Pesti Napló, 1929. október (80. évfolyam, 222–248. szám)

1929-10-09 / 229. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1929 oktrtter 9 NAPI HÍREK JÓ REGGELT: Kedden tovább tartott a meleg időjárás. Déli hőmérséklet Budapes­ten 22 fok C. A Meteo­rológiai Intézet jósla­ta szerint továbbra is igen enyhe idő vár­ható. Egy Wolff-párti városatya az árak emelését sürgette. Ügy látszik, hogy mégsem lesznek közelebbről leözségi választások. Szovjetoroszországban most minden ötödik nap pihenő. Négy napig nem dolgoznak senvmit és ötödik napon pihennek. A nap aktuális kérdése: »Vájjon a mi kor­mányunk nem vállalkozna a Bodenkredit­anstalt szanálására is?« A nap hőse: a Társadalombiztosító, amely csökkenti a létszámot. Már ez maga is egy kis biztosíték a társadalomnak. Egy pilóta átszállott a levegőben egyik re­pülőgépről a másikra. Megállapították, hogy a fiatalembernek szabályszerű át­szállójegye volt. Beszélgetés a villamos perrónján: »Olvasta1 Bécsben elfogyott a víz.« •»Nem csodálom* Képzelje, hogy hány pohár vizet ittak ott meg arra az ijedtségre, amit a Bodenkre­ditbank bukása okozott.« Reggeli tragédia Kedd. Kora reggel. Rudolf tér 6. ötödik emelet. Kopognak a hálószobám ajtaján. Az ajtóban ide­gen arc. Dadog a száj a sápadt arcban: — Ké ... érem ... én, a szomszédból... tessék azon­nal kijönni... az Annus! — Mi történt az Annussal J — Elájult a konyhában, a kövön!... Jaj, orvost!... Kiugróm az ágyból: — Mi történt? — Borzasztó... Egy leány, kalap volt a fején, fel­jött ide az ötödik emeletre... átmászott a korláton, le akart ugrani és az Annus elkapta, visszatartotta, de senki se jött és a leány lezuhant!... Az Annus el­ájult. Kinn fekszik a konyhában, a kövön! Fekete és konyak után Annus lassan magához tért. Ez a szép, vidám asszony olyan most, mint egy hal­dokló. A folyosón rendőr kardja csattog. A rendőr belép a konyhába. Kezében kis jegyzőkönyv. Annus beszél: _ Én ... itt takarítottam. Az ablak; nyitva volt. Ttt az ablak előtt csak egy lépés a folyosó rácsa... takarítottam. És hallottam, hogy valaki motoz a rá­cson. Csak véletlen volt, hogy odanéztem. Akkor... éppen akkor egy nő! ... Kalap volt rajta ... divatos lakk félcipő, testszínű harisnya... valami jobb nő... s — És? Átmászott a rácson. És ez a nő, amikor átmászott a rácson, lassan megfordult. A rácson állt. És — rám­r.ézett. Egymásra néztünk. És én kirohantam. Elkaptam a kezét. A kezén sárga szarvasbőr kesztyű volt. Fogtam a kezét és ordítottam: »Mit akar?... Mit csinál!.. « — Reszketett a keze a kezemben. Egyetlen szót fem szólt. Aztán hátravetette a fejét. A lábát odalökte a rácshoz és teljes erővel ellóditotta magát. De én fog­tam a kezét és segítségért sikoltoztam. Senki sem jött. Ö körülnézett és újra ellódította magát. Most sem szólt... egy szót sem szólt. Huszonötéves lehetett. Újabb lódítás... és egyik keze kicsúszott a kezemből. Egy ké­zen lógott... Nem szólt, egy szót sem szólt. A balkeze lelógott, a derekára csapódott... akkor még sikítottam, de már éreztem, hogy lassan, nagyon lassan kicsúszik a jobb keze is a kezemből és... Öt emeletet zuhant az idegen nő, aki lakk félcirőf, testszínü harisnyát és divatos kis kalapot viselt. Még pihegett a melle, amikor elvitték a mentők. De meghajt a kocsiban-Senki sem tudja, kicsoda. Leugrott az ötödik eme-Jítwi. <t- > — A kormányzó a borsodi agarászversenyen. Miskolci tudósítónk jelenti: Horthy Miklós kor­mányzó és felesége, mint minden évben, ez évben is látogatást tettek Melczer László országgyűlési képviselő ónodi kastélyában. A kormányzó ezévi látogatása alkalmával a borsodmegyei agarász­egyesület kétnapos agárversenyt rendezett, amely kedden délelőtt kezdődött. A versenyre Felső­zsolcára érkezett Horthy Miklós kormányzó, akit kedd délelőtt a felsőzsolcai pályaudvaron Lenes Albin altábornagy, a miskolci vegyesdandár pa­rancsnoka. Szabó Sándor tábornok, Svoboda Sán­dor tábornok, Várjon Zoltán vezérkari ezredes, Soldos és Mikszáth főispánok, Bónis alispán, Putnoky Móric és Melczer László országgyűlési képviselők, gróf Bethlen Pál, gróf Hoyos Györgyné, báró Hámos Antal, Orbán Gáspárné bárónő, Zichy Tihamér, Darvas Béla és más elő­kelőségek fogadtak. Az agarászversenyben 14 agár indult. A döntőbe, amely szerdán lesz, Horthy Miklós kormányzó »Kedves« nevű. agara és Hamvai László »Halló« nevű agara került. — A magyar kormány ajándéka a pápának. A ma­gyar kormány a pápának két, másfél méter magas herendi porcellánvázát küld karácsonyi ajándékul. A vázákat a magyar szentek reliefjei díszítik. — A würzburgi clmeklinikán ápolják Orskát. Würzburgból jelentik: Orska Mária rejtélyes el­tűnéséről és megtalálásáról a würzburgi rendőrség ezeket je­lenti: Október 2-án közvetlenül Würzburg előtt Orska Máriát esz­méletlen állapotban találták meg a kőin—tvieni D-vonat egyik fül­kéjében. Würzburgban azután nyomban kihívták a pályaudvar­ra a vasúti orvost, aki Orskát a Julius-kórházba szállíttatta. A kórház azonban megtagadta Orska felvételét, mire a würz­burgi egyetem elmegyógyászati Orska Mária klinikájára szállították, ahol az­óta is ápolják. Állapota kedden már teljesen ió volt. — Ismét gázolt az autóbusz. A Bajza ucca és az Andrássy út sarkán egy autóbusz elgázolta Knoil Máté 16 éves aranyművestanoncot. A szerencsétlen flú súlyo­san megsebesült. Az autóbusz sofőrje ellen megindult a vizsgálat. — Három emelet magasságból lezuhant egy munkás és saját lábán távozott. A Dob ucca 74. sz. házat tatarozzák. Kedden délután a III. emelet magasságában dolgoztak a munkások, közöttük Molnár Lajos 21 éves mázolóscgéd. A fiatalember vigyázatlanul dolgozott az állványon, társa rá is szélt, hogy vigyázzon, mert könnyen leeshet. Mol­nár nevetve válaszolta, hogy nem törődik vele, mert ha leesik is, nem történik semmi baja. Amint ezt kimondotta, elvesztette egyensúlyát és leesett az állványról. Három emelet magasságról lezu­hant az ucca kövezetére. A járókelők hozzárohan­tak, rím a legnagyobb csodálkozásra a fiatal mun­kás, bár szédülten és lassan, de felkelt és a saiát lábán távozni igyekezett. A csődületre odasiető rendőr szükségesnek tartotta, hogy a mentőket kihívja, A mentőorvos nem talált semmi bajt a fiatalembernél, tekintettel azonban arra. bogy a három emelet magasságból való lezuhanás esetleg valami belső bajt okozhatott, megfigyelésre a Ró­kus-kórházba szállították. "77 Meghalt a legnagyobb lengyel festő. Kra­kobol jelentik: Malczewski Jaczek tanár, a jelen­kor legnagyobb lengyel festője, mult éjszaka, két ev ota tartó betegség után, hetvenötéves korában meghalt. Az elhúnyt Matejko után a legnagyobb lengyel festő volt. Nagy számú műve a krakói nemzeti múzeumban és számos külföldi képtár­ban van. — Fairére és Benőit autója árokba fordult. Toulou­seból jelentik: Claude Farrére és Pierre Benőit ismert regényírók La Bastie de Murát közelében automobil­balesetet szenvedtek. Autójuk ismeretlen okból árokba fordult s a két regényíró könnyebben megsebesült. — Vérhas és tífusz Baranya megyében. Pécsi tudósítónk jelenti: Baranya vármegye közigazga­tasi bizottságának keddi ülésén megdöbbenést kel­tett a itisztifőorvos jelentése a hasi hagymáz és a vérhas terjedéséről. Hasi hagymáz 47, vérhas 18 baranyamegyei községben lépett fel, a vérhasnak ket halálos áldozata is van. Csobokapusztán és Alohacson a fertőzött ivóvíz tífuszt okozott, hang­súlyozza a tisztifőorvos, hogy a betegség elleni küzdelmet rendkívül megnehezíti az a körülmény, hogy különösen az uradalmi cselédek rettenetes lakásviszonyok között élnek. Vannak uradalmak ahol három család is lakik egy lakásban. Az alis­pán felszólalásában elmondotta, hogy legalább 100 község küzd ivóvízmizériával. — Terstyánszky elhúnyt világbajnoknak posthumus gyermeke született. Terstyánszky Ödönnek, a kardvívás elhúnyt magyar világbaj­nokának kedd hajnalban posthumus fiúgyermeke született. — Nyolc gyermeket és egy férfit megölt egy véletlenül felrobbant kézigránát. Kattowitzból jelentik: A pinski mocsarak vidékén levő Komoré faluban, amely a világháború idején hosszabb ideig súlyos harcok színhelye volt, kisgyerekek kézigránátot találtak. A gránátot hazavitték és megkértek egy tizennyolcéves szolgalegényt, hogy vegye széjjel a kézigránátot. Miközhen a fiatal legéuy a gránáttal foglalatoskodott, az hirtelen kezében felrobbant. A szerteröpködő szilánkok a szolgalegényt és öt gyermeket azonnal megöltek. Három gyermek kevéssel utóbb borzalmas kínok között kiszenvedett* — Miniszteri biztos a hadirokkantaknál. A népjóléti miniszter a belügyminiszterrel egyet­értőleg dr. Persina Viktor nyug. miniszteri tit­kárt a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi­árvák Országos Nemzeti Szövetségének állandó miniszteri biztosává kinevezte. — Egy hollandi cég 48.000 pengős pert indí­tott Rubinstein Erna ellen. Érdekes polsrári per­ben volt kedden perfelvételi tárgyalás dr. Gedeon Alajos törvényszéki bírónál. H. Oyens & Zonen amszterdami césr keresetében özv. Rubinstein Hermanné. szül. Hirsch Jennytől és leányától. Rubinstein Erna hesredűművésznőtől egy nagy­értékű mesterhegedűt, vagy annak ellenértéke­képpen 48.000 pengőt követel. A pársoros kereset­ben a felperes hollandi cég előadja, hogy 1922 június 10-én Rubinstein Ernának kölcsön adott egy Guadagnini 1743. évi készítményű mcsterhe­gedüt. amelyet többszöri felszólítás ellenére sem kapott vissza, A felperes arra kéri a magvar tör­vényszéket. hosrv kötelezze Rubinsteinékat arra, hoary a hesredüt tizenöt nap alatt szolgáltassák vissza, vagy pedig annak ellenértékét 21.000 hol­landi forintot. magyar pénzre átszámítva, 48.000 pengőt, fizessenek, meg. A perfelvételi tárp-v a lä­sen Rubinstein Erna ügyvédje a kereset eluta­sítását kérte. Az érdemleges védekezésre még nem került sor. a törvényszék folytatólasros tár­gyalásra november elsejére tűzött ki határnapot, amikor Rubinsteinék írásban reflektálnak a nagy­összegű keresetre. — Nyolcvan bécsi hotelportás jön Budapestre, Bécs­ből jelentik: A budapesti idegenforgalmi szervezetek meghívására , szerdán 89 bécsi szállodai portás utazik tanulmányútra Biulapestre. — A miniszterelnök meglátogatta a műegye­temi sportrepülők érdi táborát. Kedden délután Bethlen miniszterelnök meglátogatta a Műegye­temi Sport Repülő Egyesület érdi táborát. A re­pülőtéren dr. Bresztovszky Béla műegyetemi ta­nár az egyesület tanár-elnöke, üdvözölte a mi­niszterelnököt, aki azután dr. Bresztovszky és dr. Szily Kálmán rektor kíséretében megnézte a tá­bort, majd kiment a repülőtérre, ahol az egye­sület ifjú pilótái és növendékei az egyesület sá­játgyártmányú gépein sportrepüléseket mutattak be. A miniszterelnök kijelentette, hogy meg van hatva, amikor latja, hogy a műegyetemi ifjúság puszta lelkesedésből, minden anyagi támogatás nélkül ilyet tudott produkálni. A repüléseknek csak a sötét vetett vége', amikor a miniszterel­nök kíséretével, megelégedésének kifejezése mel­lett, eltávozott. — A főváros Ií-listás tanítói akciót indítanak reakti válásukért. A B-listás fővárosi tanítók, tanítónők és igazgatók népes értekezletet tartot­tak kedden este. Az értekezleten elkeseredett fel­szólalások hangzottak el és azt sérelmezték, hogy az 1924-ben B-listára helyezett több mint 1000 tanító közül csak alig egyet-kettőt vettek vissza a városhoz. A kényszernyugdíjazás következtében a B-listás tanítók nyugdíjuknak csak egy részét kapják meg s ez a rész 40 százalékkal kevesebb, mint a törzsfizetés. Az 1924. évi XXXV. törvéay­cikk kimondja, hogy állás megüresedése esetén a kényszernyugdíjazottak nem mellőzhetők, a. tör­vénynek ezt az utasítását azonban a főváros ta­nácsa nem tartja be. Két évvel ezelőtt a főváros közgyűlése határozatban mondotta ki, hogy újon­nan szervezett tanügyi állásokra csak B-listás tanítókat lehet alkalmazni, a tanács fellebbezése után azonban a belügyminiszter a közgyűlésnek ezt a határozatát nem hagyta jóvá. Az elkesere­dett felszólalások után az értekezlet elhatározta, hogy a legerélyesebb akciót indítják sérelmeik orvoslása érdekében. Memorandumot készítenek, amelyet eljuttatnak a kultuszkormányhoz, a fő­város pártjainak vezetőihez és a polgármesterhez is küldöttség útján. — Véget ért a rohicsi sakkmérkőzés. Rohics­fürdőről jelentik, hogy a két liét óta tartó nem­zetközi sakkverseny a 15. fordulóval végetért, A verseny végleges eredménye a következő: 1. Ru­binstein 11% (6000 dinár), 2. Flohr 10'A (5000 dinár), 3., 4., 5. Pirc, Maróczy és Takács 10, 6. Przepiorka 9Vi, 7. és 8. Canal és Grünfeld 9, 9. Brinckmami 8, 10. Saemisch 7Vs, 11. Höhnlinger 6%, 12. König 6, 13. Geiger 5VJ, 14. Singer 3, 15. és 16. Jovanovic's és Rozics. Mától kezdve összes fióküzleteinkben Üjtermésü teát árusítunk. — Az idei termés különösen jó. teabehozatala

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék