Pesti Napló, 1933. augusztus (84. évfolyam, 172–197. szám)

1933-08-04 / 175. szám

Kedd Raitsits Emil, az Állatorvosi Főiskola tanára, morfiummal megmérgezte magát Bácsúlevelében azt írja, idegösszeomlás adja kezébe a mérget (Saját tudósítónktól.) Dr. Raitsits Emil, az Állatorvosi Főiskola nyilvános rendkívüli tanára az állatkórház igazgató-főorvosa, csütörtökön dél­után morfiummal megmérgezte magát. Súlyos ál­lapotban volt, amikor a mentők a Rókuson vitték. Ott, ahol az öngyilkosságok regisztrálása szo­morú hivatás, fejcsóválva, elkomorult arccal vet­ték a hírt, mert a Raitsits-családban aránylag rö­vid időn belül ez a negyedik öngyilkosság. Raitsits tanár unokatestvérei lettek öngyilkosok. Raitsits László főhadnagy főbelőtte magát és meg­halt. Raitsits Hildegard, a család egyik fiatal nő­tagja a Dunába ölte magát, Raitsits Tibor kadét­iskolás az emeletről ugrott le és meghalt. Ilyen előzmények után megrázóan hatott a budapesti társasági és tudományos élet közkedvelt Raitsits tanárának öngyilkossági híre Raitsits professzor, az Állatorvosi Főiskola tudós tanára, az állatkórház igazgató-főorvosa, a » Kutyatenyésztés« című kitűnő szaklap szerkeszt­­tője, nemcsak az állatorvosi tudománnyal foglal­kozók körében közismert, hanem ismerik, szeretik mindazok, akik megbetegedett kedves kutyájuk­kal felkeresték. Nehéz elfelejteni Raitsits tanár meleg szemében azt a szomorúságot, amely akkor ült ki, ha egy kedves beteg öleb megvizsgálása után azt kellett mondania: »Nem­ érdemes tovább szenvedni hagyni, hamar végezzenek vele gázzal.« _ Raitsits tanár nem akart szenvedést látni. Saját szenvedései elől is megkísérelte most elmenekülni. A tanár tizenhét­ éve házas. Feleségével boldog, harmonikus házaséletet élt,­­ családjában azon­ban az utóbbi időben halmozódtak a szomorú ese­mények. Nagyon lehangolta, szinte búskomorrá, tette, amikor Ferenc nevű bátyja, aki nyitrai ka­nonok volt, két ével ezelőtt meghalt. Ez volt a legjo­bb barátja, akivel közölte minden baját-baját, sem levelezésben állott vele. Raitsits tanár sok szomorúságában a munkába merült. Az utóbbi esz­tendőkben rendkívül sokat dolgozott és mindunta­lan észrevette a teljes ideg­kimerülés jeleit magán. Panaszkodott háziorvosának, d­r. Vándornak is, aki rávete, hogy a nyáron utazzák el üdülni. Fele­ségével együtt Nógrádverőcére ment, ahol egészen a múlt hétfőig üdült. Héten tért vissza a Bethlen tér 3., harmadik emelet 5. számú szépen berende­zett lakásába. A tanár rendkívül ideges volt. Kedden é­s szerdán e­rész nap sürgősebb magánügyeit in­tézte. Felesége nem is értette, miért olyan fontos az, hogy minden ügyüket e két napon intézzék el. A magyarázatot csütörtökön délután kapta meg. Szerdán még gyanútlanul nézett férjére, amikor vacsora után azt­ mondotta: »Freskám, sehogy sem megy az alvás, úgy látszik, be kell vennem egy kis morfiumot.« Az utóbbi időben többször vett be morfiumot álmat­ansága ellen, de csak kis mértékben. Raitsitsné így nem is szólt sem­mit. Csütörtökön délelőtt többször benézett férje hálószobájába. Úgy látta, hogy a tanár nyugod­tan alszik. Délután különböző dolgai voltak, el­távozott és csak 5 óra tájban tért vissza. Meglepődve vette észre, hogy férje ruhái még mindig a szokott helyen vannak és férje még mindig a hal szobában tartózk­odik. Rosszat sejtve a háló felé sietett. Fojtott hörgést hal­­l. Ami­kor benyitott, az ágyon elké ült arcc­­, vonás­ló testtel feküdt férje. Nyomban értesítette a mentő­ket. Amint letette a telefonkagylót, újra férje ágyához sietett. Az éjjeliszekrényen egy levelet talált, rajta a tanár karakterisztikus kézírása: »An meine liebe Annie.« A levélben megható­ i^intélytee^ KIRE­T ÉS £ZERF£LE SZÓRAKOZTATÓ MŰ­SORSZÁMOT fOHLGAT? HAT- f74 KA'Ssl'ROC -f-1­7/I'MPA'S 7076-os­­hadiét Gyártja Orion ixxób­un/ut gyá* erős?... — erős?... gyöngéi... ki tudja már, ki tudja ebben az örök zűrzavarban... Sötét?... Sötét. Messze, M­essze nyúlik vissza a sötétség... sok titkolnivaló, rejtegetnivaló... ha szólni tudna ben­ned, mint földöntúli orcheszter dörögne bele a szép délelőtti csendbe ...­­, hogy csak kényesebb vagy más­nál és csak a gőgös lelkiismereted kavarja fel azt a nevetséges viharzást, amely a szokásosnak szellője is alig volna ... ó, ó, a hiú fráter... sötét... bizony, bizony, hogy sötét. Egy kirakat nagy üvegtáblája előtt megállt a té­pelődő ember és kíváncsian nézte a szemébe bámuló alakot. »Rendes... wndes«... morogta az alak felé, amivel azt akarta mondani, hogy megszokott, normális, semmi feltűnőt nem mutató külső, amit kíváncsian vizsgál, s hogy ennek az alaknak semmi ok, de igazán semmi ok szemébe mondani, hogy van útja, ami sötét... »rendes, rendest... mormolta és abban a pillanatban a szemközt néző rendes alak mellett megjelent egy fiatal lány alakja, mosolygó, kedves arc, várakozó és figyelő és kissé kötekedő, nézték egymást néhány szempillantásig, aztán ki élő lány megszólalt mellett: »De itt állni, egy ilyen kirakat előtt«... Mire az ember: — Nagyera, nagyon­ szomorú vagyok ... és a lány jókedvű nevetésére: — A rettenetes, hogy az emberen nem látszik semmi. A rettenetes, borzasztó, hogy az ember meghalni szeretne a súlyos gondjai, önvádjai súlya alatt és itt áll, barát­ságos és jókedvű pofával és elég a maga drága, barát­ságos kis arca, a nevetése... És míg a lány nevetve húzta el a kirakat elől: — Álmodó, jöjjön... A szánalmas ember magának mormolta: — Hisz ez a rettenetes.. . Egy fuva­lat elviszi, szétszórja... Egy véletlen szó felidézi és ez a véletlen szó megváltás lehetne és másik véletlen szó elfújja, szétszórja... — Mondja, hát beteg igazán? Jöjjön. — Kedves, kedves.. . Nem látja, hogy jövök. I?';* | láttam, jól van). 1 PESTI NAPLÓ 1933 augusztus­­ 13 dott szavakkal búcsúzott el feleségétől, bocsána­tot kért tettéért azért, hogy egyedül hagyja, de az idegösszeo­mlás szél­én elil, úgy érzi, hogy mun­kaereje napról napra csökken, a lassú összeomlást nem­ bírja ki, ezért a halálba menekül. Megérkeztek a mentők, akik a Rókusba vitték. A kórházban csütörtökön éjjel fél egykor még bíznak felépülésében. TÚSZOK MISÉJE A GYŰJTŐFOGHÁZBAN. "A magyarországi bolseviki uralom alatt bebörtönö­zött túszok csütörtökön istentiszteleten vettek ré­szt a gyűjtőfogház kápolnájában. Az istentiszte­­leten jelen voltak: Zsembery István, Hindy Zoltán, Weisz István, Elek Menyhért, Rigó Béla, Horváth Viktor, Bibithy Horváth János, Jámbor Dezső, Hanzlik István fogházlelkész, dr. Szia­­hányi Béla fogházigazgató Újabb inflációs intézkedések Amerikában Rooseveltet nem érdeklik a dollár külföldi árhullámzásai • Hatszorosan túljegyezték a belső kölcsönt Newyork, augusztus 3. Három fronton folyik Roosevelt elnöknek a gazdasági depresszió ellen indított hadjárata: a költségvetési politikában, a belső árszínvonal eme­léséért folytatott küzdelemben és a munkanél­küliség leküzdésére irányuló intézkedésekben. Az utolsó 24 órában mind a három fronton jelentős események történtek. Ami az állami kiadások korlátozását illeti, Roosevelt elnök takarékossági politikája kézzel­fogható eredményt produkált. A kongresszus már régebben eltüntette a költségvetésben mutatkozó dek­citet, azonfelül az egyes minisztériumok ezeken a megszűkített kereteken belül is jelentékeny meg­takarításokat eszközöltek. A­z elnök ma, a szoká­sos sajtókonferencián közölte a lapok tudósítóival, h­ogy az Egyesült Államok minden szükségletét fedezi a folyó pén­zügyi évben anélkül, hogy újabb pénzügyi műveletekhez kellene folyamodni. Az államkincstárnak e pillanatban másfélmillió dol­lár feleslege van, a legnagyobb az Egyesült Államok történetében. A belső árszínvonal emelése érdekében, úgy­látszik, ismét visszatér az elnök az inflációs poli­tikához. A pénzügyi dolgokban rendszerint jól informált Wall Street Journal azt jelenti, hogy a kormány egy héten belül újabb inflációs intiz­ fe­désekhez folyamodik. Vagy csökkentik a dollár aranyértékét, vagy pedig utasítják a szövetségi tartalékbankok igazgatótanácsát, hogy nagy­mennyiségű állami kötvényt vásároljon. Ezekre az intézkedésekre azért van szükség, mert enélkül a dollár árfolyama továbbra is emelkedni fog a nemzetközi pénzpiacokon, ami a belföldi árak fokozatos csökkenését idézné elő. Az újabb inflá­ciós intézkedések előfutárjának tekintik azt is, hogy az újjáépítési hitelintézet közreműködik a bankok tőkefelhigításában. Optimist­i jelentéseket ad ki végül a NIBA — a National Reconstruction Administration — is. Ja­nron tábornok, a nemzeti újjáépítési program lefőbb irányítója ma bejelentette, hogy a kincstári hivatal által kibocsátott 500 millió dolláros belső kölcsönt hatszorosan túljegyezték. Az 500 millió dollárt hatalmas közmunkákra fogják fordítani. Az elnök új munkakódexét, amelynek a lényege a felemelt munkabér és a leszállított munkaidő, ed­dig 1400 bank fogadta el. Csatlakozott az új kó­dexhez a Standard Oil Company, Amerika legha­talmasabb petróleumvállalata is. Washingtoni körök nem tulajdonítanak fon­tosságot azoknak a híreknek, amelyek szerint Roosevelt elnök állítólag a közeljövőben a dollár aláértékelésére gondolna. Hangsúlyozzák, hogy az elnököt, aki egyedül mondja ki a döntő szót ebben az ügyben, egyáltal­ában nem érdeklik a dollár külföldi árfolyamának hullámzása. Az elnök tör­hetetlenül ragaszkodik a gazdasági újjáépítési terv végrehajtásához, tekintet nélkül a deviza­árak hullámzására. Amerika 37 új hadihajót építtet London, augusztus 3. Az Egyesült Államok haditengerészeti hiva­tala magánhadihajógyáraknál 22, állami hadi­hajógyáraknál pedig 15 hadihajó megépítésére adott megrendelést. Az összes költségeket 238 mil­lió dollára becsülik. Felrobbant egy kémiai laboratórium Három sebesült (Saját tudósítónktól.) A Klauzál ucca 33. számú ház félemeletén, az Alfa kémiai üzem laboratóriu­mában csütörtökön fél hét órakor nitrobenzol rob­bant. Az ott dolgozó Astmann Katalin 28 éves, Szolimán Júlia 33 éves munkásnők az ablakon át az utcára ugrottak. Súlyos égési sebeket és a zu­hanástól zúzódásokat szenvedtek. A mentők a két munkásnőt a Rókus-kórházba szállították. A sze­­rencsétlenségnél megsérült még Szász Pál munkás is, akit a helyszínen részesítettek segélyben. A rendőrség vizsgálatot indított a felelősség kérdésének megállapítására.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék