Pesti Napló, 1930. augusztus (81. évfolyam, 173–197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

Pen tele. man POLITIKAI KIS BREHM (Kelen Imre s­trikatúrái) Papagáj "Schubert, német külügyi államtitkár Nyugdíjas Kozmár Leagues, francia tengerészeti miniszter Galamb Curtius, német külügyminiszter Zsiráf Schach­, a német birodalmi bank volt elnöke PESTI NAPLÓ 1930 augusztus 1- WARD PRICE MEGLÁTOGATTA WALKO KÜLÜGYMINISZTERT ÉS CSÜTÖRTÖKÖN VISSZAUTAZOTT LONDONBA „ÚJRA LÁTTAM A MAGYAR NÉPET, AMELYBEN VAN ERŐ KÜZDENI ÉS REMÉLNI" (Saját tudósítónktól) Amikor hétfőn Buda­pestre érkezett­ Ward Price, a Rothermere-lapok főszerkesztője, kijelentette, h­ogy mint magán­ember jött néhány napra egy városba, amelyet szeret és ahol egy kissé pihenni akar. A beszél­getés folyamán azonban elismerte, hogy az újság­író itt te ébren lesz benne és a pihenés mellett felengedne ez a feszes és nehéz halálos szerelem, a­mely az agyunkra fekszik és tönkreteszi, mint ahogy az ezüst pillangó is tönkreteszi a pohár vizet, ha belerepül. Ha elmondhatnám, hogy a szemem rémülten menekül mindentől, amit egyszerre láttunk és ku­tató apró­­reflektorával magánosan rohan zsák­mányt keresni magának az ég alatt, magánosan, hogy ne szóljon rá senki, ha kéknek látja a piszkos­szürkét és fehérnek a feketét. Ha elhinné, hogy bennem milyen fenntartás nélkül kételkedhet, mert tőle­ elbúcsúzva magános és világos utakra lopódzom és amikor egyedül fekszem a hegytetőn, csak rá nem gondolok. Ha meglátná egyszer a sze­memben a vágyat idegen vizek és tülkölő világ­városok után, ahova egyedül szeretnék menni, — ha el tudnám mondani neki, hogy mire gondolok, amikor közömbösen és udvariasan beszélgetünk arról a halálos szerelemről, ami közöttünk tényle­gesen fennáll, — ha elmondhatnám, hogy tilalma ellenére, olyan emberekkel barátkozom, akik fel­világosítanak a magány gyönyörűségeiről,­­ ha szemérem nélkül elmondhatnám, hogy érett ember vagyok és szükségem van már a magányra, a be­teljesedett magányra hallgató tengerek partján, forró városok hűs éjszakáiban, játszóterek pad­jain, elhagyott kávéházak ablakaiban. A­hogy olyan vizeket, városokat, hajnalokat és könyveket és embereket hordozok a vágyaim között, ame­lyek csak az enyimek s ahol megtalálhatom a vég­telen magányt, amelyet elvett tőlem, amikor elő­ször csókoltam vissza a szemét. Deh­át ő egy másik nőt gyűlöl és engem szeret és rettenetes, rettenetes dolog az, hogy én minden este megköszönöm ezt a jó Istennek. Nem, nem fogom megmondani, minek? Csak hadd gyűlöljem így őt, távolról, szótlanul és re­ménytelenül. Engem nem a gyűlöletre teremtett az Isten és tudom azt, ha viszonozná érzelmeimet, azonnal kihűlne iránta való gyűlöletem. Tudom, hogy amikor először nyújtaná felém a k­ezét bol­dog utálattal és kielégült gyűlölettel a búcsúzásra­­reszketve horaadnék össze, mint a kislány, akire­­csúnyán rámosolygott a drámai színész a kiska­tpuban. Maradjon meg az én reménytelen gyűlö­lletem­ világa elzárt­ érintetlen és örök keringésben s a szerelem napja körül s maradjon az én titkom­­az, hogy megláttam egyszer, amint ez a nap és ez a föld összeolvadtak a horizonton, érdeklődni fog Magyarország gazdasági helyzete iránt. Holly útjának ilyen, ha nem is hivatalos, de legalább szakmabeli célja van, az legjobban útitervéből derü­l ki. Ward- Price Londonból egyenesen a magyar fővárosba utazott, ahová hétfőn reggel érkezett meg és innen csütörtök éjjel 11 óra 30 perckor utazott vissza ugyancsak megszakítás nélkül Londonba.­­ Megérkezése után főszerkesztő úr kijelen­tette, hogy Popovics Sándorral, a Magyar Nem­zeti Bank elnökével és más magyar gazdasági tényezőkkel szeretne beszélni a magyar gazda­sági viszonyokról. Milyen képet kapott a beszél­getések folyamán. — Sajnos, — feleli — Popovics nem tartózko­dott Budapesten, így főleg­ azokkal a magyar gaz­dasági tényezőkkel érintkeztem itt tartózkodásom alatt, akiket már Londonból ismertem. A beszél­getések folyamán nem az újságíró beszélt a gaz­dasági szakemberekkel, hanem barát a baráttal. Ami ped­ig a magyar gazdasági helyzetet illeti, az megfelelt annak a képnek, amelyet már London­ból alkottam magamnak. A viszonyok bizony sú­lyosak, az európai gazdasági depresszió az önök országában is érezteti erősen hatását, de jó jelet látok abban, hogy kereskedelmii mérlegük nem passzív. Ez a meginduló gazdasági vérkeringés jele és ha előjel, is, nem szabad lekicsinyelni. Úgy látom, mezőgazdasági téren is fontos előkészületek történnek. Walkó Lajos külügyminiszter úr szer­dán délelőtt fogadott. A külügyminiszter úrtól ér­deklődtem a magyar-román kereskedelmi tárgya­lásokról is. — Főszerkesztő úr két évvel ezelőtt Esmond Harmsworth-al Magyarországon volt. Mennyiben változtatta meg akkor szerzett impresszióit a mostani? — Mielőtt erre felen­k, rá kil mutatnom arra, hogy két évvel ezelőtt ünnepen voltam itt,­­m­ost pedig Magyarország hétköznapi arculatát láttam. Kint voltam a külvárosi szegénynegye­dekben, voltam Mátyásföldön és a környező kül­városokban. Szomorúan láttam, hogy a magyar­­külvárosok népe milyen nyomorúsággal küzd, ön­kéntelenül is összehasonlításokat tettem. Ismerem­­az angliai szegény negyedek viszonyait is. Ter­mészetesen az angliai szegények életstandardja kissé jobb, de ennek a sok segélyakció az oka. Ma­gyarországon az éghajlat az év három szakában­­nagyon kedvező, önöknél a segélyakciókat csek a létre kell összpontosítani,a am­íg nálunk az év­­minden szakában szükség van rájuk. Hogy milyen impresszióval megyek most el? Hát, Istenem, most délelőtt láttam a Magyar Nemzeti Szövet­ség trianoni kiállítását. A kitűnően összeállított kiállítás szomorúsággal töltött el. Ez a kiállítás meggyőzően mutatta mindannyik a nyomorúság­­­nak az okát, amelyet láttam: a Magyarországra kényszerített békeszerződés igazságtalanságát. Az impresszió tehát, amit­t elviszek Magyarország­ról, kettős. Újra közelről láttam­ egy népet, amely óriási hendikepek ellen küzd, de amelyben van erő mégis küzdeni, bízni és remélni... — Mit mondjak még? — fejezi be az interjút Ward Price. — Voltam a Margitszigeten, vacso­ráztam a csodaszép fák alatt, láttam újra az önök városát. Azt hiszem, nem vagyok hivatott e vá­ros értékeiről beszélni, hiszen önök jobban is­­me­rik szépségeit. Csak azt mondhatom, hogy éppen úgy szeretem Budapestet, mint a budapestiek. Balasits József 16 éves Calais Újpesten agyonlőtte magát Azt hiszik, hogy szerelmi háttere van az öngyilkosságnak (Saját tudósítónktól.) Csütörtökön este három­negyed hét óra tájban az újpesti Ferenc József té­ren a leánygimnázium parkjában sétálók észre­vették, hogy az egyik úgynevezett díszkövön ele­gánsan öltözött fiatalember vonaglik. A járókelők felemelték a kőről a fiatalembert, aki már csak nagyon halkan tudott beszélni. A 18 év körüli diáksapkás fiú ezután a járókelők kezei között kiszenvedett. Értesítették a mentőket, akik megvizsgálták a diák holttestét. Már a földön­fekvő revolverből nyilvánvaló volt, hogy öngyil­kosság történt. A diák holttestén a szív alatt apró sebet találtak, amelyből egyetlen vércsepp sem folyt. A közelben posztoló rendőr átkutatta az ön­gyilkos diák zsebeit, egyetlen búcsúlevelet talált, amelyet az öngyilkos diák az újpesti Attila ucea Sfi. sz­ám alá Balasitsékhoz címzett. Irataiból meg­állapították, hogy Balasits Józsefnek hívják. &m]a­­?El t tudja megolondani, hogy­­­aniért vált meg az élettől az újpesti ifjúság körében nagy népszerűségnek örvendő natal diák. Mindössze annyit tudnak róla, hogy egy 16 éves leánynak udvarolt, akivel többször együtt látták. Csütörtö­kön délután állítólag szakítottak egymással. Úgy látszik, a fiú annyira szívére vette a dolgot, hogy emiatt követett el öngyilkosságot. A leány egyéb­ként abba a gimnáziumba jár, amelynek parkjá­ban Balasits József öngyilkos lett. A diák egyik ismerőse elmondotta, hogy Balasits József délután Budapesten járt, ahonnan autótaxin vitette magát a gimnázium parkjáig. Különös, hogy a parkban az öngyilkosság megtörténtekor nagyon sokan sétáltak, de senki sem hallotta a revolver dörrenését, valószínűleg azért, mert Balasits József közvetlenül a szíve fölé szorította a revolver csövét és úgy sütötte el. Az újpesti rendőrkapitányságon pénteken is kihallgatásokat tartanak ebben az ügyben, hogy teljes világosságot derítsenek a szomorú hátterű diáktragédiára. - ^

Next