Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)

1933-01-13 / 10. szám

10 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1933 január 15 AZ IDŐ. (A hideg kelet felől terjeszkedik az or­szágban.) Hazáinkban a csütörtöki nap folyamán túlnyomóan borult és ködös volt még az időjárás. Az ország keleti részein Oroszország felől beszivárgó hideg levegő hatása alatt a hő­mérsékletek — 8, —10 fokra is leszálltak és csupán a dunántúli részeken maradtak a fagypont körül. Ezek a hőmérsékleti viszonyok a nap folyamán jóformán mit sem változtak, sőt az esti órákban keleten a hideg az előző napinál is erősebb­ volt. Orosz- és Lengyelországban igen erős a lehűlés és már a Kárpátokon túl, például Tarnopolbain, csü­törtökön este —16 fokot mértek. Eddig is a Kár­pátok védtek meg bennünket a hideg beözönlésű­től. Mivel azonban a talaj fölött elhelyezkedett légtömegek most már nagy magasságokig felha­toltak, a Kárpátok gerince fölé emelkedtek és most már szabadabban áramlanak be hozzánk.Ennek bizonyítékául megemlíthetjük, hogy a Gallyastetőn, tehát közel ezer méter magasságban, keleti szél fúj és a hőmérséklet este 1 8 fok volt. Ennek a hideg időjárásnak hatása alatt az ország ama részein, ahol csütörtökre virradó éjjel ónos eső volt, a jégpáncél az úttestől nem takarodott el és így különösen a fővárosban, a járás-kelést még mindig veszélyeztette. Csodálkozunk azon, hogy dacára annak, hogy a Meteorológiai Intézet szerdán este már figyelmeztette a fővárost az ónos esőre, az éjjeli órákban sok helyen és különösen éppen azokon a részeken, amely a főváros fel­ügyelete alá tartozik, az úttestnek porral való felhintését elmulasztották és azt csak csütörtök délelőtt foganatosították. Ennek tulajdonítható, hogy igen sok helyen meglehetősen súlyos ter­mészetű balesetek történtek. Éppen a fővárosnak kellene a Meteorológiai Intézet prognózisait figye­lemmel kísérni és ilyen esetekben jó példával e­löl­járni. Az időjárásban egyébként lényeges válto­zás a pénteki nap folyam­án sem várható, mert az Atlanti óceán fölött uralkodó ciklonális helyzet következtében Nyugat-Európában lévő enyhébb délnyugati légáramlatok hazánkat elkerülik és így mi a hideg további erősödésére számíthatunk. Dr. Massány Ernő m­ kir. főmeteorológus. A Meteorológiai Intézet jelenti,­­január 12-n este 10 órakor . Az északkeleti légáramlás egész Közép-Európában hidegebbé és szárazabbá teszi az időt. Hazánk nyugati részein néhány tizedfokkal, keleten 4—5 fokkal maradt ma a hőmérő a fagypont altt. Meg­mérhető mennyiségű csapadékot sehonnan sem jelentet­tek. A budai hegyeken 5, a Dobogókőn 17, a Galyatetőn 6, a Misinatetőn 8 centiméteres hó van. Várható időjárás a következő huszonnégy órára. Hideg idő, északkeleti légáramlás és főleg délen esetleg még havazások. — Vízállás. A Duna Line—Struden és Gombos—Újvidék közt apad, másutt árad. Igen aóacsony vízállású. Dunai víz­állások: Passau 142, Struden ál, Stein —113, Bécs —132, Po­zsony — 9, Komárom 107, Budapest 23, Parks —92, Baja —40, Mohács —20. A Dráva Barcsnál —130... A Tisza még­g apait. "Igen alacsony vízállású. Tiszai vízállások: Tiszabécs —40, Vásárosnamény —142, Tokaj —34, Tiszafüred —42, Szolnok — 70, Csongrád — 143, Szeged 89. A Szamos Csengérnél 45, a Körös Békésnél —30. Gyoménál —32. A Balaton Siófoknál 72. HÍREK BORSOD VÁRMEGYÉBŐL: A miskolci nemzeti kaszinó ünneplésben részesítette Bulyovszky Gusztáv ny. királyi főügyészt, akit a kormányzó a II. osztályú Magyar Érdemkereszttel tüntetett ki. — A rendkívüli közgyűlés keretében leleplezték egyúttal Bulyovszky Gusztáv arcképét is. — Vitányit­­é Lengyel Erzsébet miskolci tanítónőt nyugdíjazta. Vucs­kics Klárát tanítónővé kinevezte a kultuszminiszter. — A miskolci városi közigazgatási bizottság alosztályá­nak tagjai lettek: Gazdy Béla, vitéz Szabó József, Gálffy Ignác, dr. Teleszky Béla, Wittner Kálmán, dr. Kovács József, Kronberger József, dr. Forgács Dezső, Feldmann Mór, dr. Kovács Kálmán, Reisinger Ferenc, Hajós László, Csontó Dezső, Vat­czik Emil, Eble Jó­zsef, Densz Sándor, dr. Szivós­ Barna, Farkas István. — A Deborah Nőegylet teadélutánján Kertész Jenőné, Schaffer Klárika, Princz Jakabné, Kuhn Árminné, ifj. Stein Sámuelné, Czeisler Sándorné és Csillag Rudolfné szerepeltek.­­ A miskolci MÁV-segédtisztek körében Fogarassy János, Schliffke Frigyes, Zsiday Jolánka, Pogonyi Juliska, Kovács Bözsike, Vizkelety Icuka, Me­zey Irénke, Török Icuka, Petre Margitka, Létray Va­lika, Rusinszky Icuka, Láng Mancika, Csohány Bö­zsike, Kovács Károly, Reisenbühler Imre, Károly Já­nos, Schliffke Endre, Molnár Jenő, Pap Károly, Szthh­lik Antal, Tescér Emil, Szmaraglay Barna, Nagy Endre szerepeltek. — Kozslánszkyné Micsoh Otillia ta­nítónőt a kultuszminiszter nyugalomba helyezte. Budapesti ügetőversenyek Általában reálisak voltak a csütörtöki ügetőverse­nyek, csak a kimagasló esélyű Delila nagyon rossz futá­sára nincs magyarázat. A gyenge mezőnyű versenyek elég jó sportot hoztak és a hétköznap és a nagyon hideg idő ellenére is sokan keresték fel a pályát. Részletes eredmény: L­eline (Feiser) 1. Bufelejtő (Jónás) 2. F. m.: Me­linda, Karola. 10:23. 8/in­r. IV.. Olasz: 25. Idő: 33.5. II. Poganac (Marek) 1. Ipse (Feiser) 2. F. m.: Delila, Tün­dérlány II., Ah­med, Orbán. 10:42, 38, 30. 3. 6. Olasz: 32. Idő: 30.5. III. Dárius II. (Feiser) 1. Alicze (Kovács N­.) 2. F. m.: Danka, Kriszta, Babám. 10:21, 11, 12. e/i® 1., 4. Olasz: 21. Idő: 34.1. IV. Delirium (Marschall) 1. Brutus (Feiser) 2. F. m.: Dárda, Varróleány. 10:30. 2, 2 reá. Olasz: 39. Idő: 28.9.­­ Katinka (M­asz­ár J.) 1. Feri (Fei­ser) 2. F. m.: Recece, Othello, Leopárd, Ürgevár. 10:55, 25, 19. 3, l­/1. Olasz: 45. Idő: 32 5. VI. Olivia (Benkő) 1. Eliász (Kolbenschlag) 2. F. m . Osztalék, Tamerlan, Mina, Marokkó. 10:32, 26, 25 2, 10 Olasz: 62. Idő: 30 5. — Kettősfogadás», Poganac , Katinka.­10.739. A VÁDLOTT, AKI ELÁJULT AZ ÍTÉLETHIR­DETÉSNÉL, Kohut László volt MÁV-főtisztet lo­pásért szigorított dologházra ítélték. Mikor az íté­letet­ kihirdették előtte, idegrohamot kapott és el­ájult. A mentők orvosa szerint Kohut — szimulált ­ A Történelmi Társulat elnöke Klebelsberg öröké­ben Hóman lett. A Magyar Történelmi Társulat csü­törtökön délután Domanovszky Sándor egyetemi tanár elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen egy­hangúlag Hóman Bálint kultuszminisztert választották elnökké, alelnök Domanovszky Sándor lett. Hóman Bá­lint, akit küldöttség hívott meg a közgyűlésbe, Doma­novszky üdvözlő szavaira hangoztatta, hogy mindig szem előtt fogja tartani azt a lelkesedést, szeretetet és energiát, amellyel nagy elődje gróf Klebelsberg Kuno a magyar történelemtudományt és a társulat ügyét egy­aránt előre vitte. Klebelsberg szellemében óhajtja a Ma­gyar Történelmi Társulatot vezetni. — Platthy György meghalt. Dr. Platthy György, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának örökös tagja csütörtök délután fél­három órakor, hosszas szenvedés után a margit­szigeti szanatóriumban meghalt Három hónapig ápolták a szanatóriumban, ahová idült veselobbal került be, halálának közvetlen oka akut szívgyen­geség volt.. . Egy nap, két főnyeremény! A 15.000 pengős és 19.000 pengős főnyereményeket a­­mai luizási napon a Benkő Bank Rt. (Andrássy út 56.) szerencsés vevői nyerték. BEKÜLDÖTT HÍREK. Péntek: Előadások: Báró Heyt Eduard: Kínai, indiai és afrikai szoborgyüjteményemről. Német nyelven, 6 órakor a Magyar Keleti Társaságban. Iparművészeti Múzeum, Üllői út 33—35. Dr. Fridii Dezső: Fontosabb mérgezési esetek az 1932. évben,. Vi8 órakor a Gyógy­szerésztud­ományi Társaságban. Egyetemi Gyógyszer­ismereti Intézet, Üllői út 26. Dr. Ábrahám Ambrus: Az idegrendszer és végszervei. Dr. Gaál István: A fajok kihalása. Dr. Kesselyák Adorján: A Jaera genus re­víziója. Dr. Szilády Zoltán: A Rhagionidák revíziója. Dr. Varga Lajos: Kerekesférgek a lesenceistvándi tő­zeglápból és dr. Vasvári Miklós: Nyári képek Magyar­ország madárvilágából. 6 órakor a Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályában, Esterházy ucca 16. Muzsnay József és Vince István: Házhelyparcellázások és Pest vármegye új parcellázási szabályrendelete. 6 órakor a Mérnök- és Építészegylet Geodéziai Szakosz­tályában, Reáltanoda utca 13—15. Dr. Cholnoky Jenő: Juliánus barát útja. 6 órakor a Turáni Társaságban, Országháza, XI. kapu. HÍREK HEVES VÁRMEGYÉBŐL: A hevesi dalegylet jótékonycélú színműelő­adásának szereplői: Braun Vera, Egyed Patyi, Székely Kató, Frank Böske, Noltész Böske, Alattyányi Manci, Stankovits Bös­ke, Nagy Teri, Sandrik Duci, dr. Krausz Lajos, Kubinyi Miklós, Nagy Dániel, Kunovits István, Kováts Barna, Kerekes Dezső, Molnár László, Albach Gyula, Mezey Andor, Hegedűs Pál, Kecskés József, Pászthy Rezső, Demény Dezső és Kiss Jancsi voltak. HÍREK BARANYA VÁRMEGYÉBŐL: A madáruccai iskola ismeretterjesztő elő­adásán dr. Schmidt Jenő, Boros Juliska, Jakab Erzsi, Nagy János, Reiger János és a Hárfa dalkör férfikara szerepeltek. — A Pécsi Szociális Missziótársulat teadélután­ján özv. Auguszt Ferencné, dr. Angyal Béláné, Bakay Aladárné, dr. Leipiades Elemérné, Erreth Edéné, dr. Frankó Zoltánná, dr. Gyomlay Gyuláné, Hamerli Jó­zsefné, özv. Halász Béláné, Ludwig Mariska, Miskow­szky Emilné, Szinkovich Károlyné, özv. Scholz Gyu­láné, Wittelsbach Károlyné és Graff Ödönné vállalták a háziasszonyi tisztséget. — A Jézustársasági Plus­gimnázium ifjúsága missziós estélyén Cser-Palkovits István, Varga József, Boh­ár Antal, Cser László, Antal István, Farkas József, Római Róbert, Pompár István, Halász Bálint, Ilors Dezső, Molnár László és Gutjahr László szerepeltek. ­ A német gazdaszövetség éles összeütközésbe került a kormánnyal, b­erlinből jelentik. A biro­dalmi gazdaszövetség súlyos összeütközésbe ke­rült a kormánnyal. Hinnenburg elnök szerdán délután fogadta a gazdaszövetség küldöttségét, amely előterjesztette a mezőgazdák panaszait, de ugyanakkor, amikor megjelent a küldöttség az elnöki palotában, a szövetség nyilatkozatban éles támadást intézett a kormány ellen a mezőgazda­sági érdekek elhanyagolása miatt. A gazdaszö­vetség eljárása meglehetősen rossz vért szült az illetékes tényezőknél és közvetlenül az audiencia után kormánykommüniké közölte, hogy Hinden­burg elnök nem­ fogadta volna kihallgatáson a gazdaszövetség vezéreit, ha előzőleg tud az audienciával egyidejűleg közzétett éles, kormány­ellenes támadásról. A gazdaszövetség elnöki ta­nácsa csütörtökön délben újabb jelentést adott ki, amelyben megismétli kormányellenes táma­dásait. A német gyárosok birodalmi szövetsége a gazdaszövetség támadásaira éles nyilatkozattal válaszolt, amelyben védelmébe vette a Schleicher­kormányt az elhangzott vádakkal szemben és hangsúlyozza, hogy a nagyiparnak és mezőgazda­ságnak együtt kell dolgoznia az egész nemzet javára. — Izraelita Istentiszteletek. A pesti izr. hitközség temp­lomaiban a következő időben tartanak istentiszteleteit. Péntek este az összes templomban óra órakor. Szombat reggel a C­sáky-uccai templomban %7, a több­i templomban 7 órakor. Szombat délelőtt a szombach-uccai, arénaúti és zuglói temp­lomban 92, a többi templomban 10 órakor. Szombat délután a Fiúárvaháza templomban­­43, a nagyfuvarosuccai templomban %4, a többi templomiban 4 órakor. Szombat cet© az összes templomban 5 órakor. Hétköznap reggel a Hősök templomá­ban 7, a nagyfuvarosuccai templomban a többi tempom­ban órakor. Hétköznap estte az összes templomban óra­kor. A péntek esti és szombat délelőtti istentiszteleteket a dohány uccai, a szombat reggeli, délutáni, esti és a hétköznap reggeli és esti istentiszteletet a Hősök templomában tartjáik meg. — Az óbudai hitközség főtemplomában az imarend a következő: Hétköznap reggel 17, hétköznap délután 4, szom­bat reggel 7, szombat délelőtt VAD és szombat délután kora­kor. — A budapesti aut. ort.h. issz. háziközség Kazinczy-uccai főtemplomában az isteni tiszteletek a következő időben tar­tatnak meg: Péntek délután V15, szombat reggel '48, délelőtt ly6, délután 1 4 és este 5 óraikor. Hét­köznap reggel­­, este '14 órakor. Szombat bejövetele: péntek délután 143, kimene­tele: szombat este 5 órakor. Az osztálysors­játék csütörtöki húzásának nyeremény*­jegyzékéből A XXIX. osztálysorsjáték IV. osztályának húzása. 1. nap. Az osztálysorsjáték csütörtöki húzásán a következő nagyobb nyereményeket húzták ki: 30.000 pengőt nyert: 83458 15.000 pengőtr nyert;JillM.­, . tudtan 10.000 pengőt nyert: 16982 2000 pengőt nyertek: 28239 41900 51285 1000 pengőt nyertek: 10010 18683 24136­ 51455 64906 500 pengőt nyertek: 8482 16438 19962 34703 49711 53218 57125 59202 63607 63740 72514 79656 300 pengőt nyertek: 468 2722 6101 6972 10944 11454 12514 16038 16340 16678 17781 19037 21114 22534 23358 26707 27162 30006 30770 34048 34127 35174 35283 36735 38826 42413 48742 50627 52944 54786 56362 57620 64114 70303 70361 72203 73295 75368 76018 82227 A húzást ma, pénteken folytatják. MH PREMIER!­hipAr GITTA csodáshangú filmje: Szívek királynőjé Látványos vidám operett. Zenéjét szerezte: Otto Stransky Dzcsi Omnia Corso

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék