Pesti Napló, 1925. augusztus (76. évfolyam, 171–194. szám)

1925-08-06 / 175. szám

Csütörtök: PESTI NAPLÓ 1925 augusztus 6 . A legsúlyosabb vád... Megnyílt a lipótmezei elmegyógyintézet ambulanciája — A gond, a kenyér­telenség, a betegség mai megpróbáltjai az ingyenes rendelésen (Saját tudósítónktól.) A magyar elmeor­vosok — mint a Pesti Napló is jelentette — régóta foglalkoztak azzal a tervvel, hogy kül­földi mintára Magyarországon is bevezetik a nyilvános ingyenes tanácsadást vagyontalan kedély- és idegbetegeknek és azok hozzátarto­zóinak. Franciaországban már régi szokás, hog­y a cárt elmegyógyintézetekben ambulancia műkö­dik, amelyen a jelentkezőket megvizsgálják, orvosi tanáccsal látják el, sőt ha szükségesnek mutatkozik, betegségének kezelését is vállalják. Az a terv, hogy a nyilvános ingyenes ren­delést Magyarországon is bevezessék, fájdal­mas aktualitást kapott 1925-ben, mert mint megállapítható volt, az ideg- és elmebaj sta­tisztikája az utolsó évben szembetűnően nagy szaporodást mutat az előző esztendők mellett. Nem nehéz meg­találni e szimptómának az okát. Egyszerű magyarázattal szolgál az, hogy talán még sosem volt oly nagy munkájuk az idegeknek, mint most, amikor ezernyi gonddal kell megküzdeni a mindennapi kenyérért. Dr. Oláh Gusztávnak, a Lipótmezei Elme­gyógyintézet igazgatójának sikerült végülis pár nappal ezelőtt tető alá hozni a vagyon­talan betegek részére szolgáló ambulanciát. A lipótmezei tébolyda egyik nagy termét rendez­ték be a rendelő részére. Augusztus elsején dr. Keresztes megkezdte a rendelést. Nem ütöttek nagy dobot ennek az újítás­nak, nem reklámoztak, mégis már az első na­pon a rendelő előszobája megtelt betegekkel. Honnan tudták a betegek, hogy megkez­dődik a rendelés,­­ ez ma is misztikum mindenki előtt. Mégis előbb tizen jöttek, majd húszan, s harmadnap már egész tömegével álltak a rendelőszoba előtt, segítséget kérve, segítségre várva. Szerdán délután végignéztük a lipótmezei elmegyógyintézeti ambulancia egynapos mun­káját. Délután 3 órakor kezdődik a rendelés. Már ekkor sorban állnak a rendelő ajtaja előtt a betegek. A villamos megállóhelytől az intézet kapujáig egész zarándokcsoport vonul, min­denki az új intézményt keresi. Azok, akiket betegségük nem utal zárt intézeti ápolásra, az ambulanciától várják sorsuk jobbrafordulását. Megkezdődik a rendelés. Nyílik az ajtó, sovány, sápadt, uriasan öltözött asszony lép a szobába. Beszélni kezd, és szavai nyomán egy család borzalmas tragédiája bontakozik ki a hallgató előtt. Mikor beszél, néha elkapja a zokogás. Meg-megcsuklik a görcsös fájdalom­ban, amikor ezeket ír mondja: A züllött fiú — férjem orvos volt, jónevű budapesti bel­gyógyász, aztán — jó 15 esztendeje már ennek — hirtelen beteg lett, ide kellett szállítani ...­­— az asszony sovány kezével az ablakon keresz­tül az udvarra mutat, ahol csíkos ikerházi egyen­ruhában sétálnak a Lipótmező élő halottai a fák között. —­ — ... itt is halt meg azután. Özvegy lettem, sce't gyerek maradt az uram u­tán. Rettenetes hajsza az életért. Magam is beteg lettem, tüdőbajos, de min­dent tűrtem volna, ám közbe új bajok szakadtak reám. Nagyobbik fiamon borzalmas lelki változásokat vettem észre. Előbb csak hazudozni kezdett, aztán elcsavargott hazulról, mint gimnazista iskolát ke­rült, eladta testén lévő ruhákat. Egyszer csak ki­jelentette, hogy nem jár többé iskolába, ő boltosinas akar lenni. Kereskedőnél helyeztem el, ott lopott, csalt, cselédlányokkal barátkozott, aztán elbujdosott, járt a megszállt területen, néha hónapokig nem adott hírt magáról, míg végül is rongyosan, mond­hatni teljesen mezttlenül éjszaka bemászott az ab­lakon keresztül a lakásunkba. — S míg a nagyobbik fiú így rohant a pusztu­lása felé, kisebbik gyermekem is fájdalmas szimp­tómákat észleltem, de őt még sikerült elhelyezni egy vidéki elmegyógyintézetben. Künn az előszobában vár a züllött és beteg fiú. Tizennyolcesztendős, csupa rongy, tépés, folt a ruhája, de amint szakadt ingben bakancs­szerű cipőkben bejön, tekintete és arcberende­zése értelmesnek látszik. A válaszai is okosak, ugyan először közömbös vállvonogatásokkal fe­lel csak a kérdésekre, de aztán megbarátkozik a környezettel, közlékeny­ebb lesz, bevallja lo­pásait, bevallja, hogy állandó hazudozó. — De nem tehetek róla, úgy érzem, h­ogy kell, bár tudom, hogy nem szabad, ám nem bírom visszatar­tani magam, — ezt mondja mentségére. Dr. Vaszarik, doktor Keresztes asszisztense ö® ambulancián, kérdéseket ad fel a fiúnak: hol van Marokkó? mennyi a 6 százalékos kamata tíz esztendőre 340.000 koronának,­­ a fiú precí­zen válaszol, aztán a pupilláját vizsgálják, a térdreflexeket, szomorú lehet a vizsgálati ered­mény. A fiú már szerdán este a lipótmezei el­megyógyintézet lakója. Mikor megmondják az anyjának, hogy a fiú a tébolydában marad, az özvegy orvosfeleség boldogan sóhajt fel. — Most már tudom legalább, hogy jó kezekben van, nem fog semmi rosszat csinálni. Nem az internálás, nem a szerelem, hanem... Az ajtó becsukódik az asszony mögött. Már új beteg ül az ambulancia vizsgálószékében. Negyvennyolcéves férfi, nős, tisztviselő. Pana­szai szerint nagyon ideges és állandóan azt érzi, hogy a gégéjét karcolja valami, pedig bel­gyógyászok és sebészek véleménye szerint semmi gégebaja nincs. Az orvos kérdéseire elmondja utolsó esz­tendőinek regényét. A kommün után a zalaegerszegi internálólá­borba kerültem. , , — Pedig nem voltam bűnös! — szúrja közbe gyorsan, -- ... ott voltam másfél évig, akkor jött eg­y bizottság, kihallgattak, a bizottság elnökének elő­adtam, miért vagyok internálva, mire az elnök bosszúsan legyintett a kezével és azonnal szabadon bocsátottak. Azután visszatértem régi hivatalomba, de éreztem, hogy nem vagyok­, már az az ambiciózus ember, aki voltam azelőtt, a munkám mintha ha­nyag lenne egy kicsit, már nem törődöm annyit a dolgaimmal, sokat fáj a fejem. Elfelejtek sürgős és fontos elintézendüket . . . Az orvos faggatja tovább. A 48 éves férfi egyszerre elpirul, zavarba jön, pillanatokig mo­zognak az ajkai, anélkül, hogy hang jönne a torkára, míg végre megszólal: — Jó, bevallom a doktor uraknak, még valami van, ami zavarttá és idegessé tesz. Én vén kamasz, pár évvel ezelőtt halálosan beleszerettem egy nőbe, pedig otthon feleségem van. S ez a szerelem meg­gyötört, földhözvágott, megbolondított, de már vége. A férfi beszél tovább, könnyezve pana­szolja, hogy végigjárta már az orvosokat. Min­denütt keresett gyógyszert ismeretlen baja el­len, de sehol sem talált. Meg sem kell vizsgálni, dr. Keresztes máris írja az ambulancia fő­könyvébe a diagnózist: ...a legszomorúbb, a leghalálosabb­ betegség jutott e szerencsétlen férfi osztályrészéül. Nem is kap orvosságot. Az ő tragédiáját nem lehet 10 gram csillapító porral orvosolni. Majd vért vesznek tőle, mondja még neki az orvos. A szerencsétlen tisztviselő tekintetén látszik ekkor, hogy magának is eszébe jutott, milyen irányban indult a diagnózis. Fél átlépni a rettegett küszöböt Az új beteg 26 éves szőke, vérszegény B-listás tisztviselőnő. Sok orvosnál lehetett már bajával, nagyon rutinosan adja elő betegségé­nek szimptómáit. Latin szavakat kever beszé­débe, látszik, hogy orvosnak akar mutatkozni az orvosok előtt. Látszik, hogy éjszakákon ke­resztül bújta az orvosi könyveket, böngészve a saját bajár­a vonatkozó részt. — Az anyám is itt van . . .­­— és csontos kezeivel ő is az ablakon keresztül a kertre mutat, min az özvegy doktorné előbb. —) — . . . én minden vasárnap bejárok ide hozzá és ilyenkor érzem legjobban a betegségemet. Amint átlépem a tébolyda küszöbét, hirtelen rettenetes re­megés fogja el a testemet. Arra gondolok, hogy én is ide fogok egyszer kerülni és majd én is olyan beteg leszek, mint amilyen beteg az anyám. Ez a fő jelensége a bajának, de a feje is fáj, görcsei is vannak, ájuldoz. Porokat kap az intézeti gyógyszertárból s ki kell járnia injekciókért is. Dr. Keresztes jóindulatúan vigasztalja, ne féljen, tünetes valami ez, ami rövidesen el fog múlni. Sírógörcsöt kap, ha mulatni lát mást A B-listás nő után újra B-listás nő ül dr. Keresztes íróasztala előtt. Távírász volt, azóta nem tudja visszakapni a nyugalmát, nem talál élvezetet semmiben, az élet nem tud örömöket nyújtani neki. Sírva mondja : — Ha hangversenyre vittek, a legszebb szimfó­niánál hirtelen megdobogott a szívem, mert arra gondoltam, hogy mit keresek én itt a jómódúak és a szerencsések között, az emberiség legnyomorultabbja. Később már nem is tudtam nyilvános helyre menni. Sírógörcs fogott el, mikor mulató vagy Szórakozó embereket láttam. Idővel oda hatalmasodott el a ba­jom, hogy rohamaim jöttek, előbb ritkábban, majdd egyre gyakrabban. Az utolsó időben előfordult, hogy naponta hétszer jött egymásután rám a roham. Fuldokló sírás akasztja el percekig beszéd­­ét, majd amikor újra szól, ezt mondja: — Drága doktor urak, én tudom, hogy ez nem­ szervi baj, én tudom, hogy ez többé-kevésbé bekély­­eltség, de nem tudom leküzdeni magamban, sőt i­n­­kább magam szuggerálom a fájdalmaimat, nincs elég­ lelkierőm, hogy parancsolni tudjak a szomorúság­­omnak. Őt is injekciókkal fogják kezelni. Roppant hálás, amikor megtudja, hogy sem az orvosi tanácsért, sem a jövendő kezelésért nem kell fizetni semmit. Amikor megköszöni, az intézeti iránta mutatott jóindulatát, egy tehetetlen mozdulat kíséretében még azt mondja, hogy­ »úgy sem­ tudna semmit sem fizetni, mert már nyomora miatt testéről leválik a ruha«. Az ötnapos ambulancia „régi betegei" ! Az ambulanciának, bár csak öt napos még, már »régi betegen is vannak, ők is felvonulnak egymásután. Egy vasutas, aki villanymasszázst kap, és nem győz eléggé hálálkodni a kezelés hatása miatt. — Lehangolt voltam, — mondja — mindig szomo­rúnak látott mindenkit, s most egyszerre a kezelés alatt visszatért az életkedvem. Egy egyetemi hallgató, aki a városból na­­ponta gyalog vándorol a lipótmezői tébolydáig, mert nincs pénze a villamosra, roppant hálás Keresztes doktornak, mert őt a gyógyulás út­jára vezette. — Nem tudtam járni az uccán, hi­per érzékeny voltam mindenkivel szemben, ha most magamon konstatálom, hogy mintha kicseréltek volna, olyan újjáéledt és friss vagyok. Kimegyünk a folyosóra. Már esteledik,­­de még z­súfolt a folyosó várakozókkal. Fiatal leá­nyok, asszonyok, férfiak, úriöltözetűek, egysze­rűbbek állnak és vár­nak türelmesen bebocsá­tásra. Mindegyiknek arcára van írva a kór. — Az ambulanciának ilyen erős látogatottsága a­ legsúlyosabb vád a mai idők ellen, — mondja egyik orvos —, mert tönkreteszi­­az emberek idegeit­ a rengeteg gond, az élettel való küzdelem, a házbére probléma, a mindennapi kenyér megszerzése. Tíz esztendővel ezelőtt nyilván az ürességtől kongott volna az ambulancia várószobája, ma pedig sokan vannak, holnap többen lesznek, holnapután még többen, mert a betegek száma állandóan szaporodik. Szomorú hangzása volt ennek a szónak, Lipótmező, Budapesten, de öt nap óta tökélete­sen megváltozott, bizalommal mennek oda se­­­gítségért, akik arra szorulnak, hogy ott ízt kapjanak kínjaikra. Lukács István . Tanít Szórakoztat Gyimiayörko®If®t Hármaskönyve Tanít, mert a tudomány és technika legújabb eredményeit írták meg a legkiválóbb tudások Szórakoztat • mert a regényírók élvezetes modorában írták meg tanulmányaikat ©»Bsnyépködtet" mert a legszebb mélynyo­mású képek nagy tömege díszíti ezt a gyönyörű művet, amelyet csak az Est-lapok előfizetői kapnak meg / okulás is szórakozás az 1926-ra készült

Next