Pesti Napló, 1933. július (84. évfolyam, 146–171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

Ma: Asszony Napló és külön Gyermek Napló Budapest, 1933 84. évfolyam 146. szám Ara 16 Kitér Szombat, július 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra . 4.5 pengő Negyedévre 10.80 pengő Félévre . . 21.60 pengő Egyes szám ára Budapesten, vidéken és a gályaudvarokon 16 fillér Ünnepnapokon . 24 fillér Vasárnap 32 fillér PESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉG­­ Rákóczi út 54. szám. KIADÓHIVATAL.­ Erzsébet körút 18—20. sz. TELEFON: 455—50-től 455-57-ig, 464-18 és 464-19. Szerkesztőség Bécsben i L. Kohlmarkt 7. Tessék vásárolni! Kereskedők, gyárosok s iparosok felszólí­tották a közönséget, hogy vásároljon. Itt az alkalom, használják fel az utolsó napot, mind­össze még néhány óra — tessék vásárolni! Miért ez a sürgetés? Miért ez a felszólí­tás?... Azért, mert holnap már drágább lesz. Drágább lesz a textiláru, drágább a villany­körte, drágább a gyarmatáru s még néhány áru. És mért lesz drágább ! Talán azért, mert ezeknek az árucikkeknek az előállítási ára nagyobb lett? A munkaerő megdrágult? A nyersanyag beszerzése nehezebbé vált? Vagy valamilyen általános drágasági hullám árasz­totta el Európát?... Nem, minderről­ szó sincs. Bizonyos árucikkek azért lettek drágáb­bak, mert új adót, a balettaadót vetettek ki rájuk. Márpedig az adó drágít. Ezt igen jól tudja kereskedő, gyáros, iparos és közönség egyaránt. Mihelyt egy-egy adó megkörnyékez valamilyen árut, ennek az árunak a piaci ára azonnal a magasba szökik, rendszerint még magasabbra, mint amennyire azt a kivetett adó megokolttá tenné. Hát ezért repült szét a felszólítás: tessék vásárolni. Kell-e különösképpen hangsúlyozni, hogy az efajta vásárlási roham "senkinek sincs hasz­nára? Nincs haszna belőle a közönségnek, mert hiszen még ha sokat tudna is össze­vásárolni, mi ez a pár fillér pillanatnyi haszon ahoz a sok-sok pengőhöz arányítva, amelyet ezután fog kelleni a megdrágult áruért kifi­zetni! De tud-e a mi közönségünk vásá­rolni? Tud-e szegény árut halmozni? Miből? Hiszen jóformán még a mindennapiját sem tudja megszerezni, hogyan lenne képes ez az agyonterhelt s minden oldalról megnyúzott közönség tömegesen vásárolni olyan cikkeket, amelyekre pillanatnyilag nincsen szüksége? Nincsen haszna az ilyen vásárlásból az eladónak sem. Ha el is ad ma néhány villany­körtével többet, ezt a többletet keserűen meg kell böjtölnie, azzal, hogy a megdrágított áru­cikket kevésbé fogják vásárolni, mint ahogy eddig vásárolták. Tovább megyünk , az ál­lamnak sincs haszna belőle, annak az állam­nak, amely az adót igazi csengő készpénzben beszedi. Ma beszedi ezt az adót az állam, de bizonyos-e, hogy holnap szintén be tudja-e szedni? Az utóbbi esztendőben hányszor ta­pasztaltuk, hogy a magasra csavart adó az államon bosszulja meg magát a legintenzíveb­ben. Senki sem kételkedik abban, hogy az adóbevételek ma nem lennének olyan sová­nyak, ha három-négy és öt évvel ezelőtt csíny­lobban bántak volna az adószóffal. Aki né­hány évvel ezelőtt száz pengő adót volt kény­telen fizetni, ma nem tud ötvenet, de talán húszat sem az adóhivatal asztalára letenni. Ha azonban néhány évvel ezelőtt csak ötvenet vettek volna el tőle, akkor ma is meg tudná ezt az ötven pengőt fizetni. Nem, ennek a »tessék vásárolni, tessék besétálni!«-féle megmozdulásnak nem lehet komoly látszatja. Igen, ha a közönség vásárló­erejét csakugyan felfokoznák! Ha a gazdasági erejét csakugyan megnövelnék! Ha módot ad­nának neki arra, hogy jobban, olcsóbban és többet termelhessen! Ha lehetővé tennék neki az ilyen termelést azáltal, hogy könnyítené­nek terhein!... Ebben az esetben igenis egész­séget jelentene az a kiáltás, hogy »tessék vá­sárolni!« Akkor ez a felfelé lendülés tiszta harsogása volna, a gazdasági ágak erősen visszhangzanának s minden téren meg lenne a látszatja.­De mit ér az olyan bágyadt tolongás, ame­lyet a közeledő drágaságtól való rettegés idé­zett elő! Enyhén szólva, nem sokat A kétségbeesett Ausztria megkezdte a döntő harcot a horogkereszt­ek­en Megsemmisítették a bécsi tartomány­gyűlés nemzeti szocialista mandátumait — Vad tüntetés a város­háza előtt — Hitler újabb Musztria-ellenes intézke­désekre készül — Leleplezték a horogkeresztesek bombagyárát — Az osztrák kormány gyökeresen ki akarja irtani a náci­ mozgalmat Bécs, június 30. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefonjelentése.) Ma délután 5 órakor ismét rendkívül népes és viharos tüntetés színhelye volt a bécsi város­háza környé­ke, ahol a nemzeti szocialisták ren­deztek tüntetést. A bécsi tartománygyűlést ma délutánra hívták össze. A tartomány­gyűlés programján szerepelt a nemzeti szocialista man­dátumok érvénytelenítése. Tudvalevő, hogy az 1918. évi alkotmány szerint Bécs nemcsak Auszt­ria fővárosa, hanem önálló tartomány is, amely­nek külön tartománygyűlése van. Ebbe a tarto­mánygyűlésbe a legutóbbi választásokon 15 nem­zeti szocialista tag került be. Ennek a 15 mandá­tumnak érvénytelenítése volt a pénteki ülés tár­gya. A gyűlésre, bár új behívót nem kapott, meg­jelent a 15 nemzeti s­oestslista tartománygyűlési képviselő is, élén Frauenfelddel, az osztrák nem­zeti szocialisták vezérével. A párthívek ezt az alkalmat megragadták arra, hogy a városháza környékén vad tüntetést rendez­zenek. A nemzeti szocialisták zárt sorokban érkez­tek a városháza elé. Körülbelül ezerre tehető azok­nak a száma, kik a városháza és a Burgszínház kö­zött levő területen elhelyezkedtek és a kormányt szidalmazó és a nemzeti szocializmust éltető viha­ros tüntetésbe kezdtek. A tüntetőket körülbelül 200 rendőrből és egész sereg lovast rendőrből álló rendőrosztag oszlásra szólította fel, majd amikor a felszólítás eredmény­telen maradt, a rendőrök elővették gumibotjaikat, és szétverték a tüntető tömeget. Ezután elzárták a városházát a körülötte lévő parkokat és az egész negyedet. A tüntetők azonban ismét és ismét más és más helyen összeverődtek, úgyhogy a rendőrség kénytelen volt a közeli rendőrparancsnokságtól erősítést kérni. Ez az erősítés rendőri rohamautó­kon csakhamar meg is érkezett. 71 horogkereszt polgárháborúja Közben a városházán megtörténtek az előké­születek az ülés megkezdésére. Az ülés előtt átku­tatták az újságírókarzatokat, a közönség karzatait, minthogy semmi gyanús jelenséget nem találtak, az újságírókat és a közönséget is beengedték a karzatokra. Az ülésteremben minden várakozás ellenére megjelent a 15 nemzeti szocialista képvi­selő, akik zárt sorban jöttek a terembe­ A keresz­­tény szocialista és szociáldemokrata tartomány­gyűlési képviselőket meglepte a nemzeti szo­cialisták érkezése, mert az utóbbi üléseken már nem jelentek meg és hónapok óta nem vettek részt a tárgyalásokon. A nemzeti szocialisták szó nélkül elfoglalták helyeiket. A töb­bi pártok képviselői óvakodtak a provokálástól és a nemzeti szocialis­ták bevonulását egyáltalán nem is vették figye­lembe. A bevonuló nemzeti szocialista képviselők az újságírókarzaton egy nemzeti szocialista lap­hoz tartozó újságírót felemelt kézzel köszöntöttek. Az ülés a legteljesebb rendben nyílt meg. Az első szónok egy keresztényszocialista képviselő, beszédet mondott, amelyben megindokolta a kor­mánynak azt a javaslatát, hogy a nemzeti szocia­lista mandátumokat semmisítsék meg. A beszéd­nek különösen az a része érdemel figyelmet, amelyben azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti szo­cialista párt háborút vezet a polgári lakosság el­len és az állam természetesen védekezik ellene. Utána Frauenfeld, a nemzeti szocialista párt vezére állott fel szólásra é­­ azt igyekezett bizo­nyítani, hogy az utolsó hetek merényleteiért és bombavetéseiért a nemzeti szocialita párt nem fe­lelős. Beszéde alatt a keresztényszocialisták fel­álltak és tüntetőleg elhagyták a termet, viszont a szociáldemokraták szó nélkül hallgatták a nem­zeti szocialisták vezérének felszólalását. Utána a nemzeti szocialista párt egy másik vezető tagja, dr­ Riehl mondott beszédet, amely­ben jogi érvekkel igyekezett bizonyítani, hogy a­ mandátumok megsemmisítése törvénytelen. Végül is a tartománygyűlés a keresztényszo­cialisták és a szociáldemokraták szavazataival nagy többséggel megsemmisítette a nemzeti szo­cialista mandátumokat. Mialatt bent a teremben az ülés folyt, azalatt künn az utcán a nemzeti szocialisták újból és újból megújították tüntetéseiket és a rendőrség ismét és ismét széjjelverte őket. Egész sereg em­bert letartóztattak és a rendőrségre kísértek. Könyörtelen intézkedések a terdszer ellen A nemzeti szocialista tüntetések tartama alatt az osztrák kormány minisztertanácsot tartott, amelyen Fey közbiztonsági miniszter, a nemzeti szocialista terror ellen tett intézkedésekről és azoknak eredményeiről számolt be. A kormány ezen a minisztertanácson elhatározta, hogy rog­­a esetet bocsát ki, amelyben megtiltja mindazok­nak, akiknek iparigazolványuk vagy kereskedői jogosítványuk van, hogy a politikai párt kereté­ben tiltott tevékenységet fejtsenek ki. Kiderült ugyanis, hogy olyan iparosok és kereskedők, akik a nemzeti szocialista párt hívei, a nemzeti szocia­lista párt tevékenységét eltiltó kormányrendele­tet megszegtek és mndenféle olyan árut árusítot­tak, ami a politikai tevékenység keretébe tarto­­­zik. De tudomására jutott a rendőrségnek az is, hogy egész sereg kávéház és vendéglő van, amelynek külön szobáiban a kormány tilalma el­lenére a nemzeti szocialisták titkos értekezletel tartanak. Megtudta a rendőrség azt is, ho°gy Bécsben egész sereg mozi van, amely bemutatja a nemzeti szocialista párt agitációs mozgóképeit, vagy pedig helyiségeit átengedi gyűlések szá­mára a­­ a szocialista párt tagjainak. Végül elhatározta a kormány, hogy eljár mindazok ellen a nyomdák ellen, amelyek nemzeti szocialista irányú lapokat nyomnak. A kormány azért volt kénytelen így intézkedni, mert amióta a nemzeti szocialista lapokat betiltotta, minden nap újabb és újabb cím alatt jelennek meg ugyan­azok a lapok. Mivel Ausztriában a lapok megjelenés© nincs kormány­engedélyhez kötve, könnyű volt hasonló betűkkel és hasonló beosztással minden nap más cím alatt megjelentetni a nemzeti szo­cialista lapokat. Tekintettel arra, hogy a kormány a sajtószabadság elvét tiszteli, a lapoknak megjele­­nése az alkotmány egyik fontos biztosítéka, a kor­mány elállott attól a tervtől, hogy a lapok meg­jelenését külön kormányengedélyhez kösse és így kénytelen a nyomdák ellen eljárni, amelyek nem­zeti szocialista irányú lapot előállítanak. Letartóztatott bombamerénylők és haldokló bombagyártók A rendőrségnek sikerült az utolsó napokban történt bombamerényletek tetteseinek a nyomára jutni. A bécs-badeni villamosvasút ellen elköve­tett bombamerénylet miatt letartóztatták dr. Kiss­ling badeni orvost, akinek a nemzeti szocialista párt iránti hajlandóságai közismertek, ő volt az, aki néhány héttel ezelőtt, amikor nagy nemzetközi látogatás volt Badenben, a város főterén lévő laká­sából családjával együtt nemzeti szocialista dalo­kat énekelt. Kisslingnek van egy fiatal diák unoka­öccse és a rendőrség megállapította, hogy a bombát ez a fiatal diák tette a villamosvasúti sínekre azzal a célzattal, hogy a reggel megindító bécs—badeni villamosvasút forgalmát a robbantással megaka­dályozza. Ennél a cselekedeténl három fiatal badeni leány, két 16 és egy 22 éves leány voltak segítsé­gére. A rendőrség ezeket a lányokat­ is letartóz­tatta. Az egyiknek még az is a bűne, hogy a me­rénylő fiatalember szökését elősegítette. A bécsi rendőrség viszont a bécsi villanegyede

Next