Pesti Napló, 1930. augusztus (81. évfolyam, 173–197. szám)

1930-08-26 / 192. szám

16 Kedd PESTI NAPLÓ 1930 augusztus 26 SPORT A Balatonátúszó bajnokság résztvevői a start előtt Ba­latonfüreden. Balról jobbra: dr. Labori Károly (2-ik lett), Bosnyákovics Etel, Szenes­né Schwarcz Magda, Bánky Vera, Németh Géza, Karsay László, Páhok István (a baj­nok), Almásy Béla A magyar vízipólócsapat jéghideg vízben tönkreverte Nürnbergben a franciákat A Klebelsberg-kupatorna megnyitó napja: Magyarország—Francia­ország 12:2, Belgium—Anglia 5:2, Németország—Svédország 7:0 Nürnberg, augusztus 25. (A Pesti Napló kü­lön tudósítójának telefonjelentése.) Az olimpiai aranyéremmel jutalmazott nürn­bergi stadionban nem volt egy talpalatnyi üres hely, a Klebelsberg-kupamérkőzések megnyitó napján. Hatezerötszáz emberre van tervezve az úszóstadion, de hétezernél is többen szorongtak az álló- és ülőhelyeken. Németország méltóan rendezte meg ezt a ha­tostornát. Ott voltak a megnyitáson a társadalmi és sportelőkelőségek. A levegőben repülőgép ke­ringett, ez dobta le a mérkőzések labdáját, felvo­nultak a csapatok nevezett színeikkel, szóval ün­nepi hangulat volt. Drigny, a nemzetközi íí szövetség elnöke, üdvö­zölte a rendezti ném­et úszószövetséget, amelynek nevében Hack elnök válaszolt. Nürnberg városa nevében dr. Luppe főpolgármester mondott szívé­lyes istenhozottat. Ágyúlövés durrant a levegőbe, miközben a főárbocra felszalad Nürnberg város zászlaja, körülvéve a hat nemzet lobogóival. Mindenki elhelyezkedik és figyelemmel várja az első mérkőzést. A belga és angol csapatok vo­nulnak fel. A belgák csak a finisben győzték le az angolokat A magyar dr. Beleznay László bírói sípjelére indul meg a játék. Nagy belga fölényt vár min­denki, de az angolok váratlanul jól tartják ma­gukat a félidőig. Az angol Martin meg is szerzi­­a vezetést, de Copieters négyméteresből kiegyen­lít. A belgáknak ez a kitűnő csatára csakhamar 3:1-re növeli az előnyt, amelyet félidőig Martin 3:2-re szépít. De ekkor az angolok el is készültek az erejükkel. A második félidőben Copieters az új és újabb két góllal a finisben bebiztosítja a belga győzelmet. A belga csapatban az öreg Baumens és a fia­tal Copieters a legjobb játékosok, a csapat, mint egységes egész, veszélyes. De nem ér fel sem a magyar, sem a német klasszishoz. Az angoloknál Martin és Beaman ütik meg az elsőosztályú ní­vót, a tavaly Budapesten kitűnően játszó Sutton egészen rossz volt. A többiek másodosztályú ní­vón mozogtak. •­­ Beleznay kitűnően bíráskodott és sok tapsot kapott a közönségtől. A magyar lendület meg sem állt 8:0-ig A belgák és angolok u­tán mi következünk. A magyar csapat fehér, a francia csapat kék sap­kában vonul fel. Emery (Anglia) a bíró, Backlund (Svédország­) és Delahay (Belgium) a gólbírók. A magyar csapatban Halasy játszik középfedezetet, egyébként az összeállítása rendes. Franciaország csapata: Ragot, — Busteel, Thevenon — Tisson — Tribouillet, Vandeplancke, Parent. Óriási lendülettel támad a magyar csapat. Halasy — Ivády — Német összjátékából már a 25. másodpercben a francia kapuban a labda. (1:0). A franciák ellentámadásba kezdenek és­­­éhány szép támadást vezetnek. Különösen Van­deplancke agilis, aki kapufát lő, majd egy újabb lövését Bródy szépen védi, megerősítvén magá­iban a bizalmat. Egy kis mezőnyjáték után Ha­lasy­é a labda, aki hatalmas kapufát lő. A közön­ség tapsol. A szimpátia láthatóan mellettünk van — persze csak a franciákkal szemben. Parent gyenge lövése fejezi be a francia offenzívát. M Most azután kezdődik a magyar hengerelés. Keserű !—Németh összjátékából a 2 x 26 mp-ben megszületik a második gól, m­ajd ugyancsak ő Németh—Vértessy gyors átadásából bedobja a harmadikat. Ez érdekes gól volt. Némethét két­oldalról támadják a francia hátvédek és három­szor veszik el tőle a labdát, de Németh mindany­nyiszor visszaszerzi és végül úgyszólván a víz alól dobja be a labdát. Vastapsot kap érte! Most már a 16 fokos víz alaposan kiszívta a franciák erejét. Teljesen tehetetlenek. Egyedül Bagót kapus állja meg a helyét. Egymásután védi Vértessy és Németh lövéseit. A kidobott labdával Halasy leúszik, a francia védelem azt hiszi, hogy passzolni fog, ő azonban váratlanul lő, a lövés kapufára pattan, onnan­ Némethez kerül ak­i visszakézből bevágja. (3 p 58 mp 4:0.) Mal kezdésnél Rögtön rm szafe zscífje:szer&eCtiSMál, Halassyt fautolják, szabaddobását Keserű I emeli gólba. (4. p. 5:0.) Most ismét szóhoz jut Vandeplancke, de Bródy védi a lövést, összjáték a mezőnyben, azután Ke­serű I-hez kerül a labda s ő bedobja a hato­­k gólt. (5 p. 20 mp.) A franciák próbálnak védekezni a gólzápor ellen, de hiába. Homonnay II lövése kapufára ke­rül, utána azonban Keserű I átadását Németh doplerrel juttatja Ragot kapujába (6 p. 7­0.) Az utolsó perc meghozza Halasy átadásából Németh révén a nyolcadik gólt. Megfagyott csapatok a második félidőben Megváltásképpen fogadja mind a két csapat az időmérő füttyét. A parton rögtön lepedőbe bur­kolják valamennyit és hivatásos, úgyszintén ön­kéntes masszőrök dörzsölik a kékre színeződött tagokat. A masszázs használ­t a magyar csapatnak, mert kezdés után Homonnay—Vértessy—Halassy passzjátékát csak faulttal tudja a francia véde­lem megakasztani. A szabaddobást Németh kapja. A 31 mp-ben 9:0! Szóhoz sem jutnak a franciák. Kezdés után Ivády kapja a labdát, Halassy útján Némethhez kerül, aki hidegvérrel vágja a kapuba. (1 p. 18 mp. 10:0.) A hatalmas gólarány és a hideg víz most már ellankasztja a magyar csapatot, viszont a fran­ciákban dolgozik az elkeseredés. A csatársorba nyomul fel Busteel, a magyar védelem egy kissé könnyen veszi a dolgot s a kapuban az első fran­cia gól. (10:1.) Utána Keserű I megszökik, gólt lő, de Emery bíró nem adja meg. Francia tá­madás következik, ismét Busteel viszi a labdát, gyenge lövését a hi­degtől megdermedt Bródy beereszti. (3 p. 51 mp. 10:2.) A franciákat fellelkesíti a siker. Busteel kornert ér el, ez azonban a franciák utolsó aktusa. Általá­ban mind a két csapat agyon van már fagyva. A magyar csapat azonban egy utolsó rohamra in­dul. Ivádytól Vértessyhez, innen Keserű I-hez kerül a labda, aki javít a gólarányon (11:25 p 16 mp). Parádés gól az utolsó, pompás összjáték, Vér­tessy, Keserű !„ Vértessy, Halasy a labda útja. Halasy a 6 p 16 mp-ben teljessé teszi a tucatot. A jéghideg vizet a magyar csapat bírta job­ban. Nagyszerű játékot mutatott Ivády, aki a vé­delem oszlopa volt. Halasy beváltotta a hozzá­fűzött reményeket, ott volt a támadásban is, a vé­delemben is. A csatársorban Németh visszanyerte lövőkészségét , éppen jókor. A francia csapatban Busteel fejjel kimagaslott, Vandeplancke is jó volt, de nem a régi. A németek hét góllal igazolták nagy tudásukat a svédek ellen A magyar csapat szép győzelme közben és után sok tapsot kapott, de a közönség az utolsó meccset várta. Dörgő taps fogadta a német csa­patot, udvarias a svédet. A svéd csapat nem váltotta be vezetőjének, Backlundnak bizakodását. Elejétől végig védeke­zésre szorult s bár ezt jól végezte, de nem tudta megakadályozni a németek szabályszerű időkö­zönként eső góljait. A német csapat hadvezére Aman volt, aki egy­másután három gólt lőtt, a másodikat Rade­macher­ II. átadásából szép doplerrel. A kis Rade­macher a szerzője a negyedik gólnak, az ötödik­nek ismét Aman. 5:0-ra végződik a félidő. A második félidő elején a svéd Ljungkvist görcsöt kap a hideg víztől és kiáll, mire a lojális németek is kiállítják csapatjukból Schützet. Hat emberrel csökken az iram, de a németek tovább is fölényben maradnak. Rademacher II. szerzi meg a hatodik gólt, Aman a hetediket. Favorit a magyar és a német csapat! A megnyitónap tanulságai alapján még in­kább megerősödött mindenkiben a meggyőződés: az idei Klebelsberg-kupát a magyar és német csa­patok találkozása dönti el. A németek az erősnek gondolt svédek ellen gépszerűen kombináltak, precízen passzoltak, nagyszerűen helyezkedtek s emellett kitűnően osztották be erejüket, tudták, mikor kell tempót diktálni s mikor kell azt mér­sékelni. A látottak alapján könnyen venni a né­met meccset nem lehet, meg lehet nyerni, de ép­úgy el is lehet veszíteni. Minden attól függ, hogy melyik csapat lesz vasárnap jobb kondícióban és melyik fogja bírni jobban a hideg vizet. A keddi program: Magyarország—Anglia, ve­zeti Nussbaum (Németország). Belgium—Svédor­szág, vezeti Komjádi Béla (Magyarország). Né­metország—Franciaország, vezeti Emery (Anglia). A Klebelsberg-kupa német rendezőbizottsága nevében a versenyek megnyitása alkalmából dr. Luppe főpolgármester táviratilag üdvözölte gróf Klebelsberg Kunót, a kupa alapítóját. Bánó Jenő Sierowski vagy Istenes? (Saját tudósítónktól.) Kedden este kilenc óra­kor a Millennáris-pályán első önálló nemzetközi versenyét vívja Istenes. »Első önállónak« nevezhetjük a versenyt, mert bár Istenes nagy'^tírává'tett tízért, azoko­n a ver­sernyek feá? aliói Szekeressel együtt startolt, tulaj­donképpen, mégis, m­ost vívja első igazi be­mutat­kozós mecsét, i­év Sőt Szekeres távollétében az ő vállaira nehezedik a magyar színek képviselete. Ellenfele, a lengyel Sierowski már vasárnap Budapestre érkezett, hétfőn Istenessel együtt tre­nírozott és tréningben igen jó formáról tett tanú­ságot. A jónevű lengyel-német stéher 195 centi­méter magas. Ha versenyzési tudománya is any­nyira kiemelkedik az átlagból, mint testének hossza, akkor a kedd esti verseny közönségének igen szép küzdelem látásában lesz része. Hajdú Andor jutalomjátéka (Saját tudósítónktól.) Hajdú Andor, a Turul volt játékosa, többszörös II. liga válogatott jutalomjátékot kapott a ligától. A jutalomjátékot szerdán délután öt­órai kezdettel rendezik az üllőúti pályán, egypengős helyárak mellett. Mérkőző felek: a II. liga válogatottja a Ferencváros ellen. Az érdekes meccset Schlosser Imre vezeti, akinek mint szövetségi bírónak, ez lesz első be-,­mutatkozása. A Fall River győzött.. . Bécs, augusztus 25. A Fall River csapata szombati katasztrofális veresége után Bécsben botránytól tartottak az Ausztria elleni mérkőzésen. A botrány elmaradt, de bekövetkezett egy váratlan esemény: az ame­rikai bajnokcsapat 1:1-es félidő után 3:1-re le­győzte a bécsi lilákat. A Fall­er védelmét Hunglerral megerősí­tették, a csapat egyébként szombati összeállítás­ban szerepelt, de sokkal gyorsabb játékmodorral, jobb taktikáival, nagy lendülettel. A csapat tagjai­nál is óriási változásokat tapasztalhattunk. Har­per, aki szombaton eg­yenesen komikusan védett, vasárnap pompásan­ játszott. A hall­sor, amely szombaton gyenge volt és Mongomery centerhalf volt a leggyengébb embere, vasárnapra megle­pően megjavult és a három half közül Montgo­mery volt a legjobb. Szombaton azt írtuk, hogy Bécs csalódott Archie centercsatárban, vasárnap —Archie volt a Fall River csatársorának legjobb embere s a szombati legjobb ember, Best. — a legrosszabb. A vezető gólt Archie lőtte. Spestl kiegyenlí­tett, majd Aspasian balösszekötő és Archie sze­rezte az amerikaiak második és harmadik gólját. A mérkőzés befejezése előtt egy negyedórával még új embert­­is állítottak az Ausztria csapatába, de az sem segített. Meccs után az Ausztria öltözőjében viharos jelenet volt. Hahn elnök azonnali hatállyal fel­t mondott Kurz trénernek. A Zamecsnik Tivadar (Motosacoc­e) nyerte Kecske­­m­éten a pénzdíjas motorkerékpáros derbyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék