Pesti Napló, 1929. szeptember (80. évfolyam, 197–221. szám)

1929-09-18 / 211. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1929 szeptember 18 . Margittay Gyula holttestét Földvárnál kifogták a Dunából A múlt a szerdai eltűnés rejtélye megoldódott — Az öregedő színiiskolai tanár s a fiatal filmszínésznő szerelmi regénye — i­iért menekült a halálba Margittay? (Saját tudósítónktól.) A­­múlt hét elején meg­jelent a főkapitányságon a Filmegyesület ügyésze is bejelentette, hogy M. Margittay Gyula színész és farm­isikolai tanár eltűnt Vörösmarty ucca 88. számú házban lévő lakásáról. A rendőri nyomo­zás eredménytelen maradt. Kedden délután távirati értesítés érkezett a főkapitánysághoz a dunaföldvári községi elöljá­róságtól, hogy Margittay Gyula holttestét kifog­ták a Dunából. Az első magyar filmek Margittay Gyula 51 éves volt, májusban már­­teljes nyugdíj jogosultságot ért volna el. Fiatalabb korában ismert vidéki színész volt. 11 össze­relates szerepeket játszott. Később rendező lett. Amikor a magyar filmgyártás megkezdődött, Margittay az elsők között volt, aki filmek­em szerepelt. E mellett a fővárosnál hivatalnokoskodott, ezt az állását megtartotta egészen az utóbbi időkig. Amikor a magyar filmgyártás megszű­r­t, Mar­gittay más kenyérkereset után volt kénytelen nézni. A Rákosi Saldi iskolájában a filmosztályra beiratkozott növendékeket tanította. Lakásán, magániskolájában is négy-öt növendéket tanított. A „démon" . Három esztendővel ezelőtt a Rákosi Szidi is­kolában beleszeretett egyik növendékébe, Zsiga Irénbe, aki akkor 18 éves volt. A leány szülei Rákosszentmihályon laktak, onnan járt be napon­ként az iskolába. Margittay egy alkalommal ki­hívta felelni a csinos, fekete leányt. Rövid elő­adást tartott neki, mit kell eljátszania az osztály előtt. A­x démona volt a kijelölt szerep. Zsiga Irén­nek a feladat szerint őt kellett elcsábítania. Az öregedő tanár és a fiatal növendék az osztály előtt belekezdett a filmjelenet lejátszásába. Mar­gittay igen nagy tehetséget vélt felfedezni a leányban és ez időtől kezdve gyakrabban foglalko­zott vele. Ennek az lett az eredménye, hogy a tanár és növendéke között szerelem fejlődött. Margittay a színinövendék miatt otthagyta fele­ségét, akivel majd húsz évig élt együtt. Megindí­totta a válópert. Az asszony nem akart válni. Nagyobb küzdelmek után mégis sikerült egyes­ségi úton, békésen elintézni a válást. Margittay a bútorokat, ingóságokat átadta feleségének, ő maga a csupasz lakásban maradt. Borús szerelem­ ­Ezidőben Margittay a Nemzeti Filmegyesü­letnél volt titkár. Az egyesület helyiségei akkori­ban a Hegedűs Sándor utca 1­. számú házban vol­tak. Az egyesület nagyobb klubtevékenységet fej­tett ki annak idején és így módjában volt Margit­tayt jól fizetni. Margittay ekkor jó­­napokat lá­tott. A kiürült lakást újonnan berendezte és át­engedte Zsiga Irénnek. Az aránylagos anyagi jólét mellett egyedül szerelmének élt, akire annyira féltékenykedett, hogy nem akarta még csak rövid időre sem magára hagyni. Ezért le­mondott a Rákosi színiiskolában viselt tanári állásáról, hogy naphosszat együtt lehessen a fia­tal leánnyal. A Nemzeti Filmegyesület nemsokára bezárta kapuit, a klubélet megszűnt és Margittay Gyu­lára nehéz napok virradtak. Ez időtől kezdve a legsúlyosabb anyagi gondokkal küzdött. Az öre­gedő embert annyira hatalmába kerítette a kései szerelem, hogy semmi más nem érdekelte a vilá­gon. A fővárosnál nem tudta ellátni hivatalát és kénytelen volt állását otthagyni. Ekkor a régi barátai, a filmesek, akik látták Margittay nehéz helyzetét, úgy igyekeztek rajta segíteni, hogy az Országos Filmegyesület pénzbeszedőjévé tették. Ez nem jelentett valami nagy jövedelmet a szá­mára. A beszedett tagdíjaknak kapta bizonyos hányadát. Az utóbbi időben már a legnagyobb anyagi gondokkal küzdött és öngyilkossági ter­vekkel foglalkozott. Hajsza a kenyér után Mint most kiderült, már júliusban végrende­letet készített, amelyben megírta, hogy a gondok felőrölték idegzetét, kénytelen a­ halálba mene­külni. Arra kérte a Filmegyesület ügyészét, aki­hez végrendeletét írta és akit a végrendelet végrehajtásával is megbízott, hogy vigyázzon Zsiga Irén érdekeire. Mindenét Zsiga Irénre hagyta. Úgy látszik, Margittay sokáig küzdött az ön­g­yilkosság gondolatával, mert a júliusban el­észített végrendelet és az akkor bejelentett ön­gyilkossági kísérlet után nap-nap után igyekezett más és más elhelyezkedést találni. Majdnem két hónapig folytatta ezt a küzdelmet. Közben a ház bérét nem tudta kifizetni, lakását lefoglalták, bútorait el akarták szállítani, árveréseket, végre­hajtásokat tűztek ki ellene. A pénz utáni hajszá­ban, a napi megélhetés gondjaiban tökéletesen megrokkant és ekkor határozta el végleg öngyil­kossági tervét végrehajtani. Akit itthagyott A mult hét szerdáján elbúcsúzott Zsiga Irén­től, eltávozott hazulról és azóta nem jelentkezett. Távozása után Zsiga Irén átkutatta Margittay iratait és ott találta meg az egyesületi nyugták között azt a borítékot, amelyre rá volt írva: ?Vég­rendeletemA borítékot elvitte a címzetthez, Földes János ügyvédhez. A boríték felbontása után derült ki, hogy Margittay két hónap óta fog­lalkozott a sötét tervekkel. Margittay távozása óta Zsiga Irén a legna­gyobb bizonytalanságban élt, most kapta meg az értesítést Margittay holttestének megtalálásáról. A fiatal leány Marittayval egyidőben ugyancsak kilépett a Rákosi-féle színiiskolából. Az utóbbi hónapokban a Vígszínháznál kapott mint statiszta alkalmazást. Ha szerepelt, esténként 3 pengő fel­lépti díjat kapott. A fiatal leány most eljárt a Szí­nészegyesületnél, kérve, hogy az egyesület, amely­nek néhány hónap múlva már nyugdíjas tagja lett volna, temettesse el Margittay Gyurát. T. Gy. Az osztálysorsjáték keddi húzásának nyereményjegyzékéből Az osztálysorsjáték keddi húzásán a következő nagyobb nyereményeket húzták ki: 10­000 pengőt nyert: 57184. 1000 pengőt nyert: 2095 35693 36080 45093­ 63322 71308 74380. 800 pengőt nyert: 4391 31294 36851 46518. 600 pengőt nyert: 38908 68717 83503. 500 pengőt nyert: 10822 19499 23592 25148 25513 39424 44412. 100 pengőt nyert: 7596 9914 14020 17451 19304 28401 32830 11­605 39458 48298 50605 52801 56526 58015 66132 67076 67084 73409 77703 80694 81752. 300 pengőt nyert: 830 2458 3541 4360 6672 7601 9383 9817 10177 10753 15199 15562 17053 18450 19173 19259 20585 22241 22359 22505 22774 23078 25054 26228 26401 27089 28272 28532 23741 30648 31202 32959 33935 34226 39031 39220 39231 40425 41237 44323 45158 46145 53933 55440 59475 62782 63369 65613 66111 66497 67366 69175 70715 71918 74121 75887 76541 70101 80221 80567 81208. (ÉNEKLŐ BOLOND)­­ Warner Bros világhírű énekes hangos filmje. Főszereplő: PREMIER PÉNTEKEN! Jegyeit már megválthatja. Jegyeit már megválthatja. !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék