Pesti Napló, 1932. július (83. évfolyam, 144–170. szám)

1932-07-03 / 146. szám

Vasárnap­­­i (Lóránt karikatúrája) George Bernard Shaw, új darabjával a zsebében, búcsú­zik színészeitől, akiknek felolvasta a legfőbb jeleneteket Shaw legújabb darabja augusztus közepén kerül először színre Angliában, a malveni ünnepi játékokon A Játék legfőbb alakját Lawrence ezredesről, a világhírű kémről min­tázta az író London, július. (A Pesti Napló londoni szerkesztőségéről. A kontinensen általában az a hit van elterjedve, hogy George Bernard Shaw igazi sikert csak hazáján kívül arat s igazi érdeklődés iránta csak a brit félszi­getet körülvevő tengereken túl nyilatkozik meg. Nos, ez egészen egyszerűen­­ a legnagyobb hazug­ság! Mint ismeretes, Lengyelország egyik színpada nemrégen mutatta be az új Shaw-darabot, a »Too true to be good”-ot elsőnek s a darab Lengyelországban — nem a legkellemesebb fogadtatásban részesült! Azt gon­dolhatná a kontinentális újságolvasó s a színházak iránt érdeklődő ember, hogy ezek után — vége az új Shaw­darab karrierjének. Ezzel szemben az az igazság, hogy a híres angol ünnepi játékok, az úgynevezett »Malvern Festival« idei legnagyobb szenzációja, a műsortervezet középpontjában álló — Shaw-darab bemutatója. Ugyan­azé a darabé, amely Lengyelországban — olyan nagyot bukott! Sir Barry Jackson, a híres angol színházi vezér, a malverni játékok legfőbb rendezője, sőt, koronázatlan királya (majdnem azt mondtam: az angol Max Rein­hardt) olyan előkészületeket tett és tesz a Lengyelország­ban »elcsúszott« darab bemutatására, amilyenre még Angliában, ahol pedig anyagilag és próba szempontjá­ból is minden mértéken túl felkészülnek egy-egy da­rabra, csak igen kevés példa adódik! A malverni játékok augusztus elsején kezdődnek­­ a Shaw-bemutatóra — augusztus közepén kerül a sor. Malvernből beviszik a darabot Birminghambe s azután, szeptember elején, megkezdik sorozatos előadását az elő­kelő londoni Queen's Theatre-ben.­­ A darab szereposztása az elképzelhető legjobb. Min­denki szerepel és játszik benne, aki ma számít az angol színpadon. A vezető szereplők: Cedric Hardwicke (Shaw kedvenc színésze), Ralph Hichardson, H. K. Ayliff, Er­nest Thesiger és Leonora Corbett s ez annyit jelent, hogy Sir Barry Jackson a legtöbbet akarja kihozni a darab­ból, amit lehet. Már az is kitudódott, hogy Shaw­n változtat a da­rabon. Hogy a változások a darabnak mely részén fog­nak történni, azt egyelőre már azért sem lehet tudni, mert­­ a darab tárgyát és tartalmát nem ismeri az an­gol közönség. Ezzel szemben rendkívül érdekes »titok« pattant ki a darabról néhány nappal ezelőtt, pontosan akkor, amikor a finom külsejű Shaw tipikusan hosszú és elegáns mozdulataival — felolvasta, nem, nem: elő­adta, sőt eljátszotta vezető színészeinek a darab legfőbb jeleneteit. Mindenekelőtt kiderült, hogy ez az első darab, amelybe Shaw — hálószobajelenetet írt bele. Ez a háló­szobajelenet egyáltalán nem a szokásos eszközökkel ké­­szült s korántsem — szekszuális »kihangsúlyozása«! Nem egyéb, mint érdekes keret Shaw egy messze rejtett ideája számára, amely e keretből úgy és olyan feltű­nően emelkedik ki, mint mondjuk — egy hálószobából, egy magasra és messze kinyúló trikolor! A második és még ennél is nagyobb szenzáció az, hogy kipattant, hogy a darab főalakját az öreg író T. E. Shaw­ról, az angol légi haderők őrmesteréről min­tázta, aki tudvalévőleg nem más, mint Lawrence ezre­des, a világhírű angol kém­, aki nevét arábiai kalandjai révén tette ismertté a föld minden részén­ Colonel Law­rence vagy ha jobban tetszik, T. E. Shaw, a nagy író névrokona, régóta barátja G. B. S.-nek s »a világ leg­szarkasztikusabb disputálója«, — mint ahogy ezt soha­sem tagadta — olyan érdekesnek tartja ezt az embert, hogy megragadta az első alkalmat s megmintázta és felhasználta alakját — saját, különleges színpadi cél­jaira! A darab »Lawrence alakján« végzett — a lengyel bemutató hatása alatt — elsősorban változtatásokat az író s e változtatásokról csak annyi derült ki, hogy — még valószerűbbé, még felismerhetőbbé teszik az ala­kot, mint amilyen az eddig volt... Azok, akik ismerik Shawt, azt mondják, hogy csak azért szerepelteti új darabjában ezt az alakot, mert biztos benne, hogy a titokzatos férfiú figurája olyan publicitást fog nyújtani, amely egyedül biztosíthatja az érdeklődést és a sikert az új Shaw játék számára! Mert a siker a legfontosabb! A siker... hisz Shaw minden merészsége, különössége és a legtöbbször »bá­mulatos szókimondása«, mindig, mindenütt és minden, esetben — a sikerért történik! A sikerért, amelyért él és hal ez a világ különc, korunknak ez a megfejthetet­len, furcsa és nagy író-óriása! Lóránt Mihály. (•) Ady-versek — cseh nyelven. A pozsonyi »Mlada edice« nevű új könyvkiadó vállalat kiadásában Ady Endre verseinek gyűjteményes kiadása jelent meg. A cseh nyelvre fordítás munkáját Mü­ller Bohumin fiatal cseh költő végezte. A cseh nyelvű Ady-kötetnek Cseh­szlovákia irodalmi köreiben nagy sikere van. (•) Készpénz. Egy amerikai vígjáték címe ez, amely­nek szerzője John Cammer. Érdekessége, hogy először Berlinben Ralph Artúr Roberts színházában kerül színre. (•) Asoloban megnyílt a Duse-színház. Asolo várá­ban, amely a 2I­. század ótta lakatlan volt, megnyitották Duse színházát! A színház foyerjában ott láthatók azok a kisebb használati tárgyak, amelyek Duse tulajdonai voltak. Az első 5 este D'Annunziónak Tavaszéji álom című­ színdarabját játszották, Emma Grammaticával a női főszerepben. Emma Grammatica a legjelentékenyebb tanítványa volt a nagy tragikának. (?) Hans Albers ismét a színpadon. Hans Albers, aki utolsó nagy sikerét Molnár Ferenc Liliomában aratta, a jövő szezonban ismét színpadra lép, mégpedig a berlini Deutsches Th­eaterben. Hauptmann Gerhartnak Rose Bernd című darabjában játssza Streckmann szerepét. (*) Egy sportoperett, Marga és az automobil a címe annak az új sportoperettnek, amelynek librettóját Hans Ritter írta és zenéjét Josef Snaga komponálta. Az ope­rett első előadása Berlinben, a Metropol Theaterben lesz. (*) Horváth Ödön­ új darabja. Horváth Ödön, a ma­gyar származású német író, aki az utóbbi esztendőkben tűnt fel színdarabjaival Németországban, befejezte új darabját. A darab címe: Hit, remény, szeretet. A berlini Deutsches Theater mutatja be. (?) Feleségem férje. Ez az érdekes címe egy új ame­rikai komédiának, amely az ősz folyamán Gilbert Miller színházában kerül bemutatóra. Szerzője német író: Felix Kaestner. PESTI NAPLÓ 1932 július 3 23 RADIO MŰSOR Július 3­ 9.V: Hírek, kozmetika. 10.00: Re­formátum istentisztelet a Kálvin téri temp­lomból. Prédikál dr. Ravasz László. 11.00: Egyházi zene és szentbeszéd a k­irályi udvari várplébánia templomból. Szent­beszédet mond Vödres Béla. Utána: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. Majd: Az Operaház tagjaiból alaku­lt zene­kar hang­versenye. Vezényel Berg Ottó. Közreműködik Bodó Erzsi. A hangverseny szünetében: Rádiókrónika. Felolvassa J­app Jenő. 2.00: Gramofonhangverseny. 3.00: Dr. Windisch Richard: A gyümölceborkisrítés. 3.41: Az 1. honvédgyalog­ezred fúvósaénekarának hangversenye. 4.45: Időjelzés, idő­járásjelentés. l­tán»: Titkos filmfelvételek a pesti utcán. Mar­ancsics Im­re előadása. 5.10: Bura Károly és cigányzene­karának zenéje. 6.10: A Székesfővárosi Zenekar hangversenye a városligeti Iparcsarnok előtti zenepavillonból. Vezényel Bor Dezső. Közreműködik Bertók Ferike (ének). 7.M: Sport-és lóversenyeredmények. 7.51: Vidám vasárnapi est. Rendező Hegedűs Tibor. Utána kb. 10.M: Időjelzés, sporteredmények. Majd: W. László Erzsi hegedűhangversenye. Zongorán kísér Polgár Tibor. Utána: aradi Farkas Sándor és cigányzenekará­nak zenéje. — Budapest II.: 3.00—3.15. (tramofonthangverseny. S.C.: A Balassagyarmati Dalegylet 70 éves jubileuma alkal­mából az Országos Magyar Dalosszövetség II. kerülete által rendezett kerületi dalosverseny közöskari hangversenyének közvetítése Balassagyarmatról. — Július 4. 9.15: A 2. honvéd­gyalogezred zenekarának hangversenye. Vezényel Szeghő Sándor. 1­.15: Hangverseny. Közreműködik Neuwelt Klári (zongora) és Hajdú Anna (ének). Zongorán, kísér Polgár Ti­bor. 4.10: Amerikai nevelés. Dr. Oláh Lilián előadása. 5.00: Nyári Andor novellái. Felolvassa a szerző. 5.35: A Berend szalonzenekar hangversenye. 1.45: A főtárgyalásról. Dr. Auer György előadása. 7.15: Gramofonhangverseny. 8.30: Az Opera­ház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Vezényel dr. Dohná­nyi F.r­fi. Közreműködik Kerpely Jenő (gordonka). Utána kb. 10.00: Időjelzés, időjárás,jelentés, hírek. Majd: Toll Árpád és Toll Jánosi cigányzenekarának zenéje. ^ Pályázat ^ Pályázatot hirdetünk egy jelmondatra vagy legfeljebb 8-soros versre, mely a DROMA lanolin szappan vagy a 'f DROMA tejcréme szappan propaganda céljait szolgálja és annak más egyéb szappanok feletti előnyeit megállapítja. Droma lanolin és Droma tejcréme szappan a magyar pipereszappan-gyártás egyik legsikerül­tebb alkotása, amely méltán veszi fel a versenyt a legjobbnak tartott külföldi — francia és angol — pipereszappanokkal is. Csakis oly jeligés levélben beküldött pálya­munkákat kérünk, amelynek szerzője a Dráma szappan előnyeiről, kiválóságáról előzetesen sze­mélyesen meggyőződött, mert méltatlannak tarta­nánk, hogy a Droma szappanról előzetes ismeretek nélkül, csupán hangulatkeltésre alkalmas dicsérete­ket írjanak, miért is minden pályaműhöz a Droma szappan egy-egy burkoló kartonja mellékelendő. A pályázatok beküldésének határideje: 1932 augusztus hó 31. Díjak : első díj 150 pengő második díj 100 pengő harmadik díj ... 1 50 pengő két negyedik díj a 30 pengő két ötödik díj a 20 pengő 43 további jutalom 1—1 db Droma lanolin szappan és 1—1 tubus Lysb­éna csodás hatású kézfinomító créme, további 50 jutalom 1—1 db Droma tejcréme szappan és ugyancsak 1—1 tubus Lysb­éna kéz­finomító créme. 1 db Droma lanolin szappan ára 1.— pengő 1 db Droma tejcréme szappan ára 66 fillér. Droma szappanok kizárólag drogériákban szerezhetők be. 6 darabot bérmentve szállít a főraktár: DARVAS FRIGYES DROGÉRIA, Budapest, Falk Miksa ucca 12. sz. A pályázat eredménye 1932 szeptember 10-én lesz kihirdetve Egy-egy személy más-más jeligével több pályamunkával is résztvehet. Egy jeligével csak egy pályamunka küldhető be a fenti drogéria címére. SZÍNHÁZAK JÖVŐ HETI MŰSORA Budai Színkör: Minden este 948 és vasárnap délután Vár órakor: Amikor a kislányból nagylány lesz. — Budapesti Színház: Minden este 8 és vasárnap délután 4 órakor: Mi volna, ha . . .­ — Nyári Operettszínház: Minden este 8 és va­sárnap délután Mi4 órakor: Érik a búzakalász. — Royal Orfeum: Minden este órakor: Ezerjó. Clarus Kerti Kabaré: Egész héten minden este 9­ órakor: Kabarémékor. "-..-" du­­t MOZI MŰSOR Belvárosi mozgó (Irányi ucca 21. Automata 833—29. A nyitott ablak (Felix Brosscart). Mária Terézia (Lil Dagover, Petrovich Szvetiszláv). Híradó (-», '/ifi, 947. 8, 1­.10). — Corsó mozgó (Váci ucca 9. Aut. 879—OB): X. •-'7. (Kémtörténet). Híradók (4, 6, 8, 10). — Corvin film­színház (József körút és Üllői út sarok, József 395—84). Szerelmi keringő (Lilian Clarvey, Willy Fritsch, Georg Alexander). Az úszás világbajnoka (V64, 166, V68, WO). — bécsi mozgó (Teréz körút 33, Automata 213—43). A végzetes ,0ook (Clive Brook, Conrad Nagel) (2, 4, 7, 8, 10). — Kat hangos mozgó (Lipót körút 16. Automata 161—51). Tánc az örvény felett (Joan Crawford). Szenvedélyek szigete (Olga Csehova, Trude Berliner) (4, 7, 10. Folyt. MG. V49). — Fórum filmszínház (Kossuth Lajos ucca 18. Aut. 897—07). Egy dal, egy csók, egy leány... (Gustav Fröhlich, Eggert Márta, Gretl Thelmer, Halmay). Híradó (4, 6, 8, 10). — Kert mozgó (Aréna út és Vilma királynő út sarok. Telefon: 130—17). A végzetes csók (Clive Brook, Conrad Nagel). Varázsszőnyeg. Dánok hazája. Híradó (8, 10). — Márkus Parkmozgó (Rákóczi út és Múzeum körút sarok. 1. 374 —90). Vígjáték-esték: Kié a gyerek! (Fritz, Schultz, Betty Bird). Csak erélyesen (Szőke Szakáll). Híradó (8, 9410). — Omnia filmszínház (József körút és Kölcsey ucca sarok. J­ .301—25). A végzetes csók (Clive Brook, Conrad Na­gel). Varázsszőnyegen a világ körül. Híradó (HaUStt nézőtér! (4, 6, 8, 10). — Orion mozgó (Eskü út 1. Aut. 831—02). Mosoly országa (R. Tauber). Magyar­ revü. Híradó (Vi4, Vid.Mt, Vi 10). Palace filmszínház (Erzsébet körút 8. Tel.: 365—13). Nyári kabaré, kacagó műsor. Kabos. Z. Molnár, Sándor Stefi, Fe­renczy Marika, Szentiványi Kálmán stb. felléptével. Operett, tréfák, magánszámok (169 órakor. Nyitott tető!) — Krdius-Metro filmpalota (Nagymező ucca 212—24, Automata 220—10 P). Prolongálva! Ramba-rapszódia (Dolly Haas, Curt Bois). Be­nared, a hindu mennyország. Híradó (1—4-ig folyt­, azután 4, 6, 8, 10). — Royal Apolló (Erzsébet körút 45. J. 19­02): Miénk az élet (Lil Dagover). Cinci a háremben. Magyar Híradó (4, 11, 8, 10). — Tivoli mozgó (Nagymező ucca 8. Aut. 230—49). Ányos T.ael énekel cigányzenekísérettel. Maros vize folyik csendesen (Lil Dagover, Hans Stiiwe). A falu rossza (Mattya­sovszky Ilona) (2 órától folyt.). — Túrán mozgó (Nagymező ucca és Mozsár nevű sarok Ant 264 20). Szerelem szigete (Charles Bickford). Karenina Anna (Greta Garbo, John Gil­bert). Frakkos banditák (Wilhelm Haynes) ('43-tól folyt.). — Ufa filmszínház (Teréz körút CO. Ant. 197—67). Táncol a kongresszus (Lilian Harvey, Willy Fritsch, Conrad Veidt, Lil Dagover). Híradó (4. 6. 8. 10). — Uránia filmszínház (Rákóczi út 21. J. 410—10): Fra Diavolo (Tino Pattiera). Kí­sérő műssor (4. S. 8. 10). — Vesta mozgó (Erzsébet körút 31. ,T­S2—9—39), Wan-Wan (Renate Müller). Éjféltől-éjfélig (Clive Brook) (%3-tól folytatólag). A közönség^^ Békeffi László szenzációs új revüjéhez »Budapesti Színházba mert így mulatni sehol sem lehet ! Minden este 8 órakor Ml VOLNA, HA...? Vasárnap 3 e'fa'idás. Példátlan o­csft helyizak. Tel. : 32­8-17 -111111IIIMIIII IMHBfWlflSfllBT'TNMMBII UHF IBI'MMB^.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék