Pesti Napló, 1931. december (82. évfolyam, 273–296. szám)

1931-12-13 / 283. szám

Vasárnap Szerelmi hűség írta: LE­NGYEL MENYHÉRT A szerelmi élet minden területe szexuális vo­natkozásaitól kezdve a legfinomabb szellemi és lírai árnyalatáig, sokkal jobban át van dolgozva, mint hinnék. Freudék az utolsó húsz évben ugyancsak alapos munkát végeztek ezen a téren. Mindenekfölött megtisztították ezt a kérdést az álszeméremtől, mely legnagyobb akadálya volt annak, hogy orvosi körökön kívül általában be­szélni lehessen a dologról Az az enyhe tudo­mányosság, az a részben természettudományos, másrészt pszichológiai alap, melyre az egész kér­dést ráhelyezték olyan módon, hogy a nagykö­zönség részére is hozzáférhetővé tették, az a ren­geteg könyv, cikk, diszkusszió, mely a szerelmi és nemi élet körül kifejlett, nemcsak tudomány, hanem társaságképessé tette a témát így azután midőn az író talán némi merész­séggel színpadon is megszólaltatta a témakör egyik motívumát, s kellemes meglepetéssel ta­pasztalta, hogy a közönség nem idegenkedik tőle, nem menekül az álszemérem spanyolfala mögé, hanem mint aki nagyon jól ismeri a motívumo­kat, nagy érdeklődéssel fogadja a kérdés tárgya­lását, sőt élénken részt vesz benne, amit a hoz­zám intézett sok levél is bizonyít. E levelek, kérdések, hozzászólások és ellen­vetések nagy része a szerelmi hűség körül mo­zog. Hogyan lehetséges, kérdik többen, hogy egy nő, mint a szóbanforgó Evelyn, őszintén szeretheti az urát és amellett a legsúlyosabb nemi hűtlenségre képes. Néhány jóakaróm segí­teni igyekszik nekem és a nő szexuális szenve­délyével, mely már a betegesség felé hajlik, akarja magyarázni a dolgot Ezt a magyaráza­tot, mely túlságos megkönnyítése volna a pro­blémának, köszönettel félretettem, — nem kell beteges szenvedély ahoz, hogy az ember termé­szetes nemisége, a legnagyobb erő mindazok kö­zött, mellyel az életet irányítják, — utat törjön a normális kielégülésre törekedjék ... Csak éppen egyféle szempontból kell nézni­ük dolgokat, a nőnél éppen úgy, mint a férfinál. Kétségtelen, hogy a nő és a férfi szerelmi éle­tében vannak különbözőségek, részben élettaniak, — de főkép társadalmiak és morálisak — azon­ban ezt az utóbbi fajta különbözőséget férfiak magyarázták bele a dologba. Férfivágy és férfi­álom valósult itt meg hosszú évezeredeken át, mely a keleten abban élte meg csúcspontát, hogy vallási dogmává tette a többnejűséget. Zárt falak közt, eunuchok őrizete alatt egy tu­cat, vagy akár többszáz szép nőt tartani s pasa­­inódra, mint egyetlen férfi sétálni köztük — ez volt a férfi-paradicsom, melyből legutóbb Kemál pasa, vagy méginkább a szigorú korszellem űzte ki a férfiakat Lehetett-e szerepe a háremben férfi részéről a hűségnek? . . . Abszolúte nem, mert az ellentmondott volna az együttélés tör­vényeinek. Szerethetett-e a férfi sok neje közül többet is egyidőben! . .. Valószínűleg — sőt igazság szerint mindegyiket kellett szeretnie . . . A hűség tehát a férfi részére nemlétező foga­lom volt s maradt még sokáig s ez a felfogás lappantgtva él köztünk még ma is, midőn a férfi hűtlensége a szerelemben és a házaséletben még mindig más, sokkal könnyebb megítélés alá esik, mint a nőé. Ha tehát egy nő, egyébként jól érezve magát házaséletében, de elhanyagoltan szerelmi életé­ben, egy vakmerő kísérlettel túlteszi magát a hitvesi hűségen, ez magában véve még nem volna szabad, hogy súlyosabb megítélés alá essék, mintha egy férfi követ el hasonló szerelmi ki­lengést. A drámában persze kicsit ki van élezve a dolog, mert nem az egyszerű esetet, hanem a komplikáltat és végsőkig kihegyezetett kell tár­gyalni, hogy a probléma annál szembeszökőbb legyen ... De a lényeg, az a mélyebb igazság, melyen minden épül, mégis abban van, hogy akár házasság, akár másfajta együttélésben férfi és nő között egyetlen dolog igazán fontos: a szerelem. Ahol valóságos és igazi szerelmi együttélés van jelen,­­ ott nincsen hűtlenség, észszerűtlen és ösztönellenes volna máshol ke­resni at, amit teljes kicsengésében, tökéletes a népségével és extázissal egymásban feltalálnak, — de viszont minden házassági hűség gyenge lá­bon áll s könnyen veszélybe kerül, mely nem a szerelmen s ami velejár, a nemi vonzáson alap­szik . . . Szigorú törvényeket persze ebben a kér­désben, mely annyira individuális, nehéz megál­lapítani s az is messze vezetne, ha a szerelem szerepét, megőrzését a házaséletben vizsgálnánk,­­ de a szerelmi hűség biztosításának mégis csak az az egy lehetősége van, amiért Evelyn könyö­rög, hogy a férje egyúttal a szeretője is legyen. Autótérképek Izurópa minden tompanpo airibútjéra Kaphatok AZ ESI könyvkaraekedéjében. Budapest VII. Ciaébe körű- 18 PESTI NAPLÓ 1031 december 13 35 A szép Lia halálos szerelme Newyork, december. Putty Lya tragikus megbetegedése és halála még mindig szenzációja az amerikai lapoknak. A kórházi bulletinok szerint Putty Lya megbe­tegedését vérmérgezés okozta, melyet a torkában egy megakadt csirkecsont idézett elő. Halála után a halottkém megállapította, hogy a halált bizonyos gázt fejlesztő bacillusok okozták, azon­ban ezt a megállapítást nem fogadták el és el­rendelték Putty Lya felboncolását. A magyar mozicsillag egy hét előtt kerü­lt be az elegáns Buckingham-szállodai lakosztályból a szegényes Harbor Szanatóriumba. Betegsége oly hirtelen jött, hogy a kihívott orvos rendeletére a legközelebbi kórházba szállították, ahol azon­nal operációt hajtottak végre rajta. Az első hí­rek szerint egy csirkecsont akadt meg a torkán, amelyet eltávolítottak operáció nélkül. De pár órával később Putty Lya rosszul lett, hőmérsék­lete magasra emelkedett , ekkor állapították meg, hogy a csirkecsont karcolása a torokban vérmérgezést okozott Az operáció sikereit s a híres mozicsillagot körülvevő orvosok bíztak abban, hogy életét megmenthetik Azonban pár órával az operáció után Putty Lya kiugrott az ágyból, félrelökte az ápolónőket s hálóingben kirohant a folyosóra, hogy kiszökjék a kórházból. Az ápolónők csak elkeseredett karó után tudták őt visszavinni szo­bájába. Az operációtól legyengült színésznő a folyosó hideg kövén való mezítlábas szaladgálástól meg­hűlt és tüdőgyulladást kapott. Állapota két nap múlva mellhártyagyulladással komplikálódott és miután két napig eszméletlenül feküdt novem­ber 27-én hajnalban meghalt. Csak halála után terjedt el az a hír, hogy Putty Lya öngyilkosságot követett el, amiről az amerikai lapok is beszámoltak újabb oldalas cí­mek és fényképek kíséretében. A hírek szerint Putty Lya öngyilkossági szándékból gombostű­ket nyelt le s így a vérmérgezést nem egy csirke­csont hanem a gombostűk okozták. Az állítólagos, öngyilkosságot természetesen összeköttetésbe hozzák Walter Blumenthal gaz­dag newyorki bankárral, aki Putty Lyának évek óta barátja volt, s el is akarta venni a mozicsil­lagot. Blumenthal szülei ellenezték a házasságot, s Lya sem akart hallani férjhezmenésről. Pár hó­nappal ezelőtt a barátság teljesen megszűnt köz­tük,­­ ekkor Putty Lya kétszázezer dollárra pe­relte a milliomos bankárt, de pár napi újság­szenzáció után a pert visszavonta s elterjedt a hír, hogy bíróságon kívül kiegyeztek. Az bizo­nyos, hogy Lyát a szakítás megtörte, s heteken keresztül búskomor volt. Blumenthal időközben eljegyzett egy gazdag társaságbeli lányt Az amerikai lapok­­a balsors leányát nevet adták Puttynak , talán rá ib illett ez a név Amerikában. Minden vállalkozása balul ütött ki, mindenfelé kellemetlenség, balszerencsé­s bonyo­dalmak kísérték. Amikor a Paramount filmtársaság a Variety című film szenzációs sikere után kihozatta, első filmjét el kellett halasztani, mert vakbélgyulla­dást kapott Amerikai filmjei nem igen sikerül­tek. Nem találták meg a neki való filmtörténete­ket szerepeket , így európai óriási sikerek után Itt Lya egyik vállalattól a másikhoz vándorolt egy-két filmre. Dolgozott az United Arti­stnál Griffith rendezésében, majd az Universalnál Biró Lajos darabjában, a Rablólovagban Joseph Schild­krauttal, s utolsó filmjét a jelentéktelenebb Co­lumbia vállalatnak készítette. Ekkor köszöntött Hollywoodra a hangos film uralma, amely egy-időre az összes idegen színészek és színésznők le­hetőségeit lecsökkentette. Lyát fűtötte az ambíció. Nem tudta elvi­selni, hogy nem bírja meghódítani Amerikát Átment Londonba, ott játszott egy filmet s újra visszajött Amerikába. Arra gondolt hogy a színpadon keresztül fogja felhívni magára Hol­lywood figyelmét. Szorgalmasan tanult angolul, s fel is lépett a Broadway-n egy »Made in France« (Francia gyártmány) cím­ű darabban, amelyet számára írtak. A darab azonban meg­­­bukott Pár este után levették a műsorról s be­jelentették, hogy Miss Putty súlyosan megbete­gedett S ez igaz is volt A sikertelenség idegle­törést okozott Puttynál Pár hónappal ezelőtt Putty Lya hosszabb körútra indult de Havanában megszakította út­ját mert megégette az ujját s vérmérgezést ka­pott Nem is ment tovább, hanem visszajött New­yorkba. Itt azonban nem akarták beengedni, mert vízuma időközben lejárt. Ellis Islandra akarták vinni, de Patty kikönyörögte magának, hogy feltételesen beengedték, de jelentkeznie kellett Ellis Islandon. Német útlevéllel utazott s így másnap a német konzul közbenjárására meg­kapta újból az ittartózkodási engedélyt. Putty Lya halála általános részvétet keltett. Betegsége alatt százával érkeztek az érdeklődő táviratok és kábelek úgy Hollywoodból, mint Európából. A kórház naponta többször bulletint adott ki az újságoknak. Utolsó napjaiban barát­nője, Nisinszkyné Pulszky Romola volt mellette. Putty Lya holttestét Newyork legelőkelőbb temetkezési vállalkozója, a Campbell Funeral Hall márványcsarnokában ravatalozták fel két napra. Barátainak és rajongóinak nagy tömege látogatott el a ravatalhoz. Ugyanitt feküdt rai­­atalon Valentino is. November 80-án a St. Patrick katedrális kápolnájában mondtak halotti misét a tragikus körülmények között elhalt Putty Lyáért, s az­után a holttestet Budapestre szállítják édes­anyjához. Fülöp Ilona. Mi igaz Putty Lia öngyilkosságából ? Állítólag lenyelt gombos­­tűk okozták a filmcsillag halálát . A „balsors leányának" tragédiája Töri a fejét flaue? floga­nmel lepje meg őt Karácsára? Valódi ezüsttel! — ezt tanácsoljuk mi. Mert nincs o­yan nő,akinek ez ne hiányolna! A mi adagolószerkezettel ellátott valódi ezüst púderdobozunk « C­OA­Q killün­eges kivi­elben, művészi vésésmintákkal IwiOU a Takarékosan adagol, alánör nem lesz púderos, utántöltése a legegyszerűbb. Kompakt púderdobos Taliuan csukott térni PaifemaxAré Caavaroa raratok Caavarb­ón ...._„ Fényképkor az Egyéb valódi aaost ajándéktárgyak­­ 10.- 12.80 0.SO Öngyűjtő 9.50 C *arai aolt6. 4. o Kézelőgomb . . . , 6.50 Kezeldgomb arany lappal 9.10 NvaikandSazorftA 2.SO 3.SO Nyakkad axorfti arany lappal „... », TUztlIéno 7.80 A töltvény SOO-aa az UstSt fr elé, mi BOO-an finomból dolgozunk. Szigeti Hondor és Fiai ékszer-, arany-, ezüstáruja ízléses, modern és olcsóbb, mint máshol lapest. A Nemzeti Múzeummal sze­mben IV., Múzeum körút 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék