Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Budapest» 1933 ELÖFIZETESI ARAKJ Egy kör» 4 — pengd Negyedévre 10.SO pengd Félévre 21 60 pengő Ggyen szam­ara Budapesten vidéken es a pályaudvarokon 16 fillér Ünnepnapokon 24 fillér Vasárnap . . 82­­illó* tUjévi $ im —. Ára 32 IUI e r 84 • évfolyam I. százo Vi s­­9 Január 1 ^ERKESZTÖSÉGi Rikóczi út 5. KIADÓH­IVATAL: Ezz­ébet körút 18—20 ra. TELEFON. .el 455—50-től 56-ig, Józ­ef 464-18. J 464—19. srkesztőség Bro­ani L. Kohlmarkt 7 mm*m*m Esti beszéd az esztendői*­k 1 Ó esztendő estéjén, új esztend­ ggelén­ eszünkbe jut... Sok minden jut l ' be ebben a tótágasba fordult világban. Szil­veszterek, békebeli újesztendők, ar­á­ny még a szimpla újévi kívánságnak is arany­­döngése volt. A B. U. É. K. sok évszázadom­, de .­­ kedves — kedves, mert emberi — vai­­iásá­nak. És hogy ez is h­ogy megváltozott. Milyen babonásan, milyen félve, milyen űrt­­en, bel­ü­ről mennyire lét és meggyőződés nélkül kíván­nak az emberek ma boldog újesztendőt egy­másnak. Hiszen 1914 óta hányszor kív­et­l, hányszor kívántuk hiába. És eszü­n­k­ j­ut... Eszünkbe jut az esztendő utolsó reménye, ami kiadós fiaskó volt, gazdaság fiaskó, a Schreiber-féle gabonacég fizetésképtelensége. Amiről, ily ünnepietlen eseményről, azét írunk mégis ünnepi cikkben, mert az, t--e !•• it * ben jelképértéket látunk. Nem egé­s­z fizetésképtelenséget, egyet a sok közü­l. műi fájdalom, az utóbbi időben megszokunk. 1 mögött a fizetésképtelenség mögött a • j. búza tragédiája van és benne van ; •j . kereskedelem tragédiája, amintho­ ' l­­volt — most körülbelül két eszter.­­je -Strasser és König cég lehanyatlását­­ véreznek a magyar Budenbrock-háza pusz­tulnak bűntelen cégek, tisztessége­sne­k, amelyek nem hadiszállításból, 13.0111 * ] ft** túrás spekulációból és harácsból te­­tír* amelyek itt álltak már mélyen a bé® -en, aranytisztességben, hites szolidságba­n., kás becsületben és becsületes munk­a.is ez a cég megingott és ha azt írjuk, h­igy­en akkor ne csak egy cégtáblára tessék , nojd­,­­ de akkor tessék vizuálisan felsorako­m a sok gazdát, akinek gabonáját Se­k ő­­k évtizedeken át összevásárolták és a v­il­ág­piacok felé irányították, a cég alkali,­ zaifolait, ügyfeleit és ez ügyfelek között az adó­­ó­árt, a postát, a­ vasutat, a vám- és illeték­­-­ó hi­vatalokat, közintézményeket, amely­k­ennyi esztendőn át olyan sok pénzt látta, ahrei­beréktől. Mert az adópénztár is ügyf a­­tói­hivatal, a vasút is az, értsük meg vé ... hogy az államgazdaság a magángazdaságból .•­ a fiskus igazi ereje a polgárok adózói­vel,­önök is szeretnék, ha végre és legalább így ünnepi cikkben másról is írnánk, nem csak közgazdaságról. Mi is. Nekünk is volnának szebb, színesebb, ünnepibb, boldogítóbb té­máink. De nem rajtunk áll, hogy megkeressük, még kevésbé, hogy megtaláljuk őket. Az új­ságíró tolla rájár arra, amit a napi élet, gond, nyűg elébe tár és ma mindenki, aki másról ír, mint a kenyérről, a pénzről, a munkáról, más­ról ír akár pünkösdkor, akár karácsonykor, mikár újévkor, az félrebeszél, az h­alandzsázik. Igazán csak arról lehet beszélni, amiről az em­ber álmodik, ma pedig mindenki gondokról álmodik. Gondokkal gondokban gondokról ál­modik. Ma ez a téma. A mai gond és az, hogy holnap ne legyen gond. Ez a világ beteg. A gazdasági élet kór­sága nem különlegesen magyar betegség. Mi is megkaptuk azt, amit a többi ország, akiket ma már csak a történelmi malicia oszthat fel győzőkre és legyőzöttekre. Hol van ma itt győző, Ks győzött, végeztével annak a hábo­rúnak, amely úgy ért végett hogy nem ért véget. Hanem folytatódott áttéve a gazdasági síkra. És folytatódik ma is. Félig háborús, félig középkori rendszabályokon, autarchián, kiviteli és behozatali tilalmakon, erőszakos vámvédelmeken, kölcsönös piacirtásokon és legfőképpen egy már nem is titkolt kölcsönös gyűlölségen át. S­együnk tisztességesek és esd­endő fordulóján is valljuk be, hogy ez nem v­ékeattis,as­féra. A luppabnn még min­dig a ná­­vára szelleme diktál, a gyaorsóláté, a bizal­matlanságé és a kölcsönös irigységé, amiben az a szomorúan mulatságos, hogy éppen akkor irigykedik egyik a másikra, amikor igazán nincs mit irigyeljen a másiktól. És a másik az egyiktől. És ilyen háborús atmoszférában természetesen lehanyatlanak a közszabadsá­gok, noha hosszú történelmi tapasztalat bizo­nyítja, hogy gazdasági föllendülés­énak a sza­badsága az igazi, az átélt demokrácia, az egyenlő elbánás korszakában van. Amikor belül az országokban szabad levegő van, ki­felé pedig a nyitott ajtók, a kölcsönös bizalom és megértés politikája. Amikor az egyes or­szágok úgy akarnak, — de nem csak akarnak, hanem tudnak is élni — hogy élni hagyják a másikat is. Amikor ráébrednek arra a primi­tív igazságra, hogy nekem, is akkor megy jól, amikor minden­kinek. Igen. Az éj gyáram, az én boltom, az én színházam, az én laboratóriumom is csak ak­kor tud dolgozni, ha a többi is. A szomszéd csukott boltjára még egyetlen reális kereskedő sem gazdagodott meg komolyan. A lehúzott redőny ragályos és az egész csak sorrendi, kérdés, hogy ki mikor következik a fiaskós listán. Viszont ha a szomszédomban érdemes boltot nyitni, az azt jelenti, hogy nekem is jól megy, az a másik is csak azért próbálkozik, mert látja, hogy nekem érdemes, munkám­ nem esik a vízbe, de annak eredményét be tu­dom vinni bankba és takarékba vagy tovább forgatni­­; bén és r ru; pen. Bizalom és szeretet másik iránt. 10 .••­.; országokra, foglalkozási kategóriákra, vállalatokra, egyé­nekre. Ennek a kölcsönös bizalomnak és sze­retetnek van pedig egy megszervezett gazda­sági formája is. A hitel. Ami ma nincs. Ami nélkül pedig talpraállás, föllendülés elképzel­hetlen. Amíg a hitel nem tölti ki régi kere­teit, addig a termelés sem. És a fogyasztás sem. Mint láthatjuk, minden összefügg egy­mással. Szinte a hajszálcsövesség törvényei szerint. Tehát, ha nem akarjuk, hogy elromol­jon minden, akkor meg kell gyógyítani mindent. Keserű köszöntő Szilveszterrel De ezt akarjuk. Hogy az emberek ráeszméljenek, fel­ébredjenek. És hogy tudják nem csak azt, hogy most minden nagyon rossz, hanem azt is, hogy mentől rosszabb most minden, annál jobb kell hogy legyen és­­lesz is jobb. Mert amikor ennyire általános, akkor íneesztínnek a kis kárörömök. Amikor már ott tartunk, hogy vagy minden elszárad, vagy minden ki­virágzik, akkor abból már csak egy nagy ál­talános tavasz jöhet. Mert az élet törvénye mégis az­ élet és sosem a halál. Amikor a baj a legáltalánosabb és a legmélyebb, akkor lesz a gyógyulás egyetemes. 1933. Reméljük, hogy így lesz benne? Hogy ez lesz a gyógyulás esz­tendeje? Mi nem reméljük, hanem tudjuk. Jobb lesz, mert jobbnak kell lennie. Az élet­nek ugyanis van többek közt egy remek tu­lajdonsága. Az, hogy folytatódik. ! Tfs zter: fítt\«. í « és nehézség el­lenére ugodt szaffodással nézek a ffite&e«* Beszé£gCtés a ps­nzügyminiszterrel az iíf esztendőT && szpä t * % & l• itséaPéi* s problémája nem annyira pénzügyi? mint inkább gazdasági természetű kér» dés'* - „fokozni kel­l a nemzeti jövedelmetx** — Bot» gozni és &&dvez.&munkaalkalmakat kell teremteni" M gent U vgyai­­­s —„ n­em jó&olok, de reménykedem" (Saját tud('$i!/­-‚km.)- A X'V'ló rapakaUu*« &z 3932 (•v unj}k~ - apiiti a délwt&ni Éj iibhon­ jelent Imrédtr B.j'ir . 671-3-j"m!n'lRi­ térnél, akit arra @;‚mi. bfffy cinnek a kcfiaov eazt^adeiwr* ritylsó . Ujraiban, ai fij cszitudenok k­ussebán, — bt regdfolytü nagy clftfj, itság? miatt röviden, de «vigi« p.'tr • «a?8® — d­omi.va cl. Viio.nervjl. a . fceryzei r-61 & az ikról.n am­elyek­ban EZ 6 'tig reaafc/AWlh«*-5* A ptn?.ig.v',iii sátor rvqgt'.i.k1 tVii ir-Mny perci ), Qmr \ JéJ, r Ifivel)­ .-«6-kat volt atíves' r... r.áui r ' 'Vtó — Át. 1»». ••/•'•». é i«t elacsiv u.,­, u büdté­k. rd­és érd.Uh, — m­oi a pénzügyi ipi'-zter. — A m­agya bikisé- pflóblé. jiem van¡ • • ir aceiá'is • ,;eUcvü, iulnt- inkúbi' gr. Je^g­i ,enún. zeiti kérdés, t i'etulete az­­nak a gai ngi váli-ng-tok, amely j -mgiasiá'n­oi az egész világon és a lést ti josabb tn i az anr+rországokat érintette. :\fjagyaror$­­ágot iíle-W"« pediá hozsiá- -1 mindeh a az a ,r 1 da-^á jilag egyensúlyozatkii at- yi^t amt ybea, tri-won; béke­tizrrzedLs rendelkezései folytán jji­ott­tik. A kőr­­s­sé ívelés holy­reállításánál a s­zellemi természeté­rtsék a jogfelfiben igen nagy súlyt ke­­­resni a gaz­dasági szempontokra. A nemzet sz­erlée­t­e nagyon­­ megpappant ess azért, nem lehet azzal mipetslégetni, hogy ezt a megcsappant nemzeti jövedelmet igye­­­kezzünk annak az aránylag *§ra A lakott és Híd­as--Júra­i bíró on. gnál. polgárai, kötött Mtt.főleg s'igesan ela,: an., hanem ennek a ' lenv íj,:cí­m ii i. tör­kedni. Pereze, ez nem negy rr.ai'ól hotn&sira és itraen«t.leg áldoza­tokat is ke-. hazuL .. . »161 nem. (ér­tetűnk, ki, in,itt a m­agim.® termel­­sének eredm­ényére vagyunk utalva é? ren­dezés alkre . ló reális javakat fi ia iriális­ró&?da87' rekkek i­.'o lei­et szaporítani, t-hccsak a munka útja vezet la hz adott körülmé­nyek között ehető 1" k • tré*."- rb munkafeltételek int f ,-ekit a. Kl­ar*«, n és ,--ozi hazr-ezeretettel !! feltétlír.ül sikerült * 1 és e.4ért minden gond •­s.ne'-é a sért dacára iyugo bizakodással nézek a jövübe.. v. .* ,F..i 4k '.­. v. ivetaég fianzügyi bizott, -a tilisiHí­r-iikor utt. t ki Genfbef — kér-I .teil síniaiat Aísurt . Valót, i uh / „ ,'.ví S-t ka táján indulok I (f.: A pénzűi v bi/oti t jj iival és a Kép­! «MVersé«: illstékw t­. ..yozői' e! 1 4 ajtók beszélni lavnda .c:fcról az a.kta&ík ptazi s-v' és az azokhoz kapcsolódí t&zilwigi leér.' .j.r -i amelyek Ma­­­yarországít-t érdeklik és természetesen igyekezni le„ok tájékozódd, az általá­no­ v. ggazdasági és pé'-i­zü­gyi helyze­től 13. A kert. rdelmi poli tika mai eltorzulásai­­ u­ta­n—. elhagyott szige­ten és az egye­s országo­ .V. i­. l»a helyes politikát akarnak kör­n­i. állatrj fi­ry emuiel kall lenniök a v­ilágárarrtatókru. .»iásokba ueal bonsátkozha­tom de reménykedü­nk. J­.m­édy Béla

Next