Pesti Napló, 1925. március (76. évfolyam, 49–73. szám)

1925-03-10 / 56. szám

1® Kedcl SAKK 3. számú végjáték Troitzky A. Si • HP <mm> B 111 k s á H (j • §j m ggj mm J§ UJ jj w-m 111 íjj §§ jjp á Jj • §§ H wa^SMÍ ÜÉ • abodefgh Remis Troitzky Alexis neves végjátékszerzőnek 500 Endspielstudien címen most megjelent művéből ad­juk mutatóul fentiekben egyik végjátéktanulmányát. 3. számú játszma. F. Gavarry meghatalmazott miniszter, a Fédé­fation Francais des Échees elnökének megbízásából a baden-badeni Aljechin és dr. Tartakower nagy­mesterek képviselik. Franciaországi jelenlegi hiva­talos bajnoka, R. Crépeaux, akinek a strassbourgi versenyen váltott rövid pasztáját alábbiakban adjuk: Világos: F. Lazard. Sötét: E. Crépeaux. 1. e4 e5 2. Hc3 Hf6 3. f4 d5 4. fXe5 HXe4 5.HÍ3 Hc6 6. Fe2 Fc5 7. d4 HXd4 8. HXd4 Vh4+ 9. g3 HXg3 10. Hf3 FXf2+! 11. KXf2 He4+rh 12. Ke3 Vf2+ 13. Kd3 Ffő 14. Vgl Hg5-h i. számú játszma. Játszották a bajnoki csapatversenyen; Világos: Sipos L. (Rákospalotai MS). Sötét: Föl­des Gyula (Budapesti Sakk-Kör). L e4 e5 2. Hf3 Hffi 3. Fc4 Hc6 4. d3 Fc5 5. Hc3 d6 6. h3 (számításba jött 6. Fe3) He7 7. Fg5 c6 8. Fb3 Hg6 9. He2 Fd7 10. Hg3 h6 11. Fd2 Yc8 12. Ve2 a5 13. Fe3 (hiba, mely tisztbo kerül) a4 14. FXc5 dXc5 15. Fc4 b5 16. Ve3 bXc4 17. dXc4 (jobb volt 17. VXc5) Yc7 18. 0-0 Vb6 19. Vc3 Vb4 20. Vd3 0—0 (a b gyalog ütése vezérvesztéssel járt volna) 21. a3 Vb6 22. b3 Fe6 23. Hel Hf4 24. Vc3 Vc7 25. Babi aXb3 26. VXb3 Bfb8 27. Va2 BXbl 28. VXbl FXc4 29. Hd3 BXa3 30. Bel HXd3 31. cXd3 FXd3 32. Vb2 Ba5 33. Vc3 c4 34. f3 Ba2 35. Hf5 Vb6+ 36. Kh2 Vf2 37. Bgl VXf3 38. VXe5 FXe4 39. HXh6+ gXh6 világos feladta. SAKKHÍREK Maróczy diadalmas szimultán körútja Ang­liában és Amerikában. A mult évi newyorki ver­senyről hazatérő magyar nagymester, angol és amerikai tisztelőitől, hosszabb idejű vendég­szereplésre meghívást kapott. Az augusztusi győri torna befejeztével rövid pihenőt vett nagy­mesterünk, s újult erővel indult nagyszabasú .külföldi turnéjára. Körútjának első etapp-ja máris a siker jegyében állt. A hastingsi mes­terverseny legörvendetesebb eseménye Maróczy fényes teljesítménye. Nevét naponta díszítették a világlapok díszes elismerő jelzői, melyek kö­zött a Hungárián elmaradhatatlan volt s így új első díja a magyarság értékes diadala is. Ezután Anglia mintegy húsz nagyobb városában tartott sorozatos szimultán előadásokat. Ez idő alatt összesen 5S3 játszmát váltott, melyből ötszázki­lencet megnyert, négyet vesztett s hetven remis maradt. E páratlan teljesítmény az angol sajtó és sakkozó társadalom legteljesebb hódolatát vívta ki. Ez év elején aztán hajóra szállt s az új világban folytatta nagysikerű szimultán körút­ját. Húsz éve járt Maróczy tudvalevően először Amerikában s mint emlékezetes, Clevelandban az ottani Kossuth-szoborra koszorút helyezett. De báliért aratott a Marshall amerikai cliam­pion, Fox, Delmar, Hanham stb. elleni mérkőzé­seken is. Szimultánban pedig 360 játszmából, kétszázkilencvennyolcat megnyert, tizenkettőt vesztett s ötven döntetlen maradt. Mint Cson­ka-Magyarország reprezentánsa jelent meg a mult évi newyorki versenyen régi liívei előtt. Most ismét Newyorkban kezdte meg öt hónapra tervezett amerikai körútját. A newyorki Manhattan Chess Club, a Marshall Chess Club, s az University Club-ban tartott vendégjátéka 6zép sikerrel járt. Az amerikai lapok Maróczy találékony elméjét dicsérik, aki többrendbeli technikai találmányának értékesítésére kitűnő ajánlatokat kapott. Mostani útjának bizonyára az angliaihoz méltó nagy sikere lesz, s újabb di­csőséget szerez a magyar sakkozásnak. Baden-Baden. A Pesti Napló-ban a minap hírt adtunk a baden-badeni nemzetközi mesterversenyről. A 19 éves mexikói Tőrre Carlos, az új amerikai csil­lag, a legújabb hírek szerint mégis indul a nemzet­közi mesterversenyei». PESTI NAPLÓ Budapest csapatbajnokságáért folyó ver­seny vasárnapi fordulóján a Budai Sakkegylet 12-es csapata 12:0 arányban győzött a Charou­sek Sakkor ellen, győztek még a Budapesti Sakkor csapata 10Vi :l'/a arányban a Rákospa­lotai Munkás Sakkor ellen, s a Magyar Munkás Sakkör 8'A:3'A arányban az Angol-Magyar Bank csapata ellen. A Budai Sakkozó-Társaság 6:6 arányban eldöntetlenül végzett az Újpesti Sakkör csapata ellen. Az újpesti csapatban a két Steiner mester is részt vett-A táblanélküli játék Philidortól — Aljechinig. A párizsi .múzeum levéltárában őrzött, fakó, elsárgult, pergamentszerü, pecsétes okirat tanúsága szerint Philidor André Danican, a XVIII. századbeli hírne­ves grandé maitre d'Échers, három vakon (sans voir) vezetett sakkjátszmával szenzációs sikert aratott. E szimultán-előadás oly bámulatba ejtette akkoriban a francia sakkrajongókat, hogy a fenomenális szeán­szon váltott három pártit jegyzőkönyvbe foglalták s szemtanuk aláírásával hitelesítették. Az utókor szá­mára fenmaradt fakult, cirádás pergament mögött a fehérparókás operakomponista sakkmatador alakja elevenedik meg előttünk, amint bekötött szemmel, há­rom ellenféllel szállott szembe, anélkül, hogy a sakktáblára nézett volna. A sakkannalosekben azt is feljegyezték, hogy Philidor mester — kinek éles el­méje kortársai előtt rendkívül imponált — még késő aggkorában is két vakjátszmát vezetett. A párizsi 1925 március 10 ü tCercle Philidor«-ba.n, a néhai való bajnokot, ma már inkább mint a híres piiiiidori-védelcm szerzőjét emlegetik. A táblanélküli szimultánjáról készült egy­korú, sallangos protokollumok legfeljebb muzeális értékkel bírnak. A sakkjáték történetében Aljechin Alexander párizsi 28 játszmás vakszimultánja új fe­jezetet jelent. A szőke, magas, szélesvállú naturali­zált francia, noha newyorki világrekordját megdön­tötte, mégis elégedetlen, Philidor hajdani teljesítmé­nyének tízszeresével készül nemsokára a sakkvilágot meglepni. Pillsbury 21-es, Réti 24-es, Breyer 25-ös vi­irtírreiiordját legutóbb Aljechin 28-ra javította és ta­lán meg sem áll — 30 játszmáig. Wiesbaden. A fürdővezetőség még húsvét előtt négyes mesterversenyt rendez, a résztvevők: Teich­mann, Johner P., Spielmann és Shories. Chemnitz. Szászország ez évi bajnoki címéért tartandó versenyen Steiner Lajos (Mittweida) mes­terünk is indul. »Grlobe trotter« sakkemster. Kosztics Boris mint valódi »ehess traveller« világkörüli útját jelenleg Elő- és Hátsó-Indiában folytatja, majd a Szumátra, Jáva szigetekre is átrándul. Az idevaló batak törzs­beli benszülöttek tudvalevően a sakkozáshoz hasonló játékot űznek. A »globe trotter« mester útjában, Kí­nában és Japánban a »Mah-Yong«-láz ellen tart pro­pagandaelőadásokat. A világjáró szerb mester föld­körüli útjának utolsó etappja Kalifornia és Kanada. WWWWVWWWWWW Budapesti ügetőversenyek A vasárnapi szezónnyitás igen jól sikerült. Erre az alkalomra a nap is kibujt a felbők mö­gül: úgy látszik, ő is régen látott lóversenyt. A tribünök jól megteltek, a »ringbe is körül­belül százö#venen befizették a hatvanezer ko­ronákat. A versenyek maguk is szépen foly­tak, a főfutás, a Tavaszi hendikep, szép és vál­tozatos volt. A favorit Erzerum juttatta benne érvényre papírsánszát. Az »erkölcsi győztes« azonban Bajnok, mely folyton kívül fordult és ráadásul nagyon rosszkor hibázott, végül pe­dig mégis jó harmadik lett. A start sokáig ké­sett, de az igazgatóság elnökének sajátkezű beavatkozása folytán, végül igen jól sikerült. Említendő az első napról a hároméves Ange­lica sokatigérő első szereplése, és a szintén há­roméves Adonis javulása. Javulást hozott Burzsu is, mely első körében erőlködés nélkül 1.32-t ügetett és azután már csak 39-es tempó­ban sétált messze a többi előtt. Szép finis volt az amatőrversenybeu Keszkenő és Xanten közt, de itt Csavargó volt a mezőny legjobb lova, mely nemsokára győzelmet fog aratni. t A holnapi nap megint Háromévesek verse­nyével kezdődik. Nevezve van a sötét Heller és Kalinka itt is jó lovakra támaszkodhatik. A hendikepben Banya és Varázs érdemelnek figyelme^, mert a kiegyenlítés rekord alapján történt, ók pedig rekordjaikat mély talajon vívták ki, úgyhogy tudásuk többre értékelhető. Szép verseny lesz a Vito-díj, lia Bajnok, Com­mune, Éva lánya és Jobban összekerülneLk benne. Jelöltjeink a Vs3-kor kezdődő verse­nyekre a következők: I. Heller, II. Banya, III. Cyklamen, IV. Éva lánya, V. Filemont, VL Garam. Csakugyan megszüntetik a kisbéri felivértenyésztést ? Dr. Plósz Béla, a földművelésügyi minisz­térium lótenyésztési osztályának vezetője, egy állattenyésztési szaklapban nyilatkozik te­nyésztési programjáról. A nyilatkozattal, mely a status quo ante visszaállításáról, a régi mén­telep új fölszereléséről, az erőscsontozatú No­nius és Furios-o magyar félvérfajok intenzí­vebb kultiválásáról beszél, a tenyésztők álta­lában meg lesznek elégedve. Ellenben' megüt­közést fog kelteni az új osztályvezetőnek az a kijelentése, hogy a kisbéri ménes telivérkan­cáit el akarja adni magántenyésztöknek és a pénzen egy jó telivérmént akar beszerezni. Egy jó telivérmán beszerzése örvendetes lenne, de a kisbéri telivértenyésztés beszüntetése súlyos Hat fogadási iroda lesz Budapesten Megírtuk, hogy a lovaregyleti bukméke­rek, akiknek tavaly három közös irodájuk volt a fővárosban, a Teréz körúton, a Nyugati pályaudvarral szemben egy negyediket szán­dékoznak létesíteni. Most tudomásunkra jutott, hogy még egy ötödik irodát is terveznek a Vámház körúton és egy hatodikat Újpesten. Mind a hat iroda közös számlára, tehát kartel­szerűen működnék. Kérdezzük már most: 1. ha van hat irodahelyiség, nem lehetne-e még kettőt kapni és a kartel szétrobbantásá­val a nyolc bukmékert külön irodák fentartá­sára uta sít ami 2. nem lenne-e időszerű, ezzel kapcsolatban előre rendezni a forgalmi adó kérdését, nehogy a bukmékerek, előreláthatólag óriási fogadási forgalmunk után, mégint csak átalányösszeget fizessenek? Az első kérdést illetőleg hivatkozunk a Magyar Lovaregylet elnökének egy régi nyilat­kozatára, mely szerint a közös irodát ő sem tartja ideális állapotnak és véget akar neki vetni, mihelyt a helyiségkérdés megoldhatónak mutatkozik. A másik kérdésre vonatkozólag pedig Uta­lunk a magyar adótörvényekre, amelyek értel­mében minden megfizetett és beszedett adónak be kell folynia az állampénztárba. Vájjon nincs-e hatóság, mely ezeket a kér­déseket némi figyelemre méltatná? Vagy továbbra is fenn akarják iartani azt a kelle­metlen látszatot, hogy a loversenyiigy tulaj­donképpen néhány privilegizált bukméker­vállalat ügyével azonos? bűn lenne éppen a status quo ante ellen, mely­nek visszaállítását dr. Plósz vTogramjának vallja. Ebben a tekintetben utalunk azokra, ami­ket dr. Edmund Suckow, a világhírű német szakember mondott néhány nappal ezelőtt la­punk hasábjain: Kisbért éppen telivértenyész­tése révén az egész világon, még ott is mindig ismerték és elismerték, ahol semmi mást nem tudtak Magyarországról. A kisbéri telivérte­nyésztés nem okoz kárt a magántenyésztőknek, sőt Suckow szerint azok javára hasznosítható, megszüntetése esetén ellenben még az idegen szakembernek is a szíve véreznék, — hát még a magyarnak! . . . Közzétették a Pestmegyei hendikep terheit A Pestmegyei hendikep nevezése után a Nyilt hendikep adataira támaszkodva megkí­séreltük előre megrajzolni a várható hivatalos teherközlés képét. A kísérlet elég jó sikerrel járt, mert mindössze egy félkilós eltérés mu­tatkozik a mi teherskálánk és a hivatalos bi­zottság skálája közt. A hivatalos teherközlés ä következő: 64'/i 4 Győztes 50 G2 6é Ergo 49 57 5é Kikeriki 4S '/j 56 5é Embona 47'/s 55'/a 4é Rigolo -16'/i 54 3é Liktor 45 '/s 53 4é Perfection 45 4é Poseuse 40 3é kamara 39'/» 3é Mit szól hözzá 39 4ó Planéta 39 A papírszámítók nézete szerint Utolsó. Bor­gia, Pántlikás, Frivol. Sárgám, Perfection és Tamara azok a lovak, melyek, a valószínű győztest keresvén, szűkebb választásba vonan-; dok. Ezek közül Utolsó és Borgia valószínűleg nem futnak, Tamara pehelysúlyára pedig nem akad alkelmas lovas. Frivol és Sárgám ellen az szól. hogy nekik néha még 900 méter is sok. 1100 tehát valószínűleg még Megyeren is sok lesz. Maradnak Pántlikás ós Perfection. Az a kérdés, hogy ki lesz hát a nyerő, egyelőre még mindig akadémikus, mert az ismert okokDál fogva még most nincs fogadási lehetőség. Való­színű azonban, hogy a bukmékerek a jövő hét elején kiadhatják első fogadási listájukat erre az esztendőre. 4ó Utolsó 5ó Fonóka 4é Borgia 4é Pántlikás 4é Székelyvér 4é Frivol 4ó Szándék 4ó Pomona 4ó Adut 4é Sárgám 4é Tokoro )2'/2 52'/« 52 52

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék