Balkán problé­máját a föderatív balkáni államszövetség megvaló­sításával kell megoldani. IV.) A lausáttizes I5r©k delegáció alytalással fenyegetőzik Aj seiíik foiatolságot már otthagyták London, november 30. A törökök felfogása a lausannei konferencia ered­ményessége tekintetében pesszimisztikussá vált Attól tartanak, hogy a szövetségesek következetesen vissza fogják utasítani az oroszoknak a tanácskozásokban való részvételét és így Lausanne elhagyására kény­szerítik őket, amely esetben a törökök minden körül­mények közt hasonló eljárásra vannak elszánva. A törökök nyomatékosan hangsúlyozzák a török-orosz szolidaritást. A Herald szerint a magas portán kije­lentették, hogy Törökország és Oroszország a konfe­rencián elválaszthatatlanul egymás mellett állnak. Lausanne, november 39. A török delegátusok tegnap délután kijelentették a területi és katonai ügyekben kiküldött albizottság­ban, amikor az Égei-tenger több szigete felett gya­korl­andó szuverenitásra von­atkozó követelésük ellen­zésre talált hogy a további vitában nem vehetn­ek részt. 1 Gyapjúfonál 54 K-tól Divatos gyapjú juraper... 3950 K | Férfiingek- 1950 K Női ingek ... 760 K | Férfizokni... 185 K Weiss Pál divatáruháza Budapest VII. kerület, Teleki tér 5 Excelsior Télikert VII. Rákóczi út 72. az emeleten Szanzációs új december! műsort The Räegro Harmonie Four a népszerű néger dalosok Slapesi Willy és Thea Worth, eredeti táncjelenetek Charlotte « Charles Axurea » Partner és a fényes kísérd műsor! Joh­n Kafina Simi cigányzenekara Áko»,J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék