Pesti Napló, 1932. október (83. évfolyam, 220–245. szám)

1932-10-01 / 220. szám

Ma: Asszony Napló és külön Gyermek Napló Budapest, 1932 83. évfolyam 220. szám Ara 16 Hilét Szombat, október 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAKI Egy bóra . . . 4.5 pengő Negyedévre . 10.80 pengő Félévre . . . 2160 pengő Egyes szám Ara Budapesten, vidéken én a pályaudvarokon 16 fillér ünnepnapokon . 24 fillér Vasárnap 82 fillér PESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGI Rákóczi út 54. szám. KIADÓHIVATALI Erzsébet körút 18—20 u. TELEFÓNI József 455—50-től 56-ig. József 464-18, J. 464-19. Szerkesztőség BRosbMM L. Kohlmarkt 7. Vad uccai harcok Bécsben Sok súlyos sebesült, tömeges letartóztatások A hit nem ingott meg Fussunk csak végig az utolsó évtized tör­ténetén! Hányszor, de hányszor látszott úgy, hogy­­ most azután igazán vége mindennek. És mégsem apadt el az optimizmus! Az egyik balkezű politikus jött a másik után. Az egyik szerencsétlen rendelkezés a másik sarkába há­gott. Sorra szakadtak ránk a gazdasági téve­dések. Hogy csak mást ne említsünk, volt idő, amikor dogmaszámba ment, hogy valamilyen pozíció betöltésénél nem a hozzáértés a mér­tékadó, hanem ... egyéb szempont. El lehet gondolni, mily éktelen rombolást vitt ez az »egyéb szempont« végbe gazdasági területen! Mégsem halt ki az optimizmus! Mégis hittük fanatikus hittel, hogy a ma­gyar nemzet még ezeket a szerencsétlen bal­kezeseket is kibírja s a jobbulásnak el kell kö­vetkezni. S nem halaványult el az optimizmus akkor sem, amikor az egyik terhet a másik után hengerítették az országra. Holott ezekben az időkben igazán elég ok sodródott össze, hogy a bizalom meginogjon. Hiszen kézen­fekvő volt, hogy a lakosság teherbíróképessége elérte azt a bizonyos határt, amelyen túlmenni nem lehet. Még a legilletékesebb szakemberek is elismerték, hogy »nincs tovább«. De azért az egyik adóemelés a másikat követte. A vál­lalkozás levegő után kapkodott, nemhogy újabb befektetésekre nem gondolhatott, de azt a bizonyos mindennapit sem tudta többé elő­teremteni — adót mégis kellett fizetnie. Lehetett volna-e tehát csodálkozni, ha ilyen körülmények között az optimizmus pesz­szimizmusba csap át? A magyar lélek mégis megőrizte higgadtságát és rendíthetetlen hitét. Korányi volt pénzügyminiszter ennélfogva csak egy közismert tényt állapít meg, amikor ma egy nyilatkozatában azt mondja, hogy bí­zik a magyar nemzet anyagi és erkölcsi erejé­ben. Bízik abban, hogy ez az erő mindaddig felszínen fogja tartani a nemzetet, amíg a vi­lággazdaság jobbra nem fordul. Ez a jobbra­fordulás feltétlenül be fog következni s akkor újból hozzá lehet fogni a rendes gazdálkodás alapjainak megvetéséhez. A volt pénzügyminiszternek tökéletesen igaza van. De ennek az igazságnak egy másik fele is van, amelyet, úgy látszik, annyira ma­gától értetődőnek tart, hogy feleslegesnek gondolta a kifejezését. Az igazság másik fele ugyanis az, hogy a nemzet anyagi és erkölcsi ereje csak akkor őrizhető meg épségben, ha megfelelő módon gondoskodunk épségbentar­tásáról. Vagy elképzelhető-e például, hogy ez az erő és az őt fűtő optimizmus örökké mai ál­lapotában marad, akkor is, ha semmit sem tesznek fentartása érdekében?! A bibliai kimeríthetetlen olajkorsóban mindannyian hiszünk, de abban bajosan hihet valaki, hogy egy olyan gazdasági élet sokáig fentarthassa magát, amelyből csak merítenek, de amelybe fejlesztő energiákat nem ereszte­nek. A világgazdaság válsága eltarthat még egy esztendeig, de eltarthat hosszabb ideig is. De ha valóban csak egy esztendeig tartana, még akkor sem engedhetjük meg magunknak többé a tétlenség vagy a balkezesség fény­űzését. Akkor is életszükséglet, hogy a gazda­sági élet felélesztésén két kézzel dolgozzunk. Az optimizmus, a magyar nemzeti lélek e A GÖMBÖS-KORMÁNY MEGHLMKUI,­T Péntek délután a dezignált miniszterelnök Gödöllőre kész listával ment, amelyet a kormányzó jóváhagyott Este jelentette be Gömbös kabinetje megalakulását az egységes pártban — M kinevezések a vasárnapi hivatalos lapban jelennek meg Kedd: eskütétel — Szerda: bemutatkozás a vártban, ahol Gömbös elmondja programját (Saját tudósítónktól.) Huszonnégy órával de­zignálása után Gömbös Gyula előterjesztette kabi­netjének listáját a kormányzónak s az államfő el­fogadta a miniszterelnök előterjesztését. Gömbös Gyula kormánya a következőképpen alakult meg: Miniszterelnök és honvédelmi miniszter: Göm­bös Gyula. Külügyminiszter: Puky Endre. Pénzügyminiszter: Imrédy Béla. Kultuszminiszter: Hóm­an Bálint. Igazságügyminiszter: Lázár Andor. Belügyminiszter: Keresztes-Fischer Fe­renc. Földművelési miniszter: Kállay Miklós. Kereskedelmi miniszter: F­a­b­i­n­y­i Tihamér. A minisztérium végleges listája tulajdonkép­pen pénteken délben született Ekkor történtek meg azok az utolsó változások, amelyek az egysé­ges párt kívánságaival összhangban átalakították az eredetileg tervezett kormánylistát. Fabinyi Tihamér kereskedelem Puky Endre külügy Hóman Bálint kultusz Hogyan alakult ki a végleges kormánylista? Csütörtökön már bizonyos volt, hogy a föld­művelési tárcát Gömbös Gyula Kállay Miklóssal tölti be, nem tudták azonban, hogy a kultuszmi­niszteri, külügyminiszteri és kereskedelmi minisz­teri ezekbe kik kerülnek. Általános felfogás sze­rint a kultuszminiszteri szék legesélyesebb je­löltje Korniss Gyula volt s úgy tudták, hogy a kereskedelmi minisztérium vezetését Kozma Mik­lósra óhajtja bízni Gömbös. Tomcsányi Vilmos Pál külügyminiszterségét is mint befejezett tényt emlegették, noha sokan voltak a pártban, akik ez utóbbi megoldásokkal szemben más álláspontot képviseltek. A péntek délelőtti tanácskozások során azután kialakult a végleges kormánylista. Az egységes párt a kereskedelmi­ tárcára K­ubinyi Tihamért kívánta, s ezt a megoldást Gömbös el is fogadta. Pénteken délben került előtérbe Puky Endre kül­ügyminisztersége. A képviselőház alelnökét a vál­ság elején a miniszterelnöki jelöltek között kombi­nálták, azután más tárcákra hozták szóba a párt köréb­en s így külügy­miniszterségének híre várat­lanul hatott. A kultusztárca betöltése körül is az­ utolsó pillanatig bizonytalan volt a helyzet. Sokan úgy tudják, hogy bizonyos kompromisszum jött létre, amikor Gömbös akceptálta a párt jelöltjét a kereskedelmi tá­rcára és ezzel kapcsolatban a párt honorálta Hóman kinevezését. A1 keresztény párt jóindulatú várakozása és a szabad keze A délelőtti órákat a kormány alakítására vo­natkozó tárgyalásokkal töltötte el Gömbös Gyula, aki délután a kereszténypárt vezetőivel tárgyalt-Először Wolff Károlyt, azután Er­n­szt Sándort ke­reste fel s mindkettőjükkel hosszasan tanácsko­zott. Ennek a két beszélgetésnek anyagáról refe­ráltak azután pénteken estefelé a kereszténypárt­ban Wolff és Ernszt. A kereszténypárt nem­ tartott ugyan formális értekezletet, de az összegyűltek megvitatták, hogy milyen álláspontra helyezked­jék a párt az akkor már előttük is ismert Gömbös­kormánnyal szemben. A különböző szempontok mérlegelése után s anélkül, hogy eldöntötték volna: tisztázódik-e a két párt viszonya, a kereszténypárt úgy döntött, hogy a kormányban nem vesz ugyan részt,­ de annak munkássága elé jóindulatú várakozással tekint. Gyakorlatilag minden egyes kérdésben sza­bad kezet tart fenn magának s meg fogja szavazni a kormánynak azokat a javaslatait, amelyek benne vannak a kereszténypárt programjában, illetve azzal összeegyeztethetők. Gömbös Gödöllőre megy a kormányzóhoz Hat órára ment Gömbös Gyula audienciára a kormányzóhoz Gödöllőre és magával vitte a kabi­net névsorát. Környezetében úgy tudták, hogy nyolc óra után érkezik majd vissza a fővárosba s akkor az egységes pártban publikálni fogja az audiencia eredményét. A párthelyiségben már hat óra után megkez­dődött a gyülekezés. Sokan jöttek el s mindenki­nek arcán a várakozás izgalma ült. Nem jelent meg Puky Endre, akit más irányú elfoglaltsága tartott vissza, pedig a képviselők nagyon keres­ Három új miniszter legjellemzőbb sajátossága, csak akkor bont­hatja ki áldásos hatását, ha körülötte levő atmoszférát a munka és az újjáéledés at­­moszférájává varázsolják. Ha nyilvánvalóvá teszik, hogy a sok hiba után most végre csak­ugyan egy olyan gazdasági politikával állanak elő, amelynek alfája és ómegája nem az adó­szedésben merül ki, hanem amelyik a munka újjáéledését teszi lehetővé. Ha az új kormány, ezt a gazdasági politikáját hozza programjá­ban, akkor bizonyos, hogy az optimizmus hő­mérője nem fog leszállani.

Next