Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

26 Vasárnap PESTI NAPLÓ H­asznos tud­­ni mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes t­ashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal viseltetnek, auogy Schmithauer hatékony forrás-sokban egész Európa leggazdagabb ily­nemű ásványvize Rendszerint már kisadag •/•* vn/^y po­hár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek fo­gyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb. a.Az elmúlt év külpolitikai méntese kiáb­rándító" — írja a Temps, Párizs, december 31 A Temps visszapillantást vet a lefolyt év kül­ügyi eseményeire. A­z elmúlt év külpolitikai mér­lege­­ kiábrándító. A Temps véleménye szerint az Európa-szerte uralkodó politikai válság végső okát a német­cionalizmus erősödésében és nyugtalanító maga­tartásában kell keresni. A lap attól tart, hogy a fegyveres egyenjogúságnak biztosítását Német­országban újra­ felfegy­verzésre akarják kiaknázni és ennek megtörténtével a békeszü­dések terü­leti­ rendelkezéseinek revíziójára vetik rá main­kat.. A végső cél az, hogy Közép-Európa ban­yából helyreállítsák a germán befolyás dö­ntő túlsúlyát. A Népszövetség a lap szerint a leíotok eszten­dőben vesztett tekintélyéből mert® tehetetlennek bizonyult a kínai-japán­­viszá­gyal szemben. Nagy nehézségekbe ütközött továbbá a dunai államok g­azdasági átcsoportosítása, holott­ ez az egyedüli módja annak, hogy Közép-Európát megmentsék a kiszámíthatatlan következmények­el járó összeom­lástól. Kedvező tünet, hogy sik­erült biztosítani Franciaország és Nagybritannia­ szoros és bizalom­mal teljes együttműködését. A­ béke fenntartásá­nak legbiztosabb záloga, ha ez a két állam tovább­ra is egyetértésben marad és igoros politikát követ a nemzetközi együttmunká­­todás érdekében. Megjelent a vállalati alkalmazottak nyugdíjilletékeit szabályozó pénzügy­miniszteri rendelet A Magyar Távirati Iroda jelenti:­­ A vállalati alkalmazottak 1932. évi illetmény­e után járó nyugtailletékekről a pénzügyminiszter a követ­kező rendeletet adta ki: Az 1620. évi XXIV. törvénycikk 17. a kö­vetkező rendelkezéseket tartalm­azza: »A nyilvános számadásra kötelezett vállala­tok, társaságok és intézetek tartoznak, a szolgála­tukban álló hivatalnokoknak­, altiszteknek, szol­gáknak, továbbá az áttizgálósági, fel­igyelőbizott­ság, választmány és­­iontó t­rsa- igi szerveit talpainak (napibiztovik) bárg­y flnyvelás alatt adott járandóságai­t, • a nytatványi t­éttét készpénzben befizetni Erre a kötelezettségre az a körülmény, váljon ez­ekről a járandóságok'*'­, állítanak-e ki nyug­tatványt vagy sem, befolyással nincsen. A vállalatoknak joguk van­­ az illetéket 1. járandóságból levonni. Az illetéket a pénzügyminiszter által rendelet­tel szabályozandó módon készített kimutatások alapján a társaság évenként a következő é­­uvinű havának végéig felhívás nélkül tartozik befizetni Az itt idézett törvényes rendelkezések kiterjed­nek a korlátolt felelősségű társaságokra is, mert az utóbbiakra az 1932. évi X. törvénycikk 2. értelmében a részvénytársaságok­ irányadó ille­tékügy­i jogszabályokat kell megfelelően alkal­mazni. Az említett törvényhelyek alapján a vállalati alkalmazottak 1932. évi illetményei­ban fizetendő nyugtailletékre nézve az alábbiakat rendelem: _ 1.­­ A bevezetőben megjelölt vállalatok, tár­saságok és intézetek, a hivat­alnokok, altisztek és szolgák, valamint az 1920:XIV. t.-c. fent idézett 17. második bekezdésében említett többi személy 1932. évi járandóságai után nyugtailleték címén az 1932. évi január-áprilisban kifizetett összes járandóságok együttes összegének 0,5 százalékát, az 1932. évi május-decemberben kifizetett összes járandóságok együttes összegének pedig — a 2030/1932. M. E. számú rendelet §-ában megha­tározott 20 százalék rendkívüli pótlék hozzászá­mításával — 06­ százalékot tartoznak 1933. január végéig befizetni. 2. Ebből a célból kimutatásba kötelesek foglalni mindazokat a hivatalnokaikat, altisztjei­ket és szolgáikat, távollíbú igazgatóságuknak, fel­ügyelőbizottságuknak, választmányuknak és ha­sonló társasági szervezeteiknek mindazokat a tagjait (napibiztosokat), akiknek­ részére az 1932. év folyamán egy vagy tö'­b­özkert, bármil­yen el­nevezéssel járandóságot '"glek ki. A kimutatásban :•. . nevezett minden egyes személyre nézve fel kell­ öntetni azoknak az ösz­szes járandóságoknak c '­i­ztes összegét, amelye­ket a megnevezett szeg­m a vállalattól az 1932. év folyamán egyrészt jffiu ár—április hónapok­ban, másrészt májis­—december hónapokban bár­milyen elnevezéssel­­ fizetés, bér, pótlék, se­lv, jutalom, tiszteletdíj, óradíj, stn­­ kapott. Az egyes személyek január—áprilisi, illetőleg május—de­cemberi járandóságának összeadása után mutat­kozó eredm­ény, vagyis a "vállalat részéről a kimu­tatásban felsoroltak javára az 1932. évben egy­részt január-április hónapokban, másrészt má­jus-december hónapokban teljesített összes sze­mélyi kiadások összege a (1) százalékos, illetőleg 0,6 százalékos illeték alapja. Az előbbi bekezdéseknek megfelelően készített kimutatást e vállalat székhelye szerint illetékes m. kir. adóhivatalhoz (Budapesten a m. ki­r. köz­ponti díj- és illetékkiszabási hivatalhoz, V., Szalay utca 10—14.) kell berjaa­­tani és~ az illeték befizetései a hivataltól kapott postatakarékpénztár­ befizetési lan felhasználásával kell 1933. évi január hó végéig teljesíteni. Budapest, 1932 december 29-én. Dr. Imrédy Béla s. k. m. kir. pénzügyminiszter Magasállású rendőrtiszteket nyugdíjazott a belügyminiszter Új vezető kerül a II., IV. és kispesti kapitányság élére (Saját tudósítónktól.) A belügyminiszter az év utolsó napján kiadott rendeletével több magas­állású rendőrtisztet, néhány detektívet és hivatali tisztet nyugdíjazott. A nyugdíjba menők részint betöltötték szolgálati idejüket, részint elérték az előírt korhatárt. Nyugalomba vonulnak január el­sejével dr. Ghiczy Tihamér kerületi főkapitány, Andréka Károly főkapitányhelyettes, dr. Szalay József kerületi főkapitány, Schäffer Jenő főkapi­tányhelyettes, Zólyomi Lajos, Pászkán János, Farkas Elemér, dr. Keresztessy Gyula, dr. Bartha Endre, Becker Ádám, Katona Rezső, dr. Perger Kálmán, dr. Gál László, Szvoboda Sándor rendőr­főtanácsosok, Kincses Imre rendőrkapitány, dr. Bartha József rendőrorvos-főtanácsos, Nemessy Dezső detektívfelügyelő, Berger R­zső detektív­felügyelő, Pályi Sándor detektív, Székely József és Mann László segédhivatali igazgatók, Sulyok János segédhivatali főtiszt, Bíró Mihály hivatal­tiszt, Zichy Zsivkovics Katalin segédtiszt, Varga Zsigmond és Kalmár János kezelő. A nyugdíjazások következtében a főváros több kerületi kapitányságának élére is ember kerül. Így új vezetőt kap a II., IV. és kispesti kerületi kapitányság, valamint az erkölcsrendészeti ható­ság is. A nyugalomba vonuló Andiéka Károly fő­kapitányhelyettes a budapesti főkapitány állandó helyettese volt. Úgy értesülünk, hogy ezt a beosz­tást ezentúl nem töltik be. Andréka Károly negyven évi szolgálat után vonul nyugalomba. Egyszerű deaktívként kezdte pályafutását. Működésének súlypontja a rendőr­­ség államrendészeti osztályára enk., volt detek­tívfőnök és a bűnügyi osztály vezető­je is. Nagy elismerést érdemelt ki a munkabérügyekben tá­madt differenciák elsimításával. Az utóbbi idők sztrájkmozgalmait munkások és­­munkaadóik köl­csönös megelégedésére intézte el. Andréka egyéb­ként az utóbbi években­­, fővárosi politikában­ is részt vett, az óbudai polgárság egyik vezető tagja volt. , 1933 januáár 1 Pokolgépriadalom a bécsi postatakarékpénztár előtt Bécs, december 3.­­ Nagy izgalmat keltett szombaton délben a postata­­karékpénztár környékén egy pokolgépnek látszó súlyos tárgy. Az izgalmat fokozta az a körülmény is, hogy alig néhány napja bűzbombás merényletet követtek el a postatakarékpénztár ellen , attól kellett tartani, hogy az ismeretifeú tettesek megismétlik a politikai merényletet. Az állítólagos pokolgépet egy rendőr fedezte fel a postai takarékpénztár épülete előtt. A gyanús tárgy faládába volt csomagolva, amelyre vörös betűkkel az volt rámá­zolva: »Vigyázat, veszélyes!« A faládában pokolgépszerű alkotmány feküdt ébresztőórával. A rendőr azonnal rob­bantási szakértőket hivatott, akik a legnagyobb óvatos­sággal felbontották az állítólagos bombát. Puskapor he­lyett azonban fűrészport találtak a dobozban, a fűrész­por tetején pedig egy cédulát a következő felírással: *Boldog újévet kívánunk a postatakarékpénztárnak­. Noha­­''• újabb bombamerénylet rémhírnek bizonyult, a rendőrség mégis készültséget állított fel a postatakarék-­ pénztárban és környékén, mert nem tartotta kizártnak, hogy a játékbombával csak el akarták terelni a hatósá­gok figelmét egy valóban készülőben levő merényletről, az esti órákig azonban semmiféle robbanás nem történt. Megalakult az új bolgár kormány Szófia, december 11 (A Pesti Napló tudósítójától.) Musanov miniszterelnök szombaton megalakí­totta az új kormányt. Munkatársai nagyjában véve a régi miniszterek maradtak, kivéve a nemzeti li­berális párt minisztertagjait, akik egyelőre még vonakodnak tárcát vállalni az új kormányban, te­kintettel arra, hogy Musanov az ő rovásukra egye­zett meg az agrárpárttal. Az agrárpártot csak úgy sikerült rávennie a miniszterelnöknek a koalíció­ban való további részvételre, hogy átadta nekik a kereskedelmi tárcát, amely eddig a liberá­ispárt birtok­ában volt. A nemzeti liberálispárt viszont a kereskedelmi tárca nélkül nem volt hajlandó részt­venni az új kormányban. Musanov miniszterelnök a közoktatásügyi és igazságügyi tárcát, amely ed­dig a liberálispárt kezében volt, egye­lre még ke­tö­­etlenül hagyja, abban a reményben, hogy a li­berális párt jobb belátásra jut és visszatér a kor­mányba. HÍREK SZABOLCS VÁRMEGYÉ-ből. A Nyíregyházi üveg Diákok Egyesülete közgyűlésén a következőket választotta tisztviselőivé. Tiszteletbeli tagok: dr. Ge­duly Henrik, vitéz Nagy Pál, dr Kovolch Elek. Elnök: Dr. Bencs Kálmán. Társelnö­k­­i­­ Dr. Kállay Miklós, Mikecz István, dr. Mikicz Ödo­­, G­ravszky Ferenc, dr. Vietórisz József. Ügyvezető alelnök Zwick Vilmos. Alelnökök: Dr Andor Endre, dr. Erdőhegyi Lajos, dr. Fodor Jenő, Klár Gusztáv, Mi­lotay István, dr. Pazar Zoltán, dr. Korányi Endre, dr. Leffler Béla. Jegyzők: Dr. Juhász Sándor, dr. Króma­ Károly, Máczay Lajos, Szohor Pál. Pénztáros: Homolay Géza Ellenőr: Krecsák László. Ügyészek: Dr. Porkoláb Zoltán, dr. Vietórisz István. Gondnok: Dr. Fur­man La­jos. Számvizsgálók: Dr. Szopkó Dezső, Bogdán Ferenc, Glück Dezső, dr. Bálint István. — A Nyíregyházi Ügy­védi Kamara ügyészévé dr. Furman Lajost választotta. HÍREK HAJDÚ VÁRMEGYÉBŐL: A debreceni Templomegyesület ünnepélyén dr. Baltazár Dezső és dr. Rugon­falvi Kiss István tartottak előadást, a háziasszonyi tisztet dr. Rugonfalvi Kiss Istváinné, Ady Lajosné, dr. Keszerü Lajosné, dr. Miszt­i Károlyné, vitéz Szentgyörgyi Lajosné, Kontsek Kor­nélné, Kiss Lajosné, Nyireő Istvánné, Schlachta Sán­dorné, Király Júlia, Fekete Mátyásné, Szendy Istvánné, Gyarmatiiy Istvánné és a Dóczi-intézet tanárnői kara látták el — A debreceni iskolaszék Nagy Jolánt és Ko­m­ássy Ilonkát választotta meg községi óvónőkké. — A debrece­ni Katolikus Népszövetség karácsonyi ünnepé­lyén dr. Varasdy László, Cserkius János, Szabó Kálmán, Budai Irén, Boros Józsa, Bucz Béla, Kiss Ernő, Koncz Olga, Heves Magda, Balogh Lenke, Nagy József működ­tek közre. — A Nyilastelepi Lórántffy Zsuzsánna Nő­egylet szeretetünnepélyén Vágó Vincéné, Kovács József, Vári Szalay Gábor, Szabó Miklós, Filep Endre és Zsigó Károly tartottak előadásokat. — A debreceni Jótékony Nőegylet karácsonyi ünnepélyén Fráter Erzsébet, Sass Béláné, dr. Ke­serű Lajosné, Ilásó Istvánné, Kelemen Ernőné, özv. Vásáry Andrásné, Vásáry Erzsike, Kecske­méthy Ferencné, özv. Jámbor Lajosné, Kovássy Kál­mánné, Sz. Tóth Béláné, dr. Szentmiklóssy Jenőné Ku­bek Erzsébet, özv. Kövendy Dénesné működtek közre — A Bodrogkerti Ref. Leánykör karácsonyi ünnepélyén Krlat Ferenc, Boldizsár Klotild, Kónya Erzsébet, Már­ton Mária, Székelyhidy Ilonka, Csorba Irma, V­iony Magda, Papp Margit, Erdős József, Kovács Júlia, Furkó Irma szerepeltek. — A debreceni VOGE kará­csonyi ünnepélyén Pet­hő Gyula, Buchwald Andor, Jluttner Baba, Nagy Kálmán, Ruttner Lajos, Pataky Lajosné, Kró Józsefné és Eötvös Rózsika szerepeltek.­­ A debreceni egyetemi altisztok műsoros­ estélyi­n Kovács Gyula, Kolozsváry Albert, Imre Jánosné, Tatár Piroska, Szabó Gábor, Hadházi Sándor, S­oholcsy József, Obis Lajos, Szortsik József, Csuhaj Jucika, Bay Bön­te, Orosdy Ilona, Dobránszky Gyula, Liptámi András, Ka­tona Béla és Katona László működtek közre.

Next