Pesti Napló, 1933. szeptember (84. évfolyam, 198–222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

2 Péntek PESTI NAPLÓ 1933 szeptember 1 " Tessék kivágni és eltenni A FILLÉRES KLASSZIKUS REGÉNYEK SZELVÉNYE nülönböző számú Ilyen szelvény és 30 fillér befizetése ellenében a Pesti Napló minden példányvásárlója meg­kapja a Filléres Klasszikus Regény­e­k egy kötetét .M­­­nden héten más számú szelvény jelenik meg . A Filléres Klasszikus Reményekből havonta egy kötet jö­vuik m­ost. Az első kötetet 1­' I a­u b­o­rt: Mulilame Bovary című vilázhírü regényét­­ négy különböző szam­á­szfi vé­g bemutatási és 9­0 fillér befizetése elle­nében kapják meg olvasóink A szelvények beválthatók Az list-lapok foklatóhivatalában, VII. Erzsébet körút 18-20 és flósskiadóhivatalában, V., Vilmos császár út 62., a dohánytőzsdékben, IBUSz ujságpavilionokban és a rikkancsoknál, bele a milliókat, mint azokba a koncepciókba, ame­lyekről most ott a hajó fedélzetén diskuráltak? Célirányos és céltudatos előrelátással bizony lehetett volna ezeknek a finánckiruccanásoknak az elhagyásával két-háromszáz milliót a Duna—Tisza­csatorna és az azzal összefüggő tervek — leg­alább is részben — megvalósítására összehozni. És akkor most a hajóról már nézhették volna száz és százezer magyar munkástest­vér munkájának az eredményét. Jobb lett volna így, mint most a majd csak egyszer elvérzendő munkálatok szerencsés meg­kezdésére emelni az ünnepi poharat. No de, ha már a mostani pénzügyi büdösben hazánk nagyjai — elkésve bár, de törve nem — elhatározták az elmulasztottak pótlását, akkor ne késsenek terveiknek részletezésével és a pénzügyi megoldás ismertetésével, nehogy a dolgozó társa­dalom a tiszai hajókirándulásban is csak egy ün­nepélyt lásson. Olyant, amilyent a legutóbbi tizen­három év alatt már százával látott. Az előjáték programszerűen lepergett. Sike­rült. A cselekedetek és tettek beharangozása meg­történt. Dübörögjön tehát most ezeken a vidéke­ken minél előbb az alkotó munka is. Hogy azok a kuruckacagányos szép magyar legények, akik ott nyargalásztak a partokon, leszálljanak a paripáik­ról és két kezük munkájával megkereshessék min­dennapi kenyerüket. A Tisza vidékén az lesz a legfényesebb ünnep, ha lakosságát beállítják a nemzeti munkába. Lázár igazságügyminiszter: Rosszul fizetett tisztviselőkkel csak rossz kormányzatot lehet fenntartani A csongrádi gazdák ötszázas küldöttsége a búzaár emelését, a közterhek csökkentését s a tisztviselői fizetések leszállítását kérte a kormánytól Szentes, augusztus 31. Lázár Andor igazságügyminiszter, a szentesi kerület országgyűlési képviselője csütörtökön dél­előtt fogadta a csongrád megyei gazdák 500 tagú küldöttségét. Pataky Imre, a küldöttség vezetője, emlékiratot nyújtott át, melyben a gazdáit a búzaár emelését, a közterhek csökkentését és a tisztviselői fizetések leszállítását kérik a kormánytól. A miniszter válaszában azt hangoztatta, hogy Magyarországnak az idén bőséges termése volt, hét-nyolcmillió má­zsával több búza termett, mint tavaly. A termelőket általában sújtja az, hogy az adó megállapítása független a termények értéké­től. E sérelmes dologgal a kormánynak foglalkoz­nia kell. Ami a tisztviselői fizetéseket illeti, az ál­lami szerkezet olyan bonyolult, hogy több tiszt­viselő van, mint amennyit rendesen meg tudnánk fizetni a rendelkezésre álló összegből. Egyszerűsí­teni kell az állami szervezetet, hogy kevesebbe kerüljön az adminisztráció és a megmaradt tisztvi­selőknek rendes fizetést lehessen adni, mert rosz­szul fizetett tisztviselőkkel csak rossz kormányza­tot lehet fentartani. A mezőgazdasági termények és iparcikkek árai közötti nagy különbség hátrányait kétségtelenül nagyon megérzi a gazdaközönség. Teljesen érthe­tetlen és indokolatlan, hogy egyes iparcikkek ára nálunk lényegesen nagyobb a világpiaci á­rnál. A kormánynnak az adott helyzetben az a feladata, hogy a külföldi értékesítés megszervezésével igye­kezzék kivonni a feleslegeket a belföldi piacról. Olyan áraknak kell kialakulniuk, hogy a termelő megtalálja a számítását. Második feladata a kor­mánynak, hogy a vámtörvény megfelelő alkalma­zásával az iparcikkek és írezőant­a váni termények drótok viszonyát minél elviselhetőbbé tenve. Har­maduk felad­ata, hogy igyekezzék az adózás terén olyan megállapodásra, hogy minden gazda telje­síthesse ki!ztar+"7,ásai+ terté­kü­l, hog­y anyagilai? tönkremenjen Negyedik feladata a gazda adóssá­gok olyan rendezése, mely nem teszi tönkre a gazda jövőbeli hitelét és amellett megmenti exisz­tenciáját. A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszter válaszát. A m­iötirissíffóc céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes Ferenc József keserűvizet inni. Luxus­­ fillérekért Riminiben Rimini vtáltja a magyarokat Szeptember 7-én indul a társasutazásunk és 17-én tér vissza. Ri­mini ilyenkor talán a legszebb. Nyolcnapi teljes ellátás, az összes borravalók, gyógydíj, kabinhasz­nálat, valamint Predappióba, Mussol­­i szü­lőh­e­lyére a kirándulás költsége II. osztályi vasúti utazással 251, III. osztályú vasúti utazással 198 pengő. Ez idő alatt lesznek Riminiben a Mussolini­ünnepségek, amelyen a társasutazás résztvevői Rimini város polgármesterének meghívására részt­vesznek. Mussolini Julius Caesar szobrát ajándé­kozta a városnak és a szoborlelendezésen maga is résztvesz. Jelentkezni lehet Az Est utazási irodá­jában. Geduly püspök jelentése az állam és az evangélikus egyház viszonyáról és a felekezeti helyzetről Az állam és az egyház viszonyában megnyugtató javulás állott be — A felekezetközi viszonyok is megnyugtatóbb formát öltenek — Krisztusi értelemben a határvonalak nem lehetnek akadályai a felekezetek testvéri kézfogásának Mi­kólc, augusztus 81. (A Pesti Napló tud Bitójától.) A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület szeptember 14-én tartja Miskolcon évi rendes közgyűlését, de már most közkézen forog Geduly Henrik püspök jelentése. A püspöki jelentés, amelynek mottója a zsoltárének megállapítása: »Fénylik a sötétségben is az igazak vi­lágossága, a kegyelmes, irgalmas és igaz Isten által«, megemlíti, hogy »mint az emlékfák égfelé növekedő ha­talmas szálfa erdejében is kimagasló büszke tölgy...« tárul a világ szeme elé Luther születésének 150 éves év­­fordulója. Ebből az alkalomból az a püspök javaslata, hogy az egyházkerület rendelje el: a nagy évforduló jelentő­ségének méltatásával november 12-én minden templom­ban ünnepi istentiszteletet, azt megelőzőleg november 10-én az évforduló napján minden iskolában emlékünne­pélyt tartsanak. Egész csomó javaslat után a püspöki jelentés meg­­állapítja, hogy az állam és az egyház viszonyában, fő­ként ami a kormányhatósági tényezőkkel való hivata­los érintkezés szellemét és eredményét illeti, azok egy árnyalattal mindenesetre több jóakaratot tartalmazó formát öltöttek, mint még csak nemrégiben. Szemmel látható, hogy a kormányhatóság­k képviselőiben­ak­va­tovább annál inkább megszilárdul az a felfogás, hogy Magyarország újjáépítésében a történelmi egyházakra felekezeti különbség nélkül rendkívül jelentős feladat vár és h­ogy ezért azok e feladat meg­adásában mé­tán tarthatnak igényt az állam megfelelő támogatására. — Hálásan kell elismernünk, — írja — hogy a költ­ségvetés kiadási tételeiben az egyházak segélyeivel szemben ez alkalommal mellőzték a sok magasztos tö­rekvés valóraváltásában irgalmatlanul belegázoló lineá­­ris csökkentési rendszert, és ha, ami elháríthatatlan volt, egyes címeken van is csökkentés, az alig érezhető. Megnyugtatón hatott a kultuszminiszter úr felsőházi beszédének az a kijelentése is, hogy a felekezeti nép­iskolák fentartási terheinek elviselhetőkké tétele érde­kében még az új tanév kezdetén intézkedni kíván. A felekezetközi viszonyok újabban határozottan megnyugtatóbb formát öltenek — jelenti. — A magyar sorsközösség nagy gondolatának diadalmas előtérbenyo­mulása ebben a vonatkoztatásban is éreztetni kezdi áldásos hatását. A felekezeteket a dolog természetinél fogva egymástól elválasztó határaá­t kezdik több tisz­teletben részesíteni. Krisztusi értelemben ezek a hativ vonalak úgy sem akadályai annak, hogy felettük test­véri összefogásra nyújtsuk kezünket a mindnyájunkat közösen fenyegető veszélyek ellen. — Történelmi egy­háztársainkat nyilt becsületességgel biztosítjuk arról, hogy erre a kézfogásra törvényadta jogaink tiszteletben tartásának és jogos törekvéseink el nem gáncsolásának elggetle­n fölvétele alatt, mi evangélikusok mindenkor készen állunk. Óriási fegyverkezésbe kezd Amerika Washington, augusztus 31-(Havas) A hadügy­misztérium új tervet dol­­gozott ki a szárazföldi és légi haderők felszere­lése tárgyában, mely tekintetbe veszi a legújabb technikai eredményeket. A terv alkalmazása a leszerelési értekezlet eredményétől függ, hetven­nyolcvanmillió dollár kiadást jelent és ezt az ösz­szeget a közmunkaalapból fogják elvenni, hogy a kongresszustól ne kelljen újabb meghatalmazást kérni. A munkaterv számos szakmunkásnak ál­ majd foglalkozást és hozzájárul­­az ország gazda­sági talpraállításához. városa Josef Schmidt a világhírű, tenorista filmje URÁNIA E MI ER MM //

Next