Pesti Napló, 1931. június (82. évfolyam, 122–145. szám)

1931-06-02 / 122. szám

Ma: Iparos és Kereskedő Napló (Ingyen külön melléklet) ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra ... 4.5 peng? Negyedévre . 10.80 pengő Félévre .... 21.60 pengő Egyes szám ára Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon 16 fillér ünnepnapokon , 24 fillér Vasárnap 32 fillér FESTI NAPLÓ Ára 16 mér Budapest, 1931 82. évfolyam 122. szám Kedd, június 2 SZERKESZTŐSÉG: Rákóczi út 54. szám. KIADÓHIVATAL: Erzsébet körút 18—20. sz. TELEFON : József 455—50-től 56-ig, József 464-18, J. 464—19. Szerkesztőség Bécsbeni I., Kohlmarkt 7. Mulatságos előjáték­ írta: dr. Szabó László Az értelmes emberek nem sok jelentősé­get tulajdonítanak annak, h­ogy a nénikék a múlt éjjel mit álmodtak vagy hogy a képvise­lőjelölt urak a választás előtt mit beszéltek, de az öreg asszonyok álmainak s a képviselőjelölt urak programjainak meghallgatása mégis il­lendő, sőt néha nagyon mulatságos dolog. Nem szűkölködött mulatságos dolgokban az elmúlt vasárnap politikai története sem. Egyik miniszter úr szükségesnek látta, hogy az ország ifjúságának megmutassa a boldogulás útját. Ez bizonyára a legaktuáli­sabb kérdések egyike és aki ezt megoldja, ki­érdemli az egész nemzet háláját. A miniszter úr azt mondja, hogy az ő jól megfontolt véle­ménye szerint az ifjúság jobban tenné, ha hivatalkeresés helyett produktív pályára menne. Úgy rémlik, mintha ezt már hallottuk volna, ötven esztendő óta egyetlenegy isko­lában sem osztották ki az iskolaév végén a bizonyítványokat anélkül, hogy ezt a jó taná­csot az ifjúság elméjébe ne vésték volna. A miniszter úrnak az ötlete valami nagyon új­nak nem nevezhető ugyan, de a nagy igaz­ságokat az jellemzi, hogy azok hajdanában is igazságok voltak. Például a kétszer kettő négy nemcsak ma igaz, hanem igaz volt már több évszázaddal ezelőtt is. Nagy kár azon­ban, hogy a miniszter úr országos gondjai mellett nem ért rá azt is megmondani, hogy tulajdonképpen melyek azok a pályák, ame­lyek ma produktívok? Földművelési Ipar? Kereskedelem? Mind zokog helyzetének szo­morúsága miatt. Azután nem érdekes dolog-e az is, hogy Héj­­­as Ivánnak — állítólag — Csilléry András lesz az egyik ellenjelöltje ? Akárki meglássa: egyikük megbukik! Ötven percent tiszta haszon ezzel biztosítva. »A keresztény párt tiszta választást kö­vetel!« No, hála Istennek, csakhogy idáig már eljutottunk! De milyen a tiszta válasz­tás ? Miről lehet megtudni, hogy egy válasz­tás tiszta volt-e vagy nem? A felelet nagyon egyszerű és teljesen egybehangzó, — minden párt úgy fogja fel a dolgot, hogy »a válasz­tás tiszta volt, ha én győztem, és a választás piszkos volt, ha te győztél! « Nem természe­tes-e tehát, ha nemcsak a keresztény párt, hanem minden jelölt a helyesen értelmezett tiszta választás híve? »Kívánjuk a költségvetés leszállítását s az ország teherviselési­­ képességével való arányosítását«, mondja ugyanazon keresz­tény­ párt vezére. Kívánni csak szabad, vagy nem? Igaz, hogy a kívánságok néha nem tel­jesednek, de csak gyermekek és szeszélyes nők követelik, hogy minden kívánságuk tel­jesüljön; a férfiúi lélek belenyugszik abba, hogy minden kívánságunk teljesedése kissé már sok volna a jóból. Új (szintén »keresztény«) programpont: »Követeljük az ipari cikkek és a mezőgazda­sági cikkek árának arányosítását!« Itt már nincs szó kívánságról: ez már követelés. Ért­sük meg egymást: mit jelent ez az arányosí­tás? Azt jelenti-e, hogy miután a mezőgaz­dasági cikkek drágulnak, legyen drágább az ipari cikk is? Ezt semmi esetre sem jelenti,­­ nincs benne tehát más értelem, mint csu­pán az, hogyha a gazdának rosszul megy, menjen ugyanoly rosszul az iparosnál­ is! Tiszteletreméltó az az őszinteség, amellyel ezt kifejezésre juttatják, de azért még sin­csen célja ennek a követelésnek, mert az, hogy az iparnak is olyan rossz legyen a hely­zete, mint a mezőgazdaságnak, teljes száz percent erejéig már bekövetkezett. A bankok egyik vezére az ország nyilvá­nossága előtt kérve kéri az összes jelölt ura­kat: minél kevesebb megrázkódtatást!« Őex­cellenciája bizonyára nagyon boldog, hogy ez a kívánsága máris teljesedett! »Minél ke­vesebb megrázkódtatást?« Hát melyik az a jelölt, az a politikus, vagy az az államférfiú, aki csak egyetlenegy választót is megrázkód­tat? A legeslegcsekélyebb megrázkódtatásnak legcsekélyebb lehetősége sem forog fenn! De hogy az ország népe is megnyugod­jék: hiteles nyilatkozat hangzott el abban az irányban is, hogy adórendszerünket, mely felette nagyon nyom bennünket, revízió alá veszik. És nem hagynak bennünket tájékozat­lanságban atekintetben sem, hogy mikor? Akkor, ha­ majd a világháború következmé­nyei megszűnnek. Adja Isten, hogy e követ­kezmények minél hamarabb megszűnjenek, addig csak várhatunk, vagy nem? Nagy eredménye a tegnapi nap politikai mozgalmainak, hogy megtudtuk végre azt is, hogy hol van a Paradicsomkert Egyik mi­niszterünk vasárnapi beszédében megállap­í­r­­otta, hogy Kecskemét a semmiből a Para­dicsomkertté vált. Hogy ebből mennyi az Istennek műve és mennyi az egységes párté, azt mi persze nem tudhatjuk, de elvárható, hogy a Paradicsomkert mint választókerület nem Istenre, hanem az egységes pártra sza­vaz. A hivatalos és hiteles megállapítás után, tekintettel a magas helyre, mely a megálla­pítást végezte, a kecskemétiek most már bi­zonyára nyugodtak lehetnek, hogy náluk pa­radicsomi állapotok vannak, ami, úgy látszik, abban is meg fog nyilatkozni, hogy a ruházati ipar és kereskedelem Kecskeméten hova­tovább a fügefalevélre fog szorítkozni. Ez bi­zonyára összhangban is lesz a magas kor­­­mány takarékossági politikájával. A választási szónoklatoknak azonban ez még mind csak az előjátéka; egy hét múlva a politikus urak már jobban benne lesznek a »harcban«, két hét m­úlva pedig már alig­hanem kezdik leszedni egymásról a kereszt­­vizet. Irígylésreméltóak a humorisztikus la­­­pok szerkesztői: az előjáték mulatságosságá-' ból következtetve, bőséges anyagot fognak kapni — ingyen. S ezzel alighanem ők lesz­nek a választási kampánynak egyetlen nyer-­­tesei. • • • • MIT AKART ÉS HAJGYAJV ÉREZTEM MAGAMAT 16.000 MÉTER MAGASBAN? A Pesti Napló számára írta: PICCARD tanár Gurgl (Ausztria), május 31. Azok a kísérletek, amelyeket brüsszeli labora­tóriumomban a »Gamma« sugarakkal végeztem, indítottak arra, hogy a kozmikus sugarakkal is kísérletezzem. Kozmikus sugarak láthatatlanok az emberi szem számára, megbízható, tudományos megállapításaink nincsenek is róluk, de minden jel és kísérlet a­­­ra vall, hogy a kozmikus suga­rak az éterből jönnek a földre. Világos ebből, hogy ezeket a sugarakat akkor lehet a legjobban tanulmányozni, amikor még kevéssé abszorbeálta őket az atmoszféra. Arra a meggyőződésre jutot­tam tehát, hogy legmegfelelőbb ezeket a sugara­kat olyan vigasságban tanulmányozni, amelyben csak egytized részre hatoltak a föld légkörébe. Léghajózási probléma A tudományos problémából így tehát légha­józási probléma lett és az volt a kérdés, hogy egy léggömbbel olyan magasságot érjünk el, amely­ben a barométer állása csak 766 milliméter. (Is­mert tény, hogy a barométer állása a tenger szí­nénél 716 milliméter.) Egy olyan léggömb s­erkesztése, amelyik a kívánt magasságot elérheti, nem okozott különö­sebb nehézséget. Elég, ha köbtartalmát arányba­hozzuk a ballon súlyával, még­pedig a következő arányszám alapján: egy köbméter hidrogén a kí­vánt­ magasságban száz gramot emelhet, vaíy a tengerszínénél körülbelül egy kilót. Egy ilyen arányban és gázzal teljesen meg­töltött léggömb a szükségesnél tízszer olyan nagy vivőerőt fejt ki. De ez a szerkezet nagyon erős és nehéz hálózatot követel a gondola számára. Más szóval, az indulás pillanatában a léggömbnek tel­jesen megtöltve kell lennie, mert különben hézag támad a léggömb, burkolata és a háló között. Hogy ezt a nehézséget elkerüljük, a kérdést úgy oldottuk mest, hogy a gondolát egyenesen a ballonra erősítettük, mint ahogy ez a ballon-kap­u­voknál szokás. Ez a módszer remekül bevált. Tizenhatezer méter Hogy a szükséges magasságot elérjük, ahol sok fizikai nehézséget kellett legyőzni. Az emberi test 5300 méter magasságig­ viseli el az atmoszfé­rikus nyomást, de ebben a magasságban már átszenvedi a hegyibetegség minden jelenségét. Hét-nyolcezer méter magasságot mesterséges oxi­génbelélegzés nélkül lehetetlen elviselni, tíz-tizen­kétezer méter magasságban a legmodernebb fel­szereléssel is már a teljesítőképesség határához érkeztünk, míg a 16.000 méteres magasság, amely­ben pedig kísérletezni akartunk, egyszerűen ha­lálos. Egy olyan légi laboratóriumot kellett tehát szerkesztenem, amely teljesen légmentesen el van zárva és amelyben körülbelül a rendes légzési viszonyokat teremthettem meg, Így tehát a szélső­séges magasság veszedelmét elkerülhettük, de fennállott az a veszedelem, hogy elpusztulunk, ha valamilyen módon megromlik kabinunk lég­mentes zárókészüléke. Elképzelhető tehát, hogy milyen gonddal és óvatossággal kellett eljárnunk. Hosszas tanulmá­nyozás után ballonunkat a következő alapelvek és méretek szerint készítettük el: A ballon burkolatát gumikivonattal Hatott gyapotból állíttatták elő, amely gumikivonatnak súlya négyzetméterenként 110 gramot nyomott. A gyapot súlya 45 gram volt négyzetméterenkét a burok alsó részén és 90 gram a burok felső részén. A kabint teljesen elzárt alumíniumból és cinkből készítettük két méter 10 centiméter átmérővel. A kabin belsejében a levegőt két légpalack újította meg, mindegyik nyolc-nyolc órára szolgáló leve­gővel. Még szerencse, hogy két ilyen palackot vit­tünk magunkkal, s ez az óvatosság mentette meg életünket a tizenhétórás úton. Az első kísértet 1930 szeptember 13-ikán akartunk először fel­szállani, de szerencsétlenségünkre, vagy szeren­csénkre oly nagy volt a szél, hogy ez visszatartott a felszállástól, amelyet el kellett halasztanunk. Az újságoknak az a híre, hogy léggömbünk kon­strukciója hibás volt, nem helytálló, mert számí­tásaink már akkor is beváltak. 1931 május 27 Hosszas várakozás és szünet után végre 1931 május 27-ikén kedvezőeknek ítéltük meg a légköri körülményeket. A bak­ont kedden délután kihoz­tuk tehát és éjfél táján megkezdődött a töltés. Hajnali öt órakor akartunk elindulni, de az idő hirtelen olyan rosszra fordult, hogy már újra attól kellett tartanunk, hogy nem kelhetünk útra. Né­hány perccel négy óra előtt mégis felemelkedett

Next