Pesti Napló, 1926. december (77. évfolyam, 273–298. szám)

1926-12-23 / 292. szám

16 Cs'iítortög itPVPnHNMHMMMNHMMHMMMMi Szombat PESTI NAPLÓ 1926 december 25 562 ... Egy magyar film­­ vesszőfutása­ ­ * Ma délelőtt egy eldugott kis moziban meg­mutatták nekem az első magyar filmet, amely már a magyar filmgyártás talpr­aállításáért hozott filmrendelet életbeléptetése óta készült. A­.­Film-Alap tehát dicső uralkodásának első esztendejét mégis­­­csak eredményre "büszkén zárja le: sikerült egy ízig-vérig magyar filmet produkálnia. Olyan filmet, amelynek meséjét magyar író írta, jeleneteit magyar színészek játsszák; olyan filmet, amelynek megvalósítá­sán magyar rendező, magyar operatőr fárado­voki olyast­ filmét, amely a magyar nép életét, a magyar falu levegőjét, a magyar tájak szép­ségeit pörgeti le­ a vásznon. A film címe: Az ör­dög márkája, Géczy István sokat játszott, híres népszínművét „vonultatta el a felvevő­gép­­ielőtt Forgács Antal rendező, régi lelkes és tehetséges munkája az elárvult magyar, filmiparnak. Igazságosnak kell lennem és őszintén meg kell vallanom, hogy ez a film nem tökéletes. S hibái­­vannak. Olyan hibái, amelyek elkerül­hetetlenek akkor, amikor szcenárium-író is, rendező is, színész is nagy-nagy szünetekben­­illő hozzá csak ahhoz, hogy dolgozhasson. A fej­lődés lehetőségének első feltétele a­­munka állandó­ volta. Ugyanez a szcenárium-író, ugyanez a rendező, ugyanezek a színészek száz százalékkal különbet­­tudnának már produ­kálni,.-fia, most nyomban még egy filmet csi­nálhatnának. De nem csinálhatnak. Szegényes, szűk keretek között mozog ez az első, mert a Fi­lm­ Alap, amely 45.000 dollárral támogatta a Csárdáskirálynő révén a német filmipart, For­gács Antalnak nézha tízezer,­ nem öt-, nem­ há­rom- és nem egyezer dollárt folyósított, hanem egyetlenegy fillért sem. Az ördög mátkájára nem volt pénz­„ nem volt pénz Mikszáthra, nem volt" pénz Rákosi­­Jenő Magdolnájára sem. Pénz csak a Csárdáskirály­nőre volt. Forgács Antal saját pénzén csinálta meg Az ördög mátkáját, saját keserves kétszázhatvanmillió­jával tett­ hitet arra, hogy itt igenis lehet ma­gyar filmet csinálni. Míg a Film-Alap a maga rettenetes felkészültségével, ugyanakkora ha­talmával és 80.000 dollárjával egyetlenegy fil­met sem­ tudott csinálni. Forgács Antal egy­pár színésszel és egypár millióval, de olyan hittel és lelkesedéssel, amilyenről a Film­ Alap nem is álmodik, megcsinálta az év egyetlen magyar filmjét. Nagy öröm, nagy megnyugvás, nagy ereg-­ tétel ez a film neki is, de minden magyar író­nak és művésznek is, mert minden­­hibájával eszyütt ér annyit, mint akármelyik közepes amerikai film, amelyet rettenetes plakátok lármáznak bele a közönség kíváncsiságába. Pedig ezek a" filmek tízszer, hússzor annyiba kerültek­ mint Az ördög márkája, és egy sok­esztendős, zavartalan filmgyártás érett gyü­mölcsei már. Milyen eredményeket lehetne itt elérni, ha az úgynevezett illetékes körök végre ráeszmélnének arra, hogy nem a ném­et, sem az amerikai, hanem kizárólag a­­ magyar film­gyártás föllendítéséről kell gondoskodniok ! Forgács Antal elköltötte a maga szerény, 260 millióját és természetesen abban remény­kedett, hogy a magyar piac két kézzel kap ezen a filmen. Nem első filmje ez, ő csinálta meg a Cigányt Rózsahegyi Kálmánnal, A gyimesi vadvirágot Kiss, Ferenccel. Ezeket a filmeket 4­ 500-szor játszották. Az ördög márkájára is jelentkezett vevő, aki mindenekelőtt a film­censuránál érdeklődött a film iránt. Hogy ott mit mondtak neki, titok. A fimet azonban nem vette meg, de úgynevezett elsőhetű mozi sem akadt, amely hajlandó lett volna bemutatni. Annál csodálatosabb ez, mert amikor a film­rendeletet előkészítő ankét határozattal akarta kimondani, hogy a mozisok kötelesek műsoruk tíz százalékát magyar filmekből összeállítani, tiszteletreméltó elnökük erőteljesen tiltakozott ez ellen a sértő megszorítás ellen és általános helyeslés, zúgó tapsvihar és dörgő éljenek kö­zött jelentette ki, hogy a magyar mozisok haza­fias kötelességüknek látják nem a tíz százalé­kos magyar műsort, hanem azt, hogy minden magyar filmet bemutassanak. Éljen! Már az elsőt nem mutatják be. Éljen! Ebbe azonban nem lehet egyszerűen, simán belenyugodni. A magyar írók, a magyar mű­vészek nem engedhetik meg azt, hogy becsüle­tes iparkodás, tisztességes munka hajótörést szenvedjen azon a közönyön, azon a hozzánem­értésen és azon az alaptalan gőgön, amellyel a magyar film ügyét, a­mint egy előkelő kis társaság magánügyét kezeli a Film-Alap és vidéke. Heltai Jenő (*) A »Nem nősülő­­« premierje. A vígszínházi premier közönsége szerdán este nagy szeretettel fo­gadta Szenes Béla darabját. Nyílt színen is sokszor súgott taps és az egyes felvonások végén számtalan­ Bkor szólították a lámpák elé a szerzőt és a szereplő­ket. A premier közönsége megpecsételte a főpróba­­kerét. (•) Emray Leisner budapesti vendégfellépése. A Berliner Singakademie legutóbbi vendégszere­lése alkalmával fellépett az Operában Emmy Leisner traotaraénekfrónő is. A. művésznő január folyamán ismét­­Budapestre jön, ezúttal azonban. — kiséret nél­kül. —.. „. . ...... (*) Dohnányi Ernő hazatérése. Dohnányi Ernő, . a . Filharmoniai Társaság elnökkarnagya jelenleg Newyorkban vezeti a State Simphonie Orchestert. Február­ elején ül­ ha­jóra és február közepén Euró­pába érkezik. Németországban több városban dirigál és azután Budapestre jön. A Beethoven-ünnepségeket már személyesen fogja vezetni Budapesten. 4 (•) Egy különös színlap. Ez a különös színlap a Vígszínház színlapja,­­ amelyen Szenes­­Béla új víg-* játékának, a Nem ncsillök-nek előadását hirdeti a színház és amelyen természetszerűleg közlik a víg­játék szereplőinek nevét is. Ez a színlap érthetetlen módon két részre oszlik: az első résznek címe:. »Sze­mélyek':. Ez után a cím­ után' hat szereplőt 'sorol föl a színlap, hat elsőrangú vígszínházi színészt, illetve színésznőt. A Színlap második rész­e ezzel a címmel kezdődik: - -Kívülök:.- És ez után a cím után a 38. víg­színházi színész nevét sorolja föl a színlap. Mi ez? Miért kellett hat elsőrangú vígszínházi 'színésznek nevét mint »Személyeket" fölsorolni és miért kellett egészen külön, »Kivülök« cím alatt közölni 38 színész nevét! Ez a 38 színész, akik között ott találjuk Sze­rem­ei Zoltánt' és a­­ tehetséges fiatalok közül Mály Gerőt, Gárdonyi Lajost, Mak­áry Zoltánt stb., — ezek igen személyek? Miért kellet­t ilyen furcsa mó­don kettébontani ezt a névsort? Hiszen ez a kiközö­sített 38 színész együtt,­­lép­­föl ugyanazon a­ színpa­don, ugyanabban a darabban azzal a hat színésszel, akiket mint személyeket jelöl meg a színlap. Ha pe­dig arra gondol a színház, hogy ez a »Kívülök” azt jelenti, hogy a fenti személyeken kívül föllépnek még ezek a harmincnyolcak is, akkor miért kellett­ külön és megkülönböztetett módon feltüntetni az első­­ hat színészi. A star-rendszer kodifikálása ez talán! Vagy pedig"­­hatásos" reklám a többi színész rová­sára? .... Merész vállalkozás. Sophis Olaussen neves­­ dán író elhatározta, hogy Heinének egyik töredék­ben hátrahagyott művét befejezi. Ez a Heine-mű a Rabbi von Bacharach. (-) A Városi Színház délutáni előadásai a kará­­csonyi ünnepen: szombaton délután: Bob herceg Bil­ler Irén felléptével. Vasárnap délután pedig Tannf­häuser kerül színre Leiter Hubert és Weingartner Félix felléptével. (—) A Belvárosi Színház jövő hét szerdáján, 29-én mutatja be Földes Imre Egy férj­ eladó című rend­kívül mulatságos vígjátékát, amely minden jel sze­rint a szezon egyik legnagyobb sikere lesz. Makay Margit, Kertész Dezső, Tóth Böske, Turay Ida, Hajdú József, Turay, Harsányi pompásnál­ pompásab­b sze­rephez jutottak a darabban. Jegyek az első három­ előadásra már válthatók. (—) Belvárosi Színházban ma A vásáros Rózsa, hegyi Kálmánnal. (—) Saljapine, Titta Buffo, Battistini, Baklanoff, Jadlowker, Slezák, Tito Schipa, Caruso legsikerül­tebb gramaofonlemez hangversenyei .«Sternberg»-nél­ Rákóczi, út 60. . (—) Nagy Szilveszter-est a Vigadóban. A legki­tűnőbb énekesnők,­ előadók és kabarém­űvészek­ fog­nak­ közreműködni M-én este '­s akkor tartandó Szi­veszter-esten, melyen­­tréfák, magánjelenetek, dalok és áriák fogják érdekessé és változatossá tenni a műsort. Jegyek Bárdhál kaphatók. (Koncert.) . ­ (*) Csak Te! A­ revacímekből lassan kifogynak a szerzők. A Berliner Theater új revüjének is alig tudtak­ címet , adni a szerzők: Bruno Wald­:» és Walther Ko­to.­­Végre, megtalálták a címet. Ez a cím: Csak Te( Az bizonyos, hogy nem valami zseniá­lis cím. . ... Hetiműsor Magyar kir.­ Operaház: Csütörtök, 7 óraf­or: Bérletszüftet, 16. Sz.: A bolygó hollandi. Péntek: Nincs előadás. Szombat. Rendkívüli bérle­sisünet IL SZ.J Háry 'János'. Vszááricáp."Hírfetepünet,17. sz.:' Parsifal, Nemzeti Színház :­­Csíg­ürtök, 7 órakor: Szép asszony feleség .(.új­ 'bemutatással... először). Pént. tek: Niincs előadás. Szombat délután:. Süt a. nap; este: Az új rákon. Vasárnap délután: A vén gazem­ber; este: .Szép­ asszony feleség. Nemzeti Színház Kamaraszínháza: Csütörtök, Vs8 órakor: A.fösvény. Péntek: Nincs előadás. Szom­­bat délután: Elzerer; este: A szerelem órája. Vasár­­nap délután: A pirosr­uhás hölgy; este: Váljunk el! Vígszínház: Csütörtök, '/18 órakor: Nem nősü­­lök (Rajnai, Góth, Gúthné, Gaal Franciska, Lu­­kács­, Péntek délután: Most légy okos, Domonkos (gyer­mekelőadás, először); este: Nincs előadás. Szombat délután: A Noszty-fiú esete Tóth Marival; este: Nem Molnár Fapsini Játék­a 9 A pénztár egész nap árusítja a jegyeket.­­ Színházak, hangversenyek és kabarék híres „Jr cirkuszhercegnő" premierkiosztásban Kálmán Imre világhírű operettje, A cirkuszher­cegnő karácsony ünnepének mindkét délutánján mérsékelt helyárakkal kerül a Király-színházban színre, ugyanabban a kiosztásban, mint a premieren: Lábass Jucival, Orosz Vilmával, Berky Lilivel,­ Ná­dorral, Halmayval, Latabárral a fősztrepkben. (—) A Vígszínház karácsonyi látványos gyermek­darabja. Pénteken délután 3 órakor rendkívül mér­sékelt betyárakkal először kerül színre a Most légy okos, Domokos, Komor Gyula és Stephanides Károly új énekes és táncos gyermekdarabja, Sarkadi­ Aladár­ral Domokos folyamőr szerepében. Az öt kép közül a ,negyed k a tenger fenekén játszik. (—) A' Jánoska pénteken délután , rendkívül olcsó helyárakkal. A Király-színházban pénteken, kará­csony előestéjének délutánján 3 órakor rendkívül olcsó helyárakkal előadják a Jánoská­t, amely a leg­nagyszerűbb gyermekdarab. Minden este, péntek este kivételével a gyönyörű zenéjű Chopin kerül­ színre. (—) Gyermekelőadás december 24-én délután 3 órakor a Városi Színházban. Hófehérke és a hét törpe — a legszebb gyermekmese — sok tánccal és mókával. Rendkívüli mérsékelt helyárak: 3-tól 35 ezerig. (—) Ma, csütörtökön este — Tosca — Városi Színház. Tosca: Ganna Walska, a párizsi nagy Opera tagja. Cavaradossi: Alessandro Dolci, a milánói Scala tenoristája. Scarpia: Jerger Alfréd kamara­énekes. Rendes esti­élyárak. (—) Asszonykám — Honthy Hanna — Városi Színház. Szombaton, vasárnap és a következő napo­kon minden este. tissülök.­­Vasárnap délután: A Nostly-fiú~esete Tóth Marival; este: Nem nősülök. Magyifir Színház:­­órakor: P.Cet Gynt. Péntek délután: Pogácsa­­ (gyermekelőadás); este: Nincs előadás. Szombat délutáni?Saraa liliom ! este: Játék a kastélyban. • Vasáenai» .délután:­ A me­­nekü­lő asszony; este: Játék a kastélyban. Király,színház: Egész héten minden este­­/48 órakor; péntek kivételével: Chopin (Lábass, Vaály, Kovács Ilona, Csontos, Orosz V.). Péntek délután: Jánoska; este: Nincs előadás. Szombat délután és vasárnap délután: A cirkuszhercegnő. Városi Színház: Csütörtök, 1 10 órakor: Tosca, Péntek délután: Hófehérke (gyermekelőadás); este: Nincs előadás. Szombat déluán: Bob herceg; este: Asszonykám, Vasárnap délután: Tannhäuser;­ este: Asszonykám. '•'" 1 Fővárosi Operettszínház: Egész héten min­den este 9 órakor, szombat és vasárnap délután 4 óra­­kor: Uraim, csak egymásután! (Rátkay, Kabos, Sar­kadi, Lázár M., Fejes Teri). Péntek: Nincs előadás. Belvárosi Színház: Csütörtök, 18 órakor: A vasáros (Rózsahegyi, Simonyi M.) Péntek: Nincs elő­adás. Szombat délután: Darászi szék; este: A vas­áros. Vasárnap délután: Darázsfészek; este: A vas­áros. Terézkörúti Színpad: Egész héten minden este­­/sí1 órakor: A vekkeróra, Bertalan mint vendég, Ó, pillangókisasszony. Szabályos kabaré: Hódolat a ka­m­rosszék előtt, tréfák, magánszámok. Andrássy­ úti Színház: Egész héten minden este és vasárnap délután .V.4 órakor: A ki­rályné papucsa (Honthy Hanna, Kiss Ferenc, Bo­ross Géza, Kallos Gyula). Fehér,és fekete, Feri bácsi jó útra­ tér. Pártközi búcsúvacsora,­ Hetet harangoz­nak. Kökény, Radó, Fekete magánszámai, Békeffi konferál. Royal Orfeum: Egész héten minden este­ 8 óra­­kor és vasárnap délután V­4 órakor. Varieté-kabaré: A zseniális csimpánzok, Zerkovitz Béla operettjei Beppo, A 1 Julians, a nyújtó királyai, A 2 Fellow, excentrikus művészek, Solty, Szokolay, Dénes. Szom­baton délután: Gyermekelőadás­­/11 órai kezdettel. Kis Komédia: Egész héten minden este Vin-komi Férjhezadom az anyósomat, Damen zu vermieten, Eszter böjtje,­Rott, Steinhardt. Péntek: Nincs előadás. • Karácsony mindkét napján délután 4 órakor Uraim, csak egymásután! N®zá helyárak ! A Fővárosi Operettszínházban Szilveszterkor 2 este­adás este 7-8 és 11 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék