Pesti Napló, 1931. július (82. évfolyam, 146–172. szám)

1931-07-24 / 166. szám

Vasárnap Sevillában kihirdették az Párizs, július 23. Madridi Jelentés szerint Sevillában kihir­dették az ostromállapotot, m­ert a lövöldö­zések, amelyek szerdán délután kezdődtek, este, sőt az éjszaka folyamán folytatódtak. A rendőrség több mint ötszáz embert tartóztatott le , miután a börtönök nem bizonyultak elegendőknek a letartóztatottak elhelyezé­sére, a városháza pincéjében is igen sok kommunistát őriznek. Csütörtökön hatóságilag bezárták a kommu­nista párt helyiségeit, amelyek a párt saját házában voltak elhelyezve. Ugyanakkor letartóztatták a párt irodájában tartózkodó valamennyi k­o­ra­m­u­n­i­s­t­a vezetőt is. Az orgyilkosságok és támadások meg­akadályozása céljából a rendőrök a gyanús elemeket az uttán felszólítják, hogy felemelt kezekkel menjenek el a járőrök előtt. Gaal Gaston és Nánássy Andor éles szóváltása a parlamenti büfében (Saját tudósítónktól.) A választások kérdése körül a kormánypárt és ellenzék tagjai között sorozatos összetűzések történtek a képviselőház csütörtöki ülé­sén s ez izgalmaival a folyosóra is átterjedt. Három óra tájt az, amikor a hosszúra nyúlt napirendi vita véget ért, Gaal Gaston kiment a büfébe, leült a hosszú asztalnál, ahol már több egységespárti kép­viselő tartózkodott és ebédet rendelt, mert előrelát­ható volt, hogy az ülés még sokáig tart. Az egy­ségespárti képviselők­­ közül többen kérdést intéztek hozzá, hogy a szóvátett választási visszaélések tény­leg olyan súlyosak-e, mire Gaal Gaston a következő­ket mondotta: — Holnap Eckhardt Tiborral kénytelen vagyok Biharba utazni, mert különben nem engedik meg a petíció aláíratását. A peticionáló jelöltet a szolga­bíró lefogatja s azokat, akik a petíciót aláírják, csendőrök üldözik. Mégis csak elképesztő állapot, hogy magyar. --Állampolgárok--törvényadta jogaikkal csak akkor élhessenek, ha fedezetül országgyűlési képvise­lők állnak mellettük! . A kormánypárti képviselők érdeklődéssel hallgatták Gaal Gaston szavait, aki még hozzátette: — De ne higyjétek, hogy csak az ellenzéki jelöltek­kel bánik így a közigazgatás. Mindenkit így kezelnek, aki nekik nem szimpatikus, így járt például Bethlen debreceni pártelnöke is. Nánássy Andor, aki szintén az asztalnál fu­t, ekkor indulatosan felugrott és a következőket mondotta: — Ugyan, ez nem így van, az illetőt nem üldözte senki. — Mezőssy Béla megírta cikkében, hogy így van, — felelt Gaa­ Gaston. — Amit Mezőssy ír, az nem számít, — replikázott Nánássy. — De igenis számít, —­ mondotta most már hango­sabban Gaal Gaston — mert Mezőssy Béla úriember ég igazat ír. — Mezőssy Béla ellen miért nem indítottál sajtópert! — kérdezte valaki Nánássy­tól. — Ilyen haszontalan ember ellen nem indítok sajtó­pert, — válaszolt az egységespárti képviselő. — Mezőssy Béla nem haszontalan ember, — kiáltott helyéről felugorva Gaal Gaston — hanem úriember és nem bukott ki húsz szavazattal a szovjettanácsból. — Miért véded annyira! — kérdezte Nánássy. — Mert a barátom — hangzott Gaal Gaston válasza — és mert nem tűröm, hogy előttem ilyen hangon be­széljenek róla. — Különben kire céloztál azzal, — kérdezte ismét Nánássy — hogy húsz szóval bukott ki a szovjetből? — Terád céloztam, — hangzott a válasz. A két vitatkozó képviselő ekkor már szembenállott egymással és a szavak pattogva hangzottak el. Nem­ mondom neked, — jelentette ki Nánássy — hogy hazudsz, de hazudtak azok, akik informáltak. Láthatod, hogy barátaid között ilyen emberek vannak. . — Friedrich István, amikor miniszterelnök volt, — felelt Gaal Gaston — éppen­­a szovjet dolog miatt rend­őri felügyelet alatt tartott téged. — Ez sem igaz, —­ válaszolt Nánássy. — Kitől tudod! — Friedrich István itt van a teremben, — mondta Gaatl Gaston — meg lehet tőle kérdezni. Több képviselő ekkor már csillapítólag közbelépett, mire Nánássy kifelé indult a büféből. Gaal Gaston még utánaszólt: — Én megneveztem forrásaim­at: Mezőssy Bélát és Friedrich Istvánt. Amit állítottam, bárki ellenőrizheti. A délután későbbi folyamán több képviselő interven-­ ciójára az affért kimagyarázássit elintézték. PESTI NAPLÓ 1931 július 26 569 A RIPORT IRODALMA Minden sportkedvelőnek ajánlatos, ha meg­vásárolj­a az itt fel­sorolt, jól szerkesztett sportolás kézikönyveit. AZ ATHENAEUM­J KIADÁSA KŐSZEGI IMRE Dr.: Vizipóló­-lexikon P 3*20 SCHLOSSER IMRE: A modern futball. P 2' PÉCSI DANI Dr.: Ping-pong P 1'OO FÖLDESSY JÁNOS Dr.: A magyar válogatott futballisták könyve P 1*40 GÁSPÁR JENŐ: Athletikai tréning P 3'20 VADAS IVÁN: Sportolás, szépség, egészség.. ....p 1*20 FÖLDESSY JÁNOS Dr.: Futballévkönyv 1927 P 1" GÖNCZ LAJOS: A tenniszjáték, 2. kiadás P 3*20 ZUBOR: Levelek egy kezdő turistához ... P 1'DO MADZSAR JÓZSEFNÉ: A női testkultúra új útjai P 5* Minden kötet számos ábrával kaphatók minden könyvkereskedésben taphoth­ét Bethlen miniszterelnök nagy beszédben feltárta a Ház előtt a gazdasági válság részleteit Nagy viharok a képviselőházban a választási visszaélések megvitatása során • Az ellenzék tárgyalni akarja a pénzügyi szükségrendeleteket A miniszterelnök megígérte a szükségrendeletek gyors törvényesítését Súlyos vádak a választási demagógiáról — Peyer Károly szakembe­rekből álló kormányt kíván a válság mielőbbi megoldására — A mi­niszterelnök bejelentette, hogy pénteken felhatalmazást kér a kor­mány több pénzügyi rendelkezés végrehajtására „Mindent el fogunk követni, hogy a gazdasági élet csorbát ne szenvedjen" (Saját tudósítónktól.) A képviselőház csütör­töki ülését tíz órakor nyitotta meg Almásy László elnök. Bemutatta Büchler József budai megbízólevelét, s jelentette, hogy Zsóry Lajos ellen összeférhetetlenségi bejelentés történt, ame­lyet áttettek az állandó összeférhetetlenségi bi­zottsághoz. Buchinger Manó megválasztása ellen kifogás érkezett azon a címen, hogy nem volt vá­lasztható. Az elnök a bejelentést elutasította, mert képviselőnek jelölni is csak azt lehet, aki­nek választhatóságát közjegyzői okirattal igazol­ják. Bejelentette, hogy Beyer Károly a pénzügyi helyzet ügyében, Sauerborn Károly pedig a búza­értékesítés ügyében sürgős interpellációra kért engedélyt. A Szent László úti házbeomlás Napirend előtt Hegedűs Kálmán a Szent László úti házösszeomlást tette szóvá. Egy darab cementet tett le a Ház asztalára ezekkel a szavak­kal: — Ilyen cementet használnak annál a ház­nál, amelynek romjai, alatt 8 munkás meghalt és 20 megsebesült. Ezt a cementet ujjaimmal tudom összemorcolni. Az építkezésre csak hétfőn kértek­engedélyt és csütörtökön összeomlott a Ház. A sajtó feladata­­ magaslatán állt, mert nem hasz­nálta ki a tragikus esetet izgatásra. Magyarorszá­gon csak egyetlen építészeti iparfelügyelő műkö­dik, aki nem képes minden építkezést ellenőrizni. Alkalmazzanak építészmérnököket és szakmunká­sokat. Az iparfelügyeleti hatóságok megszerve­zésére szükséges összegeket úgy lehet előterem­teni, hogy terjesszen be a kormány törvényjavas­latot, amely kimondja, hogy a miniszterelnöknél nagyobb fizetése senkinek nem lehet. Propper Sándor: Kezdje meg Bíró Pál! Fábián Béla: Mióta követeljük már! Farkas Géza: Meg kell csinálni az összeférhe­tetlenségi törvény revízióját. Hegedűs Kálmán ezután felajánlotta a Szent­ László úti halottak hátramaradottjainak júliusi fizetését. (Éljenzés.) Negyedórás szünet után, amely alatt a jegyzői jelölések tárgyában felmerült ellentéteket simí­tották el, Czettler Jenő elnök nyitotta meg ismét az ülést. Gróf Bethlen István miniszterelnök ba-A XX század szakácsművészete című, hatalmis, SOO oldalas, ereden képekkel illusztrált könyv, melyet Csáky Sándor, a tátrai dr. Szontagh Palace szanatórium r.-t fa­szakácsa állított össze rendkívü­li gondossággal, megjelent. Ilyen ér­tékes, az egyszer­­i háztartások ízletes főzéstudományától a legraffin­i­tabb francia szakácsművészetig mindent tartalmazó könyv, páratlanul fog állani az eddig kiadott szakácskönyvek között, amit elárul a könyv lexikon formája és gyönyörű technikai kivitele is. A könyvben ötven fejezeten keresztül írja le a szerző a modern szakácsművészet remekeit, az ételek, italok és befőttek könnyed stílus­ban megfogalmazott receptjeit Külön ferexet számol be a diétikus konyháról, a paleti hittartások étrendjéről és a befőzések művészetérő­l. A könyv ollj ára félbőrkötésben 23.— pengő. Kapható „Az Est" -könyvkereskedésében, Budapest, VII. ker Erzsébet körút 18-20. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék