Pesti Napló, 1924. augusztus (75. évfolyam, 156–180. szám)

1924-08-17 / 169. szám

TVasárnap PESTI NAPLÓ 1924 augusztus 17 IS Houben Gerő Ferenc s távollészében győzött a kétszásméteres síkfutásban A, KAOE svéd stafétája legyőzte Crefeld stafétáját — Nonn János (BTE) beállította a magasugrás országos rekordját — A tartalékos KfiOE sífédiött a tartalékos MfiC ellen a 4x499 méteres stafétában !Saját tudósítónktól.) A hétköznapi versenyeken megszokott kisszámú közönség jelen­létében zajlott le a KAOE atlétikai mitingjének első napja, amely egy­kér értékes eredményt hozott. A verseny fő érde­kességének ígérkező 100 méteres síkfutás, amelyben Soubennek Gerővel kellett volna erejét összemérnie, nokit veszített érdekességéből, mert, Gerő Ferenc távolmaradt a verseny startjától. Gerő kijelentése eszerint minden erejét a vasárnap eldöntésre kerülő 100 méteres síkfutásra tartogatja é­s nem kívánt, ab­ban a számban indulót, amely sem neki, sem pedig Froubenre,k nem távja. Houbennek sem volt nagy kedve 200 méteren elindulni, azonban őt egyesületé­nek szerződése kényszerítette. Még így is beállította a magyar rekordot, 22.2 mp. alatt, győzött Kurunczy­­Lajos ellen. A meghívásos stafétában azonban akár­csak Gera I., ő sem állt starthoz, mutatva azt­, hogy a holnapi százméteres futamot komolyan veszi és meg akarja őrizni idei veretlenségeit. A meghívásos svéd, stafétában, a g­refeldiek Hou­hen nélkül futó csapata kikapott a KAOE Gero I. nélkül fu­tó csapatától. Ugyancsak a­ KAOE nyerte a tizen méteres stafétát is tartalékosan, a szintén tartalékos MAC ellen. A hízásnak indult Nonn János meglepetésre be­állította a helyből magasugrás országos rekordját ~117 cm­-es eredményével. Különben a verseny prog­ramján sok felesleges és unalmas szám szerepelt, a felét el lehetett volna hagyni. A rendező egyesület mindent vasárnapra zsúfolt össze, ami nem egészen helyes. A míting részletes eredményei a követ­kezők: . 260 m- síkfutás: 1. Bouben (Crefeld) 32.2 mp. 2. Kururu­­zy Lajos (KAOE) 22.5 mp. 3. Gerő Mór (KAOE) 22.8 mp. Houben már a startnál előnyre tesz szert, amit a célig fokozatosan növel. Erqtalje-Kebben fut, mint két év előtt. Kurunczy szépen tar­ Urtta magát. Diszkoszvetés (előnyverseny): 1. Gyurka László (CFl­p) 40.15 m­ (t­­m. e.) 2. Szűcs Árpád (MAB) 39.95 m. (1.75 m. 3. Balogh Lajos (MAFC) 39.85 rö. (7.5 m. e­) Érdektelen, unalmas verseny. 100 m. másodosztályú síkfutás: 1. Winter Arnot­ (KAOE) 11. 7 mp. 2. Steinmetz István (.KAOE) 117 mp. 3. Ráday László (BEAC) 11­8 mp. 100 m. síkfutás (előnyverseny): 1. Krieger László (FTC) 51 mp. (20 m. e.) 2. Pártos Ernő (ESC) 3. flór-Váth József (MTK­) 100 m. sikfi'tós ( junior): 1. Km (es. Sándor (FTÖ) 1 p. 12.7 'mp. 2. Farkas Ferenc (MTK). Svédstaféta (meghívásos verseny): 1- KAOE (Vida, Magyar, Kurunczy, GeWe II.) 2 p. ,4­.4 mp. 2 Crefeld (Leb­en, Versing, Sieg­mann, Vössen) 3 p 10.4 mp. Vida némi élsönnyel váltja Magyart­, aki azonban mintegy 5 méter hátránnyal adja át­ a bo­tot. Kurtunczyniak Kurunczy igen kényelmesen be­hoz­za a német futó előnyét és még 6 métert rá is ver. Gerő II. egyenletes tempóban megszalad Vossen­től és 15 méterrel győz-Magnyugrás (előnyverseny): 1- Magyar Ala­jos (KAOB) 176 r.m. (8 cm. e.) 1. Ilséfai Sándor (­MTE) 175 cm. (12 cm. a.) 3. Törpényi Dezső (BBTE) 163 cm. (11 cm­ e.) IYiOO m. stafétafutás: 1. KAOB (Vogfil, Ruzicske, Steinmetz, Kuronczy) 6 p. 36.6 mp. 2. MAC (Veress Elemér, Berezi, Püspöki Tibor, Fixl) 3 p. 37.6 mp. Ve­ress Vogelse négy méterrel veri. Bejezi előnyét, meg­tart­ja Ruzicska ellen, míg Steinmetz már előnnyel váltja Kurunczyt, aki láthatóan lazsál, spórolva ere­jével a holnapi versenyre. A finisben az utolsó tíz méteren elszalad a tréning nélkül álló Fixbtől és pár méterrel győz. Helyből magasugrás: Nonn János (BBTE) 149, cm. Országos rekord beállítva: 2. Magyar Alajos (MTK) 143 cm. 3. Kellner Kornél (BBTE) 140 cm. A vasárnapi program kiemelkedő száma a Hou­ben—Gerő párviadal lesz száz méteren, valamint a fXI­0 méteres stafétafutás, amelyben a KAOE csa­pata Crefeld stafétájával veszi fel a küzdelmet. MOZI Holnap kezdődik az élet — A Glória-film­gyár bemutatója. — Rákosi Viktor aranyos kedélye, hazafiassága és m­egrázó drámaisága mind benne van csorbítatlanul a Glória-filmgyár legújabb filmjében, a Holnap kez­dődik az élet című 7 felvonásos igaz történetben. Öröm volt nézni a zsúfolt nézőtér tomboló lelke­sedését ennek a filmnek a bemutatójánál. Meg kell külön említenünk, mert egyedülálló eset, hogy tele volt a színház előcsarnoka könnyes szemű emberek­kel a bem­utató után, akik lelkesedéstől remegő han­gon beszéltek a film egyes jeleneteiről. Kénytelenek vagyunk már most leszögezni, hogy magyar film még nem aratott olyan meleg sikert, mint a Holimp kezdődik az élet. A film, eltekintve két szépséghibájától, tökéle­tes. Ezt meg kellett állapítanunk, hogy elégtételt­­szolgáltassuk a­ilm rendezőjének, Forgács Antal­nak, aki teljesen magára hagyatva, a szakértők szkeptikus rezerváltsága ellenére olyan munkát pro­dukált, amely a legn­agyobb magyar filmgyárnak is becsületére válna és minden­ bizonnyal a külföldi viszonylatban is megállja a helyét. A film­ fotográfiái, ellentétben a szokványos mi-ffyar filmekkel, me­glapocu jók. Beállításuk hibátlan, élesek, tiszták és művészi­­kidolgozásúak. Kruppka Kovács Gusztáv ezzel a munkájával az első opera­tőrök közé küzdötte fel magát. A s/,igés/,ek közül különösen két­ nevet kell ki­emelnünk. Az egyik Kompóthy Gyula, akitől még ilyen átgondolt, művészi alakítást nem láttunk. Meglepetést keltett még Verebes Ernő alakítása is. Ez a fiatal színész úgy látszik inkább otthon érzi magát a­ filmen, mint a színpadon. Harmatti Hilda elragadóan finom és művészi játéka külön élvezetet nyújtott, nem kevésbé Korán Mary különleges egyénisége. De a többiekről is csak jót mondhatunk. Stella Gyula, Kürthy Teréz, Mikó László, Szarvassy Soma, Bende László, Borgy Lajos és a kis Lázár Gida egytől-egyig becsületes jó munkát végeztek.­­ A Royal Apollóban Eugen Brieux regénye: Blanchette, Léon Mathot és M. de Feraudy főszerep­lésével, valamint Kísértet az erdőben Jean Angelo főszereplésével naponta Vio Vs8 és '/ily órakor. X Urániában a Gunnar Tonnaes világattrakció a Prometheus, '/cl, '/.6, 3/i8 és 10. X A Kamarában ma is az Iramszarvas csodája is a Frou-Frou. Előadások 4, 6, 8, 10 órakor. SATURNUS £aaSr z­e, UNICUSI VIASZ THEKLA PAQLOVIASZ Satumus gyár, Sutfapest, VII« Petsrdi u,13 i fELELŐS SZERKESZTŐ: MESTER SÁNDOR KIADÓTULAJDONOS, A„PESTI NAPLÓ" RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓI SEBESTYÉN ARNOLD IGAZGATÓ LÓSPORT Alasi augusztusi versenyek. A tegnapi főverseny, a Buday díj, bár kevéssé érdekesnek ígérkezett, vé­mégis szenzációssá fejlődött. Classicus, herceg Festetich Szent István-díjzjelöltje, ugyan távol ma­radt a futástól, melyért, ha megnyerte volna, a nagy díjban harmadfél kilóval több súlyt kellett volna vinnie. Ellenben indult Agrass és indult Mutatós és gróf Wenckheim kitűnő négyévese, visszanyervén ta­valyi teljes tudását, megverte Dreher úr kancáját, melyben pedig­­egyesek már legjobb hároméves lovunkat vélték felismerni Természetes, hogy ezek után Mutatós lett egyszeriben a Szent István-díj fa­voritja és előreláthatólag az is fog maradni, még akkor is, ha Classicus, mely vasárnap mégis csak bemutatkozik, meg iz nyerné versenyét. A tegnapi napról még két dolgot kell feljegyezni: az egyiket már különben ki sem kell emelni, annyira természe­tes immár, hogy a bukmékerek megint rengeteg pénzt nyertek és a közönség ismét tönkre ment. A­ másik, ami említendő, Szabó Lajosnak, a most éppen nagy formában lévő, ügyes és rokonszenves magyar zsokénak az esete. Igazán mesem­­ről van szó, ameny­nyiben a második versenyben Szabó lovának, Vésztő­nek úgy nekiment egy Stenzl nevű igen tehetség­telen lovászfiú, Forbaund, hogy Vésztő beleüt­között egy másik fába, megbotlott, elvágó­dott és Szabó jóformán csak a szerencsés véletlennek köszönheti, hogy ép bőrrel került vissza a m­ázsálóba. Itt azután emberileg érthető felháboro­dásában, de mindenesetre elítélendő hatalmaskodás­sal, se szó, se bes­zéd, nekiment Stenzlnek­ és alapo­san megpofozta. Az igazgatóság maga elé citálta a bűnösöket és Szabót kemény ítélettel sújtotta: meg­tiltotta neki, hogy ez év végéig másnak is lovagol­hasson, mint annak az istállónak, mellyel szerződé­ses viszonyban áll. Szegény Szabónak ez a veszedel­mes kaland ilyenformán legalább ötven milliónyi kárt okozott, míg Stenzl, aki majdnem emberéletet oltott ki brutalitás vigyázatlanságával, a jogtalanul rámért pofonokon kívül nem kapott semmiféle bün­tetést. Mert csodálatosak néha a földi igazságszol­gáltatás i­tjai, különösen ha ez a föld be van gye­pesedve ... A holnapi versenynap egyébként az Istállók díja mellett, melyet Classicus részvétele tesz érdekessé, ha még egy nagy eseményt is, a Bérczy Károly-emlékversenyt, egy kétévesüknek szánt te­nyészpróbát, mellyel a Magyar Lovaregylet, mely­nek antizsurnaliszta szelleme éppen eléggé ismere­tes, nagy meglepetésre egy újságíró emlékét tisztelte meg. Ennek a versenynek gróf Jankovich-Bésán Ba­j­társ­a a nagy favoritja, még pedig teljes joggal, mert ez a ló, mely eddig csak egyszer futott, akkor oly tekintélyes formát adott is, hogy 46 kilós olcsó súlyával emberi számítás szerint meg sem lehet verni. Jelöltjeink a halnapi napra: I. Classicus. II. II. Nápoly—Furmint. III. Bajtárs. IV. Mönchsberg. V. Susa vagy Szita. VI. Be­au Fox. NYÍLT-TÉR Édesanyám ! arra kérem, flabkávét ne főzzön nékem. Ha kínálják, se vegye meg, Mert a kezem­ ettől remegi És ettől sápadt az arcom, Éjszaka ettől nem alszom, Éppen úgy, akár a nagyok, Ideges is ettől nagyok. Tudok jobbat százszor annál, Ami vért ad, ami táplál, Jóízű és egészséges, Ilogy a legjobb, nem kétséges, Megveheti olcsó árért A Szent István malátakávét. Kisasszonyt keresek 8 éves fiú mellé Szlovákiába, perfekt angol nyelvtudással. Jelentkezni lehet Kernt*nyaláncnál,Rákóczi út 61. II. emelet II. Xapituta '1—­4-ig Mini gyönyörű virágtopoly háló 2,500.000, fényezett ebédlő 3,500.000 átadó. VIII., Nap utca 6., József körút sarok Kétrekeszes előszoba-szekrény 1 r»|i|+ mArvinylappal. 170X70 cm n|oHe Cím a ki­ru" nagyságban,jutányos brou d­alU" adóban VIIOgOSPllKtnieiQftfg 200 • m­_ _ méter nagy, a Rákóczi út közepén, részben vagy egészben kiadó 4,5­ szobás központi fekvésű szép lakást keresek a­jánlatokat»Balkonos* jeligével Gyuri-Nagy hirde­tési iroda, VII. ker., Kertész utca 16. szám. továbbít­ott EmmicsMlMMT előnyösebben ajánl •. mmimim I Modern bÜtOP-szalon állásidő nap Iciá­litása I Teljes lakberendezések. Üllői út 14. 82 k m és Baross ucce 11. 82. Cégtulajdonos • Gáspár Nándor, Szabari magtekintés Akinek nem mindegy MIT TESZ A NYELVÉRE az csak mindenütt a SZENT ISTVÁN-CUKORKÁT kérje, mert ezt va­lódi olaj­okkal, tiszta izekkel ké­szítjük. Megismer­hetők, hogy minden szem cukorkába a SZENT ISTVÁN eze van préselve. Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek rt.

Next