Pesti Napló, 1932. október (83. évfolyam, 220–245. szám)

1932-10-01 / 220. szám

2 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1932 október 2 ték: beszélni szerettek volna vele a nap esemé­nyeiről. Sokan vették körül gratulációkkal Kállay Miklóst és Fabinyi Tihamért, de mindkét minisz­ter — akkor még csak miniszterjelölt — elhárí­totta magától az üdvözléseket. — Nem fogadhatom el a jókívánságokat, — mondották egymástól függetlenül, de szinte szó­szerint egyformán — amíg a kormányzó úr d­ön­­tése meg nem történik, nincsen rá semmi jog­címem. 71 forgandó politikai szerencse A nagyterem egyik sarkában Tomcsányi Vil­mos Pál Pesthy Pál pártelnökkel beszélgetett sokáig. Utána Tomcsányit né­hány barátja vette körül s ő kis mosollyal célzott a politikai szerencse forgandóságára: — Láttátok, — mondta — hogy tegnap hogy körülvettek, mozdulni alig tudtam. Ma már nem jön hozzám senki. Hét óra után megérkezett gróf Bethlen István. A pártvezér jókedvű volt és rövid tanácskozás után, amelyet Pesthy Pállal és Mayer Jánossal hármasban folytatott, egy pamlag sarkában fog­lalt helyet. Azonnal nagy gyűrű vette körül s a közelmúlt politikai eseményei kerültek szóba. Lassan nyolc óra lett A termek zsúfolásig megteltek, az ideges várakozás tetőfokára hágott. Mayer János Marschall Ferenccel tárgyalt az egyik pamlagon, Fabinyi Tihamér előbb Kozma Jenővel, azután Kállay Miklóssal vonult félre hosszabb beszélgetésre. Kettőjük beszélgetését már megjegyzések kísérték: — A gazdasági miniszterek első tanácskozása, — mondották itt is, ott is. Gömbös megér­kez­ itt a pántba Félkilenckor érkezett meg Gödöllőről Gömbös Gyula. Bethlennel, Pesthy Pállal és Mayer János­sal az elnökségi szobába vonult be. Ez a négyes konferencia alig pár percig tartott. A társalgóban ezalatt összegyűlt mindenki és máris híreszte­lések keltek szárnyra. — Egy név megváltozott a listán, — mondta valaki. — A lista változatlan, — vágott rá vissza más. 99 Uraim, a kabinet megalakult és öt perc múlva megjelent az ajtóban Gömbös Gyula és a következőket mondotta: — Uraim, van szerencsém bejelenteni, hogy a kabinet megalakult. Ezt a mondatot éljenzés fogadta. — A kabinet listája a következő: Miniszter­elnök: Gömbös Gyula (éljen). Ugyanő megtartja a honvédelmi tárcát is. Indokolás: van ott még elintézni valóm. Külügyminiszter: — folytatta Gömbös — Puky Endre, pénzügyminiszter: Im­rédy Béla, kultuszminiszter: Hóman Bálint, igaz­ságügyminiszter: Lázár Andor, belügyminiszter: Keresztes-Fischer Ferenc. Minden nevet éljenzés fogadott. Gömbös ekkor megfordult és mosolyogva kérdezte a háttérben álló Bethlentől: — Van még? A csoportból felkiáltások válaszoltak: — Földművelés! Kereskedelem! — Igaz, igaz, — mondotta Gömbös. — Föld­művelési miniszter Kállay Miklós, kereskedelmi miniszter Fabinyi Tihamér. Újabb éljenzés hangzott és a csoportokban mindenütt az új minisztereknek gratuláltak. Gömbös Gyula ekkor ránézett a tőle pár lépésre álló­ Tomcsányi Vilmos Pálra és intett neki, hogy jöjjön vele. Bevitte magával az elnöki szobába, a küszöbön állók még látták, hogy meg­simogatta, baráti mozdulattal, Tomcsányi arcát. Csongrád, megye két minisztere Pár pillanatig most gratulációk káosza volt a terem. Pillanatok alatt kiderült, hogy Csongrád megye két képviselője foglal helyet a kormány­ban: Lázár Andor, aki Szentes követe és Fabinyi Tihamér, aki Dorozsma képviselője­— Megérdemli Csongrád megye, — jelentette ki egy csoport közepén Farkas Béla, a csongrádi főispán. — Kívülállók nem is tudják, hogy ott milyen nehéz a helyzet, esztendők óta nem sikerül megoldani a kubikosok kérdését, remélem, hogy most, amikor két miniszterünk is van, több siker­rel nyúlhatunk majd ehez a problémához. Mayer János külön gratulált Fabinyinak: — Gratulálok Excellenciádnak­ — mondotta — és munkásságához minden jót kívánok. Fabinyi meghajol. — Köszönöm Kegyelmes Uram. Tudom, hogy kineveztetésemet a pártnak köszönhetem s erről nem is fogok megfelejtkezni. Remélem, hogy har­móniánkat semmi sem fogja megzavarni. Részem­ről bizonyosan nem. Gömbös bejelentése az új kormányról s az alaptalan kombinációkról Gömbös eközben befejezte Tomcsányival való beszélgetését. Tomcsányi távozott is a pártkörből. Gömbös Gyula pedig a következőket jelentette ki az egybegyűltek előtt: — Azzal, hogy a kormány névsorát publikál­tam, elejét akartam venni a további kombinálások­nak. Természetesen mindazok a nevek, amelyek forgalomba kerültek, alaptalan kombinációk vol­tak, egészen Kozma Miklósiig, aki nem vállalhatott tárcát, mert betegen fekszik Zürichben. Egyéb­ként a kinevezések a vasárnapi hivatalos lapban jelennek meg, a kormány eskütétele kedden dél­ben lesz és szerdán este mutatkozik be a kormány a pártban. Az olvasó egyik sarkában érdekes csoport alakult ki ezután. Bethlen, Gömbös, Mayer és Kozma Jenő beszélgetett s a csoporthoz pár perc múlva Fabinyi Tihamér, majd Kállay Miklós cs­atlakozott. — Majdnem egy rögtönzött minisztertanács, — jegyezték meg a képviselők. Az államtitkárságok kérdése Mialatt ennek a csoportnak tanácskozása folyt, a képviselők arról beszélgettek, hogy vájjon lesznek-e politikai államtitkárok az új kormány­ban. Annyi máris bizonyos, hogy Darányi Kál­mán vállalta a miniszterelnökségi államtitkársá­got és helyén marad. Darányi, mint ismeretes, kitért a földművelési tárca vállalása elől s így most már másodszor nem vállal miniszterséget: egy évvel ezelőtt gróf Károlyi Gyula hivta őt bel­ügyminiszterének, de akkor sem hagyta ott poszt­ját a miniszterelnökségen. Darányi egyébként már pénteken délután tárgyalt Hóman Bálint kultuszminiszterrel. Az egységes pártban csütörtökön olyan hírek terjed­tek el, hogy Petri Pál kultuszállamtitkár meg­válik állásától. Darányi és Hóman pénteki tanács­kozásán kiderült, hogy mindkettőjük véleménye szerint Petri olyan kitűnően látta el feladatát és olyan érdemeket szerzett, hogy az új kultuszmi­niszter mindenesetre vissza fogja őt tartani a po­litikai államtitkári székben, amelyet már több mint tíz éve tölt be. Mayer János, a párt társelnöke, a kormányról így nyilatkozott: — Az egységes pártban általános bizalom és megelégedettség fogadja a kormányt. Tetteket vá­runk és sikereket remélünk tőle. Nagyszerű érzés s kifogástalanul vegyileg tisztított felsőruhá­ban és illatosra mosott fehérneműben járni, így szám­t a Duna GöziTipsó- és Kelmafestegyát 1. 350-52. Üzem : Vólya ucca 43 — Fiókok mindenütt A Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentése Magyarország helyzetéről További megtakarításokra van szükség — Azonnal enyhíteni kell az üzemeknek az adófizetők jövedelmeire gyakorolt nyomását Az adósvédelem veszélyei — Magyarország helyzete június óta nem változott A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Nemzetek Szövetsége közzétette a pénzügyi bizottság által Magyarországra vonatkozólag a Tanácshoz inté­zett jelentését. A jelentés szövege a következő: 1. A bizottság megvizsgálta, hogy hogyan ala­kult Magyarország helyzete az 1932. évi június 30-ával végződött költségvetési év végén és a folyó költségvetési év első két hónapjában. A bizottság­nak alkalma volt meghallgatni báró Korányi pénzügyminisztert ,és rendelkezésére állott ma­gyarországi képviselőjének július 15-ről keltezett harmadik jelentése. 2. A bizottság a közigazgatási költségvetés és a költségvetésen kívüli kiadások, úgymint az állami üzemek és a balettaalap veszteségei folytán jelentkező kiadások vizsgálata alapján annaz aggá­lyának ad kifejezést, hogyha a kormány nem tesz további intézkedéseket, a költségvetés terén, úgy a folyó költségvetési évben további deficit jelent­kezhetik, ami inflációs veszedelmekkel járna. A bizottság azonban úgy véli, hogy további lényeges megtakarítások eszközölhetők és hogy azonnali intézkedéseket lehet tenni abban az irányban, hogy az üzemnek által az állam és az adófizetők jövedel­meire gyakorolt nyomás némileg enyhíttessék és a helyi hatóságok kiadásai is csökkentessenek. Az adóbevételek alakulását vizsgálva, a bizottság örömmel állapította meg, hogy a kedvezőtlen búza­termést ellensúlyozza más mezőgazdasági termé­nyek bőséges hozama, úgyhogy a folyó évi mező­gazdasági termelés teljes értéke a mai árak mellett meghaladja az 1931. évi termelés értékét. 3. Legutolsó jelentésében Tyler úr felhívja a figyelmet arra a veszélyre, amely a mezőgazda­sági adósok bizonyos kategóriáinak nyújtott vé­delemből szükségszerűen származik. Bár a bizott­ság elismeri, hogy bizonyos esetekben, legalább is ideiglenesen, segítségre van szükség, mégis szük­ségesnek tartja rámutatni arra a súlyos kocká­zatra, hogy ,ilyen irányú általános természetű széleskörű törvényhozási intézkedések könnyen vezethetnek a mezőgazdasági hitel ama forrásai­nak tele­es kiapadására, amelyektől későbbi ter­mések finanszírozása függ. 4. A jelen időpontban a bizottság úgy véli, hogy nem tehet más érdemleges megjegyzést képviselője jelentéséhez. Általában Magyarország helyzete június óta nem mutat lényeges változást. Szenvedő nőknél a természetes «Ferenc József» keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiü­rülést idéz elő és ez­által sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több megalkotója írja, hogy a Ferenc József víz kitűnő hatásáról a saját kísér­letei alapján is alkalma volt meggyőződést sze­rezni. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak­ban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható. Gömbös: Programom oly nagy, hogy nem le­het belőle pár mon­datot kiragadni Eközben véget ért a Bethlen—Gömbös—Mayer —Fabinyi—Kállay—Kozma tanácskozás- Gömbös miniszterelnök munkatársunk kérdésére a követ­kezőket jelentette ki: — A kormány szerdai bemutatkozása után érintkezést fogok keresni a Ház elnökével és meg­kérem, hívja össze a képviselőházat, hogy a kabi­net bemutatkozhassék. Arra a kérdésre, hogy néhány mondatban vá­zolhatná-e programja nagy vonalait, így vála­szolt Gömbös: — Szerdán este a párt előtt ki fogom pro­gramomat fejteni. Ez a program olyan nagy, hogy nem lehet belőle egy pár mondatot k­iragadni. Gömbös és Bethlen ezután együtt indult el a pártból. Az ajtóhoz úgy érkeztek, hogy fellépéssel volt elől Bethlen, akit Gömbös jobboldalra enge­dett s az ajtónál is előre akart engedni. — Parancsolj kérlek — lépett hátra Bethlen és ragaszkodott hozzá, hogy Gömbös lépje át első­nek a küszöböt. Az előcsarnokban azután 5 került baloldalra s úgy kísérte ki a kapun Gömbös Gyulát. Hóman és Imr­édy, a két nem képviselő miniszter A Gömbös-kormány javarészt ismert politiku­sokból alakult. Mindössze két nem képviselő tagja van, akiknek élete kevésbé ismeretes a közönség széles rétegei előtt. Hóman Bálint, az új kultuszminiszter, a Nem­zeti Múzeum főigazgatója és tudományos szaka a történetírás. 1885-ben született és tanulmányai­nak befejezése után szinte azonnal az egyetemek és múzeumok tudományos szolgálatába lépett. Történelmi munkái részben gazdaságtörténelmi vonatkozásúak és a magyar törzsek megtelepedé­sétől a legmodernebb adó- és földproblémákig ter­jednek ki. Ómoravicai dr. Imrédy Béla, az új pénzügy­miniszter, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. 1891-ben született. Apja a Kisbirtokosok Orszá­gos Földhitelintézetének alelnök-vezérigazgatója volt, ő maga a piaristáknál Korniss Gyula tanít­ványa. Számos külföldi tanulmányutat tett, a háborút végigszolgálta mint huszárfőhadnagy. Hegedűs Lóránt pénzügyminisztersége idejében Schober államtitkár személyi titkára volt, majd a TEBE főtitkára lett. 1026-ban került a Magyar Nemzeti Bankhoz s két év múlva már igazgató és az üzletvezetőség tagja lett. A magyar kor­mányt és a Nemzeti Bankot gyakran képviselte, külföldi tárgyalásokon, így Párizsban a jóvá­tételi tárgyalások alkalmával, a bukaresti agrár­konferencián, a római gabonakonferencián, a genfi hiteltárgyalásokon. NEUE FREIE PRESSE megjelenés napján, vasár-­U HU CT A TflC P ts ünnepnap Ts, kézbesít »jUHOlMl JUCK hirlanel"tizstesi irodája. VI . And­rássy ut 60 Fel : 291-22 Ugyanott előf­ietések felvétele ere­deti kiadóhivatali árban.

Next