Pesti Napló, 1930. január (81. évfolyam, 1–25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Újévi szám — Ára 24 fillér Budapest, 1930 81. évfolyam 1. szám Szerda, január 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy bóra . . 4.0 pengő Negyedévre . 10.80 pengő Egyes szám ára, Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon. 16 fillér Ünnepnapokon . 24 fillér Vasárnap 32 fillér FESTI NAPLÓ Újévi hangulat írta: gróf KLEBELSBERG KUNO Az újév mindig kezdete valaminek­,­­ nem azért, min­tha ennek tárgyi okai lennének, hanem mert úgy hisszük, mert szuggeráljuk magunknak, mert úgy akarjuk. Csillagászati, kronológiai, vagy vallási kényszerítő oka nincs annak, hogy az évet január 1-én kezd­jük, hisz a Megváltó karácsonykor született és így a Krisztus születéséből kiinduló idő­számlálás szempontjából logikusabb lenne, ha az évet december 25-én kezdenénk. Bizonyos vagyok abban is, hogy a csillagászok szintén tudnának a földnek a nap körüli kerengésé­ben alkalmasabb fázist és időpontot kieszelni, mint éppen január 1-ét. Újabban a költség­vetési évet is július 1-ével kezdjük. Tárgyi alapja tehát annak a nagy cezúrának, amit december vége és január eleje között meg­húzunk, nincs. És mindennek ellenére nagyon kevés család lesz a művelt világon, amely ne lesne órával a kezében az éjfélt és mikor ti­zenkettőt üt az óra, akkor nagy esemény megérzése vesz erőt a legtöbb emberen. Na­gyon kevesen gondolnak arra, hogy az új­esztendő nem itt egyszerre van a föld kerekén, hanem huszonnégy órán belül a­ földgömbnek mindig más és más pontján, és még keveseb­ben filozofálnak el azon, hogy voltaképpen Az idő végiek­ és mi véges emberek csak erőlködünk azon, hogy azt részekre, évekre, száza­dokra, ezredekre osztjuk. Az újévi hangulat tehát, amely rajtunk f­­olveszter éjjelén erőt vesz, tisztán szug­gesztiv műve, de azért mégsem szabad lekicsi­nyelni. Hiszen a politikai és a gazdasági életben rendkívüli szerepet játszik éppen a szuggesztió. A gazdaságtörténelemben köny­nyű­ kimutatni, hogy nem egy tőzsdeválság­nak csak kisebb részben volt az oka a gazda­sági viszonyok megromlása, amely önmagá­ban csak kisebb áresést indokolt­ volna, de közbejött az ijedtség, a ragadós rémület, a szuggesztió, a­­pánik, ami mindent magával ragad. Részben ÉVB ez a tétel a mostani gazda­sági válságra is. Mi e részben a helyzet? Gaz­dasági válságot, élünk át, amely Európából indult ki, de legújabban már átcsapott, az Óceánon és a newyorki tőzsde krachjában tombolta ki magát. Persze, a válság a­ legéle­sebb a világháború legyőzött országaiban ,és ezek között leginkább abban, amelyet Tria­nonban a legbrutálisabban megcsonkítottak, pénzügyi szuverenitásától is megfosztották, amelyet a kommunizmus kirabolt és a román megszállás evakuált. Ezt a válságot és az abból fakadó elégedetlenséget kezdetben tak­tikai okokból kihasználták és szították s itt kezd belejátszani a dologba a szuggesztiv e­reje, amely itthon gazdasági defetizmushoz, s­ külföldön pedig a bizalom és az ezen ala­puló hitelképesség csökkenéséhez vezetett. A garral megindult akció egyet kép­nagy rend" viselőinél honfiúi bánattal elegyes, «•» iróniával látom mint, ijedtek meg a hang­jattól és annak következményeitől, amelynk felidézésében a magukbaszállás csendes ban önmagukat is vétkesnek látják hoav­er. i­. .­­­. -i.«­i­n­tén bevallják és e réven is hozzájárul r­égi válság enyhítéséhez. Enyhítéséhez, hang­súlyozom, és nem megszűnéséhez. A gazda­­sági válságot, amelynek világokai vannak, tisztán magyar erővel nem szüntethetjük meg. De gazdasági válságunk kiéleződését bizonyos mértékig belülről kiinduló szuggesz­tió okozta és ezt a defetista hangulatot min­den jó hazafi köteles ellensúlyozni, hacsak nem kíván abba a látszatba kerülni, hogy az ország nagy szerencsétlenségéből akar tak­tikai előnyt húzni. Szuggesztiv dolga részben gazdasági de­let­izmusunk és okulva ezen, arra kell töreked­nünk, hogy a mai szilveszteri hangulat termé­kenyebb érzéseket és gondolatokat szuggerál­jon nekünk, mert ha van dátumnak politikai jelentősége, akkor ennek az évfordulónak egé­szen különös a fontossága. Nemcsak egy év­nek van vége, hanem vele a húszas éveknek is, jönnek a harmincas évek, amelyeket meg­kell töltenünk gondolatokkal, munkával, ve­rejtékkel, sok szenvedéssel és ezekből vezér­eszméket kell kinunkáln­lnii, amelyek elég erősek arra, hogy megragadják és így maguk­kal is ragadják a magyar nemzetet. Az ellenzék a kormányt részben program hiányával, részben pedig azzal vádolta, hogy programja nem jó. Ezzel szemben kormány­párti részről azt lobbantották az gususát, sze­mére, hogy csak kritizálni tud, tív programja nincs. Mi beállítás, a teljes valós/ ma elég keveset férfit és ellenzékül­e­tében pazar gondolatok grammal ne­szem­, rákban eszmék s mezeje lel .Ha kétségba szerem évekke rálátt­­ák a szememre. Pedig ezzel szemben mi a valóság? Igyekezeteimből,­­ eszméimből, ter­veimből gyököt von az élet és meg lehetünk elégedve, ha annyi válik a nemzet maradandó sajátjává, amennyi az ilyen gyökvonás után megmarad. Az élet valóban kegyetlen, meg­tizedeli jószándékainkat, terveinket és törek­véseinket , mindenkit, aki kicsiben vagy nagyban valaha megkísérelte, hogy valami maradandót hozzon létre, az mind mélysége­sen érezte a tragikumát annak, hogy milyen óriási erőfeszítések révén lehet csak valami igazán érdemeset alkotni. Hazafias remények, gondolatok és javí­tások szuggerálását várja a nemzet, a har­mincas évek küszöbén mindazoktól, akiket jellemük és tudásuk jobb- vagy baloldalon közszereplésre kötelez. A nemzet megköve­teli, hogy gazdagabbá, tartalmasabbá tegyük a politikai gondolkodást. A szellemtörténeti irány egyik tehetséges fiatalabb képviselője, Zolnai Béla folyóiratában, a Széphalomban, három állandó rovatot nyitott, amelynek ki­fejező címe: Eszmetöredékek, Visszhang és Rosta. Ezekben a rovatokban hónapról hó­napra összeállítja mindazt, ami irodalmi, tu­dományos vagy művészeti téren történt és elhangzott. Egész idézeteket ad könyvekből, beszédekből, hírlapi cikkekből és aki mindezt átfutja, az láthatja csak igazán, hogy nem­zeti katasztrófánk kulturális téren válságot nem­cs'd- nem idézett be, sőt ,b­üntel­nség, nagy fellendülés biztató előjelei mutatkoznak ett. De azt hiszem, Zolnai Béla barátom ko­moly zavarba­n jönne, ha nem szépirodalmi és-­ kritikai, hanem politikai lapot, szerkesztem­ és a megelőző hónap politikai terméséből ker­esztetöredékeket és visszhangokat osz­ttna. Pedig a múltakban csodálatosan a magyar politikai, gondolkodó­­. $k el Bethlen Gábor leveleit, 'Ért­ekezéseit, Széchenyi, Kossuth, két Tisza beszédeit és írá­azon, mennyire átszántot­a magyar életnek jog­ban éppen a politikai .isi restség vett ere. odavetett, de k' La knzömég, mmpQ^ gSgpP" ' - ' f*. SZERKESZTŐSÉG: Rákóczi út 54. szám. KIADÓHIVATAL: Erzsébet körút 18—20. sz.­­ TELEFON: Józs f 465—50-től 58-ig, Jeasi f 464—18, J. 464-19. Szerk­es­ztőség Bécsben: .., Kohlmarkt 7.

Next