Pesti Napló, 1924. január (75. évfolyam, 1–26. szám)

1924-01-24 / 20. szám

1 1 Pénteken előszöik a Kamarát­an át magyar Star film 71 három pofon Rendezte­­ Lat­hay Károly főszerep­ők: L. Torday Erzsi és Verebes Ernő. Darka krónika. si­kert­á­rs lapszabály módosítás Bár a naptár még a tél derekát Mai, a gondos pesti családapa már ilyenkor gondol a nyaralásra. D. úrnak, aki kávéháztulajdonos és demokrata vá­lasztópolgár Budapesten, egy szemfüles ügynök a fü­lébe súgta, hogy Nagymaroson nagyszerű háromszo­bás nyári lakásit tud. De már most ki kell venni. D. úr nem sokat habodk. Inneni a család érdekében ki­utasak Nagymarosra. Felkeresi a szóbanforgó lakást. Megnézi a tul­ajdonossal. Elég jó. Az ára is elvi­selhető. — Hát kell nincsen hozzá, gazdájam! — kérdi a szemle után. — Kert? — csodálkozik a gazda. — Igen. Szép, fás, virágos, zöld kert, hogy játsz­hassanak a gyerekek. A gazda félvállról mutat a ház mögé: — Ott van al A pesti kávés odanéz, de nem lát mást, csajt ha­­rot — Ó, igen. — Így szól — a helyét már látom. De mondja csak, gazdáram, maguk felé mikor szokták kitenni a kertet­ . . . * A klubban választmányi ülés van, ünnestélyes és zajos. A tárgysorozat utolsó pontjánál, az indítvá­nyoknál különösen heves lesz a vita. Egy pedáns úr, aki szigorúan őrködni akar a klub erkölcsei felett, azt indítványozza, hogy az alapszabályokba iktassa­nak be egy pontot alsók­ban, ak­ik a kártya­adósságu­kat nem rendezik. Nagy vihar támad akörül, hogy miképpen lehetne elintézni a kártyaadósságok ügyét. A vitához hozzászól egy fiatal festő is, mondván: — Engedjék meg, hogy egy radiká­is indítvány­nyal egyszer­re mindenkorra megoldjam ezt a kér­dést. — Halljuk! Halljuk! Mélységes csendben folytatja az előadó: — Mondassék ki, hogy: aki pedig 24 óra alatt kártyaadósságát ki nem fizeti, az töröltessék... Nagy zaj támadt. A választmányi tagok két csoportra oszlottak: — Igenis töröltessék a klub tagjai sorából, — ez volt az egyik felfogás. — Nem lehet valakit ilyen csekélység miatt ki­zárni, — ez volt a másik párt véleménye. Csak nehezen jutott szóhoz a festő, aki végül is szentori hangon a következőket ordította be a vi­tába: — Nem hagyják befejezni a mondatot! Nem a tag töröltessék. — Hanem? — kérdezték. — Az adóssági Imre, az Operaház nagyszerű hősbaritonja énekli most is Bálint szerepét. Tisza Karola művészi pá­lyájának legnagyobb sikere fűződik Charlotte bá­rónő táncos figurájához. Sziklai József Kricsijo a népszerű művész legkacagtatóbb alakítása, Horti Sándor derűs Werner papája, Örley Flóra, Mi­hályfi Jlia, Babocsay Erzsi, Gábor Ernő, Sík, Páz­mán, Tarnay, Hajagos, Krasznai az előadás többi tényezői. (—) Költők délelőttje. Nagy érdeklődéssel várja az közönség a Nyugat matinéját, amelyet vasárnap délelőtt, 11 órakor tartanak meg a Fővárosi Operett­színházban. Fenyő Miksa bevezetője után felolvas­nak: Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Hel­tai Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Tóth Árpád. (…)­­Hoffm­ann mesé­­t adják ma, csütörtökön a Városi Színházban a hármas bariton szerepben Munszliner Józseffel, a prágai opera művészével. A többi ,főbb szereplő Kruyswick A., Go­ia Gizella, Maleczky Bianca, Havas, Gyöngyi, Somló és Páz­mán lesz. (—) Harmónia hangversenyei: Moissi Alexander egyetlen előadóestélye ma Vár órakor lesz a Zeneakadémiában. D'Albert Eugen közkívánatra február 4-én Vi9 órakor romantikus estélyt ad a Vigadóban. Steiv­er Ferenc karaóraénekes, a slághírű ének­művész III. dalestélye február 29-én' '/:19 órakor lesz a Vigadóban. Slezak Leó március 12-én '/19 órakor adja ária- és dalestélyét a Vigadóban. Palm-Reitler Sonja operaénekesnő, kinek Német­országban és Ausztriában már sok nagy sikere volt, február 3-án adja dalestélyét, amelyen Engel Ivan zongoraművész működik közre. (Vigadó, V.9.) * Csütörtök PESTI NAPLÓ 1924 Január 24. "ff Benes Csehszlovákiának Magyarországgal való együttműködését jósolja London, január 23. (A Festi Napló tudósítójától.) Benes cseh külügyminiszter ma délelőtt Arthur Ponsonay-val, az újonnan kinevezett pénzügyi al­államtitkárral hosszabb megbeszélést folytatott, amelyben felvilá­gosítást adott a cseh külpolitika céljairól. Ez a megbeszélés befejezése volt azoknak a politikai tárgyalásoknak, amelyeket Benes Lon­donban folytatott. A cseh külügyminiszter a sajtó képviselőivel szemben meglehetős tartózkodást ta­núsított és cs­upán a külügyi hivatalhoz közelálló Daily Telegraph politikai munkatársának adott interjút, amely a lap c­sü­törtök reggeli számában fog megjelenni. A Pesti Napló londoni tudósítójá­nak módjában van ebből az interjúból az alábbi, szélesebb köröket érdeklő részleteket közölni: A magyar kök­ön ügyről Benes ek­é­nt nyilat­kozott: — A magyar kölcsön kérdésében rendkívül nagy­­— Feszült helyzetek, frappáns megoldásokban rejlik a magyar grand-guignolok nagy sikere. Har­madik grand­-guignol­ délután január 27-én, vasárnap Forgács Rózsi Kamarásainháziában (VI., Révay u. 18.) (—) Goldmark-est lesz a Szimfonikusok 6. hang­versenye. Vendégművész Geyer Stefi. Vezényel Áb­rányi. Műsor: 1. Lakuntala-nyitány. 2. Hegedüver­senymű. 3. Ke­­lene a »házitücsök« című operából. 4. »Falusi lakodalom« szimfónia. Jegyek a könyves­boltban, Váci ucea 1. (—) Kereszty Jenő orgonaestje ma, január 21-én­­.6 órakor a Zeneakadémiában. (—) Szedő Miklós dalestéje január 26-án. Műsor: Schubert Schöne Müllerin-ciklus és Kodály kéziratos dalok. (Rózsavölgyi.) (—) Waldbaner—Kerpely január 30-iki estjén Dohnányi A­dur quartett, Ravel duo, Mozart G-moll quintett. szerepelnek. (—) M­­ary-Kreyblyné Lohner Margit "január 31-iki műsorán Schubert, Brahms, Wolff, Strauss ke­vésbé ismert dalai. Gonda István zongoraestje holnap, pénteken Vs 8 órakor a Vigadóban. (Fodor.) (—) Helge Lindberg, a finn mesterdalnok március 15-iki dalestje iránt óriási az érdeklődés. Jegyek Fodornál. (_) a Scvcik-vonósnégy is február 4-én tartja egyetlen kamaraestjét, amelynek műsorán Beetho­ven, Smetana, Csajkovszky művei szerepelnek. Je­gyek Fodornál. (—) »Az oxfordi herceg«. A Royal Orfeum február elsején előadja Fodor Lászlónak, a »­avarrai Mar­git« nagytehetségű szerzőjének »Az oxfordi herceg« című vígjátékát. A darab női főszerepében vendég­művésznő lép föl: B. Csathó Gitta, aki négyévi svájci vendégjátéka uitán hazatérve nemrég a Belvárosi Színházban ara­­­t igen nagy sikert »A jéglap« és » A nagy bariton« főszerepeiben. Partnere is vendég lesz a Royal Orfeumban: Dénes György, a Vígszínház művésze, aki az oxfordi herceg szerepében kiválóan jó és hálás szerephez jut. A Royal Orfeum pompás színészgárdája nagy ambícióval készül a ragyogó der­űt árasztó vígjátékra ; az igazgatóság pazar dísz­leteket és jelmezeket készíttet a farsangi miliőben és egy Monaco-szerű nagyhercegség udvar­r­­álján játszódó darabhoz. (—) A mai előadások. Operaház: Álarcc.bál (7). — Nemzeti Színhséz: Lear király (7). — Városi Szín­h­áz: Holtmann meséi (7). — Vígszínház: Szabóts­y Zsigmond Rafael. (Vs8). — Fővárosi Operetts­inház: Pompadour (ViS). — Király-színház: Mézeskalács (ViS). — Magyar Színház: Égi és földi szerelem C/28). — Belvárosi Színház: Nem­ csalom meg az uramat (Vi8). — Renaissance Színház: Az első hajnal (Vi8). — Blaha Lujza­ színház: A balga szűz (Vi8). — Andrássy úti Színház: Guszti, Aljas gazember!, Francia betle­hem stb. 6/29). — Várszínház: A kék postakocsi (7). — Apolló Színpad a Helikonban: Vili, Albert,­­ Kokain stb. (8). haladást értünk el a londoni értekezleten és miost már csak néhány jelentéktelen nehézség le­r­üzdére van hátra. Remélem azonban, hogy valamennyi ér­­dekárt nemzet továbbra is előzékenységet fog tanúsí­tani, hogy a kölcsön létrejötte biztosit tatsék. — Csehország — mondotta Benes — következete­sen olyan politikát folytatott, ame­lynek irányelvei: tartós békeállapot Európában, hazám pén­zügyi és gazdasági helyzetének konszolidálása és a Népszövet­ség alapelveinek alkalmazása. Szomszédainkkal a megegyezések rendszerét építettük ki. Ezt a rend­szert Ausztriára már kiterjesztettük és reméljük, hogy rövidesen Lengyelországra is kiterjeszthetjük. — Bizonyos vagyok abban, — jelentette ki ez­után Benes — hogy Magyarországhoz való viszo­nyunk, amely nagyon megjavult, továbbra is jól fejlődik és könnyen meghozhatja az együttműködést, amelynek nézetem szerint okvetlenül el kell jönnie. Franciaországgal való megegyezésünk a megnyug­vás és stabilizáció tényezője lesz Európában. (II.) bemutatni, az amerikai filmgyártás két grandiózus művével lepi meg a közönséget a Mozgókép-Otthon. Az egyik két részből és összesen tíz felvonásból áll, s a címe: Egy bános asszony. (Egy asszony, aki megl­enhődött.) A másik: Győzedelmes ifjúság című hétfelvonásos amerikai film. Mind a két film a­z amerikai Paramount-gyár legszebb, legújabb és leggazdagabb terméke. Minden benne van ezekben a film­­ekben, ami az elsőrangú amerikai filmeket világhírűvé tette. A ma éjjeli házi főpróba után­ holnap fogunk beszámolni részletesebben ezekről a filmekről, ame­lyeket nagy külföldi sikerek híre előzött meg. Az előadások 4, 6, 8 és 10 órakor kez­dődik.­­ A Kamarában ma utoljára a Dagesztáni Köpi- ,­nics első része, holnap pedig a még sikerültebb és hatásosabb második rész kerül bemutatásra, melyben Kleptomanides, a népszerű Pufi turpisságai elérik méltán megérdemelt büntetésüket. De eddig is szá­mos kalandon mennek keresztül a hősök, leleplezve a balkáni szélhámosok összeesküvését és megszer­vezve az általuk eltulajdonítot rengeteg aranyat. A Dagesztáni Kopinics befejező részével egyidejűleg kerül bemutatásra a Star legújabb magyar filmje, a Lajthay Károly rendezésében készült Három pofon, melynek főszerepét L. Torday Erzsi, Verebes Ernő, Fáy Szeréna és Vendrey Ferenc alakítják. X Az évad legnagyobb filmje az Elvarázsolt lélek a Royal Apollóban! X A Nyugat-mozgóban csütörtöktől vasárnapig Az igazság harsza, főszerepben Robert War­tw­ick és a Leánykám (My Baby) főszereplő Gloria Coogan, kerül bemutatásra. X Látta már az Elvarázsolt lélek című film­szenzációt a Royal Apollóban! X Nézze meg az Elvarázsolt lélek című film­­szenzációt a Royal Apollóban! X Omnia: Egy dollár, a Corvin-gyár nagysikerű •Jókai-filmje és Max Linder bohózata: Maxi, a mű­­kedvelő fotográfus. ('/:5, V.7, 8 és V.10). MOZI Az Egy chwildi­ küzdelme két amerikai filmmel A Mozgókép-OH.izu pénteki premierje. Aki az utóbbi napokban a Mozgókép-Otthon­­ pénztárát figyelemmel kísérte, meglepődve tapasz­talhatta, hogy minden este százával hagyták el az emberek a mozgó előcsarnokát jegy nélkül. Öröm­­­mel mondjuk ezt el, mert magyar film még eddig ilyen sikert nem aratott. A Corv­i-filmgyár mester­művéé, az Egy dolláré, a dicsőség, hogy gy csa­pásra megváltoztatta a közönség véleményét a ma­gyar filmekről. A Mozgókép­ Otthon idei sikerei közül az Egy dollár vitte el a pálmát. A Mozgókép Otthon igazgatósága mindent elkö­vetett, hogy az Egy dollárt még egy han­g műsoron tarthassa így azokat is kielégíthesse, akiknek nem volt módjukban e héten a filmet megnézni. Azonban­­ minden fáraadozása k­árba veszett, mert a Mozgókép­­ Otthont súlyos feltételű szerződések kötik két ameri­­­kai film bemutatására. Ezek a filmek dátumhoz van­nak kötve, el nem halaszthatók s így fénytelen az igazgatóság a nagysikerű Egy dollárt műsoráról le­venni, hogy helyet adhasson a két amerikai filmnek. Új műsorában, amelyet holnap, pénteken fog 4 AZ ESZTENDŐ SLÁGERE (iiiiissiiuEiiianiiiiiiiaiiiHiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiii Egy bűnös éjszaka története a Royal-Apollóban! Előadások 5, 7 és S-kor. Rennes helyárak. Jegyek elővételben WIIIKIIII ! Mezg­ófényképszínházak műsora: Carmen-mozgó (J. 120—54), A vörös lovas (7 felv.) — Rejtelmes In­a (4 órától folytatólagosan). Corvin Szinti''z (98—88, J. 95- 124): A tengeri medve (Harald Lloyd) — Az elátkozott kincs — Angol Hiradó és Pathe sportrevü (háromnegyed 5, 7 és negyed 10). Diana-mozgó (V., Visegrádi ucca 31. sz.): Mister Mor­land bosszúja — Akár az emberek (állatfilm). Eldorádó (Népszínház 11 f­a 31.): A lélek órája (f1 felv.: Lóth N­a) — A két finom mákvirág (előadá­sok 5 órától folytatólagosan). Kamara (J. 140—27): Dagesztáni Kopinics (Huszár Pufi) (4, 6, 8 és 10). Mozgókép Otthon (182—62): Egy dollár — M. V. S. A. (burleszk) — Angol Híradó (4, 6, 8 és 10). Nyugat (71—62): Az igazság harc­sa (Robert War­wick) — Leánykám (My Baby) (Gloria Coogan) (V=4, % 6, ','iS és V'slG). Odeon (J. 2—63): Castiliai véreb (Szivek hóhéra) (V46, Va8 és Vilo). Olympia (J. 129—47): Forgószél kisasszony (7 felv.) — Három öreg legény és egy kis leány (5 felv.) (4, 6, 8 és 10). Royal Apolló (J. 118—94): Az elvm­ázsolt lélek (Egy bűnös éjszaka története) (5, 7 és 9).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék