Pesti Napló, 1931. március (82. évfolyam, 49–73. szám)

1931-03-01 / 49. szám

Vasárnapi szám — Ara 32 fo. * Budapest, 1931 82. évfolyam 49. szám Vasárnap, március 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 4.— pengő Negyedévre 10.80 pengő Félévre 21.60 pengő Egyes szám éra Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon 16 fillér ünnepnapokon 24 fillér Vasárnap . . 32 fillérPESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGI Rákóczi út 54. szám. KIADÓ HI­VATAL: Erzsébet körút 18—20. o. TELEFON­­ József 455—50-től 56,-ig, József 464-18, J. 464-19. Szerkesztőség Bécsben I., Kohlmarkt 7. ti?■ KŐN't'tiy^ Választási kampány és nemzetnevelés írta: gróf KLEBELSBERG KÜNO Megvan az alkotmányjogi lehetősége an­nak, hogy a választások csak a jövő év elején legyenek s így még majdnem egy évi latitude van; a f­atáridők kitűzésére egyedül illetékes miniszterelnök e részben még nem is határo­zott és mégis a választási idők sajátos pszi­chózisa vett erőt először magukon a képvise­lőkön, azután a sajtón, s ez a pszichózis leg­újabban kezd mutatkozni mér a kerületekben is. Kétségtelenül nem jó az ilyen korai izgu­­lás, de megvan, változtatni ezen az állapoton már nem lehet. Ilyenkor a dolgok folyását két szempontból lehet tekinteni. A vérbeli pártember — s nálunk csak nagyon kevesen vannak, akik nem azok — ekkor jóformán csak a várható eredményre gondol, azt latol­gatja, hogy saját pártja mandátumnyereség­gel vagy veszteséggel fog-e a közelgő tusából kikerülni, keresi a plattformokat, fülel a közhangulatra és keresgél jelszavak után, amelyektől reméli, hogy a tömegek fantáziá­ját izgatják és rokonszenvét megnyerik. A pártpolitika elég durva mesterség s ennek gyakorlott űzői neon igen kényesek az eszkö­zök megválasztásában; mindkét könyök láza­san dolgozik és harsány hangon folyik a­ kia­bálás. . . •, . Az ilyen pokoli lármában kell azonban, hogy legyenek higgadtabb emberek is, akik a választási mozgalmat magasabb szempontból ékintik. Valóban csak kevesen gondolnak­­ra, hogy egy választási kampány a politi­­ci anatómiának és patológiának szinte klasz­­ikus megfigyelési tárgya. Mélységes lélek­tani igazság van abban a megállapításban, hogy egy ember jellemét kártya közben lehet legjobban kiismerni. Azt hiszem, ezzel párhu­zamosan bízvást el lehet mondani, hogy a nemzetek politikai jellemét leginkább a vá­lasztási mozgalmakból, azok eszmei tartalmá­ból és lefolyásából lehet kiismerni. Azok a kérődzések, amelyek a választások után ma­gukban a parlamentekben folynak és azok a következtetések, amelyeket a parlamenti pár­tok vonnak le a választási kampány után, stereotipek, rendszerint visszatérő klisé-meg­állapítások és ezért semmit se mondanak. A kormánypártok demagógiáról, az oktalan tö­megszenvedély felszításáról panaszkodnak, az ellenzéki pártok pedig a kormányokat az államhatalommal való visszaéléssel és terror­ral vádolják. Mindezekben a dolgokban lehet egy vagy más igazság, de a lefolyt mozgalom­nak, mint egy lezárt történelmi eseménynek sajátos jellegét és eszmei tartalmát nem tárja fel. Pedig merném mondani, hogy minden egyes választási mozgalom a maga egészében legalább olyan karakterisztikusan jellemzi valamely nemzetnek politikai műveltségét egy adott időpontban, mint ahogy a nép­­számlálás megrögzíti egy adott időpontban egy nemzet összhelyzetét. Ha erre a magasabb álláspontra helyez­kedve kis történeti visszapillantást vetünk a múltra, nem sok örvendetest találunk. Ami­kor a Bach-éra bukása után megint összeült a magyar országgyűlés, a felirati és a hatá­rozati pártba tömörültek a képviselők, az egyiknek Deák Ferenc, a másiknak Teleki László volt a vezére. Utóbb bizonyos elasit­­ások után e két párt átalakult hatvenhetes és negyvennyolcas párttá. A nemzet így a kö­rül a kérdés körül hasonlott meg és szakadt két táborra, hogy ráereszkedj­üink-e­­a hatvan­­hetes kiegyezés alapjára, amelyet Deák Fe­renc az osztrák centralistákkal folytatott ke­serves tusa után megalkotott, avagy erősen meg akarjuk-e­ lazítani viszonyunkat Auszt­riával s a szorosabb szervezeti és hatalmi egy­séget tett osztrák-magyar monarchiában le­hető leglazább perszonál-úniót akarjunk-e csinálni. Közismert volt, hogy I. Ferenc Jó­zsef ebbe soha bele nem egyezett volna. Eb­ből boldogult királyunk titkot nem csinált, ezt mindig a leghatározottabban megmon­dotta. A közös hadsereg teljesen az uralkodó kezében volt és így józan ésszel még csak gondolni sem lehetett arra, hogy a szívós és eltökélt uralkodói akarattal szemben erőszak­kal juttassuk érvényre a negyvennyolcas po­litikai ideológiát. Hogy ez az egész dolog mennyire reménytelen volt, az legvilágosab­­ban az 1904-iki választásokat követő esemé­nyekből világlik ki, amikor sikerült a nemzet túlnyomó többségét a negyvennyolcas párt számára megnyerni és mégsem valósulhatott hét és meg is kell állapítani e Egy­edüg­evéb meg programjából csak egyetlenegy lé­nyeges­ pont sem.-­ Ezt ma m­ár, amikor a kiegyezés korának politikai küzdelmei históriává váltak, a nemzet kára nélkül meg lehet és meg is kell állapítani. Ha most már meggondoljuk, hogy a hat­vanas évek elejétől a kiegyezés korának utolsó választásáig, az 1910-iki kampányig, vagyis éppen egy félszázad folyamán választási harcaink a negyvennyolc és hatvanhét ellen­tétére voltak beállítva, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezek a küzdelmek me­rőben irreálisak és irracionálisak voltak, hogy a magyar tömegek olyan kérdések körül iz­gultak, amelyeknek ilyen vagy olyan eldön­tése a magyar politikai lehetőségek keretén kívül állott. Frivolitás az olyan politikai fel­fogás, amely azt vallja, hogy lényegében mindegy, hogy milyen programok és jelszavak körül folyik a politikai harc, hogy a reálpoli­tika lényege voltaképpen az, hogy a választá­sok után mi történik a parlamentben. Ha ko­molyan vesszük a demokráciát, akkor a vá­lasztási kampányt és a parlamentet így el­különíteni nem szabad. És az is igen nagy té­vedés, hogy egy választási harc voltaképpen csak nagy farsang, alkalom evésre és ivásra, gyűlések tartására,a papucs alatt levő férjek­nek esti kimaradására, szereplési viszketeg­­ben szenvedő embereknek a közszereplésre és hosszú beszédek tartására. A valóság az,­ hogy egy választásban sok nemzeti erő használódik fel. Minden egyes embernek szellemi ereje és lelki munkaképessége korlátolt. Annak egy részét leköti a családi és a gazdasági élet, a hivatás betöltése, a kulturális érdeklődések és szükségletek kielégítése és csak egy bizonyos szellemi erőfelesleg marad az egyes egyének és ezek összességében, a nemzetben is a poli­tika számára. Ha most már a nemzetben a po­litika számára rendelkezésre álló és szükség­kép korlátolt szellemi erőket egy meddőn be­állított és téves jelszavakkal vívott izgalmas választási küzdelemben elfecséreljük, akkor a nemzet politikailag szegényebb lesz, mert ir­reális és irracionális politikai mozgalmak után politikai fáradtság és petyhü­dtség s a nemzet politikai közönye, sőt csömöre követ­kezik. Kerschenste­ier, György ba­jor kultúr­politikusnak az állampolgári nevelés fogalmai­­ról írt szép értekezéséből klasszikusan dombo­­rodik ki a németnek, mint pedagógiai nemzet­­nek az a törekvése, ho­gy még a politikára is öntudatos didaktikai eszközökkel akarja ráne­velni a német tömegeket. E törekvések hátte­­rében az a felismerés áll, hogy amilyen nagy a német nemzet a tudományban és a gazda­­ságban, annyi fogyatkozás mutatkozik éppen a politikai képességben. Ezt a világosan felis­mert irányt akarja a német pedagógusoknak egy iskolája öntudatos nemzetnevelő munká­val kiküszöbölni. Kersekensteiner koncepció­ját azután német metodikával még tovább fej­lesztették és nemcsak az iskolán kívüli nép­művelésnek, hanem még az egyes politikai pártoknak is nemzeti kötelességévé tette le, hogy a hozzájuk csatlakozó tömegeket a vá­lasztási kampány után a parlamenti sessio ideje alatt is intenzív felvilágosító munkával politikailag állandóan neveljék. A német nem­zetnevelési irány nálunk is talált elméleti utánzókra, de hol vagyunk mi még attól, hogy pártjaink effélére vállalkoznának, hiszen a­ legtöbbnek szervezete is felbomlik a válasz­­­tási mozgalmak lezajlása után, vagy ha papi­­rosan meg is marad, eleven életet időközben nem él. Mindezeknek meg is vannak azután poli­­tikai életünkben a maguk következései. Mióta az Ausztriával való elválásunk után a hat­­vanhét és negyvennyolc ellentéte mint gya­korlati pártképző tényező megszűnt, újabb pártképző erőt a nemzet a mai napig nem forrott ki s jóformán majdnem mindenki ta­nácstalanul­ áll abban a tekintetben,­­hogy lehetne-e nálunk­­reálpolitikai alapok­ párto­kat szervezni. Mert mi az egységes párt" korántsem világnézeti alakulat, vagy leg­­alább is a leglényegesebb alapelvekben egyet­értő embereknek konglomerátuma, hiszen meglehetősen jobboldali és meglehetősen bal­­oldali gondolkozású embereket is felölel. Az egységes­ párt kezdettől fogva becsületes összefogása volt azoknak a jó hazafiaknak­,­ akik a nemzet életének páratlanul nehéz kor­szakában, amikor a meg nem érdemelt mos­­toha sorssal való elégedetlenség úgy tört fel, mint tavasszal a föld árja, egyesültek, hogy egy reálpolitikának biztos parlamenti több­­séget adjanak. Az egységes párttal szemben pedig csak párttöredékek állanak, amelyek programja nem is olyan, hogy kilátásuk le­­hetne arra, hogy megnyerjék az egész nem­zetnek bizalmát és többségét. Tény az, hogy a nemzet helyzetének és szükségleteinek m­é­­lyebb analízise alapján pártképző erőt nem­zeti katasztrófáink után kiforrni nem tud­tunk és ilyen körülmények között nagyon is meg lehetünk elégedve, hogy mégis lükretes­t a nemzet ügyeinek nyugodt és fl­amatos­ intézésére biztos többséget teremtent. v . De ahogy nincs pártképző erő,'éppen­ úgy­­fogyatékosak az agitacio eszközei Nagyon, sok abból, amit látunk, puszta taktika,'­­Sze­mes körülpislogatás, fület hegyező figyelés, hol bugyog elő valamelyes elégedetlenség és hogy lehetne azt a saját politikai egoizmus táplálására kihasználni. Ilyen eljárásnak le­het pillanatnyi sikere, de nincs benne belső igazság és azért végelemzésben bajt okoz, különösen magának a nemzetnek és a nálunk elég könnyen hevülő tömegeknek. A magyar nemzet viharvert életének egyik legnehezebb fejezetét éljük át. Állandóan a lét és nemlét kérdése elé vagyunk állítva és valamely lé­nyeges nagy politikai kérdés elhibázott meg­oldása állami életünk megsemmisüléséhez s azután a feldarabolt nemzet teljes elsorva­dásához vezethet. Az a ház, amelyben ma a magyarság politikai életét éli, üvegfalakból áll. Minden kődobás után csörömpölve törik­ be ennek az üvegfalnak egy része s ott azután

Next