Pesti Napló, 1933. március (84. évfolyam, 49–73. szám)

1933-03-15 / 61. szám

277 Szerda — A napos oldalon. Kedden délelőtt történt a napos oldalon, ahol a pesti utcán valódi napsugárral kvarcol­tatják a gyerekkocsiban kitolt bébiket. Ott alakulnak a szájukban felejtett cuclival a rózsafehér, selymes arcú kis emberkék, míg gondozónőik csoportba verődve tár­gyalják a maguk és nagyságaik ügyeit. Távol a csoport­tól gyerekkocsija mellett csak egy­­szájlá­nc állott. Fején elzászi főkötő, kezén kesztyű, látszott rajta, hogy jobb házban szolgál. Feltűnt nekem, hogy mért nem csatla­kozik többi társnőjéhez, mért, mire vár itt egyedül az alvó gyermek mellett, hiszen bizonyára neki is van nagyságára, ő is tudna egy-két verset mesélni. Nem is kellett sokat várnom a titok megoldódott. A sarkon egy sápadt fiatalember fordult be. Kopott tavaszi kabát volt rajta, fején legyűrt karimájú puha kalap, lábán félre­taposott sarkú cipő. Nem is köszönt a lánynak, csak­­ lassú léptekkel, mint régi ismerős, közeledett feléje, a­­ kocsi közelében még lassúbbra fogta lépteit. A lány mo­solygó arccal várta, s mikor az ifjú a közelébe ért, hir­telen az alvó gyerek vánkosa alá nyúlt és selyempapírba csomagolt valamit adott oda. A sápadt fiú megbiccen­tette fejét, zsebébe süllyesztette azt a valamit és most gyorsabb léptekkel ment tovább. A másik sarkon túl be­fordult, oda is­­ütött meg egy kis nap, megállt a napsü­tésben és elővette zsebéből a csomagot. Várjon mi lehe­tett a baba feje alatti A selyempapiros leesett az asz­faltra és a sápadt ifjú mohón beleharapott egy sonkás­zsemlyébe. Látszott róla, hogy már régen nem evett, hogy előre megbeszélt sonkászsemlyéről van szó. És mi­után megreggelizett, — vagy ebédelte — visszament a gyerekek napos oldalára ahol a kisasszony már a cso­portban állott. Egymásra mosolyogtak, az ifjú meg­­­ emelte kalapját és mint aki jól végezte dolgát, ment to­vább. Hja, kérem, manapság ez a szerelem! (p. á.) — Birinyi volt népbiztost újra kiutasították Auszt­riából. Bécsből jelentik. A büntetőtörvényszéken Birinyi Béla volt magyar kommunista népbiztos bűnügyét tárgyalta. Birinyi, akit 1921-ben örökre kitiltottak Ausztria területéről, e hónap elején visszatért Auszt­riába. Tiltott visszatérés címén kilencnapi elzárásra, majd ismét örökös kitiltásra ítélték. A tárgyaláson Bi­rinyi elmondta, hogy egy belga-délamerikai hajóstár­saság hajóstisztje és állandó lakhelye Buenos­ Aires. — Arad a Tisza Szegednél. Szegedről jelentik: A Tisza tavaszi első áradása hétfőn délelőtt érte el tetőpontját Szeged alatt 5,42 méteres magasság­gal. Az elmúlt 24 óra alatt a víz Szeged alatt 10 centiméterrel apadt. Az olvadás megindulása után, az áradás további emelkedésével számolnak. — Megmérgezték magukat. Zsigó Sándorné a Váci út 1. számú házban megmérgezte magát. — Tóth György 29 éves kéményseprő a József utca 59. számú házbani széngázzal megmérgezte magát. — Fazekas Hana min­denes a Szabolcs ucca 22. számú házban megmérgezte magát. — Malás Gézáné, szobafestő felesége, a Kálvá­ria ucca 25. számú házban megmérgezte magát. — Drimár Jánosné 44 éves munkásnő Teve ucca 49. számú házban megmérgezte magát. A mentők valamennyiüket a Rókus-kórházba vitték. — Lengyelország visszavonja a danzigi csapat­erősítéseket. Genfből jelentik. Ideérkezett jelen­tések szerint a lengyel kormány elhatározta, hogy a Danzig mellett levő Westplatter a küldött csapat­erősítéseket visszavonja. — Mázsaszámra vittek el élelmiszert a betörők. Új­pesten az Erzsébet utca 8. számú házban Baly István fűszerüzletéből 7 mázsa élelmiszert és szeszesitalt vit­tek el a betörők. — Országúti rablás. Törökbálint közelében az or­szágúton két rabló megtámadta Bud Antal törökbálinti postáét és a 600 pengő tartalmú postazsákot elvitte tőle. A Zoli bohóc csalóját körözik. Körözőlevelet adtak ki Schwächter Márton 39 éves rontimultú nemzetközi zsebtolvaj ellen, aki alaposan gyanúsítható azzal, hogy Hirsch Zoltán artistát, a törpe Zoli bohócot 21.000 pengő erejéig becsapta. Zoli, illetve fivére, Horvát Dénes a bűnügyi nyilvántartó egyik fényképéről ismerte fel azt a csalót, aki üveggyöngyöket adott el briliáns helyett.­­ A fogtechnikusok új rendeletet kívánnak műkö­désük szabályozására. Kedden országos nagygyűlést tartottak a fogtechnikusok Fodor József országos elnök elnöklete alatt. Kázmér Henrik ipartestületi elnök a fogtechnikusi kar sérelmeit ismertette és tiltakozott az ellen, hogy a konkurrens fogorvosok feljelentésére az államrendőrség erkölcsrendészeti osztályának detek­tívjei molesztálják a fogtechnikusokat. A gyűlés hatá­rozati javaslatot fogadott el, melyben kérik a bel­ügyminisztert, hogy adjon ki új rendeletet a fogtech­nikusok működésének szabályozására és az igazság­ügyminisztert, hogy tétesse ad acta a fogtechnikusok elleni eljárásokat, amíg ügyüket új rendelet nem sza­bályozza. Elfogadták azt az indítványt is, hogy már­cius 16-án, pénteken, amikor a járásbíróság fogtech­nikusok monstre­ perét tárgyalja, egyetlen fogtechnikus sem szállít munkát fogorvosoknak. Vázsonyi János or­szággyűlési képviselő megígérte, hogy a fogtechniku­sok ügyét a parlamentben képviselni fogja. — »A regény világképe.«­ A Cobden Szövetségben kedden Hermann Groch bécsi regényíró tartott elő­adást »A regény világképei címén. Előadásában tá­madta a giccses tendenciaköltészetet­, mellyel szembe­állítja az igazi, tiszta tényekre épített tendenciairo­dalmat, melyre példa Hauptmann «Takácsok« című drámája, vagy Remarque regénye. A fröccs a költő vágy- és félelemálmait tükrözi vissza ,s a világot olyannak mutatja be, amilyenre az író sóvárog. Az új regény ezzel szemben olyan sokhangú hangszer, hogy orgonahangjában mindenki számára benne rezeg a jövő zúgása. — Házasság. Nagyernyei Erney Sári és Maly Ferenc jegyesek. — Kúriai bíró és ezredes-hadbíró rágalmazási pere — egy gyerek miatt. Dr. Kemény István kúriai bíró a lakása fölött zajongó gyerekek megrendszabályozása közben megütötte a szomszéd háztulajdonosnő fiát, Kégl Gyula gimnazistát. Emiatt súlyos szóváltásba keveredett Okolicsányi Gyula ezredes-hadbíróval, aki becsületsértés miatt feljelentette a kúriai bírót. Ked­den tárgyalta ügyüket a járásbíróság. A tárgyaláson a kúriai bíró és az ezredes-hadbíró között számos iz­galmas összetűzés támadt. Végül is a bíróság — dr. Halász Miklósnak, az ezredes-hadbíró ügyvédjének és a védőnek felszólalása után — bűnösnek mondotta ki a kúriai bírót becsületsértés vétségében, de a büntetés kiszabását mellőzte. Az ítélet nem jogerős. AZ EZREDES-HADBÍRÓ ÉS A KÚRIAI BÍRÓ­PERE, Fent Okolicsányi Gyula ezredes-hadbíró, lent dr. Kemény István kúriai bíró PESTI NAPLÓ 1933 március IS HÍREK BORSOD VÁRMEGYÉBŐL: A miskolci Kálvin Szövetség ismeretter­jesztő előadása keretében Gyarmathy B. János, Szűcs Iván, dr. Czövekh Károly és Császár József szerepeltek.­­ A bécsi re­formátus gyülekezet Homolya Jánost gondnoknak, Kozma Lajost és Ács Dudás Józsefet, Ács Bodnár Jánost, M. Homolya Lajost és Ondi Imrét egyháztanácsossá választotta. — Engel István, a Mis­kolci Kiskereskedők és Kisiparosok Egyesületében elő­adást tartott. — Kolumban Lajos királyi tanfelügyelő a miskolci szabadegyetemen előadást tartott. — Dr. Venetianer Jakab főorvos a miskolci Kereskedelmi Testület székházában a régi keleti népek egészség­ügyéről tartott előadást. — Dr. Sailer Géza ózdi ve­gyészmérnököt főmérnökké nevezték ki. — Szedlák Gábor ózdi karnagy kerületi társkarnagy lett. — Dr. Csepela Lajos mezőkövesdi apátplébánost és Aprako­vics Jenő igazgatótanítót a hercegprímás az Actio Catholica tanácsosaivá nevezte ki.­­ A Miskolci Ifjú­sági Labdarúgó Liga új vezetősége a következő lett: Czeisler Sándor, Weisz József, Rimóczy Gyula, Poppé István, Schmoll János, Bauer Sándor, Róbert Miklós, Langer Rudolf és Osváth Béla. (T-^T—T) HÍREK VAS VÁRMEGYÉBŐL: J­AJQ A MÁV Haladás dalos egyesület közgyű­BK£­­lésén a következő tisztikart választották­­ vagd meg: Ügyvezető elnök Horváth Jenő, al­­j­M/ elnök Bognár István, titkár Zsencsák La­­­jos, jegyző Truzsics Ferenc, pénztárosok Szétay Alajos és Molnár Miklós, ellenőrök Pécsek Jó­zsef és vitéz Győrváry József. Könyvtárosok Messirek Vilmos és Csonka János,­ háznagy Horváth János, számvizsgálók Merkly György, Nie­gel András és Szabó Ferenc.­­ A szombathelyi Faludy Ferenc irodalmi társaság tagjai közé választotta Kincs Elek felsőkeres­kedelmi iskolai tanárt.­­ A szombathelyi magántiszt­viselők legutóbbi közgyűlésén a következő tisztikart választották meg: elnök: Lőwensohn Géza, alelnök dr. Wiesel Imre, titkár Benedek József, pénztáros Pollák Imre, ellenőrök Lendvai Ottó, Zsitkovszky­ Jenő, jegyző Günsberger Olga, Bellák Zoltán, háznagy Svéd József, könyvtárosok Guttmann Ilonka és Steiner Erzsébet. —­Hosztinek Imre MÁV-segédtisztet Vépről Celldömölkre helyezték át. — A szombathelyi Vasutas Sportegylet új tisztikara a következőkép alakult meg: elnök Horváth Jenő, alelnök Király Antal, titkár Baják Béla, jegyző Pontyos László, pénztárosok Khán Rezső és Antal József, el­erőrök Merkly György és Boda István, szám­vizsgálók Vincz­­ Károly, Plechy László és Szabó .16­7 e ter, b­­ izniiory Eigner József, szakosztály vezetők: Ke­led­y Ferenc, Szi­lassy Gábor, Nagy Mihály, Tendly Já­nos, Drugovics Gyula és Horváth János. SXINEIA. Julius Patzak első fellépése Aida az Operaházban A müncheni állami Operaház népszerű, nagyhírű tenoristája kedden este az »Aida« előadásán Radames szerepében mutatkozott be Operaházunk közönségének. Kedd esti szereplésében igen rokonszenves, kivételes muzikalitású, széphangú énekesnek ismertük meg Patzakot. Radamest nem ideális Radames, a müncheni tenoristát hangkaraktere inkább a lírai szerepkörre predesztinálja Patzak előadásában. Radames zenei megformálásában nélkülözzük az eleven erőt, a tempa-f­ramentumbeli fölényt, ami Verdi drámai hősének szük­­ségszerű eleme. Lehet, hogy Patzak a keddi előadáson átmeneti indiszponáltsággal küzdött s ez magyarázza alakításának hézagait. Tiszta képet eszerint csak a csütörtök esti ,Toscat-előadás után nyerhetünk. Addig is el kell ismernünk, Patzak komoly, művészi eszközök­kel közelíti meg a vállalt feladatot s ha nem is követi mindig hűen Verdi intencióit, a hiányokat ízléssel és tapintattal pótolja. A keddi Aida másik érdekessége: Gere Lola énekelte először Amnerist. Operaházunk ve­zetősége az utóbbi időben szinte szándékosnak látszó ellenmondással osztja ki a szerepeket, Gere Lola is a nagy ellentét kedvéért énekelhette Amnerist. Csodáljuk a tehetséges, fiatal énekesnőt, hősies bátorsággal vi­selte Amneris roppant terheit gyenge vállain. Ezért a tévedésért nem az énekes, hanem a direkció felelős. A balettrészben új ballerina mutatkozott be, Klier Nelly. A beteg Szalay Karola helyett táncolt, fejlett techni­­kája, művészi mozgása, remek ritmusa elismerést ér­demel. A közönség sokat tapsolt a címszerepet éneklő pompás hangú Bodó Erzsinek, a vendégtenoristának és az Aida kitűnő magyar együttesének. A zenekart Failoni vezette harcos zsenialitással, gaz­dag lendülettel. Kv. (?) Mistingnette bécsi vendégszereplése. Pénteken kezdte meg vendégszereplését Bécsben Mistingnette. A vendégszereplés a hónap végéig fog tartani. Mistin­gnette saját társulatot hoz magával, három vagonnyi díszletet és kosztümöt. Egy revüt fognak előadni, amelynek címe: Íme, Párizs. A revü negyven kép­ből áll. (…) Indig Ottó új vígjátéka. Indig Ottó mondja a kö­vetkezőket: — Befejeztem új vígjátékomat,, amelynek címe: Magas iskola. Háromfelvonásos vígjáték, amelynek cselekménye a mai Pesten játszódik. Egy meggazda­godott parvenü emberpár története és kalandjai ebben, az új világban: ez a darab. Valószínűleg a jövő sze­zon elején kerül színre a­­ Nemzeti Színházban. Itt említjük meg, hogy tudomásunk szerint az új Indig-darab női főszerepét Bajor Gizi fogja játszani. (*) Gáspár Miklós vígjátéka külföldön. Gáspár Mik­lós sikeres vígjátékának, a Rendkívüli kiadás­nak elő­adási jogát megszerezte Milánó, Stockholm és Madrid. Itt említjük meg, hogy a Rendkívüli kiadás a Bel­városi Színházban eddig közel negyvenszer került színre. (•) Leszállított sztárfizetésekkel újból megnyi­tották a hollywoodi filmstúdiókat. Londonból je­lentik: A hollywoodi filmstúdiókat díjból megnyi­tották, miután a vezető művészek beleegyeztek a 25—50% közötti fizetésleszállításba. (•) Kápé: Németországban sikerrel játsszák Cammer­lohr és Edelmayer vígjátékát, amelynek címe Bargeld Jacht. Ezt a vígjátékot most az Andrássy-úti Színház számára lefordította Stella Adorján. A vígjáték az Andrássy-úti Színház egyik legközelebbi műsorának újdonsága lesz. (*) A Magyar Operabarátok Egyesületének két ün­nepi előadása. A Magyar Operabarátok Egyesülete áp­rilis 9-én, Virágvasárnapján délelőtt az Operaházban elhunyt díszelnökének, Apponyinak emlékére hangver­senyt fog rendezni. Ez alkalommal előadásra kerül Mihalovics Toldy előjátéka, Liszt Ferenc Los Preludes című zeneműve, Wagnernek Tristan előjátéka és Zsolda halála, s végül Beethoven V. szimfóniája. Május 15-ére tervezi az egyesület a második ünnepi estét, amikor is a Wagner-év alkalmából a Tannhriuser kerül előadásra. A zenekart Reiner Frigyes fogja dirigálni. Reiner évek óta Amerikában és Olaszországban működik. Ezdőszerint a filadelfiai operaháznak és a newyorki filharmóniai tár­saságnak karnagya. Reiner Frigyes Amerikában érte­sült a Magyar Operabarátok Egyesületéek megalakulá­sáról és azonnal önzetlenül vállalta az ünnepi est ve­zénylését. ­ SOMOGYI NUSI, NEMÉNYI LILI ZENE 3 LÄTABÄR TÁNC B0L0ND6RA jPÉNTEKTŐL KAMARASZÍNHÁZ

Next