Pesti Napló, 1930. március (81. évfolyam, 50–73. szám)

1930-03-25 / 69. szám

20 Kedd PESTI NAPLÓ 193« március 25 Hogyan jutott el a kecskeméti zenekultúra a nagy Kodály-ünnepélyig? Beszélgetés Bodon Pállal, a városi zene-Iskola igazgatójával . — Ügy kezdtük el, liogy a kótaállváuyok lábából le­fűrészeltünk vagy félméternyit. Túlmagasak voltak a V.ótalartók, mert hát a derék ; trottyos-handa állva szó­volt játszani. Mi pedig le akartok ültetni a jó kecske­méti csendháborítókat, ahogy az a pódiumon szokás s ?hogy az szimfonikus zenekarhoz illik... Nagy for­radalom volt ezt Azután megmagyarázni az atyafiak­nak, hogy ezentúl kai mester s lesz, akihez igazodni mu­száj! Egyik öreg konzervatív hangász-művész már az első karmesteri figyelmeztetésre összepakkolta hangsze­rét és faképnél hagyta az új •rezsimet':: nekem ugyan, eesém, nem magyarázod a kótát ... — Nem volt könnyű mesterség. De egykori tanárom, Haus Koessler, lelkünkre kötötté még á Zeneakadémián: menjetek vidékre, ha ti ott megcsináljátok, amit én itt » fővárosban csináltam, akkor lesz esak igazán magyar zenekultúra. Én megfogadtam mesterem tanácsát, nem félteni eltemetni magamat a vidéken . Azután megcsi­náltuk a zeneiskolát; nemcsak vonósokat neveltünk a zenekarba, de jó fúvósokat is. Kis zenekarra irt müvek­kel kezdtük, vagy nagyobb orchesterdarabokat írtunk át, könnyítettünk meg. Sokat segített nekem szegény Kacsóh Pongrác barátom. É.s ma már tudja-e liol tartunk? Az idei koncertünkön Beethoven Hetedikjei".. Weiner >Sze­renádjáh- ég Dohnányi liuraliáját játszottuk... — Azuia». sor került a kamarazenére. Mert az ortiieszier nem minden. A muzsikát a kamarazene viszi be a hazba, a családba. Kiválasztottam négy jó mu­zsikust és azután addig próbáltunk, míg egyszer esak azi nM©dom: no, most ki a nyilvánosság elé! De hol találjuk ezt az úgynevezett nyilvánosságot ' Gyerünk a Kaszinóba, a kártyaasztalokhoz. Kamarazenehangver­seny lesz" — Hát az máv meg micsoda* — Majd meg­látjátok! — Akinek jól jött a kártya, aki nyert, annak le kellett szurkolnia egy pengőt; kapott érte jegyet; azi hitte, tréfa az egész. De a második hangversenyre már jöttek maguktól. Azóta sem kellett házalnunk hangversenyjegyekkel. .. — De a kamarazene sem minden. -A hangszer drága portéka! Hány kecskeméti házban találunk hangszert: Hegedül, vagy éppen zongorát' Vau azonban egy, ingyen hangszer, melyet minden egészséges ember a gégéjében hord: az ének. Persze nem lehet mindenkiből operaénekes. De kórusba tömörülve mindenki kiveheti részét akár a legmagasabbrendü művészi produkcióból is. A kóruskultúrától kell (ellát várnunk a zeue döntő, általa nos jellegű győzelmét városunkban. És íme: ma már megülhetjük az első nagy diadalt. A Zeneművészeti Főiskoláról fiatal művészpár került, hozzánk: Vásár­helyi Zoltáuék; a férj hegedűt tanít, a feleség zongorát a városi zeneiskolában. Vásárhelyi épúgy megfogadta budapesti mestere tanácsát — vidékre menni; ott meg­teremteni a zenekultúrát — mint egykor jómagam. Csakhogy Vásárhelyi mestere mér nem a német Koess­ler volt, hanem a nagy magyar zeneköltő: Kodály Zoltáll. . . — És Vásárhelyi elhozta magával Kodály müveit, közöttük a világszép gyermekkarokat. Ebben a kivé­teles tehetségű, nagytudású, zeneszerzőnek is kitiihő fiatal muzsikusban buzgó, lelkes munkatársra találtam. Vásárhelyi Zoltán zeneiskolául növendékeiből kifogás­talan kórust szervezett, é.s példáján felbuzdulva, ma már valamennyi középiskolánkban zeng az ének. Ko­dály Zoltán muzsikája... Sőt remélhetjük, hogy a fel­nőttek is követni fogják a gyermekek példáját, dalár­dáink már mozgolódnak, hogy újjászülessenek a leg­magasabbreudű, a klasszikus zeneirodalom jegyében... — Mert egyedül úgy érdemes ápolni a muzsikát, Íja szigorúan csak a magasrendű, .komoly muzsikát ápoljuk. Így lesz közönségünk zenekedvelő és egyszers­mind zeneértő is. Zeneegyesületünk esak komoly mű­vészeket hív vendégszereplésre, legutóbb Bartók, a M'aldba uer-kva rt et t, Székclyhidy járt nálunk. De nem­csak a, művészeket válogatjuk meg, hanem műsorszá­maikat is. Hozzánk ne .iü.ijön senki úgynevezett ' nép­szerű — valójában azonban olcsó, híg -- muzsikával. Egyik kitűnő művészvendégünk csodálkozott, mikor benyújtott /népszerű« programja helyett Bach- és Jlündel-áriákut. Kodály-dalokat kértünk tőle; és még jobban csodálkozott, mikor hangversenyén egymás utáu ismételtette meg a közönség éppen ezeket a klasszikus és modern számokat. Vásárhelyi kórusa Lassust, Pa­iestrlnát, Sehützöt énekel, nagy »közönségsikerrel«. Kodáty gyermekkarai végérvényesen megtörték a hír­hedt vidéki közöny jégpáncélját; étiden már har­madszor ismételjük meg a Kodály-kór mohát és min din .•zsúfolt, teremben. S hogy* miképpen fogadja őliet a közönség, azt megláthatja saját szemeivel a ma esli hangversenyen... Ezeket mondta lapunk tudósítójának a kecskeméti városi zeneiskola nagytudású, széleslátókörü igazgatója, vidéki zenekultúránknak kétségkívül legkimagaslóbb előharcosa: Bodon Pál, — miközben Kecskemét egész társadalma szinte lázasan készülődött az esti. hangver­senyre, ünnepelni a város nagy sziülőttjét, Kodály Zol­tánt, aki Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsosnak, a a kultuszminiszter képviselőjének társaságában utazott le Kecskemétre, hogy lanuja legyen annak a vidéken példátlan zenei fellendülésnek, melynek leghatalmasabb lendítőkereke éppen Kodály zeneköltészetének embert, nemzetet, társadalmat felrázó és megújító szelleme. Magára a feledheletlcniil szép zeneiinnepélyre lapunk következő számában még visszatérünk. Azonban addig is rá akartunk mutatni arra a megalkuvástalan, emel­kedett _ szellemű kultúrmunkára, mely ezt az ünnepet .megelőzte és lehetővé tette. Bodon Pálnak és Vásárhelyi Zoltánnak, valamint a hozzájuk csatlakozó kitűnő isko­lai ónekkkrveíetőknek: Galalz Irina, Heverdle Margit, Jakab János' és Lovass László tanároknak idealisztikus fáradozását ugyanis követendő példának kell odaállíta­nunk, minden olyan vidéki város elé, moly méltóképpen akarja kivenni részét a vidéki zenekultúra megterem­téséből. Tóth Aladár Amerikai leány a távollevő feleség ágyában Spinelly új nagy sikere: az s- sreíem" .Amerikai Spinelti Párizs, március 24. (A Pesti Napló tudósítójától) Syfnelly, Párizs ünnepelt színésznője új, nagy sze­repet játszott el most a Theatre du Palais-Royal-b:\n, ahol bemutatták Mouezi-Eon és Robert Spitzer háromfelvonásos komédiáját. A darab cime: Ame­rikai szerelem. Spinelly kisasz­szony egy dúsgazdag és elraga­dóan szép amerikai milliárdosnő szerepét játssza a darabban. A gazdag amerikai nő hozzászokott, hogy mindenki leborul előlit e, mindenki csodálja szépségét, csillogó ékszereit és nem utolsó sorban csekkönyvét. Az amerikai miss imádja Párizst és imádja a .férfiakat, szereti a szerelmi, kalan­dékat és minthogy természetesnek találja;, Ivogy*'•»•>.íér-­fiak IHmrulrak előtte, ^"ffVHfjflrt,fffflglflf,fli/fÁMjii A szép miss Párizs egyik éjszakai mulatóhelyén megismerkedik egy fiatalemberrel, Gilbert Taloratval. Az első pillanatban halálosan beleszeret a fiatalemberbe, akinek >profilja rendkívül emlékezteti egy régi nagy szerelmire*. Rögtön Gilbert nyakába ugrik, nem moz­dul el mellőle ós az első perctől kezdve úgy viselkedik, bogy Gilbert lássa és tudja: íme. a szép amerikai nő máris az övé elbűvölő mosolyával és ragyogó ékszerei­vel. Gilbert azonban házasember és nagyon szereti feleségét. Visszautasítja tehát a nyiss szerelmi közeledé­sei. Ez az elutasítás lesújtja a lányt és böéziilt szerel­mében elhatározza, hogy mindenkép meghódítja rt fiatal­embert. Megtudja, hogy Gilbert felesége elutazott. Kihasználja az alkalmat és amíg Gilbert távol vau, belopózik a férfi lakására és bebújik a hitvesi ágyba. Gilbert késő éjszaka tér haza. Az ágyban ott találja a szép amerikai' nőt. A miss csakugyan győzői!. Gilbert n< m tud ell'. ntállni py. amerikai nő szépségének. 'Do alighogy tudatára ébred diadalának, az amerikai leány nyomban otthagyja a most már szerelmi s és mindenre szenvedélyesen késs. Gilberte!. Eltávozik es ezzel meg­menti Gilbert házasságának tisztaságát. A darab mind­végig- rendkívül mulatságos és a bemutató döntő sikert aratott, lliud a három felvonás úgyszólván Spinelly ünneplésének sorozata. ,(*) Közeit dés Reinhardt és a német állami színházak között Berlinből jelentik: A Berliner Tageblatt megerő­síti a Reinhardl-szivházui: és az állami színházak kö­zötti együttműködésről folyó tárgyalások híréi. A lap szerint a tárgyalások teljes eredménnyel végződtek és a közeli napokban már hivatalosan is közzéteszik a tár­gyalások eredményét. Kedvezményes jegyakciónk Á Pesti Napló kedvezményes előadásai: Móricz Zsigmond Lépi/ jó mindhalállá) cknü szín­játéka. Szombaton, 29-én a Nemzeti Színházban. ("Erre az előadásra csak elő jegyzés sorrendjében vehetők át a jegyek.) Te csal,: pipálj Ladányi 30-án vasárnap, a Kamaraszínházban. Az Operaház igazgatósága minden előadásra, kedvezményes je­gyeket bocsát előfizetőink remdelkezésére. A Fórum mozi minden előadására rendeeárú je­gyek kaphatók kiadóhivatal imkfoan. Vasárnap délelőtt a Pesti Napló gyermek olva­sóinak is rendezünk előadást. Budapest legnép­szerűbb gyerekszínházának mulatságos, gyerme­keknek való operettjét láthatják, am.-ly Királyok, kincse címmel kerül színre. Lakner bácsi gyer­mek színházának erre az előadására féláru jegyek v ál h tál ók Erzsébet körút 18—20. szám alattti pénz­tárunknál. Teherautó a vándorszínészek ekhós szekere Pestújhelyről Nagykátára költözött az igazgató nélkül maradt színtársulat (Saját tudósítónktól.) Megírta a Pesti Napló, hogy Veiken Dezső, a pestkörnyéki színtársulat igazgatója visszaadta koncessziójátt mert képtelen arra, hogy to­vább vezesse színházát. A pestkörnyéki színtársulat most konzorexális alapon dolgozik tovább. A pestkör­nyéki színházigazgató bukásának kulisszatitkai mélyen belevilágítanak abba a válságba, amely megbénítja a vidéki színtársulatok működését. A kis színtársulatnak IS tagja van. Szeptember elsején kezdtek dolgozni, első állomásuk Paks. volt. majd játszottak Dutiaföldváron, Nagykátán, Báiaszéken, Sárbogárdon es végül Pestéi­helyen. Pestújhelyi háromhetes szereplésük alatt tizen­két napig a színészek nem. játszhattak, mert Petites igazgató nem India előteremicni a napi ISO4 pengős rezsit, amelyben már benne vau a színészek fizetése is. A társulat a pestújhelyi Ipartestület székházában ját­szott és esténként 25—30 pengő volt csak a bevétel a ISO pengö-s napi rezsivel, szemben,. A'i igazgató kényte­len volt beszüntetni az előadásokat, mert egy fillérje sem Volt arra, hogy elköltöztesse a társulatot vala­melyik másik pestkörnyéki községbe. Valóságos fórra­dalom tört ki a tagok közöli, akik a szó szoros értelmé­ben elüldözlek as igazgatót, aki nem tehetett egyebet, mint hogy visszaadta a koncessziót. A társulat tagjai nagyneliezen szereztek valami kevés pénzt és ezen teherautót béreltek. A teherautóra fiirakták a díszleteket és ruhákat, fölült rá a társulat IS tagja é.s mint hajdanában" ekhós szekéren, most -tthcrn'ntnii. l-áMórólWi tovább,. Pestújhelyiről vissza­mentek Nagykátéira. Hétfőn érkeztek meg és itt pru­bálják tengetni életüket — konzorciumos alapon. (—•) A Színházt Élet e lieti száma a mai ünnep miatt mindenütt a szokott megjelenési időpontnál öt órával kesébben jelenik meg. • Változatlanul táblás házakkal arat sikert •edszer Pénteken 50 a Belhfen-térí Színpad márciusi kafoarémífsora Jegyekről előre kell gondoskoilui! Elővételi díj nines ! Helyárak 50 fillértől 3 pengőig I Jegyrendelés t 16x-:e* 443-76 FŐVÁROSI M Ü V fiSZSZÍNH AZ Mtadtm nie A CSÚNYA LÁNY Enekes-tineos vígjiték hirom lelvonisban, 4 képben, írta Vadnav László. Zenéjét szerzette Markus A P.x.i Sziszi Irma Hogdän Artiir Dr Korniűes Tamis Kelemeu Walter Az öreg úi Vriir.ás Killer tién Szokolay Ollv Horváth Elvira Kabos Gyula Dellv Fereno Oözon (ívula Hadd Sándor Vendre.v F. Heltai Andor Endete 8 Arakor Ä.NDRÄSSY ÚTI SZÍNHÁZ Minden este és kadd délulán Bajor Gizi, Somlay Artúr, Ura/ Tivadar, Vaazary Piroska, Békeffi Láazló, Peti, Kökény, Radó *fb. felléptével. Kezdete déluíftn 4 űrakor. este 9 órakor-BETHLEN-TÉR! SZÍNPAD UJ MŰSOR Kezdete hétköznan !i6ég %9-kor. Vasárnap 3. 6 és 9 orakor. ROYAL ORFEITIV» Minden es'.e és kedd délutAn UJ MŰSOR Kezdete dílnt&n 4 órakor, este üa órakor. Sit ROZSA 'Cvinháv Honthy Hanna és Ráfkaí Márton felléptével. - Ma, kedden este, SMfalovaVCUh csütortöküo, szombaton este, vasárnap d. u. és este. - Helyárak: 60 flU.-töl 6 F-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék