Pesti Napló, 1931. szeptember (82. évfolyam, 197–221. szám)

1931-09-01 / 197. szám

3 Kedd Merényletet tervezett Bécsben a magyar népszövetségi delegáció ellen dr. Budai Kálmán, aki két év előtt rálőtt Ziegler bécsi magyar sajtóattaséra A bécsi rendőrség letartóztatta dr. Budait, aki a merénylet tervéről levélben értesítette a budapesti ügyészséget . Töltött revolvert és sok töltényt találtak Budai lakásán Bécs, augusztus 31. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének­­ telefonjelentése.) A budapesti főkapitányság értesítette a bécsi­­rendőrigazgatóságot, hogy budapesti megállapítás szerint a Bécsen át Genfbe utazó magyar delegáció ellett — amelyet gróf Apponyi Albert vezet — a bécsi Ostbanhofon merényletet terveznek. A buda­pesti rendőrség közölte azt is, hogy a merényletet dr. Budai Kálmán tervezi, aki Budapestről meg­szökött, mert rágalmazásért és hatósági közeg megsértéséért jogerősen elítélték és aki 1929 szep­temberében a bécsi magyar követségen merényle­tet követett el Ziegler sajtófőnök ellen. Bár a­­bécsi rendőrség úgy tudta, hogy Budai Kálmán ki van utasítva Ausztria területéről a merénylet miatt, mégis mindent elkövetett, hogy az esetleg Bécsben tartózkodó Bu­dait felkutassa. Detektívek serege kutatott utána és a III. kerü­letben meg is találták. A detektívek akkor ismer­ték fel, amikor egy Ertzberger-strassei tejkereske­désben­ va­sp­asra valót vásárolt. Amikor a detektívek meglátták, nyomon követ­ték egészen addig, amíg el nem tűnt egy kapu alatt. Itt hamarosan megállapították, hogy a­­z­ban Bender Károly álnéven lakik és hétfőn akarja egyáltalán nem ízlik. Nem gondolja, hogy oko­sabb, ha leszokom róla? , Pohárnik felölelte magához és megcsókolta. Öt perccel utóbb bezárták a trafikot és útiban voltak hazafelé. . . _­sak beszólok a nagykocsmába, szeretném meghívni a két pajtásom is. Hadd lastanak árulni, hiszen nekik köszönhetem. — Igen, hívja őket, — mondta Malvin — de nem lenne jobb, ha azt mondja, hogy ez közöt­tünk régen kicsinált dolog, tudja, nekem mégis olyan furcsa, így egyik percről a másikra. Pohárnik szívében sebet kapott a jókedv. — Nem tehetem, Malvinka, hiszen hazugság lenne. Rögtön ott leszek­ , Malvin elcsodálkozott, hogy Pohárnik ennyire szívére vesz ilyen kis hazugságot is, hiszen nem is hazugság, csak udvariasság, de talán durva ember, aki nem akar kedveskedni a menyasszo­nyi? Erzsikém, egy kicsit mégis félek! — mondta huganak— bizony, mégis jobb lenne meggondolni, hiszen egy idegen.­­ .. Csakhogy Malvinnak nem volt mit meggon­dolni. Szegény lány, árván áll a kishugával, az a kis trafik alig jövedelmez és amint idáig se volt, ezentúl se jön számbavehető kérő._ . Közelebb simult a húgához és amint ment előre, úgy érezte, egyre jobban belebonyolódik a sötétbe. Még ki se fújhatták magukat a kis lakásban, amikor Pohárnik bekopogtatott a két pajtásával. Hónuk alatt palackborok. _ . Pohárnik két karját pajtaeai nyakason öltötte, az arca ragyogott. . Malvinnak védekezni se volt ideje és ott min­denki előtt magához ölelte Pohárnik és megcsó­kolta. . . A méltatlankodástól vörösen ugrott volna el, ide Pohárnik nem engedte. — Jajj, hát miféle ez az ember, ho­gy semmi szemérem nincs benne! — gondolta. Pohárnik érezte benne az ellenkezést, de ő vidám és boldog akart lenni. Énekelt. Orosz nótá­kat, egyik vidámabb a másiknál. Malvin hallgatta, tetszettek a szép melódiák, de még inkább, hogy ez a hatalmas férfi az ő kedvéért erőlködik, hanem mégis, az nem lehet, hogy egészen a maga birto­kának nézi, akár egy rabszolgát. — Erzsike, hoz« cigarettát! — szólt a húgára és ugyanekkor Pohárnikra fordult: — Nagyon megkívántam, tudja. Pohárnik gyufát gyújtott és nézte, müstköt Malvin szájából bodorodik a füst, egyszerre éne­kelni támadt kedve, szája sarkába is még ült a mosoly és kibuggyant a melódia: [Vecsrnyi ásta­ a lakost elhagyni. Berontottak a lakására, letar­tóztatták, majd házkutatást tartottak nála és­­töl­tött revolvert, mellette 15 töltényt találtak. Nem tagadta,­­hogy régebben készül a merényletre, de kijelentette, hogy egyáltalában most nem volt szándékában, az így a kedd délben Bécsbe érkező magyar, delegáció ellen merényletet kövessen el. A bécsi rendőrség munkája A bécsi rendőrség megállapítása szerint a mernnyletterv leleplezése és egyben a merénylő elfogatása a következőképpen történt: Dr. Budai Kálmán, aki Magyarországról meg­szökött, Bázelből levelet ít a budapesti királyi ügyészségnek. A levelek alá saját nevét írta. Ebben a levélben közölte az ügyészséggel, hogy amennyiben nem teszik, neki lehetővé, hogy Ma­gyarországra visszautazhasson, úgy kutyakor­báccsal fog rátámadni a magyar delegációra, vagy pedig merényletet követ el a delegáció valamelyik tagja ellen. Minthogy a budapesti ügyészségen tudtak arról, hogy a büntető ítélet végrehajtása elől megszökött Budai már egy ízben Bécsben a ma­gyar követségen tényleg megkísérelt merényletet a követség sajtófőnöke ellen, nem vették tréfának a levelét, hanem áttették a főkapitányságra a nyomozás megindítása és a tervezett merénylet megakadályozása céljából. A budapesti rendőrség rövidesen kinyomozta, h­ogy bár a levél tényleg Bázelben íródott és Budai ott .is adta postára, a levélíró már nincs Bázelben, hanem Ausztria területén tartózk­odik. Ezért kereste meg a bécsi­­rendőrfőnökséget Budai fel­kutatására. A kiküldött detektívek délután 5 órakor az Ertzlberger-Strassen meg is találták Budai Kál­mánt. Amint kilépett a tejcsarnokból követték. Néhány házzal odébb eltűnt egy kapu alatt. A detektívek hamarosan megállapították, hogy abban a házban lakik Bender Károly álnéven és hogy éppen most készül a lakást elhagyni. Beron­tottak a lakásába, lefogták, házkutatást tartottak nála és ez alkalommal különféle iratokat, egy t­öl­tött revolvert és 15 töltényt foglaltak le. Beiratkozások nyiv.jogú Kereskedelmi Szaktanfolyamra megkezdődtek. Fenntartó­i Keresk. Tisztv. Orsz. Egyesülete, V., Vilmpe­czi Sír út 20. Tagozatok: női kereskedelmi szaktanfolyam, gyors-,lép-és helyesíró tanfolyamok, felnőttek lett kereskedelmi szaktanfolyama. PESTI NAPLÓ 1931 szeptember 1 Budai vallomása A detektívek Budait előállították a rendőr­igazgatóságra, ahol kijelentette, hogy ez év júliu­sában tényleg merényletet akart elkövetni a ma­gyar delegáció ellen, hogy ezzel felhívja, magára a figyelmet, mert mindenáron haza akar kerülni Magyarországra, most azonban nem volt szándé­kában merényletet elkövetni. Beismerte, hogy a budapesti királyi ügyészséghez fenyegető levelet írt, amelyben a Ziegler elleni merényletet is fel­hozta, hogy fenyegetését komolyan vegyék, terve júliusban komoly is volt, de most már lemondott a merénylet tervéről. Úgy gondolkodott, hogy nem erőszakos úton igyekszik visszajutni hazájába, ha­nem kegyelmet kér, hogy így juthasson haza. A rendőri nyomozás nem tudta megállapítani, hogy mi igaz Budai vallomásából. Az tény, hogy a késő este csak felületesen megtartott házkutatás adatai terhesek ránézve. A házkutatást holnap dél­előtt folytatják. Teljesen érthetetlen a­ rendőrség előtt, ho­gy Budai, akit bécsi elítélése után kiutasítottak Ausztria területéről, hogyan került vissza. Sem valódi, sem hamis útlevelet a házkutatás alkalmá­val nem találtak nála. Kikérdezték Ausztriába való visszatérésének körülményeiről, de erre nézve nem adott elhihető vallomást. Bizonyos csak az, hogy nem volt szabad Ausztriába visszatérnie, mert a Ziegler merényletért kitöltött büntetés után kiutasították a­z ország terültéről és a határra to­loncoltár­. A bécsi rendőrség holnap délelőtt nagy apa­rátussal folytatja a nyomozást, úgy a m­erénylet­terv, mint Budai bécsi tartózkodása részleteinek­­kifitomozása céljából. Holowko meggyilkolását az ukránok merényletsorozata követte Varsó, augusztus 31. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) Holowko kormánypárti alelnök meggyilkolása az egész országban határtalan izgalmat keltett. A nyomozás lázas eréllyel folyik, nagymértékben megnehezíti azonban az a körülmény, hogy Trus­kawiecz környéke csupa erdő és a vidék a cseh határral szomszédos. Miután minden jel arra mut­­tat, hogy a gyilkos ukrajnai terrorista volt, Kelet-Galicia lengyel lakossága nagy izgalomban van. A hatóságok attól tartanak, hogy véres ukrán­ellenes kilengésekre kerül a sor. Különböző óvin­tézkedéseket tettek és kiáltványt is bocsátottak ki, amelyben megnyugtatják a lakosságot. A kiált­ványnak azonban aligha lesz hatása, mert az uk­rán nacionalisták terrorja a hétfői nap folyamán további bűncselekményekre vezetett. A perseniczyni postahivatalt ukrán banda tá­madta meg és megölte a postán szolgálatot telje­sítő rendőrt. Boryszlaw mellett vasúti merényletet kíséreltek meg, amelyet csak az utolsó pillanatban hiúsítottak meg. Lemberg közelében többszáz mé­ter hosszúságban a vasúti sínekre döntötték a táv­íróoszlopokat. Egy személyvonat mozdonyvezetője itt csak az utolsó pillanatban tudta lefékezni a vonatot. Tízévi fegyházra ítélték a tanút Mitrovica, augusztus 31. (A Pesti Napló tudósítójától.) A szerémségi Nestin község két legtekin­télyesebb földbirtokos családja, a Jovanovi­cs°k és Vlahovicsok között évtizedeken keresztül elkeseredett ellenségeskedés dúlt, amely néhány esztendővel ezelőtt gyilkosságban robbant ki. V­la­novi­cs Jovan agyonlőtte Jovanovics Szavot és annak testvérét Gavrot súlyosan megsebesí­tette. A két család között a gyűlölködés ez időtől kezdve még elkeseredettebb lett. A múlt év őszén Szladics vendéglős házában ismeretlen tettes az ablakon keresztül agyonlőtte a gyilkos Vlahovics Jovan öccsét, Vlahovics Urost. A gyanú Jovano­vics Gavrora irányult, aki azonban alibit bizonyí­tott, kiderült azonban, hogy Jovanovics Gavro felbérelte,­­s felbujtotta Dragoszavlyjevics Lázár kovácsmestert, hogy lőjje agyon Vlahhovics Urost. Dragoszay^fcY^9.yi^2X?ut.Ma­rics Péter földműves­nek háromezer dinárt ígért, na a meggyilkolandó Vlahovicsot a vendéglőbe csalja. Maries a reábí­zott feladatot elvégezte, úgyhogy a gyilkosnak sikerült is az odacsalt Vlahovics Urost megölnie. Maries a főtárgyaláson előadta az eszész gyilkos­sági tervet és vallomásában Jovanovics és Drago­szavlyjevics ellen súlyosan kompromittáló adato­kat közölt a bírósággal. Jovanovics állítólag azt mondta Drago­szavlyjevicsnek: — Öld meg te Vlahovicsot, én már öreg és beteg vagyok, nem tudom a büntetést elviselni, de a legjobb ügyvédet fogadom meg számodra és biztosan megúszod egy évvel. Maries vallomása alapján a bíróság Jovano­vicsot és Dragoszavlujevicset 15 évi fegyházra ítélte, viszont az ügyészség az elhangzott vallomás alapján Maries Péter ellen utólag vádat emelt bűnsegédi bűnrészesség miatt. A bíró­ság­ bűnse­gédnek minősítette a gyilkossági ügyben Maries Pétert, akit ezért tíz évi fegyházra ítélt. G­­­ondok között jót­tevő narkotikum a do­hányzás. Megnyugtat, vigasztal a szivar és cigaretta könnyű, kék füstje, de észrevétlenül túlzásba is vihetik zak­latott idegei és amit a dohány segít, azt le­ronthatja a nikotin. Szerencsére a dohány­jövedék gyártmányai nikotinmentesített mi­nőségben is kaphatók a trafikokban. Óvja tehát szívét és idegeit azzal, hogy Nibotex dohány­gyártmányokat szív.

Next