Pesti Napló, 1933. március (84. évfolyam, 49–73. szám)

1933-03-15 / 61. szám

u Vasárnap PESTI NAPLÓ 1933 március 27. ' — Muníciószállítás a Dunán. Rómából jelen­tik: A lapok párizsi tudósítás alapján közlik a Franciaországból és Csehszlovákiából Jugoszlá­viába szállított fegyverek jegyzékét. Eszerint 1923-tól 1930-ig Csehszlovákiából Ausztrián át 900 ágyút, 150.000 puskát, 1:100.000 tüzérségi lövedéket, 105 millió gyalogsági lőszert, 100.000 kilogram lő­port, 300.000 kilogram­mos robbanóanyagot, 800 légibombát szállítottak, ami 2600 vágon tételnek felel meg. 1930 és 1932 között Csehszlovákia szállí­tott Jugoszláviának a Dunán 100 darab 77 milli­méteres tábori ágyút, 120 darab 80 milliméteres ágyút, 5­90 milliméteres ágyút, 180 darab 65 milli­méteres hegyiágyút, 2 darab 150 milliméteres lo­vaságyút, 8 darab 220 milliméteres ágyút 4 darab 30 és feles mozsarat, 4 darab légelhárító ágyút, 60 darab hajóágyút 47—90 milliméteres űrméretben, 3000 darab géppuskát, 40 000 tarackmozsarat stb. Legújabban 700 különböző ágyút vittek Jugoszlá­viába. Franciaország szállításairól fogalmat ad az a tény, hogy csak 1931 január elsejétől november elsejéig 15 harckocsit 20 nehéz ágyút és 100 vágón nehéz tüzérségi lövedéket szállított. — Az orvosi honorárium kérdése. Orvosi honoráriu­mok érvényesítésének kérdését tűzte ki legutóbb napi­rendre az Orvosi Kaszinó. Egyetlen orvos sem zárkózik el az igazán szegény beteg díjtalan kezelésétől, de nem illik, hogy fizetőképes, tehetős betegek ne fizessék meg az orvos jól megérdemelt honoráriumát. Helyesléssel találkozott az az indítvány, hogy az orvost — évi meg­állapodás hiányában — látogatásonként, illetőleg rende­lésenként kell honorálni. A vitaestén felmerült javasla­tokkal az Orvosi Kaszinó választmánya legközelebbi ülésén fog foglalkozni. — A házastársi szerelem sokáig érintetlen téma volt a regényirodalomban. Martin Maurice a kevesek egyike, aki »Szerelem — örök titok« című regényében ehez a merész és izgalmas tárgy­hoz hozzá mert nyúlni. Az író páratlan művészet­tel­ tudja a legkényesebb dolgokat a legfinomabb hangban elmondani: durvaság nélkül beszél a testről és a testi gyönyörről. A világszerte nagy feltűnést keltett regény magyarul az Athenaeum népszerű 2 pengős sorozatában jelent meg s máso­dik kiadása most került forgalomba.­­ Március 15-ének ünnepségei. Az idén is hagyo­mányos lelkesedéssel ünnepli meg az egész ország a magyar sajtószabadság emléknapját, március 15-ikét. A­ nemzeti ünnepből elsősorban a Magyar Újságírók Egyesülete veszi ki részét és ma, szerdán este fél­kilenc órakor megtartja szokásos szabadság­ lakomáját az Otthon Írók és Hírlapírók Körének dísztermében. Az ünnepi beszédet Benda Jenő, a Pesti Hírlap munka­társa fogja mondani a lakomán a Jókai-serleggel. Az idén csak annyiban történik változás a márciusi nem­zeti ünnep szokásos sorrendjében, hogy a gyűléstilalom miatt 1500 felvonulás és ünnepség elmarad. Nem tartja meg felvonulását a Magyar Nemzeti Diákszövet­ség sem és helyette hazafias matinét rendez a Vigadó­ban. Kiemelkedő része lesz a nemzeti ünnepségnek a fő­városi tanároké és tanítóké délelőtt tizenegy órakor a Zeneakadémia nagytermében. Ezen az ünnepségen Hóman Bálint kultuszminiszter mond megnyitóbeszé­det. Ezután Zsámboky Miklós gondonkaszáma követke­zik, majd Pongrácz Elemér fővárosi tanár mond ün­nepi beszédet. A fővárosi énekkar magyar dalai után T. Mátrai Erzsi, a Nemzeti Színház tagja Petőfi és Gyula diák több költeményét szavalja el, majd R. Báthy Anna, az Operaház tagja énekel Antóny Károly kísérete mellett. Hegyi Emánuel zongoraszáma után a fővárosi énekkar két magyar dallal és az Egressy— Kacsóh Szózattal fejezi be az ünnepséget, amelyet Né­methy Ferenc, a Simor utcai polgári leányiskola igaz­gatója, a FANSz társadalmi osztályának elnöke ren­dez.­­ A DEFHE március 15-én reggel nyolc órakor a Szabadság­ téren lévő délszobrot megkoszorúzza, este nyolc órakor a gyógyszerész testület székházában (VIII., Aggteleki utca 8.) műsoros estét rendez, ame­lyen dr. Fali Endre mondja az ünnepi beszédet és a Bánáti Daloskör magyar dalokat ad elő.­­ A Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület március 15-én dél­után 6 órakor a misszióház templomában (IX., Rákos ucca 3.) hazafias ünnepélyt rendez, amelyen megnyitót Ferenc József mond, előadást Jack Mc­ Lachlan angliai lelkész és Péterffy László mondanak. — A Józsefvárosi Polgári Kör szerdán este 8 órai kezdettel tart zártkörű hazafias ünnepélyt ,amelyen dr. Tóth András mond ün­nepi beszédet. — A budai izr. hitközség elöljárósága március 15-nek megünneplése céljából délután 4 óra­kor a hatósága alá tartozó templomaiban ünnepies is­tentiszteletet tart alkalmi szónoklatokkal.­­ A Ka­maraszínház szerdán este, március 15-én ünnepi elő­adásban hozza színre a Huszárok című darabot és az előadást Gyökössy Endre Hiszekegy című költeményé­vel vezeti be Sala Domokos.. — A Báró Wesselényi Miklós Egyesület szerdán kivonul a Petőfi-szoborhoz. — Kispest Népművelési Bizottsága szerdán este hét órakor műsoros, hazafias estet rendez a Magyar Posta­altisztek Országos Egyesülete kispesti székházának dísztermében.­­ A fasori és Baross-téri református gyülekezet a fasori református tem­plomban március 15-én este hat órakor a Baross-téri hordozható temp­lom átszállításának a költségeire hazafias ünnepélyt rendez. Megnyitóbeszédet mond Tasznádi Nagy András főgondnok, hegedűszólót játszik Poroffszka Ezel he­gedűművésznő. Felolvasást tart Harsányi Zsolt, énekel Palló Imre, az Operaház tagja. — A Budai Szilágyi Dezső-téri református tempómban március 15-én este 6 órakor hazafias vallásos ünnepség lesz, melyen Hay­pál Béla lelkész, Vencell Béla, Vályi Nagy Géza, A­kom Lajos és vitéz Pál Dénes működnek közre." — A Petőfi és Jókai-múzeum, mely a Bajza ucca 21. szám alatt van a téli szezon elmultával a nemzeti ünnepen nyílik meg ismét a nagyközönség számára A múzeumot ün­nep és Vasárnap délelőtt 10-től 2 óráiga lehet látogatni. Iskolák, csoportos látogatók és külföldiek a nap bár­melyik szakában megnézhetik a múzeumot. — Korunk hőse. Nem tudom, tervezett-e valóban merényletet gróf Arco Antal a »Führer« ellen, aki né­hány hét óta Bismarck herceg íróasztala mellől Irányítja a birodalom politikáját a wilhelmstrassei reneszánsz palota kerti szobájában. Ha igen, e fellengős és roman­tikus fiatalember hű maradt önmagához és ahoz a furcsa és valószínűtlen világhoz, amelyben tizenöt éve óta puccsok, forradalmak gyilkosságok és nemzetközi intrikák száz meg száz terve született meg. Ismertem ezt a gróf Arcot; beszéltem vele néhány nappal azután, hogy halálos golyója a bajor parlamentben leterítette Kurt Eisner miniszterelnököt. Akkor a börtönben ült Arco gróf. Saubernek hívták a forradalmi intézőtanács elnökét, aki erre a szokatlan interjúra engedélyt adott és Levinnek azt a másik forradalmárt, aki a müncheni börtönbe elkísért. A kor zavaros, kaotikus bizonytlan­sága érzett ki a miniszterelnökgyilkos Arco minden mondatából: féktelen gyűlölet ült a szemében és a mün­cheni fellobbanó szenvedélyessége ütközött ki szagga­tott, groteszk gesztusaiból. Akkor izzóan monarchista volt Arco Antal, aki azért vetette bele magát a politi­kába, mert más dolga nem volt: öreg bajor kastélyok rejtett szobáiban, diáktanyákon, külvárosi festő­műter­mekben találkoztak Arco és összeesküvő barátai, vak­merő és lehetetlen terveket kovácsoltak, amelyek abban az időben — amikor Ludendorff is összeesküvőnek csa­pott fel — nem is látszottak olyan lehetetleneknek; tit­kos futáraik jöttek-mentek Einem tábornokhoz épúgy, mint a »nagy száműzötthöz« Vieringen szigetére. Fan­tasztikus és zavaros volt ez az Arco Antal, aki a bör­tönben az életfogytiglani fegyház súlyával a vállán, lát­ható lelki kielégüléssel játszotta meg a romantikus hőst és titokban örült a virágcsokroknak, amelyeket ugyan­csak romantikus ifjú bajor komtesszek küldtek neki nar­yonként a cellájába. Normális időkben úrlovas vagy szenvedélyes játékos lett volna Arco Antalból, így­ tipikus hőse lett annak a müncheni politikai romanti­kának, amely dühös szenvedéllyel vetette bele magát a forradalmi kísérletekbe, a monarchista intrikákba és ahonnan egyforma természetellenes gyorsasággal bur­jánzott ki a minden fantasztikumra alkalmas talajból a proletárdiktatúra, a »fekete Reichswehr«, monarchista puccs, hitlerizmus... Ebben a különös világban termé­szetesnek látszik a lehetetlen és magától értetődőnek a politikai összeesküvés. És aki ebben a világban egyszer már büntetlenül terített le egy miniszterelnököt, — mert ne próbálkozhatott volna meg egy kancellár elleni me­rénylettel» (D. J.) — Kanada jéghokkicsapata legyőzte Ameri­kát. Berlinből jelentik. A vasárnapi botrányba fulladt mérkőzés után kedden az Egyesült Álla­mok és Kanada jégkorongütő csapata ismét mér­kőzött. Kezdés előtt Cosby, az amerikaiak kapusa és Kane kanadai játékos, a vasárnapi botrány két hőse ünnepélyes kézfogással pecsételte meg a barátságot. A mérkőzés ezután mindvégig sport­szerű keretek között folyt le. Kanada végered­ményben 2:1-re győzött a világbajnok amerikai együttes ellen. Harmadok: 0:0, 1:0, 1:1. A mérkő­zés­ szüneteiben a magyar Rotter­ Szállás világ­bajnok együttes, valamint Pataky Dénes, a né­metek részéről pedig a Hempel—Weiss műkor­csolyázó pár és Michaelis kisasszony mutatta be gyakorlatait. — Halálozás. Nagy részvét mellett temették el ked­den a farkasréti temetőben báró nagysurányi Surányi Ferenc nyugalmazott tábornokot, József főherceg volt szárnysegédét. A temetésen a főherceg is megjelent. Az ismert pedagógus és politikus, csíkszentimrei László Mihály özvegye, született Corzan-Avendano Wand a 69 éves korban az Új Szent János-kórházban tragikus körülmények között meghalt. Leánya volt a Magyar Tudományos Akadémia egykori büszkeségének, a világhírű spanyol főnemesi származású matematikus­nak, Corzan-Avendano Gábornak. Nagy és széleskörű rokonság gyászolja. Temetése csütörtök délután 4 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben.­­ Kedden még nem drágult meg a kenyér. A budapesti kenyérgyáraknak kedden kellett volna a tervbe vett első kétfilléres drágítást életbe lép­tetni. Miután azonban az árelemző bizottság még nem döntött ebben az ügyben, a kenyérgyárak a döntésig, amely valószínűle­r szerdán következik be, felfüggeszteték az áremelést.­­ Fizetésképtelen lett Bukarest egyik legnagyobb pénzintézete. Bukarestből jelentik: A Banca Moldova, Bukarest egyik legnagyobb pénzintézete kényszeregyes­séget kért. Hitelezőinek százszázalékos kamatnélkü­li fizetést ajánlott fel öt év alatt öt részletben, első ízben 10 százalékot, másodízben 15 százalékot, a következő három évben 25 százalékot.­­ Letartóztatták Révész Vilmos szénnagyke­reskedőt. A rendőrség csalás gyanúja miatt letar­tóztatta Révész Vilmos szénnagykereskedőt. Az 57 éves szénnag­ykereskedő néhány nappal ezelőtt telefonon felhívta a Halmos szén- és kokszkeres­kedelmi részvénytársaságot és arra kérte, hoggy 5000 pengő értékű szénárut szállítson az ő jele­pére. Az ellenértéket oly módon fizeti, hogy a Kasispi­k-alapítványtól járó 5000 pemgős követelé­sét a Halmos Rt. javára engedményezi. A Halmos cég leszállította a szenet és amikor az engedmé­nyezett 5100 nev­gős követelés felvételéért jelent­kezett kiderült, hoszú Révész Vilmos azt előző év felvette és el is költötte. T­évész a pén­zt, nem tud­ta pótolni és ezért tartóztatta le a rendőrség csalás miatt.­­ A Schwartzerból a rendőrségre vitték Soly­mos mérnököt. A szolnoki Ármentesítő Társulat főmérnöke, Solymos Artúr ellen, mint ismeretes, sikkasztás vádját emelték a közgyűlés tagjai. A vádak elhangzása után Solymos a lakásán mellbe­lőtte magát. Rövidesen felgyógyult és eltűnt a szolnokiak szeme elől. Kiderült, hogy mialatt a bűnvádi eljárást megindították ellene, a budapesti Schwartzer-szanatóriumba vonult, ahol megálla­pították róla, hogy idegbeteg. Kedden délben de­tektívek s mentők jelentek meg a szanatóriumban és Solymost elvitték a rendőrségre, ahol azután őrizetbe helyezték.­­ Tilos 30 kilométernél távolabbról állatot behaj­tani a fővárosba. A belügyminiszter a m­ixokban rende­letet bocsátott ki, amely megtiltja, hogy 30 kilomé­eren túl élő állatokat lábon hajtsanak a fővárosba. A rende­let a legnagyobb elkeseredést keltette az érdekelt pest­környéki kereskedők körében, akik kedden délután Kis­pesten megtartott értekezletükön elhatározták, hogy küldöttségileg kérik a belügyminisztert a rendelet hatá­lyon kívül helyezésére. Mint értesülünk, a szociális szempontokat is hangoztatják az érd­­elt kereskedők, mert a vasúti szállítási költségek tetemesen megdrágí­tanák Budapest legolcsóbb népélelmezési cikkét, a ló­húst.­­ Meghalt Miskolc mellett Mussolini Nándor, a Duce unokabátyja (!) Miskuli tunos­tonk jeu iti. A Miskolc melletti Görömböly községben hétfőn temettek el egy Olaszországból ideszármazott nyugalmazott vasúti kőművest, akit Mussolini Nándornak hívtak és aki azt állította magáról, hogy »a Duce unokabátyja«. A diósgyőri vasgyár­ban dolgozott éveken keresztül, azután az állam­vasutaknál, majd legutóbb néhány évvel ezelőtt Görömbölyre került, ahol megnősült és házat épí­tett magának. Három évvel ezelőtt útlevelet kért azért, hogy, amint mondotta meglátogassa az unokaöccsét, a Ducet. Amikor visszaérkezett, örömmel újságolta, hogy a Ducenél járt, kapott tőle 500 lírát. Halálos ágyán magához kérette a görömbölyi katolikus lelkészt ,akinek szintén el­mondotta, hogy a Duce unokabátyja, 1861-ben Campo Pornidoban született és kérte, ho­gy ha­láláról értesítsék Mussolinit. Kiss József körjegy­ző táviratilag közölte az elhúnyt kívánságát a kül­ügyminisztériummal, kérve, hogy továbbítsák a halott kívánságát a Dúcéhoz.­­ A Nyugat március 16-i száma Gellért Oszkár két versét, Babits Mihály Bergson-tanulmányát, Laczkó Géza R­abelais-cikkét, Karinthy Frigyes, Illés Endre és Schöpflin Aladár cikkeit és Földi Mihály novellá­ját, Török S­adie regényfolytatását, Illyés Gyula és Mikes Margit verseit közli.­­ Samarjay Lajos, a MÁV elnöke tanúvallo­mást tett az Imperial-ügyben. Az Imperial olaj­botrányának bűnügyében dr. Auer György ügyész kedden kihallgatta többek között Samarjay La­jo­st, a MÁV elnökigazgatóját, aki mindenre kiterjedő felvilágosításokat adott a MÁV különböző szállí­tásairól. Ugyancsak kedden a rendőrségre kísérték dr. Salgó Imrét, az Imperial letartóztatott vezér­igazgatóját, akinek ügyében a detektívek az ügyészség utasítására pótnyomozást tartottak.­­ Tatarozzák a kórházakat. A főváros közegész­ségügyi ügyosztálya elrendelte a kórházak tatarozását. Elsőnek a Szent László kórház helyreállítására kerül sor. A polgármester már ki is írta a nyilvános ver­senytárgyalást. A Szent László kórház munkálatai­nak befejezése után a többi kórházat javítják ki. BEKÜLDÖTT HÍREK. Szerda. Előadások: Nyulászy Alajos: Kényszeregyességi joggyakorlat. 7 órakor a Civiljogászok Vitatársaságá­ban. Ügyvédi Kör. Szemere ucca 10. — Magyar Miklós és dr. Lányi Géza: Aktuális előadások. Vs 6 órakor az Erzsébetvárosi Demokrata Körben. — Különfélék: A Gróf Apponyi Albert Poliklinika főorvosi testülete az üresedésben lévő fülészeti főorvosi állásra dr. Germán Tibor egyetemi magántanárt hívta meg. — Az I. kerü­leti Iparoskör Reisz Antal-emlékserlegének felavató­ünnepsége 9 órakor. Attila körút 9. — Csütört­ökimn. Előadások: Dr. Serédi Jusztinián bíbornok-hercegprí­más: A katolikus egyház törvényeinek kodifikálásáról. Második előadás. 5 órakor a Tudományegyetem köz­ponti épületének aulájában. — Dr. Köttevényi Olivér: Ferenc Ferdinánd külpolitikája. 6 órakor a Külügyi Társaságban. Országháza, XI. kat­u. — Dr. Pogány Erzsébet: Dunántúl módszeres feldolgozása. 6 órakor a Földrajzi Társaságban. Egyetemi Földrajzi Intézet, Múzeum körút 6—8. Schöpflin Aladár: Az elefántcsont torony. Erdélyi József, Komlós Aladár és Lesznai Anna: Új verseik. 8 órakor a Vajda János Társaság­ban. Otthon írók és Hírlapírók Köre terme. Esterházy ucca 4. — Dr. Kemenes Illés: Iskola és család. Utána Spillenberg Mária: Társadalom és család. 5 órakor a Kat. Háziasszonyok Szövetségében. Mária ucca 7. — Steiner Lajos: A revízió és Felső-Magyarország. 6 óra­kor az Erdélyi Férfiak Jancsó Benedek Társaságában. Vilmos császár út 22. — Dr. Germanus Gyula- A hindu életszemlélet. (Angol nyelven.) VI0 órakor az English­speaking Circle of Hungary-ben. József körút 59. — Schiller Pál: Mi a pszichológiát 6 órakor a Magyar Kultúrszövetségben. Horánszky ucca 16. — Husz Béla: A búza rozsdája 1932-ben. Adatok a burgonya 1932. évi betegségéhez. Utána Rapaics Raymund: A bambusz Magyarországon. 6 órakor a Természettudományi Tár­sulatban. Esterházy ucca 16. — Dr. Harmath Jenő, dr. Wolff Ernő és dr. Doming Henrik: H­ozzászól­ is dr. Mendelényi Lászlónak és dr. Zehery Lajosnak a b­ün­tetőjogi perorvoslati rendszer reformjáról tartott elő­adásához. 6 órakor a Magyar Jogászegyletben. Sze­mere ucca 10. — Dr. Fekete Nagy Antal: A szer­etség benépesedése az Árpádkorban. 5 órakor a Magyar Tör­ténelmi Társul­a­tban. Magyar Tudományos Akadémia terme. — Különfélék: A Zrínyi Miklós reálgimnázium fotókörének kezdem­én­yez­ésére a budapesti tankerület középiskolái foto-kiállítást és versenyt rendeznek. A szervezés munkáját Torday Lajos, a Foto­kör tanár­elnöke irányítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék