Pesti Napló, 1930. január (81. évfolyam, 1–25. szám)

1930-01-29 / 23. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 193(1 január 30 30 t — Népgyűlésen akarja megvitatni a há­gai megegyezést a szociáldemokrata párt. A szociáldemokrata párt parlamenti frakciója kedden este . ülést tartott, amelyen foglalkozott a miniszterelnöknek a hágai konferenciával kapcso­latosan csütörtökön megtartandó beszámolójával. Kihatározták, hogy vasárnapra népgyűlést hívnak egybe a Talt er Hallba, ahol. a hágai konferencia eseményeivel foglalkoznak. A népgyűlés megtar­tása. iránt a kérelmet szerdán terjesztik a főkapi­tány elé. — Változások a hercegprimási udvarban. Az esz­tergomi íókáptalan a nagypréposttá kinevezett dr.. Fehér Gyula lielyébe dr. Drdhos János prelátuskano­nokot. az érseki iroda igazgatóját, választotta meg fő­káptalani gazdasági előadóvá. Ennek folyományakép­pen a hercegprímás Drahos prelátust felmentette az irodáigazgatói teendők alól és oldalkanonokjává ne­veztb ki. Egyidejűen az érseki iroda igazgatójává dr. Mesttényi Zoltán pápai kamarás, hercegprímást titkárt nevezte ki a hercegprímás, aki dr. Laeza István fc­szentszéki. jegyzőt a hercegprímás! titkári címmel tün­tette ki. — Február \égén lesz Ileana hercegnő eskü­vője. Bukarestből jelentik: Jólértesült körökből nyert információ «zerint Ileana hercegnő február második felében tartja meg esküvőjét gróf Höch­berg Sándor Erigyessel. A lapok úgy tudják, hogy Mária királyné már közölte az esküvő dátu­mát Maniu miniszterelnökkel. — A kirakat világításról Pillitz Dezső f. hó -J9-én szerdán este 6 órakor a Világítástechnikai Állomáson (VIII,, József körút 6- Technológia) előadást tart. — 240 szavazattal 145 ellenében megszavazták a német gyufakölesönt. Berlinből jelentik: A bi­rodalmi gyűlés harmadik olvasásban is megsza­vazta a gyufatörvényt. A törvényjavaslat, amely kimondja, hogy a német gyufakereskedelmet mo­nopolizálják és hogy Németország 125 millió dol­láros kölcsönt vesz fel a svéd gyufatröszttől, ezzel jogerőre emelkedett. A javaslat mellett 240-en, ellene pedig 115-en szavaztak. Hét képviselő tar­tózkodott a szavazástól. — 25 ezer pengőért- kelt el a Kristály-kávéház berendezése az árverésen. Kedd délután tél kettő­kor folytatták a Kristály-kávéházban a hétfőn megkezdett árverést. A kávéház berendezését egy tételben kínálták föl a» árverezőknek megvételre, 17.000 pengő kikiáltási áron s miután ezért az összegért vevő nem jelentkezett, az árverést fel­függesztették. Ekkor a háztulajdonos tanácsko­zásra vonult vissza a kávéház tulajdonosával és a. tanácskozás eredményeként 25M0 pengőt kínált fel a kávéház egész berendezéseért. Ezzel a 25.000 nengővel együtt összesen 25.795 pengő folyt be a kávéház berendezési tárgyainak árverésén, mert a hétfőn eladott,firísVak peng&rt keífek,eív ,,­— Izgalmas összecsapások Kispesí közgyűlé­sén. Izgalma-- képv-iseJöU'stiik'ti közgyűlést* volt Kispest városának. A délután 5 órakor megnyi­tott közgyűlésen a napirend előtt Bogdán Gyula református lelkész, a független polgárok pártjá­nak" megbízásából deklarációt olvasott fel. Hang­súlyozta, hogy azok ellen küzd, akik személyi ér­dekeiket a város érdekei elé helyezik. A város túladminisztrál, ISO alkalmazottal nem bír el Kis­pest városa. Az atyafiság városházája helyett a dolgozók városházájaI kívánja megteremteni a párt. Erre a kijelentésre a városi kormánypárt tagjai nagy lármában törlek ki. A zaj lecsiHa­pulta után Vállya Gyula polgármester tiltakozott Bogdán kijelentései ellni, linhardt Antal, a szo­i'iáldemokrata párt titkára bírálta ezután a vá­rosfejlesztési politikát, hangoztatva, hogy nem lebet az adózók pénzét kizárólag adminisztrációra költeni. Ezután megválasztották a városfejlesz­tési bizottság húsz tagját. Szavazás közben izgal­mas jelenetek támadtak, úgyhogy már-már tettle­gességre került a ser, amikor a polgármester hir­telen felfüggesztette az ülést. Másfél óráig tar­tott a szünet, amely alatt a pártok vezetői tanács­koztak, majd a szünet után megejtették a szava­zást, amelynek értelmében a kormánypárt listája győzött 53 szóval 42 ellenében. = -Atlantis-kávéház. A ferézkorúti Kristály-kávéház helyén ily néven nyitott ój kávéházat Strasser Bertalan a közismert kávés. Esténként Vörös Feri, a budapesti közönség kedvence muzsikál. = Az egész világon mindenütt feltűnést kelteti az angol uralkodó beszéde, amelyet a tengeri leszerelési konferencia megnyitásán mondott, el. A beszédet hazánk­ban is lehetett hallani, mert az ango-l rádióleadást a bu­dapesti rádió is közvetítette. Nagy feltűnést keltett, hogy ;i Starnberg kir. udv. hangszergyár legújabb ki­tűnő készítménye, a ..Joker Z- segítségével az anóddal és akkumulátorral való minden bajlódást ki lehetett kü­szöbölni úgy a váltó, mint az egyenáramú világítási hálózattal rendelkező rádiótulajdonosok készülékéből. Egy ujuyomás ós a Joker »Z« segítségével kristálytisz­tán hangzottak fel György angol király megnyitó szavai. = A Rádió Revü februári száma megjelent rendkí­vül gazdag és aa eddiginél is érdekesebb tartalommal. A páratlanul szép kiállítású folyóirat kiemelkedő szen­zációja Karinthy Frigyes filozófiai mélységű dialógusa a rádió világának új időszemléletéről. Majtliényi György szellemes és tinóin novellája az álmodozás szárnyán re­pülő képrádiózásról, tnulats/iaros leírás a csodákul Váj-iV egy merész utópia a jövő ródió redukciójáról, a szép­irodalmi rész erősségei. A komoly technika széleskörű anyagának aktualitásánál fogva domináló cikke oz a leírás, amelyből megtudjuk, hogyan lehet öt pere alatt az ósdi telepes készüléket modern hálózati vevővé átala­kítani. Végül a szépirodalmi pályázat feltételei kőit részletes felvilágosítás található a pályanyertes munkák idegen nyelvekre való fordítási jogára cs díjára vonat­kozóan. -- Kyrd expedíciója hazakészül a Déli Sark­ról. Oslóból jelentik: Az oslói rádióállomás szikra­táviratot fogott fel, amelyet Byrd tengernagy délsarki expedíciójának rádióállomása adott le. tiyrd Byrd tengernagy annak a reményének ad kifeje­zést: a szikratáviraíban, hogy expedíciója valószí­nűleg nem lesz soká a jégmezők foglya. Az expe­díció nagyban készülődik az indulásra és február végén valószínűleg elhagyhatja a sarkvidéket. — Évi l29.*HMt pengőt fordít tudományos célokra az Akadémia a Vigyázó-vaayonból. Ismeretes, hogy néhai gróf Vigyázó Ferenc általános örökösévé a Magyar Tudomány03 Akadémiát tette, de a vagyon teljes érté­két még ma som lehetett pontosan megállapítani. A költségek és illetékek a több mint 21.000 holdas birtok jövedelmének nagyrészét fölemésztik, úgyhogy az Aka­démia egyelőre tudományos célokra nem tud többet felhasználni, mint évi 129.000 pengőt. — Czárán János, aradraegyei földbirtokos meghalt. Aradi forrásból az a hír terjedt ol, hogy seprősi Czárán János aradmegyei földbirtokos, ismert úrlovas meghalt. A hírhez azt ffiztók hozzá, hogy az elhunyt földbirtokos lovag Ccri't­tiné Paulay Erzsinek, a Nemzeti Színház volt tagjának első férje volt. Most kiderült, hogy a -Hit mik. *<-'tárán János fö'idhtrtokbs' ^enTleg meghalt. Paula» Erzsi férje azonban nem ő, ha­nem tíátuja, Czárán Zoltfíty rqtlvaki,3 í,z «M-íSM-. -, dő'n át Magyarország liriövas championjá volt es ma is Budapesten él. — Gladstone fia súlyos beteg. Londonból jelentik: Lord Gladstone, a híres liberális vezér fia Dél-Afrika volt »kormányzója' súlyosan megbetegedett, állapota aggasztó. — Német nacionalista diákok tüntettek Bécs­ben Becker porosz közoktatásügyi miniszter ellen. Bécsből jelentik: Becker porosz közoktatásügyi miniszter ellen, aki két nap óta itt tartózkodik, ma este német nacionalista diákok tüntetést ren­deztek. Becker miniszter a Kulturszövetségben előarjást tartott a nevelésről a kulturválság ide­jében. Nagyszámú közönség jelent meg. közöttük az osztrák közoktatásügyi miniszter, az egyetem rektora, a német követ, a tudomány és művészet számos kiválósága. Nagy számmal jelentek meg "a fajnémet diákok is, akik mingyárt az előadás elején zavaró köhécseléssel vonták magukra a figyelmet. Később fütyülni és közbekiáltani kezd­tek és annyira mentek, hogy a közönség ós a rend­őrség kénytelen volt eltávolításukkal lehetővé tenni az előadást. Az egyik főzavargót letartóz­tatták. Az épület előtt is tüntetés készült, ezt azonban a rendőrség megakadályozta. A tüntetés oka az, hogy Becker miniszter a mulj, évben a poroszországi nacionalista szervezetekkel szemben ueni tanúsított jóakaratú magatartást és a többi között a nacionalista diákkamarák jóváhagyását megtagadta. 1*1*1*1» RTI I* 'I MI *RI' , I'I 'R DOUGLAS MAGY NÉGER REVÜ JE szombaton először a ROYAL ORFEUMBAN SZÍNHÁZ ZENE FILM Ki az a Szenkár Dezső? Két nap múlva mutatja, be a Városi Színháa a Biarritzi Vénusz című operettet, amelynek zené­jét Szenkár Dezső írta. Szenkár Dezső neve a nyilvánosság előtt eddig teljesen ismeretlen volt. Most azonban, az utóbbi napokban, amióta a . Biarritzi Vénusz próbái folynak, mind sűrűbben halljuk emlegetni. Beszéltünk Szenkár Dezsővel, aki a következőket mondottá: — Harminhatéves vagyok. Hit csináltam eddigi Úgyszólván minden pesti színháznál működtem mint zenei vezető, mint karmester vagy mint zongorista a kulisszák mögött. Három évvel ezelőtt kimentem kül­földre. Innsbruckban voltam, a Stadttheater karmestere, onnan a mainzi Stadttheaterhez hívtak meg, állásomat azonban nem foglalhattam el, mert itthon meghalt apám és súlyosan, megbetegedett az édesanyám. Zenész­családból származom. Bátyám, Jenő, a kölni Operálni» főzeueigEZgatója, öcsém Mihály, a berlini szimfoniku­sok karmestere, jelenleg Reinhardtnál is működik, most itthon van, hogy vezényelje darabom előadásán a zene­kert. , — Két év óla semmiféle fix állasom nincsen Buda­pesten. Öt év óta aa úgynevezett jazz-zsenik elárasz­tották a pesti színpadokat és így éij természetesen nem tudtam, de nem is akaratara szóhoz jutni. Elvégeztem a Zeneakadémiát, elvégeztem a hegedütanszakot, az or­gona és zeneszerzői, tanszakot. Elbújtam, emberek közé se jártam. Folyton azt kellett, hallanom, hogy értéktelen ember vagyok, mert hiszen aki értékes, az l-oldogul is a színpadon. Istenem, mindenkinek elmeséltem volna, hogy nekem meg kell élnem ós bizony sok siker szár­mazott- az én — kenyérgondjaimbólí Sok zseni nevo lett népszerű azért a muzsikáért, amelyet színpadra én hangszereltem, titokban, szenvedve, kétségbeesve, őr­jöngve. sokszor a legnagyobb undorral. De kellett a ke­nyér. És én dolgoztam és ők — sikert arattak. — Hosszú időn keresztül teljes letargiában éltem. De későbben titokban mégis dolgoztam a magam szá­mára. A nuilvánosság előtt eddig semmiféle ktnnpozi­eióm nem jelent meg. Most azonban sz az öt óv, ame­lyet ón a jazz-evolució korának nevezek, szerintem tel­jesen lejárt. Most már éu is szóhoz merek jutni. Ami a zene terén van most nálunk,.az már tökéletes mégtísz­tulási folyamat, amely csak ennek az ötéves átmeneti időnek romjain épülhet fel. Az új idő rövidesen ki iftb&f pusztítani a isele.Uats fMóSfcl-kozókat, miiit :aJiogy j a tőjzsdei konjunktúra kétes, .lovagjait is elsöpörte a tWlülási folyamat.... ,- ., ; . , '4 Sebestyén Géza hosszú ideig hallani sem. akart - * arról, liogy kihozza valamely operettemet, most azon­ban, hogy gramofónlcmezen hallotta egy dalomat, már ő jött értem és kérte a muzsikámat. Itt vagyok tehát. Várom a bemutatót. Tíz évig vártam erre a napra. Az az érzésem, hogy komoly és művészi munkát végeztem. Mit tehetek mást? Nyugodtan és magamban bízva vá­rom az ítéletet. Kedvezményes színházjegyeink A Pesti Napló kedvezményes jegyake.iójának prózai előadásai: 1. Légy jo mindhalálig, csü­törtökön. január 30-án. (Erre az előadásra 'minden jegy elkelt. % Amihez minden asszony ért, kedden, február 4-én a Kamaraszínházban. A zenés darabok: A Pesti Napló megállapo­dott áz Operaházzal, hogy a Wagner-ciklus II. és III. előadásához több kategóriájú kedvezményes jegyei bocsásson előfizetőink rendelkezésére. így január 30-án -i Lohengrin kerül színre Friedrich Wolffal, a berlini állami Operaház kiváló tenö­ristájával a címszerepben, február 4-én pedig a ciklus harmadik estje, A nürnbergi mesterdalno­kok. Erre az utóbbi előadásra minden jegy elkelt. Kiadóhivatalunkban rendes árú jegyek kap­hatók a Forum-mozi minden előadására. t. Louisiana otthon ü. A szívtelen vasútpónztáros. 3. Szökés a newyorki expiesszan. 4. Newyork f>. Artistaélet a néger színházban 'I. A boldogság bipojánál. 7. Kastus álma' 8. A nagy néger kabaré, y. Lakodalom az íjltetvényesekuél. ye/r «* összes vtö futosva mrir vtkíifiat^fs t 52 néger sserepIS neger vohá'-ltórut néger gfirISk cxotfkiis díszletek legújabb néger slágersxántok néger jazz-zer ekar. A nagy néger revü a Royal Orfaniu teljes műsorát beteiti. Vlídgsiensastó f t 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék