Pesti Napló, 1934. április (85. évfolyam, 73–96. szám)

1934-04-18 / 86. szám

r Szerda PESTI NAPLÓ 1934 április 18 11 SZÍNHÁZ Az olasz operatársulat II. estje Rlgoletto a Városi Színházban A Városi Színházban vendégszereplő olasz opera staggione kedden este Verdi RigoUtlójában folytatta vendégjátékát. A kedd esti előadás részleteiben, össz­hatásában kiegyensúlyozottabb, művészibb képet mu­tatott a hétfői Sevillainál. Az előadás harmonikus ha­tása Verdi Rigolcttójúnál is elsősorban a karmester szuggesztív, széles ívelésű zenei értelmezésének és ta­pintatának köszönhető. Bámulatos Lucon mester óva­tossága, körültekintése, amivel a gyengébb adottságú énekes produkcióját kíséri. Figyelme az előadás minden momentumára kiterjed, zenekar, kórus a legmintázha­tóbb anyag parancsoló tekintélyének. Nagyszerű szín­padi érzék, remek konstruáló ösztön magyarázza, hogy a legkülönbözőbb elemek, másodrendű énekesanyagok keverődésével is tud igazi drámai feszültséget terem­teni. Az előadás eseménye áz alig húszesztendős Liana Grani friss, üde szopránja, a fiatal énekesnő színpadi működésének kezdetén már meglepő érettséggel, liaté­rézott kulturális fölénnyel jelentkezik. Szép, szárnyaló magassága, mesteri koloratűrája, énekének megkapó költőisége egész sereg hívőt szerzett az ifjú énekesnő­nek a Városi Színház zsúfolt nézőterén. A mantuai hereeget Antonino Spigolon énekelte, ahol a hang érzéki szépségét nélkülöztük, ott bőségesen kárpótolt Spigolon férfias énekművészete, nemes i'razí­rozása. gazdag, költői kedélyvilága. Az előadás leggyen­gébb pontja kétségtelenül a címszerepet énekló basom­bers, a kissé kopott orgánum nehezen küzd meg a sze­rep viharos drámaiságával, nála még Lucon fokozott tapintata sem segít túlságosan, ő maga játékával, zenei kultúrájával igyekszik foltozni a hangon észlelhető hiá­nyokat, szanáló munkájában a közönség határozott jó­indulata támogatja. A vendégegyiittes második, egyben búcsúestje sokkal jobban sikerült, amint azt a hétfői előadás impresszióiból, jeleiből következtettük, ennek ellenére a vállalkozó, aki Budapest fejlett ízlésű zenei közönségét szolgálja ki, a jövőben igényesebb szemmol 8 füllel választhatná ki az ünnepinek szánt attrakciót. Zenei életünk jelenlegi színvonalán úgy Verdi Bigolettó­ját, mint Rossini Sevillaiját érdemlegesebb csomagolás­ban, részben költőibb tolmácsolásban, főleg gazdagon érzéki szépséggel fűszerezettebbon szerepel Operaházunk gzínpadán. A közönség rokonszenves érdeklődése a kedd esti előadáson is elsősorban Iiuconnak, kórusának, s a Hangversenyzenekar tagjainak szólt, de lelkes taps hívta függöny elé a szólistákat is.) Kv, M 'Az olas? operatársulat, kedden,, délután Colonng her­ceg, atv olasz követ vendége volt. Colonna herceg teát adott a tiszteletükre. A teán Fernando Autorinak volt a legnagyobb sikere, aki gyorskarikatúrát készített a követről. A művészek általában egy kissé elégedetlenek voltak a közönség melegségével, t Valahogy többet vár­tunk .. .c — mondották. — Este a »Rlgoletto« előadásán meg is volt a nagy siker... Csak éppen az utolsó fel­vonásban, amikor Mantua hercege ezt énekli: »Magda­lena ...«, akkor nevettek a nézőtéren. Magdalénán. Sze­gény, tűlférfias volt. Az olasz társulatnak most Bécsbe kell utaznia. Tíém lehetetlen, hogy lemondják vagy el­halasztják a bécsi fellépést: a meleg miatt. (*) Elmarad a Nemzeti Színház nyilvános főpróbája. Csütörtök délelőttre hirdette a Nemzeti Színház ifj. Hegedűs Sándor »Riport« című darabjának nyilvános jótékonycélú főpróbáéit. A főpróba elmarad. Csütörtökön csak a sajtó képviselői tekinthetik meg a házi főpróbát. (•) Űj »lézengő ritter« a Nemzeti Színházban. Galamb Sándor távolléte komplikációt oköz a Némzeti Színház műsortervében. A drarnatntgnak kellett volna rendeznie a »Bánk bánt«, amelynek reprizét május elejére tűzték ki és amelyet most más rendezőnek kell átadni. Az új »Bánk bán« legérdekesebb szereplője Uraqj Tivadar lesz. — Először játszom Biberach, a lézengő ritter szere­pét — mondotta nekünk Uray Tivadar. — Színesen, öt­letesen szeretném megoldani ezt a híres figurát. ŰJ szere­pem van még a »Riport« című darabban, amelyet ezen a héten játszunk először, egy mérnököt alakítok, aki fel­találó és aki a találmányát, az alkotás lehetőségét, szíve­sen cseréli fel — a szerelemmel. (*) Elmarad a Belvárosi Színház pénteki elő­adása. A Belvárosi Színház péntek estére előadást hirdetett. A terv most megváltozott: az előadás elmarad, helyette zártkörű főpróbát rendeznek Harold Bratt A sziget című darabjából. csütörtökön és pénteken a »TOKMAGcban Ma és holnap I | i / i "SÍ Tisztelt Haz! MAGYAR SZfNHAZ Thomán-növendékek hangversenye A magyar zongorapedagógia nagymestere, Thomán István, az idén is a kiváló tanítványok egész sorát v§­nultatta fel a Zeneművészeti Főiskolában rendezett nö­vendékhangversenyén. Valóban nem véletlen, hogy leg­nagyobb planistáink jófórmán mind ThOmán-nOvendé­kek, vagy legalábbis Thomán-tanítványok növendékei. Mert szeretni és átérezni a muzsikát — nem külső, mel­lékes szempontokból, hanem a zenében rejlő nagy, belső, emberi értékekért — erre, ha a mai zongoratanárok közül valaki, akkor elsősorban Thomán István tudja megtaní­tani növendékeit. Márpedig ez a szeretet- és átéléstanítás, minden zenepedagógia alapja. Ahol ez a megalapozás olyan mély, olyan tökéletes, mint a Thomán mester­iskolában, ott a technikai tudás, az előadó* művészi ki­dolgozása szinte magától értetődő könnyedséggel fejlő­dik ki. Ezt tapasztaltuk a mostani hangversenyen is, min­gyárt az első, Bach-, I'h. E. Bach-, Beethoven-, Mendels­sohn-, Thomán-, Bartók-számoknál, melyekkel három pom­pás gyerm-ekzongorista, Szágcr Dezső, Fekete Miklós és Gallia Tamás (Thomán igen. muzikális, művészlelkű kis unokája) lepte meg a közönséget. Tónusuk szépsége, dal­lnmmintázásuk kifejezőereje azért lehetett olyan termé­szetes és meggyőző, mert csak azt adták benne, amit átéreztok, azt a sajátos poézist, amit csak a gyermek adhat és ami nagyon sok, hiszen egy egész világ csíráit zárja magába. Hogy a művészi megnyilatkozásnak ezt az őszinteségét, keresetlenségét a későbbi fejlődés folya­mán is megőrzik a mesteriskola növendékei, azt láthat­tuk a következő műsorszámban, Mozart e-moll verseny­művében, melyet az Igen tehetséges, lelkes Bálint Tibor adott elő. Hajdú Mihály Liszt- és Chopin-játéka újra meggyőzött bennünket ennek a már ismertnevü kitűnő fiatal művésznek muzikális komolyságáról. Kopyeinsky Adám, mintha csak nevének lengyel csengését akarta volna igazolni, kongeniálisan, finoman árnyalt, meleg billentéssel, közvetlen líraisággal játszotta Chopin e-moll mazurkáját, terc-etűdjét és Reiter-polonézát. Boeskay István — akárcsak a Thomán-iskola büszkesége, Ungár Imre — világtalan zongorista; igen figyelemreméltó te­hetség, kitűnő Bartók-játékos és mint zeneszerző is kö­vetője a magyar zene modern tradíciójának. A hangver­senyt Pongráez István fejezte be Liszt E-dur polonézé­nek virtuóz, lendületes interpretációjával. A termet meg­tolta előkelő közönség lelkesen ünnepelte a szereplőket és mondanunk sem kell, hogy ezek a tapsok közvetve a legnagyobb magyar zongorapedagógusnak is szóltak. (T—th) „„ti Zilahy-darab Szófiában, Szén es-víg játék Milanóban. Zilahy Lajos Tűzmadár című darab­ját a minap mutatták be a szófiai Nemzeti Szin­hazban, bolgár nyelven.'—''Az egyik milánói' szín­társulat műsorára tűzte Szenes Béla A gazdag leány című vígjátékát. . " (*) A magyar mozisok memoranduma a belUgyml. nlszterhez. A magyar mozisok és filmeRek elhatározták, hogy terjedelmes beadványban nyújtják át kívánságai­kat a belügyminiszternek. A memorandum lényege: a magyar filmgyártás hathatósabb fellendítése, a magyar filmek vigalmiadómentessége, védelem a műkedvelői előadások jogtalan konkurenciája ellen, s az új mozi­engedélyek kiadásának é* áthelyezésének beszüntetése. A szakma azt kívánja, hogy azokban a községekben, ahol az engedélyes már több mint egy éve nem műkö­dik, más vállalkozónak kall mozijogot adni.. Azt is kívá.nják a belügyiminisztertől, hogy a »16 éven felillf« filmeknél az alsó korhatár 6 év legyen, azaz csak 6—16 év közöttiekre vonatkozzék a tilalom. A szakma iegérde­kesebb pontja ebben a memorandumban: a bizonytalan­ság megszüntetése a már egyszer cenzúrázott filmnek utólagos betiltása tárgyában. (•) Schumann ElisaJbet kamaraénekesnS át­urazott Budapesten. Szegedi papucsokkal, papri­kával megraHodva utazott át Budapesten a becsi operaház művésznője, Schumann Elisabet kn­maraénekesnő. — Hangversenyeztem Szegeden, — mesélte — ahol életemben elöször voltam. Budapesten egyelőre nem sze­repelek. Általában osak hat hónapig vagyok Bécsben, a többi időt vendégszerepléssel töltöm el külföldön. Spanyol est Arbóssal ma Z. 8. Jegyek Koncertnél, Kentner Beethoven-est holnap Z. fél í. Jegyek 1-4 P. (Koncert) (—) Fekete József jubileumi estje. Április 31-én este 9 órakor tartják meg a Zeneművészeti Főiskola nagytermében Feketo József harmincéves jubileumi estjét. Fekete József, aki jelenleg a Bethlentéri Szín­pad egyik vezetője, annakidején tizenkét évig vezette az Apolló Kabaré művészi munkáját. Jubiláris estjén színészek lépnek fel ée írók konferálnak. Jegyek kap­ható. Az Est kiadóhivatalában, VII., Erzsébet körút 18-30. SZERDAI SZÍNHÁZI MOSOK Operaház: Aida (Í48). -• Nemzeti Színház: Aranybástya fií'8). — Vígszínház: Az orvos (6). — Magyar Színház: Tisz­telt Ház! (8). — Belvárosi Színliáz: Helyet a» Ifjúságnak! (8). — Fővárosi Operettszínház: Szerelőn, ked-vesl (8). — Király­színház: Nincs előadás. — Kamaraszínház: Mese a denevérről (8). — Andrássy-útl Színház: Vadvirág (8). — Koyal Orfenm: Tatárjárás (Msü). — Terezkiirúti Színpad: Egy tízpengős tör­ténete (»). - Komédia Kabaré: Tnllpá-n és Társai (%»). ­Bethlen-téri Színpadi Xiucs elvámolni valója? (!-a 0, M»!>). (*) Az Operaház finn veudéginflvésznője Buda­pestre érkezett. Kedden este Budapestre érkezett Toini Antonie'tta operaénekesnő, a milánói Scala finn származású énekesnője. — Helsinkiből jöttem Budapestre — mondotta az énekesnő — én szer­dán este mutatkozom be a magyar közönségnek az »Aida« előadásán. Toini Antonietta-nak mezzo­szoprán hangja van és Amneris szerepét énekli. Szerda délelőí't próbál az Operaház művészeivel. (*) Konfliktus Karlheinz Martin és Hubert Marischka között a »Savoy«-operett miatt. Bécs színházi világának érdekes híre az a nézeteltérés, amely két régi fegyver­társ, Karlheinz Martin, az ismert rendező és Hubert Marischka, a Theater an der Wien igazgatója között tör­tént. Karlheinz Martin rendezte Marischka színházában Ábrahám Pál »Bál a Savoyban« című operettjét és ezért esténként 30 sillinget kapott. A darabot később átvitték a Stadttheaterba. Marischka attól kezdve azon a címen ta­gadta meg a gázsi kiadását, hogy fizesse meg dr. Rudolf Beer, a Stadttheater vezetője. Martin most 600 sillinget követel Marischkától. Felszólította, hogy néhány napon belül rendezze adósságát, mert ellenkező esetben kény­telen lesz az ötszeget per útján behajtani. MQ2I MŰSOR- Alkotás mozgó (Alkotás ucoa 11. Tolefón: 333—71): Három csá«zárvadá«z (Paul Richer) és a kísérő műsor. — (Előadások kezdet«: 944, KV és VAO órakor.) — Belvárosi mozgó (Irá-nyi ueea 21. Telefón: S33-Í9): Szoroncsés utat (Magda Schneider). 20.000 év a Sing-Singben (Spencer Tracy). (Előadások: Jobbterem: 5, és 10 órakor; bálterem: ',49 órakor.) — Uudal Apolló (Csalogány ucca 46. Tel.: 51—5—00): Krisztina királynő (Greta Garbó). Kaland a Lldón (Alfred Piocaver, Szőke Szakáll).' Híradó. (Előadások: és %10-kor.) — Capitol filmpalota (Baross tér, Keleti pályaudvar mellett. Telefón: 343-37): Eszkimó (az Északi sark Trailer Hornja). Kaland a tenger alatt (zenés trükkfilm). (Előadtisok kezdete: U4, %6, 948 és 10 órakor.) — Casino filmszínház (Eskü tér 5. Tel.: SS1-02): La Maternell» (Koraérettek; Madeleine Konaud). Híradók. (Előadások kezdete: 4, 6, 8 és 10 órakor.) — City filmszínház (Vilmos osászár út 98. Telefón: 111—40): Ha én szubad volnék (Irene Dunne). Macska- és kanáriháború. Legújabb Miki Maus. Magyar, Fox és világhíradók. (Előadások kezdete: 4, 6, 8 és 10 órakor,) — C'orso mozgó (Váci ucea 9. ez&m. Telefón: 87—4—<fc>): Ha én szabad volnék (Irene Dunne). Mncskaháború (Miki Mans burleszk). Híradók. (Előadásoik kezdete: »/<4> 946, és »410 Arakor.) — Corvin filmszínház (József körút és Üllői fit sarok. Telefón: .195-84): Ar, otolsó négy (Richard Dil). Kísérő műsor. (Előadások kezdete: Vfi, és WtO órakor.) - Déc«I mozgó (Teréz körfit 28. szám. Telefón: 218—43): Alompalota (Liane Haid). Híradók. (Előadások kezdete: 4, G, 8 és 10 órakor.) - Elit hangot mozgó (Lipót körút 16. szám. Telefón: 161—51): Kém voltaim (Conrad Veidt). Szerencsés utat (Magda Schneider). (Előadások: 4, 7 és 10 órakór.) — Fórum filmszínház (Kossuth Laijos uoca IS. Teleién: 8:17—07): Álompalota (Liane Haid). Híradók. (4. 6, 3 és 10-kor.) — Glória filmszínház (Thököly út 56. Telerón: +48—00): A riói lányok (Dolores del li.io). A milliomos titkárnője (Brigitte Helm). (4, 947 és %10-kor.) — Kamara mozgó (Dohány ucea és Nyár tioca sarok. Telefón: 44—0.—ax): Bakfísasszony (Paul HőrbigerJ. Pompás kísérő műsor. (Előadások: 4, «, 8 és 10 órakor.) — Nyugat mozgó (Teréz körút 41. Telefón: 271-62): 20.000 év a Sing-Singben (Spencer Tracy). Keleti éjszakák (Ursula Grabloy). Fitt (operottrészletek). (Előadások: 4, »47 és M'0-kor.) - Olympia mozgó (Erzsébet körút 26. Telefón: 429—47): Kém voltara (Conrad Veidt). Dáma egy napra (May líobson). Híradók. (Előadások kezdete: V?l, Vj7 és %10 órakor.) — Omnia film. színház (József körút és Kölcsey ncca sarok. Telefón: 301--25)« Eszkimó (W. 8. Van Dyke, a világhírű filmrendező film­óriása). Willy a pokolban (trükkfilm). Híradó. (4, 6, 8, 10.) — Palace mozgó (Erzsébet körút 8. Telefón: 363—23): Borzalmak szigete (Oharies Laughtón). Híradók. (Előadások: 4, 6, 8 és 10 órakor.) — Pátria mozgó (Népszínház ucca 13. sz. Telefón: 45—6—73): Kém voltam (Conrad Veidt). Húszezer év A Sing-Singben, (Előadások kezdete: 4, és »410 órakor.) — Phönix filmszínház (Rákóezi út 68. szá.m. Telefón: »79—10): 20.000 év a Sing.Singben (Bette Davis). Kaland a luxushajón (Zita Johann). Nem vagyok bolond (Fatty). (4, 947 és Ví-IO.) ­Kádius-Metro filmpalota (Nagytnező O. 3!-34. Tel.: 220—98): Vágyak ritmusa (.loan Crawford). Főzőcoke (komédia, wzínea film). Híradó. (Előadások kezdete: 2-től 6 óráig folytatólag; azután: 6. 8 és 10 órakor.) — Royal Apolló (Erzsébet körút tr>. Tel.: 419—02, 429—46): Panoptiikmm (Lionel Atwíll). Híradók. (4, 6, 8 és 10.) — Tivoli mozgó <'Nagytn(w6 uoca 8. Telefón: 260—49): Szerencsé« utat (Magda Sehnoldcr). Rákóozt Marsch (Gustav Fröhlich). Flfi (miniatiir operett). Híradó* 664, W é» VslO.) — Túrán mozgó (Nagymező n. fe Mozsár n„ sarok. Telefón: 264—2«): Kém voltam (Conrad Veidt). Ezer­szemű omiber (Harry Píel). (Előadások todete: '44, y2í éfí »410 órakor). — Ufa filmszínház (Teréz ktirút 00. se. Telefon: 197—(ti): La Maternelle (Koraérettek). Híradó. (Előadások kezdete: 4, 6. 8 és 10 órakor. — Nyitott tetői) — Uránia filmszínház (Kákóczi út 21. szám. Telefón: 4«0-4i61: Ha én szabad volrtík (Irene Dunne). Kísérő műsor. (Előadások k«z­dete: %4, H6, %8 és %10 órakor). — Vesta mozgó (Erzsébet körút 39. Telefón: 32—6—39): Az ezerszemű ember (Harry Piel)/ SzerencíséB utat (Magda Schneider). (Előadások kezdete: W, W és 9410-től folyt.) ÖRDÖGLOVAS KÁLMÁN IMRE világsikere szombaton, e hónap 21-én kerül színre először a Király Színház -ban Rátkai Márton, Lárár Mária, Szűcs, László, 1 Nádor Jenő, Paál Erzsi, Latabár Árpád, Örkényi Franciska, Fodor Arthur, Zátony, Rubinyl, Hortl Rendező Tihanyi Vilmos Karmester Nagypál Béla TAnookat Gonda László és Tarnai Géza tanította be 200 szerepifi! Ragyogó kiállítás 1 A leggyönyörűbb nemzeti táncok az ÖRDÖGLOVAS Szenzációi!' » 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék