Pesti Napló, 1930. március (81. évfolyam, 50–73. szám)

1930-03-25 / 69. szám

20 Kedd PESTI NAPLÓ 1930 március 25 Hogyan jutott el a kecskeméti zenekultúra a nagy Kodály-ünnepélyig? Beszélgetés Bodon Pállal, a városi zene-iskola igazgatójával . — Úgy kezdtük el, h­ogy a kótaállványok lábából le­fűrészeltünk vagy félméternyit. Túl magasak voltak a k­ótatartók, mert hát a derék , trottyos­ banda állva szó­volt játszani. Mi pedig le akartuk ültetni a jó kecske­méti csendháborítókat, ahogy az a pódiumon szokás ,­e hogy az szimfonikus zenekarhoz illik... Nagy for­radalom volt ezt Azután megmagyarázni az atyafiak­nak, hogy ezentúl kar­mester­e lesz, akihez igazodni mu­száj! Egyik öreg konzervatív hangász­művész már az első karmesteri figyelmeztetésre összepakkolta hangsze­rét és faképnél hagyta az új­­rezsimet":­ nekem ugyan, mcsém, nem magyarázod a kótát ... — Nem volt könnyű mesterség. De egykori tanárom, Hans Koessler, lelkünkre kötötte még a Zeneakadémián: menjetek vidékre, ha ti ott megcsináljátok, amit én itt a fővárosban csináltam, akkor lesz csak igazán magyar zenekultúra. Én megfogadtam mesterem tanácsát, nem féltem­ eltemetni magamat a vidéken . Azután megcsi­náltuk a zeneiskolát, nemcsak vonósokat neveltünk a zenekarba, de jó fúvósokat is. Kis zenekarra irt művek­kel kezdtük, vagy nagyobb orchesterdarabokat írtunk át, könnyítettünk meg. Sokat segített nekem szegény Kacsóh Pongrác barátom. É­s ma már tudja-e h­ol tartunk? Az idei koncertünkön Beethoven Hetedikjei".. Weiner «Sze­renádjáh­ ég Dohnányi k­uraliáját játszottuk... — Azuta». sor került a kamarazenére. Mert az ortn­eszter nem minden. A muzsikát a kamarazene viszi be a házba, a családba. Kiválasztottam négy jó mu­zsikust és azután addig próbáltunk, míg egyszer csak azt nM©dom: no, most ki a nyilvánosság elé! De hol találjuk ezt az úgynevezett nyilvánosságot " Gyerünk a Kaszinóba, a kártyaasztalokhoz. Kamarazene hangver­seny lesz" — Hát az már meg micsoda* — Majd meg­látjátok! — Akinek jól jött a kártya, aki nyert, annak le kellett szurkolnia egy pengőt, kapott érte jegyet, azt hitte, tréfa az egész. De a második hangversenyre már jöttek maguktól. Azóta sem kellett házalnunk hangversenyjegyekkel. .. — De a kamarazene sem minden.­­A hangszer drága portéka! Hány kecskeméti házban találunk hangszert. Hegedül, vagy éppen zongorát. Van azonban egy, ingyen hangszer, melyet minden egészséges ember a gégéjében hord: az ének. Persze nem lehet mindenkiből operaénekes. De kórusba tömörülve mindenki kiveheti részét akár a legmagasabbrendű művészi produkcióból is. A kóruskultúrától kell vellát várnunk a zene döntő, általá­nos jellegű győzelmét városunkban. És íme, ma már megülhetjük az első nagy diadalt. A Zeneművészeti Főiskoláról fiatal művészpár került, hozzánk: Vásár­helyi Zoltánék; a férj hegedűt tanít, a feleség zongorát a városi zeneiskolában. Vásárhelyi épúgy megfogadta budapesti mestere tanácsát — vidékre menni, ott meg­teremteni a zenekultúrát — mint egykor jómagam. Csakhogy Vásárhelyi mestere mér nem a német Koess­ler volt, hanem a nagy magyar zeneköltő: Kodály Zoltánt. . . — És Vásárhelyi elhozta magával Kodály műveit, közöttük a világszép gyermekkarokat. Ebben a kivé­teles tehetségű, nagytudású, zeneszerzőnek is kitű­nő fiatal muzsikusban buzgó, lelkes munkatársra találtam. Vásárhelyi Zoltán zeneiskolául növendékeiből kifogás­talan kórust szervezett, é­s példáján felbuzdulva, ma már valamennyi középiskolánkban zeng az ének. Ko­dály Zoltán muzsikája... Sőt remélhetjük, hogy a fel­nőttek is követni fogják a gyermekek példáját, dalár­dáink már mozgolódnak, hogy újjászülessenek a leg­magasabbrendű, a klasszikus zeneirodalom jegyében... — Mert egyedül úgy érdemes ápolni a muzsikát, mgy szigorúan csak a magasrendű,­­komoly muzsikát ápoljuk. Így lesz közönségünk zenekedvelő és egyszers­mind zeneértő is. Zeneegyesületünk csak komoly mű­vészeket hív vendégszereplésre, legutóbb Bartók, a M­aldba­uer-kva­rt­et­t, Székelyhidy járt nálunk. De nem­csak a­ művészeket válogatjuk meg, hanem műsorszá­maikat is. Hozzánk ne­­ill­ljön senki úgynevezett­­ nép­szerű — valójában azonban olcsó, híg -- muzsikával. Egyik kitűnő művészvendégünk csodálkozott, mikor benyújtott /népszerű­ programja helyett Bach- és Jlündel-áriákat. Kodály-dalokat kértünk tőle, és még jobban csodálkozott, mikor hangversenyén egymás után ismételtette meg a közönség éppen ezeket a klasszikus és modern számokat. Vásárhelyi kórusa Lassust, Pa­lestrinát, Schützöt énekel, nagy »közönségsikerrel«. Kodály gyermekkarai végérvényesen megtörték a hír­hedt vidéki közöny jégpáncélját; eziden már har­madszor ismételjük meg a Kodály-kór mnohát és min­din .­zsúfolt, teremben. S hogy­ miképpen fogadja ők­et a közönség, azt megláthatja saját szemeivel a ma esti hangversenyen... Ezeket mondta lapunk tudósítójának a kecskeméti városi zeneiskola nagytudású, széleslátókörű igazgatója, vidéki zenekultúránknak kétségkívül legkimagaslóbb előharcosa, Bodon Pál,­­ miközben Kecskemét egész társadalma szinte lázasan készülődött az esti­ hangver­senyre, ünnepelni a város nagy sz­ülettjét, Kodály Zol­tánt, aki Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsosnak, a a kultuszminiszter képviselőjének társaságában utazott le Kecskemétre, hogy tanúja legyen annak a vidéken példátlan zenei fellendülésnek, melynek leghatalmasabb lendítőkereke éppen Kodály zeneköltészetének embert, nemzetet, társadalmat felrázó és megújító szelleme. Magára a feledhetetlenü­l szép zeneü­nnepélyre lapunk következő számában még visszatérünk. Azonban addig is rá akartunk mutatni arra a megalkuvástalan, emel­kedett­­ szellemű kultúrmunkára, mely ezt az ünnepet­­megelőzte és lehetővé tette. Bodon Pálnak és Vásárhelyi Zoltánnak, valamint a hozzájuk csatlakozó kitűnő isko­lai énekkarvezetőknek: Galasz Irina, Heverdle Margit, Jakab János­ és Lovass László tanároknak idealisztikus fáradozását ugyanis követendő példának kell odaállíta­nunk, minden olyan vidéki város elé, mely méltóképpen akarja kivenni részét a vidéki zenekultúra megterem­téséből. Tóth Aladár Amerikai leány a távollevő feleség ágyában Spinelly új nagy sikere: az "- szerem" .Amerikai Párizs, március 24. (A Pesti Napló tudósítójától) Spinelly, Párizs ünnepelt színésznője új, nagy sze­repet játszott el most a Theatre du Palais-Royal-ba­n, ahol bemutatták Mouezi-Bon és Robert Spitzer háromfelvonásos komédiáját. A darab címe: Ame­rikai szerelem. Spinelly kisasz­szony egy dúsgazdag és elraga­dóan szép amerikai milliárdosnő szerepét játssza a darabban. A gazdag amerikai nő hozzászokott, hogy mindenki leborul előttt­e, mindenki csodálja szépségét, csillogó ékszereit és nem utolsó sorban csekkönyvét. Az amerikai miss imádja Párizst és imádja a­­férfiakat, szereti a szerelmi, kalan­dokat és minthogy természetesnek találja­, avogy*'•»•1.fér­­fiak IHmrultak előtte, ^"ffVHfjflrt,fffflglflf,fli/fAMjii A szép miss Párizs egyik éjszakai mulatóhelyén megismerkedik egy fiatalemberrel, Gilbert Taloratval. Az első pillanatban halálosan beleszeret a fiatalemberbe, akinek a profilja rendkívül emlékezteti egy régi nagy szerelmire­. Rögtön Gilbert nyakába ugrik, nem moz­dul el mellőle és az első perctől kezdve úgy viselkedik, hogy Gilbert lássa és tudja: íme, a szép amerikai nő máris az övé elbűvölő mosolyával és ragyogó ékszerei­vel. Gilbert azonban házasember és nagyon szereti feleségét. Visszautasítja tehát a nyiss szerelmi közeledé­sét. Ez az elutasítás lesújtja a lányt és beézü­lt szerel­mében elhatározza, hogy mindenkép meghódítja az fiatal­embert. Megtudja, hogy Gilbert felesége elutazott. Kihasználja az alkalmat és amíg Gilbert távol van, belopózik a férfi lakására és bebújik a hitvesi ágyba. Gilbert késő éjszaka tér haza. Az ágyban ott találja a szép amerikai­ nőt. A miss csakugyan győzős!. Gilbert ne­m tud elle­­ntállni py. amerikai nő szépségének.­­De alighogy tudatára ébred diadalának, az amerikai leány nyomban otthagyja a most már szerelmi s és mindenre szenvedélyesen késs. Gilberte!. Eltávozik és ezzel meg­menti Gilbert házasságának tisztaságát. A darab mind­végig­ rendkívül mulatságos és a bemutató döntő sikert aratott, a­ind a három felvonás úgyszólván Spinelly ünneplésének sorozata. Spinelli ,(*) Közett dés Reinhardt és a német állami színházak között Berlinből jelentik. A Berliner Tageblatt megerő­síti a Reinhardt-színházat­ és az állami színházak kö­zötti együttműködésről folyó tárgyalások hírét. A lap szerint a tárgyalások teljes eredménnyel végződtek és a közeli napokban már hivatalosan is közzéteszik a tár­gyalások eredményét. Kedvezményes jegyakciónk A Pesti Napló kedvezményes előadásai: Móricz Zsigmond Lépi/ jó mindhalálla­ ckan szín­játéka. Szombaton, 29-én a Nemzeti Színházban. ("Erre az előadásra csak elő­jegyzés sorrendjében vehetők át a jegyek.) Te csal,­ pipálj Ladányi 30-án vasárnap, a Kamaraszínházban. Az Operaház igazgatósága minden előadásra, kedvezményes je­gyeket bocsát előfizetőink remdelkezésére. A Fórum mozi minden előadására rendeeárú je­gyek kaphatók kiadóhivatal­­mnkr­an. Vasárnap délelőtt a Pesti Napló gyermek olva­sóinak is rendezünk előadást. Budapest legnép­szerűbb gyerekszínházának mulatságos, gyerme­keknek való operettjét láthatják, ame­ly Királyok, kincse címmel kerül színre. Lakner bácsi gyer­mek­színházának erre az előadására féláru jegyek v­ál­t ral­ók Erzsébet körút 18—20. szám alattti pénz­tárunknál. Teherautó a vándorszínészek ekhós szekere Pestújhelyről Nagykátára költözött az igazgató nélkül maradt színtársulat (Saját tudósítónktól.) Megírta a Pesti Napló, hogy Veiken Dezső, a pestkörnyéki színtársulat igazgatója visszaadta koncesszióját, mert képtelen arra, hogy to­vább vezesse színházát. A pestkörnyéki színtársulat most konzorexális alapon dolgozik tovább. A pestkör­nyéki színházigazgató bukásának kulisszatitkai mélyen belevilágítanak abba a válságba, amely megbénítja a vidéki színtársulatok működését. A kis színtársulatnak iS tagja van. Szeptember elsején kezdtek dolgozni, első állomásuk Paks­ volt, majd játszottak Dul­aföldváron, Nagykátán, Bátaszéken, Sárbogárdon és végül Pestúj­helyen. Pestújhelyi háromhetes szereplésük alatt tizen­két napig a színészek nem­ játszhattak, mert Petites igazgató nem tudta előteremteni a napi ISO4 pengős rezsit, amelyben már benne van a színészek fizetése is. A társulat a pestújhelyi Ipartestület székházában ját­szott és esténként 25—30 pengő volt csak a bevétel a ISO pengő­s napi rezsivel, szemben.. Az­ igazgató kényte­len volt beszüntetni az előadásokat, mert egy fillérje sem volt arra, hogy elköltöztesse a társulatot vala­melyik másik pestkörnyéki községbe. Valóságos forra­dalom tört ki a tagok között, akik a szó szoros értelmé­ben elüldözték az igazgatót, aki nem tehetett egyebet, mint hogy visszaadta a koncessziót. A társulat tagjai nagyneh­ezen szereztek valami kevés pénzt és ezen teherautót béreltek. A teherautóra kiirakták a díszleteket és ruhákat, fölült rá a társulat IS tagja é­s mint hajdanában" ekhós szekéren, most -tthenn­ntmni­­l­átóról és tovább,­ Pestújhelyiről vissza­mentek Nagykátéb­a. Hétfőn érkeztek meg és itt pró­bálják tengetni életüket — konzorciumos alapon. (—•) A Színházi Élet e h­eti száma a mai ünnep miatt mindenütt a szokott megjelenési időpontnál öt órával későbben jelenik meg. • Változatlanul táblás házakkal arat sikert •edszer Pénteken 50 a Bethfen-téri Színpad márciusi karparéműssora Jegyekről előre kell gondosko­jni! Elővételi díj nincs ! Helyárak 50 fillértől 3 pengőig ! Jegyrendelés­­ 16x­:e* 443-76 FŐVÁROSI M­Ü V­­iSZSZÍNH­ÁZ Mtadim mie A CSÚNYA LÁNY Énekes-táncos vígjáték három felvonásban, 4 képben, írta Vadnay László. Zenéjét szerzette Markus A P.x.i Sziszi Irma Hogdan Arti­r Dr Kornines Tamis Kelemen Walter Az öreg úr Vii­r­ás Killer trén Szokolay Ollv Horváth Elvira Kabos Gyula Delly Ferenc Oözon­­ívusa Hadd Sándor Vendre,v­k. Heltai Andor Endere 8 órakor A­NDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ Minden este és kadd délután Bajor Gizi, Somlay Artúr, Ura­ Tivadar, Vanzary Piroska, Békeffi László, Peti, Kökény, Radó stb. felléptével. Kezdete délutánn 4 órakor, este 9 órakor-BETHLEN-TÉR! SZÍNPAD ÚJ MŰSOR Kezdete hétköznap­­i még 1 9-kor. Vasárnap 3. 6 és 9 órakor. ROYAL ORFEITIV» Minden es­­e és kedd délután UJ MŰSOR Kezdete délután 4 órakor, este 1a órakor. S i t R O Z S A 'Cvinháv Honthy Hanna és Rátkai Márton felléptével.­­ Ma, kedden este, SMfalovaVCUh csütörtökön, szombaton este, vasárnap d. u. és este.­­ Helyárak: 60 flU.-tól 6­0-ig.

Next