Pesti Napló, 1923. május (74. évfolyam, 98–121. szám)

1923-05-26 / 117. szám

6 Szombat PESTI NAPLÓ Valorizált fogyasztási (Saját tudósítónktól.) A székesfőváros június el­sején átveszi az állami fogyasztási adóhivatalokat és a községi törvénytervezet szerint megszűnő állami bor- és húsfogyasztást adó 1924. január 1-től a várost illeti. A székesfőváros tanácsa már a közeli napok­ban foglalkozni fog a községi fogyasztási adókról elkészült szabályrendelettel és kérni fogja a kor­mányt, hogy a fogyasztási adókat már ez év július 3-ttól szedhesse. Az új szabályrendelet az eddig szedett fogyasz­tási adót kiterjeszti a ví­zhúsra és baromi­ra és az adót aranyparitásra emeli, amennyiben az 1913. évi árak alapján akkor szedett fogyasztási adók sz­sza­­lékos kulcsát kívánja a mai árak alapján megálla­pítani. Ilyenformán az égetett szeszesitaloknál a községi fogyasztási adó a negyedévenként megálla­pítandó piaci ár tíz százaléka, a sörnél az ár 21 százaléka, a bornál az ár 30 százaléka, húsféléknél, vágóállatoknál és baromfinál az ár 4 százaléka lesz. A szabályrendelet luxuscikknek minősíti a sőrt és kérni fogja a kormányt, hogy e cikket az árutaxi­málástól mentesítsék, hogy a 21 százalékos fogyasz­tási adóból várt bevétel a drágasággal lépést tart­­hasson. Elkészült egy külön szabályrendelet az ásvány­víz- és szikvízadóról is. Itt az adókulcs az ár tíz szá­zaléka. Külön szabályrendelet készü­lt az összes nyil­vános helyeken forgalomba hozott bor, konyak, li­kőr megadóztatásáról. Csak a legközönségesebb bor lesz adómentes. A bor adókulcsa az ár húsz száza­léka, a konyaké 25 százalék, a likőröké pedig 33 és fél százalék. Az ásványvíz, szikvíz, bor, konyak, likőr megadóztatásából a város legkevesebb 150 millió Esti Zürich, O.10­.'s. A budapesti kiűzetés mai jegyzése a tegnapi zárlathoz képest */1 pontos javu­lást tüntet fel, ami valószínűleg összefüggésben áll a svájci valuta állandó hanyatlásával. A dollár ár­folyama például tegnapról mára teljes 25 centimes­sel emelkedett, újabb jeléül annak, h­ogy a zsirjei tőzsde értékmérője sem olyan megingathatatlanul stabil, mint amilyennek még hónapokkal ezelőtt hitték. A magyar devizát különben kedvezően ítélik még a többi külföldi piac­okon is és a paritás úgy Bécsen, mint Berlinen és Prágán át javult. A Deviza­központ a cseh korona, a font, dollár és a hollandi forint árfolyamát ma mérsékelten emelte. A mezőgazdasági termelés és a földreform­novella. Az OMGE ma nyújtotta be a földmívelés­ügyi miniszternek a földreform-novella részletes­ bí­u­latát tartalmazó előadói javaslatát. Az i megállapítja és az eredeti törvényt előkészítő jelen­legi miniszter indokoló gra­vaival. igazolja, hogy a novellatervezet, amely a miniszter kijelentése szerint a­z eredeti törvény végrehajtásának gyorsítását cé­lozza, homlokegyenest ellenkezik az eredeti törvény jellemével, sőt a földreform végrehajtását lehetet­lenné teszi, nemhogy gyorsítaná. Emellett oly köny­nyelmű rendelkezéseket tartalmaz, amelyek törvény­erőre válás esetén kiszámíthatatlan mértékben emel­nék az igénylők számát és az igények mérvét és ez­zel kiszámíthatatlan időre nyitott kérdéssé teszi a probléma megnyugtató megoldását, örökös robbanó­anyagot helyez a társadalmi osztályok közé, állan­dósítván a jog és termelés bizonytalanságát. Ez pe­dig ma még be sem látható katasztrófák magvát érinti el. Meg kell állapítanunk, hogy a hosszú küz­delmek árán kompromisszum eredményeként meg­született eredeti törvény a gyökeres kiforgatása sok tekintetben máris óriási kárt okoz, mert izgalomban tartja a gazdatársadalmat. Ha a tervezetet ugyanaz a miniszter, aki az első törvényt előkészítette, így magáévá tenné, akkor az államféflúi megfontoltság hiányának soha nem tapasztalt példáját szolgáltatná. Reméljük, hogy a gazdatársadalom komoly aggályait a miniszter még kellő időben megfontolás tárgyává teszi és a tervezet nemzetgyűlési tárgyalása előtt honorálni fogja azokat a szempontokat is, amelyekre is mezőgazdasági termelés zavartalansága érdekében­ívták fel a figyelmét. Kilencmilliót jövedelmezett Tarcsafürdő. A Burgenlandba szakadt Tarcs­a-g­yógyfü­­rdőt tudvalevőleg részvény­társasági alapon kezelik 5 millió , korona befizetett részvény­tőkével. A most közzétett mérleg szerint a fürdő nyersjöve­delme 8.9 millió, az ezzel kapcsolatos bérleti üzemé 1.9 millió volt, úgyhogy az egész bevétel 13.8 millió koronára rúgott-Ebből a különböző kiadások, közöttük 1.8 milliónyi árfolyam­veszteség levonása után tiszta nyereségül 2 millió­- korona ma­radt, tehát a részvénytőke 40%-a. Az osztrák Nemzeti Bank külföldi tanácsadója, S Bécsből jelenti: A köztársaság elnöke dr. Schnyder Károlyt, a svájci nemzeti bank alelnökét kinevezte az osztrák nemzeti bank tanácsadójává, akit erre az állásra dr. Zimmerman, a népszövetség főmegbízottja jelölt ki. Dr. Lehnydern­ek ebben az állásában joga van a bank valamennyi ügyletébe betekinteni. A bank tisztviselői kötelesek neki az általa kívánt fel­világosításokat megadni. A tanácsadó egyik legfon­tosabb joga az, hogy ezután körvonalazandó bizo­nyos esetekben az elnök vagy az igazgatóság csak a tanácsadó hozzájárulásával hozhat fontos határo­zatokat. Ezerkoronás forgalmiadóbélyegek. A pénzügyminiszter a forgalmi adók bélyegjeggyel való lerovásának megkönnyítése végett loco koronás címletű forgalmiadóbélyegjegyeket bo­csát forgalomba. » 14,6 millió kamatkiadás — 13,4 millió nyereség. Az iparvállalatok növekvő tőkeszükséglete a bank­hitelek fokozott igénybevételében talál fedezetet, mi­hez képest a tartozások összege a részvénytársasági mérlegekben igen szembeötlő emelkedést mutat. Hogy a banktartozás minő kamatteherrel jár, azt a patro­nizáló bankok iránti gyöngédségből igen ritkán árul­ják el a vállalatok. És ezért szokatlan, hogy a Hitel­korona évi bevételt vár a mai árak alapján. Úgy a forgalom,, mint a fogyasztók érdekei szempontjából legsúlyosabb a vámokról szóló szabályrendelet ter­vezete. Eszerint a külföldi árukn­ál az állami vám 30 százalékát, belföldi áruk után ennek 15 százalé­kát, mezőgazdasági produktumoknál pedig az érték 3 ezrelékét fogja szedni a város. A szabályrendeletekben foglalt adók és vámok kezelése, kivetése, ellenőrzése a forgalom oly nagy­arányú újabb megkötöttségét, a kereskedelem és ipar olyan nagyfokú adminisztratív megterhelését jelenti, hogy a javaslatok ellen az összes ipari és kereske­delmi érdekeltségek a legélesebben állást foglaltak.­­ A Gyáriparosok Országos Szövetsége külön ülé­sében foglalkozott a városi vámok kérdésével és el­határozta, hogy a kormánynál fog tiltakozni a tech­nikai szempontból is keresztülvihetetlen vámszabály­rendelet ellen. A Külkereskedel­m­i Szövetség ugyan­csak rendkívüli ülésben foglalt állást a városi vá­mok túlzott emelése ellen. Megállapította, hogy a szabályadeletterveset a nyers kávé városi vámját 1000 koronáról 20500 koronára, a pamutszövetét JOOOO koronáról 101820 koronára, a pamutfonalak­ét 2000 ko­ronáról 59910 koronára, a cipő vámját 2000 koronáról 152160 koronára, a rúdvasét 400 koronáról 221020 ko­ronára akarja felemelni vagononként. A rendkívül nehézkes kezelési szabályok pedig egyenesen megbé­nítják a nagykereskedelmet. . A főváros mai vezetősége már számtalanszor be­igazolta, hogy a polgárság érdekei iránt nem­ visel­tetik sok érzékkel,M­ess újabb irgalmatlan adópréssel pedig rátette a koronát eddigi működésére. bank érdekeltségében mű­ködő Magyar nemes-, posztó-és fezgyár rt. a múlt évről k­.6 millió kamat­teherről ad számot, akkor, amidőn az egész évi fennmaradó haszon 13­4 millió korona. A roppant összegű kiadást a 288­ milliós tartoizás okozza, amely 195 millióval haladja meg a cselekvő folyószámlák egyenlegét. Ebben a helyzetben az alaptőkének 20-ról 80 millióra való felemelése csakugyan megokolt A kamatokhoz leírás címén további 2.2 milliós kiadás járul, úgyhogy a 3.1.1 m­illió korona nyershozamból a részvényeseknek csak 18.4 millió­ korona­ jut, ami így is 67 százaléka az alaptőkének. A budapesti lóvásárra 690 elsőosztályú és, 8 másodosztályú lovat hajtottak ..fel. Eladatlan maradt -110 darab. Fővárosi vá­góra •v­­idékire 59 darabot vásároltak. A forgalom lanyha volt. Árak: hátascsikó 100—180 ezer, könnyebb kocsiló 500— 40 ezer, igás kocsiló, nehéz nyugati faj 600—835 ezer, könnyű :von—180 ezer, alárendelt minőségű 5­0­^300 ezer,­­vágó ?8—25­0­­ezer, öszvér 121),ezer, i­zemár' 60—70 ezer, korona.. . • . .•• Téglagyár 1060 tégla évi keresettel. A Herkules téglagyár Rt.i.málts évi iz mérlegében. 48,'130 körota.'tisetats nyereséget mutat ki, eszerint olyan összeget, ameny­nyibe manapság 1000 darab tégla, kerül. Az ily válla­lati elszámolások legélesebben világítanak arra, mennyire problematikus értékűek a napról-napra köz­zétett vállalati mérlegek, amelyek százalékszerűen bár magas jövedelmet tüntetnek fel, valóságos érték­ben azonban szóra sem méltó csekélységeket és a részvényeseknek ily módon egy doboz gyufára is alig elegendő osztalékkal kel beérniük. A vadászat alkonya. Az új vámtarifaö­rvezet, eltérően a régi tarifától, darabonként állapítja meg a vadászfegyverek vámját és a legegyszerűbb vadászfegyvereknél a vámot 17%-ról 200%-ra emeli. Egy SOO.OOO korona értékű l­ancaster­fegyver vámja a tervezet szerint ma 100.UoO korona. Minden vadászfegyver után inó arany korona vani fizetendő, míg a régi tarifa szerint motormázsánként láO arany korona a vám. Az új tervezet ,nem tesz különbséget a fegyvertípusok között és a legolcsóbb fegyverek darabonkénti vámja is 100 arany­ko­rona. Egyetlen fegyvergyárunk van, amely 1916 óta kísérlete­zik vadászfegyverek gyártásával, de még mindig a­ kísérle­teknél tart. A magyar puskaművesipar ily vámok­ mellett be fog vonulni oda­, ahol a takács- és timáripar van, a múlt emlékei közé, Csor­ka-i Magyarország berkeiben pedig el fog némulni a puskalövés, mert a vadászok még meglevő fegyve­reiket sem tudják majd ja­­ittatni ilyen vámok mellett. Stinnes petróleumrészvényeket vásárolt, Berlin­ből táviratozzák. Hatalmas arányokban növelte meg mostanában Stinnes Hugó a maga amúgy is óriási érdekeltségének körét, amen­­yiben megszerezte az Aktiengesellschaft für Petroleumindustrie és az O'en Werke részvénytöbbséget. Igaz, hogy ezek a vállalatok csak második helyen állanak a német petróleumiparban, de számolni kell azzal, hogy Stin­nes most már meg akarja vetni lábát a petróleum­piacon s ennél sokkal messzebbmenő terveket készít elő. Szó van arról, hogy Stinnes az­ eddig megszer­zett argentínai petróleumkoncesszióit új érdekeltsé­gének keretében fogja gyümölcsöztetni. (II.) A Haditörv­ény felszámolása. A pénzügyminiszter rendele­tet adott ki, amelynek értelmében a ,,Hadi Termény Részvény­társaság felszámolás alatt" cég ellen kereskedelmi ügylet, váltó vagy magánjogi jogcímen fennálló és már le­járt olyan követelés iránt, amelyet a részvénytársaság vagy felszámoló bizottsága nem ismert el írásban, 1923 november 30. napjáig bezárólag kell a keresetet megindítani, hacsak a felek nem állapodtak meg rövidebb határidőben. f­üidőfő és városi vámok 71 bécsi tű­zsd­e Bécs, május 25. A mai értéktőzsde hangulatára, a pénz­piac megkönnyebbülése s a hetipénznek 1%-ig való olcsób­bodása nyomta rá bélyegét. A barátságos alaphangulat ki­fejlődését nagyban elősegítette az amerikai tőkének a szaná­lási akcióban való élénk részvétele is. A kulisszban élénk for­galom azonban mindennek ellenére nem tudott kifejlődni, minthogy a spekulációt a heti zárlat s a K­uhr-vidéki esemé­nyek tartózkodásra ösztönözték. A kulisszal szemben a korlát­piacon az üzletmenet sokkal mozgalmasabb volt s számos fa­vorizált értékben a tegnapinál jelentékenyen magasabb árfo­lyamok kerültek felszínre.­­ A zárlati irányzat a kulisszban kedvetlen, a korlátpiacon szilárd volt. A FELELŐS SZERKESZTŐ: MESTER SÁNDOR KIADÓTULAJDOMOS, A „PESTI NAPLÓ" RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1323 május 26. szénnagykereskerte­ t, yatinäw Mtsa '83. Tal.- 3-48 ! szállít ipari, gazdasági és háztartási célokra raktárról vagy közvetlenül a bányákból porosz kőszenet handlovas szenet karwsni bányakokszot budapesti gázkokszot (6500 cal. rendkívül olcsó áron) és tatai tojásbrikettet Sürgönyeim: Hal­­­osisoksz I 0 Sit i r! isi f is l. , r.!^ mitfrely azonra fts­.rSse KM kapható. Budapest, V. kerület, Pannónia ucca 14 Fetsér és színes női» és férfi divatos formákban, olcsó napi árakon ajánlok. VissontelatiokKak árengedmény I Budapest, IV. Párisi ucca a sz. és teljes irodabe­rendezések Lányi­nál, Vörösmarty H. 53. Telefon: 61—43­0 000 Haronással kezdődik mindazoknak keresete, akik nagyvállalat megbízásából lakások látogatását vállalják, jelentkezés okmányokkal Miksa ucca II. sz. földszint 2. szám g fluppi­ 3300 tejfel felfelé kaphatók. Bauer cipéüzlet,­Gyár u. 16 női kalapgyárában, 8. Budapest,Ferenciek tere 3. — Női és férfikalapok átalakítás, festés és tisztítás végett elfogad­tatnak ezüstöt, fa régiségeket, gyöngyöket teljes ér­ f­eh ríni ? fll. Danii Károly király út 28. Közp. téliben vesz és elad: dUluleUer UUUU városház, főlupu mellett Tűzifa szarasz és gyújtói maximális áron alul kiárusittatik. Suhajda, Budapest, V. kerület, Pannónia ucca 14. szám valódi bivalybortalpú elsőrendű külföldi női teniszcipő bordiszitéssel Fárisi-nagyságban _ 8000 korona, másodrendű minőség ... SSOO—6500 korona. Fehér gyermekcepS, legjobb külföldi gyártmány 25-2­6 27-30 31-34 számig S900 5600 6400 korona TefrénEsorssandá!, la minőség 26—39 30—34 _ ,35—38 31­—4?. , 43—46 számig 4490 S500~660® TOOO 3300 korona Míji vászonE:,sii~3), francia fazonbali, fehér, szürke és fekete színekben. — I Cup Sa Salpa sz­araz Sárok, a létező legjobb minőségben. — Férfi vesztacipők, francia és amerikai fazonban. — Grimita­ p.i v&non .uccai cipők, gyönyörű kivitelben. — Bára ism­­orrott teniszcipők, házi cipők, harisnya­neműek­ mérsékelt árban Budapest, I. ker., Döbrentei tér 4—6. sz. Telefonszám­: 5—71. — Alapíttatott 1998. Schiafor Itt környékén SZOn­ÜS fflOCpm IüHvSz és Budán 3 szobásat. Dr. Fekete, Donány u. 82. Telefoni József 15­92 árpitos-bútoros bor-, gobelin-, m­oquette-, bársony- és selyemgarnitúrák, szalonok és úriszobák leg­jobb kivitelben Bodonyi kárpitosmesternél Budapest, VIII. kerület, Üllői út 12. szám Elveszett Torok Ignác névre szóló index. Kérem megtalálóját Vit, Thököly út 30. szánt alá juttasa el, ahol illő jutalomban részesül JWm Malapra egy teljes ^ ^QQ ftOPOna vég fonal­­ Többezer vég­kiárusítás. Dús választéki Király ucca 13. sz. 11. udvar, műfestő

Next