Pesti Napló, 1925. március (76. évfolyam, 49–73. szám)

1925-03-10 / 56. szám

Kedd PESTI NAPLÓ 1925 március 10 TESTEDZES m i «Ii Durvák, unalmasak voltak a Vasas—UTE kivételével a vasárnapi meccsek A BTC legyőzte az FTC-ét (Saját tudósítónktól.) A vasárnapi futball­mcrtőzések között az érdeklődés homlokteré­ben kétségtelenül az UTE—Vasas-mérkőzés ál­lott. A közönség, amely tömegesen kereste föl a pályát, nagyon jól tudta, hogy minden való­színűség szerint itt kapja a legjobb sportot és bármi történjék is, ezen a mérkőzésen látja hosszú idő után ismét a futball igazi szépségeit, a csatársorok gyors és átgondolt akcióit, a vé­delmek tökéletes romboló munkáját, szóvai a klasszikus értelemben vett futballjáték szépsé­geit. A Vasas ée az UTE nem is hagyták cser­ben azokat, akik bennük bíztak. Mindkét csa­pat legjobb tudásával állott porondra és ha­talmas, változatos küzdelemben mérkőztek meg egymással. A meccs, mint azt előre megjósol­tuk, a formáknak megfelelően döntetlenül vég­ződött, hiszen az UTE védelme teljesen magárahagyot­tan, fedezeteinek támogatása nélkül kellett, hogy megküzdjön a jó formában levő Vasas­osatársorral, míg az ÜTE-csatárok akcióit na­gyon megnehezítette és néha csírájában elfoj­totta a respektábilis játékerőt képviselő Vasas­fedezetsor és védelem. Utána, mintha csak a futball meg akarná mu­tatni, hogy híveit el tudja és el akarja keseríteni, régen látott nívótlan és unalmas mérkőzés­ben küzdöttek meg egymással az MTK és a III. kerület. A bajnokcsapat, amelyik a lista tanulságai sze­rint mérföldekkel előzi meg összes riválisait, ezen a meccsen olyan gyenge játékot produkált, amilyenre a. legpesszimistábbak sem voltak el­készülve, bár az elmúlt hetek mérkőzésein lá­itottak alapján túlzottan rózsás reményekkel senki sem nézett a kék-fehér csapat küzdel­me elé. A mérkőzés azonban nemcsak unalmas volt, hanem durva is és a durvaságban —szokatlanul és csodálatos­képpen Orth járt elől, aki néhány olyan faul­tot követett el, amilyet ezelőtt csak harmad­osztályú mérkőzésen láttunk, de amiért ott is azonnal leküldték a pályáról a magáról megfe­ledkezett játékost. Gerő bíró, aki talán attól tar­tott, hogy Orth kiállítása elvadítja a mérkőzést, elnézte ezeket a kellemetlen hibákat és csak akkor állította ki Orthot, amikor a kitűnő já­tékos a zajongó nézőkre akart rontani, ami pe­dig kétségtelenül érthető idegességének volt kö­vetkezménye. De a durvaságban nem maradt el az MTK mögött a III. kerület sem, melynek nem keve­sebb, mint három játékosát sújtotta kiállítással ezért a bíró. Így történt, hogy a második félidtö 41-ik percében még l:0-ra állt a mérkőzés és vé­gül az MTK 3:0 arányú győzelmmel hagyta el/ a pályát. Az FTC teljesen megérdemelt vereségei. szenvedett a bajnokság utolsó helyén álM BTC-től, amely beállította csapatába az 01aszorszáirl>ól hazatért Orbánt és Horváth IL-1 Ezen a mér­kőzésen ismét bebizonyosodott, hogy a meccseket a védelmek csak elveszítheti(k, de a győzelemhez gólok kellenek. Gólt lőni pedig az FTC csatársora nem tud és ha csak radikálisan nem segítenek összeiállí­tásbeli bajain, akkor megtörténhetik az a szé­gyen, hogy a zöld-fehér színeket képviselő csa­társor heteken át nem fog gólt lőni. A tegnapi mérkőzésen is odái<r jutottak már elkeseredé­sükben az FTC-lialfok, akik ragyogóan telje­sítették feladatukat, hogy néha nem i/j adták le a csatársornak a labdát, hanem egyenesen támadásba mentek át és maguk próbáltak gólt lőni. A vereség nem rajtuk múlott. A mérkőzés utolsó percében Rupricht hibát csinálit, Anthi, a BTC balszélsője szépen centerezett és Hor­váth II. hatalmas lövéssel góllá értékesítette a labdát. A többi mérkőzések során a VAC •'ZS. arány­ban cldöntetlenül végzett a Zuglóval, az NSC 1:0 arányban legyőzte a BEAC-ot. Kispest pe­dig 2:l-re győzött az egyenlő játékerőt képvi­selő Törekvéssel szemben. Petschauer a leggfofob fiatal magyar vívó (Saját tudósítónktól.) Petschauer Attila, a Nemzeti Vívó Klub fiatal versenyzője tegnap ismét bebizonyította, hogy olyan klasszis van benne, amely rövidesen a legelsők sorába emeli. Az NVC kizárásos kardversenyén a iizes dön­tőben kilenc győzelmet aratott, vagyis fölé­nyesen, veretlenül nyerte a versenyt. Ellen­felei közül a másodiknak helyezeti Szelényi és a harmadik dr. Kovács György csak hat-hat győzelmet értek el. Petschauer győzelme annál szintpatikusabb, mert éppen a víváisport terén, ahol Magyarország nemzetközi nagy hírét és első klasszisát legnagyobbrészt a régi gárda hősei, tartják fönn, különösen örömmel kell üdvözölni a feltörő fiatal tehetségeket. Petschauer stílusa és technikája jóformán hibátalanul kifogástalan, úgyhogy bizonyosra vehető, hogyha a kellő versenyrutint megszerzi, a legelső klasszisban is biztosan l'ogja helyét megállani. mm a m-mm\ ihm Tizenhat gólt lőtt két napon a Slavia (Saját tudósítónktól.) Prágában a cseh profiba.i­nokság második fordulóját játszották le a csapatok és sem a Sparta, sem a Slavia nem vettek részt a bajnoki meccseken. A Sparta a Viktória Zizkov és az Union Zizkov kombinált csapata ellen 2 :0-ra, j; Viktória Zizkov ellen pedig 3 :0-ra győzött. JL A Slavia, mely ragyogó formában van, szomba­ton 10:0 arányban győzött, vasárnap pedig a kül­földön is Ismert képességű lO Teplitzet verte meg 6 :0 arányban. A két nagy cseh csapat hatalmas formája egé­szen szomorú eredménnyel biztat, ha figyelembe vesz­szük, hogy a magyar csapatok milyen gyengén ját­szottak vasárnap. Hat gólt és tíz gólt, a mi együtte­seink aligha fognak rúgni és a védelmeink sem álla­na'-. egészen szilárd lábon ahoz, hogy a nagytech­nikájú cseh csatárokkal szemben respektábilis ered­ményt érhessenek el. Msi? és Mm\ leggizte Királyt (Saját tudósítónktól.) A székesfehérvári Alba Regia Klub vasárnap rendezte mezei futóversenyét Székesfehérvár bajnokságáért. Kulcsár István, Király Pál és Belloni Gyula nagy küzdelmét várta mindenki a versenyen, ez azonban elmaradt, mert Király Pál betegen állt starthoz és így csak 500 móterisr hírfa KulcsáT és Belloni iramát. A csapatbajnokságot a M4-C nyerte, miután Király gyengén szerepelt és az ESC másik kitűnő futócja, Kádár verseny közben vesztette a cipőjét. Somogyi legyőzte Némethyt (Saját tudósítónktól.) A B!CC II. osztályú mezei futóversenyén állott először starthoz Némethy Jenő, az FTC kitűnő rekordere, akft- hivatali elfoglaltsága miatt már hosszú ideje nem /indult. Kényszerű pihe­nője meglátszott rajta, mert kénytelen volt az első helyet Somogyi Bélának, az. MTK tehetséges fiatal futójának átengedni. A tízes csapatversenyt is az MTK nyerte, annak ellenére, hogy az FTC első öt futója fölényesen jobb volt,, mint, az MTK-é. A ver­senyen az ESC nem indul/aatott, mert csak kilenc futója jelent meg a startnál. Az angol Kupa elődöntői London, március 9. (A Pesli Napló tudósítójától.) Az angol kupa elídöntő mérkőzései során az eddigi eredményektől eltérően egyetlenegy eldöntetlen mérkőzés sem volt. kiesett többek között Liverpool is és a Ligában vezető West Bromwich Albion. A középdöntőben Cardiff, Southampton, Sheffield és a Blackbúrn Rovers iátssanak Mozgófényképszínházak műsora: Bílrárosi mozgó (IV., Irányi ucca 21., J. 153—88): Szeszélyes primadonna — Gyöngycsempészek — Angol Híradó (»Áoterem 6, 8, -.»Bí-terem 5, 7, 9). Capltol (J. 142—09): A nagy fehér út (amerikai lát­ványos revü, 10 felv.) — Csak egy kislány.., . f (6 felv.) — B. Szcpea Lonna klasszikus táncmű­vésznő (5, 7, 9). Carmen-mozgó: A sátán éjszakája <egy titokzatos gyilkosság története, 2 részben, iá felvonásban, egy előadásban) (Előadások 4 órától folytatóla­gosad). (Chleago-mozgó (István út 39., J. 21—75): A páva­hercegnó (egy párizsi táncosnő regénye, 8 fejezet) Párizs árnyai (dráma, 7 felv., Pola Negri) — Magyar Híradó (4, Vsl, V«lft).. Corvin Színház (J. 89-88, J. 95-84): Angol és Ma­gyar Híradó — A fehér apáca (Lilian Gish, 12 felv.) ('/a 7, 9)i Diana-mozgó (Visegrádi ucca 11/a.):'• Angol Híradó — Aktualitások — Elvarázsolt kastély (burleszk, 2 felv.) — Kox és feketekéz (burleszk, 2 felv.) — Az arab (Metro-attrakció, 8 í'elv.) (5, 7, 9). Eldorádó (Népszínház ucca 31., J. 31—71): Férfi ter­vez, asszony végez (Amit nem lehet megvásárolni, Henny Porten-attrakció, 7 felv.) — Newyork éjjel (6 felv.) (Előadások 5 órától folytatólagosak). Elit-mozgó (Vígszínház mellett): A zuhatag hőse (Barbara la Marr, Lon Chaney, Elmo Lincoln) — Colette (5, V<8, VtlÓ). Emke-mozgó (VII., Akácfa ucca 4., J. 78—03): Nős­tény sátán (6 felv.) — Hazug délibábok (6 felv.) (5, 7, 9). Jegyelővétel délelőtt 11 órától. Fészek-mozgó (József körút 70.): Páiizs árnyai (8 felv., Pola Negri) — Gyermekek a viharban (dráma, 6 felv.) (V:5, 7, V«10). Fortuna-mozgó (VII., Bákóczi út 22.): Vörös kesztyű (amerikai kalandortörténet, 20 felv., 3 rész egy­szerre) (Előadások folytatólagosak). Fővárosi Nagy mozgó (Rákóczi út 70., ,T. 94—97): A pávahercegnő (Mae Murray, 7 fejezet) — Ku-Klux-Klan (egy bűnös ember története, 6 felv.) (Előadások 5 órától folytatólagosak). Helios-mozgó (Margit körút 5/b., 179—78): Motauri — Éjféli lakodalom (»/«, 7, V-IO). Imperial mozgőszínház (Dembinszky ueca 54.): Sátán éjszak ja (titokzatos történet 12 felv., 2 rész egy előadásban — Francia Híradó (5, 7, 9). Kamara (J. 140—27): Nibelungok (ősgermán éposz, I. rész, 8 felv.) (V=6. '/.8, 10). Mozgókép-Otthon (182—82): A nagy fehér út (ameri­kai revü, 10 felv.) — A vadlovak királya (4, G, 8, 10). Nyugat-mozgó (71—62): A sátán éjszak''ja (mindkét rész egy előadásban) és a fényes kísérő műsor (Vi4, '/i6, *A8, '/«10). Odeon-mezgó (VII., Bottenbiller ucca 37/b., J. 2—63): Pénz nem isten — Éjféli lakodalom — Angol Hír­adó (5, 7, 9). Olympia (J. 129—47): Csikágó lángokban (6 felv.) — Mindenki kész (amerikai burleszk, 6 felv.) (4, ti, 8, 10). Orient-mozgó (VI., Izabella ucca 68., tel. 150—87): Pénz nem isten — Éjféli lakodalom — Angol Hír­adó (5, 7, 9). Phönls-mozgó (VII., Bákóczi út 68.): Amit nem lehet megvásárolni — Amikor Neivyork alszik — Ma­gyar Híradó (5, 7, 9). Rákóczi-mozgó: A Missisippi rabjai (D. W. Griffith mesterműve. 8 felv.) — Amor ingoknitóban (6 felv.) (5, 7, 9). Royal-Apolló (J. 118—94): Nibelungok (ősgermán eposz 2 részben, 16 énekben, I. rész: Siegfried halála) ('/*6, 'A8, 3/.10). Tivoli: A titkok éjszakája — Jancsi bohóc föllépte — Vándorkomédiások (5, VaS, 'AlO). Uránia (J. 23—54): A rémület árnyéka (7 felv.) — Grand Guignol — A vadlovak királya (amerikai filmkülönlegesség, 7 felv.) (5, '/<8, Vi 10). Vesta-mozgó (J. 26—39): A koroskói tragédia (egyip­tomi történet, 6 felv.) — Machte Amerikában (kalandos komédia, 6 felv.) (Előadások '/s-l órától folytatólagosak). Wesselényi-mozgó (Wesselényi ueca 61., J. 124—56): Beethoven — Marsa Tür'ca — Ka'andorok hatal­mában (7 felv.) — Az utolsó ember (tragikomédia, 7 felv., Emil Jannings) (5, 7, 9). SOrion-film Oriori'film Éj A legújabb I Baster Keaton 1 || burleszk-attrakció Zt IA károm korsza k $ í szenzációs bemutatóm ' a Corvin Színházban 8 Még e héten Orion'fllm Orion- filrn NARHY LIEÍJTKÉ ECO-FILM OMNIA 5, '1,8, VJ0 i'tliRiA ÜACUBifíl ECO-EILM CORSO 4, '/A Vs8, '/.10

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék