Pesti Napló, 1932. július (83. évfolyam, 144–170. szám)

1932-07-01 / 144. szám

valószínűleg nagyon sok és fontos kormányzati elfoglaltsága lesz. Ma kaptuk meg a hivatalos meghívót Lau­sanneba, ahova a legközelebb kiuta­zik egyelőre a­­külügyminiszter, azután valószí­nűleg a pénzügyminiszter és esetleg magam is. A jóvátételi kérdés természetesen érdekel bennünket, valamint Európa gazdasági rekonstrukciójának kérdése is,, hasonlóképpen a »dunai államok pro­blémája«•• Leghatározottabb meggyőződésem sze­rint a gazdasági rekonstrukció nem szorítkozhatik a dunai államokra, mert ilyen formában életképes és gyakorlati megoldás nem várható.­­­­ • — Miként és hogyan­ folynak le majd ezek a tárgyalások, milyen javaslatok merülnek fel, mi­lyen fázisokon fognak azok keresztülmenni,­ előre tudni nem lehet. Bizonytalan ideig folynak még­ a leszerelési tárgyalások, amelyek bennünket, más formában érdekelnek, mint a többi államok leg­többjét, hiszen mi le vagyunk, szerelve. Az ott kö­tendő megállapodásokkal szemben a kormány le­szögezte már álláspontját és mindenesetre kitart amellett, hogy semmi olyan megállapodást alá nem ír és el nem fogad, ami az egyenlőtlenséget ebben a kérdésben továbbra is fenn akarja tartani. (Zajos helyeslés.) Külföldi tartozások és új birtokpolitikai terv — A külföldi tartozásaink kérdésében állandó tanácskozásokat folytatu­nk, állandó,érintkezésben vagyunk külföldi hitelezőinkkel. Határozott meg­győződésem, hogy külföldi hitelezőinknél mindin­kább erősködik a megértés ,és a .belátás, mindjob­ban ,látják ők­ is, hogy mi tiszte­ségten adósok ..vá­gynak és csak momentán nem t­udunk ,fizetni. Mind­inkább erősbödik hitelezőinkben az a, meggyőző­dés, hogy úgy a kamatok, mint a tőkék terén en­gedményeket kell tenniük, hogyha az adósokat a fizetőképes államjoziban akarják megtartani. Ez a­ kérdés nagyon jó úton halad és rohamosan érik. Addig azonban, míg nem vagyunk abban a­ hely­zetben, hogy fizessünk, a transzfermoratóriumot és a Stillhalte-egyezményt fenn kell tartanunk. Mindezek nagy horderejű kérdések, amelyek­ első­sorban fogják a kormányt a­­nyár folyamán fog­lalkoztatni. Legsürgősebb feladatnak tartom, ha k­etti is törvényjavaslat alakjában, de minden­esetre kormányintézkedés formájában — lehet ugyan, hogy törvényhozási intézkedésre is szük­ség lesz — már most foglalkozni és tervszerűen előkészíteni a téli munkanélküliség és visegakció p­roblémáját. Hangsúlyozni kívánom azonban, egy munkanélküliségi segélyt adni képtelenek vagyunk. — Kívánatosnak tartom, hogy a kormány egy birtokpolitikai terv kidolgozásának az elő­munkálataival foglalkozzék. Már ismételten hang­súlyoztam, hogy egy úgynevezett földreformot élvezendőnek tartok. Egészséges evolúciószerű­ földértokpolitikára varr a ss­kség,­ mely misllél több embernek teszi lehetővé­,a földszerzést,­árunak megmunkálását és megtartását. Azonban földbir­tokpolitikát inagurálni és megfelelő módon ke­resztülvinni pénzügyi megalapozás nélkül nem le­het. Ezekben voltam bátor nagyjában vázolni azokat a teendőket, amelyek a kormány előtt áll­nak. Hogy azonban a kormány feladatainak meg­felelhessen, feltétlenül szüksége van a kormány­nak arra, hogy tudatában l­egyen és tudatában le­gyenek a külföldön is annak, hogy a­ kormány nem ,mint egyes műkedvelő magánszemély jár el, hanem mögötte az ország többsége áll. Ezért kér­­lek benneteket, ajándékozzátok meg továbbra is a kormányt bizalmatokkal, hogy nehéz tárgyalá­sainkban azzal a tudattal mehessünk bele, hogy támogatni fogtok és velünk egyetértetek, nők lettek: Kálnay Józsefné sz. Keczeli Erzsébet, Süve­ges Istvánná sz. Tamássy Ilona, Gerwald Olga, Kaszab Pálné sz. Szoboray Ilóra, Jakab Erzsébet, Petul Gyuláné sz...Lőrinci Irén, Lakatos Emília, Berger Klára, Frey Pálné sz. Illés Rozália, Kuszák Lászlóné sz. Nyerges Dalma, Tóth Gizella. Elemi iskolai tanítók: Moór Lajos, Paneth Lajos, Slarkó Aurél, Dragoner Endre, Beker Zoltán, Alámssy Géza, Csányi László,­ Tóbik János, Kiriesi Lajos, Ho­mos­nay Pál, Krasznay András, Szilágyi László, Szubkai Imre, Selmadenberger Ferenc, Kovácsy Béla, Samny Géza, Korjolán, Berger Emil,­ vitéz Horváth Antal, Lu­das László,­­ Preizinger Ferenc, Horváth László, Óváry László, Mary­ György, Kiss Lajos, Nagy Jenő, Blébert Géza, Szüts Pál, Michnich Tibor, Schréder Kálmán, Mol­nár­­­Vilmos, Halász András, Csértő Géza, Heidinger Nán­dor, Zsub­ori Béla, Nagy Ferenc, Tóth Miklós, Klemmer Kálmán, Schiller Lászl­ó, Sainay Ödön, Gulyás György, Hámory Imre. Ötvennégy tanítói állás: Cserháty Margit, Specsár Zoltánná sz. Szabó Erzsébet, Sótér Sarolta, Tallián­ Mária, Reidner Oszkárné sz. Huber Róza, Bóra Gyu­láné ssz.­­Wolff­ Anna, Véhn Mihályné sz. Böröndy Jú­lia, Forró Zsófia­, Frecskay Olivérné sz. K­opáczky Gabriella, Mihálka Ernőné sz. Petrássy Mária, Vo­lenszky Gyuláné sZ. Gallos Margit, dr. Szendey Lászlóné sz. Fogyó Ir­ma, Majtán­ Józsefné sz. Márkfia­­Etelka­, Zimmermann Béláné sz. Hajnal Mária, Vörös Kálmánné sz. Szentpétery Júlia, Mérey Margit, Feschkó Zoltánné sz. Dannhauser Olga, Seress Magda, Erdélyi Ferencné sz. Taxner Anna, Krezler Sándorné sz. Tarr Erzsébet, Sághy Gyuláné sz. Takó Etelka, Nem­er Istvánná sz. Hajgató Gizella, Turner Józsefné szj. Balázs Ilona, Mikelik Lenke, Kováps Vilma, Stigel­bauer Matild, Szüts Erzsébet, Parkas Rezsőné sz­ .Kövessy Albina, Szemere Viola, Gáspár Béláné sz. Gaál Amália, Fodor Ilona, Szathmáry Erzsébet, l­í­r­ Zsigmondné sz. Szabó Sarolta, dr. Lunzer Róbertné sz. Csillag Angéla, Rainer Kálmanné sz. Walter Eleo­nóra, dr. Gell Aladárné sz. Frick Jolán, Faragó Ar­túrné sz. Grün Júlia, Kalocsay Kálmánná Vangel Margit, Scher­ Jenőné­ sz. Sugár Ida, Lázár Béláné sz. Kucsera Irén, dr. vitéz Pilinszky Attiláné sz. K. Ká­szonyi Margit, Székely Imréné ss. Bodor Anna, Her­czegh­ Katalin, Biró Magda, Hrabál Ágostné sz. dr. Herczegh Matild, özv. lovag Ibi Miklósné sz. Szabó Piroska, Boreess Mária, Bezzegh Magda, Hoffer Bé­láné sz. Krizsán Jolán, ifj. dr. Csepreghy Horváth Já­nosné ess. Ocskay Ilona, Gruner Zoltánná sz. Magas­házy­ Hilda, Hézer Klára, Bernolák Gyuláné sz. Teper­czer Viola és­ Fülöp Mária. :"Az énektanyra kö­telezettségével összekötött 91 ta­nítói­ állásra: Halász Béla, Szíjártó Károly, Patachich­­Leórif sz. Hollós Stefánia, Nagy Károlyné sz. Hegyessy Anna, Létay Gusztávné sz. Perczel Sarolta. A polgári fiúiskoláknál: Miklós Béla, Dobos László, Bokros Béla, dr. Vörös István, Takács Árpád, Greisin­ger Gyula, Kiss Lajos, Kovács György, Iván László, dr. Alexics György, Papp Alajos, Mendlik Lajos, J'uál Ákos, Bartos Géza, Vágner Róbert, Kiss Imre, Króa-Adela ,Foretto. •, ,„^,.4.polgári leányiskoláknál: Darvay Erzsébet, Schwö­rez Mária, dr. Kertész Aladárné sz. dr. Wildner Teréz, Okolicsányi Márta, Jesze Kálmánné sz. Endrey Sarolta, Bozsó Ernőné sz. Baum Mária, Graft Józsa, Szerémy Alajosné sz. Berka Aurélia, Gruber Erzsébet, Mayer Blanka, dr. vitéz Imecs Györgyné sz. Herczegh Klára, Szalay Károlyné sz. Onódy Irén, Marközy Emilné sz. Kene­ssey Ezsébet, Kecskés Mária, Lábos Edéné sz. Kózer Márta, Horváth Margit, dr. Kubinyi Aladárné sz. Osz­vald Margit, Lovas Piroska, Kirchner Jenőné sz. D'Ouvenou Gizella, özv. Knapp Emilné sz. Biletz Ilona, Bern­al Irén, Herkner Anna, vitéz Spán­yi Andorné sz. Borovics­ Ida, Lednitzky Lajosné sz. Viller Ottilia, dr. Piaveczky Oszkárné sz. Kovács Margit, Komlós Ferencné sz. Leszák Mária, Herpich Rezsőné Sz. Frantz Valéria. A fiúiparostanonciskoláknál: Szabó Károly, Vály Ödön, D­oerth Ernő, Waller Richárd, Fabró József, Emöd Aurél, Szánthó Gergely, Klement Zoltán, Soóky Sándor, Andrsehovszky István. A leányiparostanonciskoláknál: Biró Lajos, Kecskés Kálmán, Szotyory Lajos. A reáliskoláknál: Péch Zoltán, Simon Ferenc, dr. Nemes Árpád, Vigassy Lajos. A felsőkereskedelmi iskoláknál: Dr. Hirscher Zol­táán, Berend Iván, vitéz dr. Horváth Oszkár, Lévai Jó­zsef, Tarján Ferenc, Makray Pál, Molnár Zoltán, Er­délyi Amália. A női kereskedelmi szaktanfolyamoknál: Kardihordó Hana. A női ipariskoláknál: Érchegyi Irén, Tomcsányi Edit, Ducsay Béláné szül. Antal Ilona. A felsőbb zeneiskolánál: Vályi Béláné ez. Babits Vilma, a tanszerkészítő műhelynél preparátori állásra Majthényi Gábor, sírkőavatás. Ezúton is értesítem rokonaimat, jóbarátaimat, a mell.­kar­társait és tanítványait, hogy felejthetetlen férjem, néhai Dénes Miksa v. székesfővárosi tanító sírkiavatása július hónap 3-án délelőtt 11 órakor lesz a rákoskeresztúri szr. temeti 17. szakasz, 36. sor, 44. sírjánál. « _. 1 Oi». Dénes Miksán. Mélyen szomorodott szívvel jelentjük, hogy sze­münk fénye, drága jó édesanyánk fsze. Kurz Gyuláné életének 12-ik évében rövid szenvedés után június 29-én elhunyt. Adjon a Mindenható drága jó lelkének csendes nyugodalmat. Temetése július 1-én délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottas­házából. Gyászolják gyermekei Hugó, Oszkár, Szörössyné szül. Kurz Esztella (Los­ Angeles), nővére Altmann Mórné, unokái és az összes rokonság Gróf Bethlen István beszéde Lelkes éljenzés és taps fogadta a míniszter­elnök­­ szavait, aki után gróf Befrén István szó­lalt fel­ ' • — A mai napon — kezdte el beszédet — igen nagyjelentőségű nyilatkozat jelent meg a legfel­sőbb helyről, amely a lemondott kormányt meg­erősíti állásában és kifejti az okát­át annak­ az el­határozásnak, amely a nyilatkozatban foglaltatik. Azt hiszem, a párt nevében és a magam részéről, itt csak a legnagyobb megelégedéssel, szeretettel és programugvással vesszük tudomásul ezt a nyilat­kozatot.­­ A tárgyi nyilatkozatoknak egész sora hang­zott el a miniszterelnök ajkáról, amelyek ezt a pártot megnyugtatják és teljesen egyeznek a Párt felfogásával. A miniszterelnök úr beszéde. Végén nyilatkozott a bizalom kérdé­séről is­." Hangsúlyoznni kívánom, hogy a viát h­elyzetbe­ti';ez nyilatkozat igen nagy jelentőséggel bír. Én úgy fogom fel az ő szavait, hogy a miniszterelnök úr és a kormány erre a pártra kívánja bazirozni a maga politiká­ját. Erre a pártra kell hogy bazirozza a politiká­ját (Helyeslés istaps.), mert ez a magyar parla­mentnek többsége, melyet a nemzet akarata kül­dött be és amely nem leltári tárgy, m­int ahogy politikai ellenfeleink feltüntetni kívánják. „Bizonyos árnyak­ borultak a kölcsönös bizalomra** — Lehet, hogy a közelmúltban bizonyos árnyak borultak arra a kölcsönös bizalomra, amely a párt és a kormány között minden körülmények között fenn kell, hogy álljon, mert csak akkor tud a kor­mány nyugodtan kormányozni s csak akkor tudja a maga feladatát teljesíteni, ha biztos abban, hogy mögötte, olyan többség áll, amely, a döntő küzdel­­mek pillanatában nem hagyja cserben. A másik old­alon pedig éreznie kell a pártnak minden kö­rülmények között azt is, hogy a kormány és annak elnöke szeretettel és ragaszkodással viseltetik a többséghez. Azt hiszem, azok a tárgyi nyilatkoza­tok, amelyeket a kormányelnök úr tett, megala­pozták azt a bázist, amelyen a többségi pártnak bizalma a kormány iránt megnyilatkozik. Ez a párt nem féltékeny a maga hatalmára, szívesen részesít abban mindenkit, ha ugyanazon az elvi alapon áll, mint a párt, de nem hajlandó részesí­teni senkit benne, akiben más elvek kifejezőjét látja, s aki a maga részéről,más szándékkal kíván a többségben részt venni. A magyar kormány nem leltári többséggel kormányoz. Az, hogy a párt­ időről időre a maga akaratát és kívánságait kifejezésre juttatja, ner^r plotaforra^aJoH^ mert talotaforradalom csak' qít. .van,, a&Qt"ar~ és­­szolga van. Tízéves kormányzatom alatt gyakran azt mondották, hogy diktatúrát gyakorol a kormány­elnök, a párt azonban mindig hangot adott a maga kívánságainak, s a leggyakrabban a kormány ja­vára szolgált, ha ügyelembe vette ezeket addig a mértékig, amíg a pénzügyi helyzet s egyéb körül­mények lehetővé tették. — Arra kérem a miniszter­nöki urat, hogy így fogja fel azt a bizalmat, amiket a párt neki elő­legez és viszonozza azt szeretettel, őszinte szívvel, s meggyőződésem, hogy az összhang, amely pilla­natnyilag talán hiányzott, teljessé fog válni, s a párt sziklaként fog állni mögötte. Gróf Bethlen István szavait viharos taps kö­vette, majd a párt tudomásul vette a miniszterel­­nök beszámolóját és nyilatkozatát. Keresztes-Fischer­­Ferenc belügyminiszter fel­szólalása után az értekezlet véget ért. Utána a párt tagjai a Gellért-szállóban vacsorára gyűltek össze. MacDonald meghívását Lord Chilston adta át A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma megje­lent a külügyminisztériumban Lord Chulston bu­dapesti angol követ és az angol miniszterelnök­nek, mint a lausannei konferencia elnökének, kö­vetkező üzenetét közvetítette: »Ramsay MacDonald miniszterelnök a lausan­nei konferenciát összehívó hat hatalom nevében felken a magyar kormányt, hogy a konferencia delegátusait a lehető legrövidebb időn belül ki­küldeni szíveskedjék.­ A magyar kormány haladéktalanul közölte az angol követtel, hogy a meghívásnak örömmel ele­get tesz és kiküldöttei a legrövidebb időn belül Lausanneba mennek. Éjszaka tettek esküt a főváros új tanítói és tanárai Csütörtökön este jóváhagyta a kultuszminiszter a kinevezéseket A kinevezettek névsora (Saját tudósítónktól.) Dr. Sipőcz Jenő polgár­mester kedden írta alá a fővárosnál megüresedett tanszemélyzeti állásokra a kinevezéseket. A kine­vezési listát az új fővárosi törvényhez híven a polgármester nyomban felküldte a kultuszminisz­tériumba, mivel a kinevezéshez a vallás- és köz- Felhívás! A DScs: mozgószínház, illetve Bécsi Gyula úr hitelezőit fölkérjük, hogy követeléseikat saját érdekükben 3 napon belül cégünkhöz bejelenteni szíveskedjenek. Íiozsjóképü­zemi Rt. VII., Erzsébet körút 45. oktatásügyi miniszter előzetes jóváhagyása szük­séges. A miniszteri döntés csütörtökön este már vissza is érkezett Szendy Károly tanácsnok, a közoktatási ügyosztály vezetője azonnal intézke­dett, hogy az újonnan kinevezett tanerőket sürgős távirattal már az este hívják össze eskütételre. Az eskü kivevése egészen szokatlan időben, éjjel 11 órakor történt meg a Központi Városháza ta­nácstermében. Erre a rendkívül sürgős intézke­­désre azért volt szükség, mert ha ma nem tesznek esküt, akkor a tanügyi szabályzat értelmében a , végleges tanerőket megillető felemelt fizetést nem kaphatnák meg július 1-én, hanem csak hat hónap­pal később és a további előmenetel dolgában is je­lentékeny hátrányt szenvednének. Az újonnan kinevezettek névsora a következői­öve­ 4932 július 1

Next