Pesti Napló, 1935. június (86. évfolyam, 124–146. szám)

1935-06-02 / 125. szám

Vasärnap PESTI NAPLÓ 1935 június 2 47 BRIDZS Újítás a négy-öt „szanzadú" konvenció körül Irta: Ely Culbertson A »4—5 szanzadú« konvenció használata nem nehéz, csupán azt kell tudni, hogy feltételei mi­kor forognak fenn. A régi »ász­mutató« bemondások feleslegessé . váltak, mert hiszen ma már Agy aránylanak az új konvencióhoz, mint a kis szatócsüzlet az ászokkal foglalkozó nagykereskedőhöz. Mindazonáltal az új konven­ció is. bizonyos változáson nient keresztül. Így eddig a i szanz­adúra adott 5 szán válasz csu­pán két ászra volt lehetséges. A tapasztalat azonban az 5 szanzadú válaszra nézve lassan­ként új szabályt állított fel: 5 szan választ kell adni a í szandadúra akkor is, ha csak egy ász van a kezünkben ugyan, ßp az eddig elhangzott színek királyai nálunk vannak'. Az alábbi leosztás licitjét mutatom itt be. amelyben két ismeretlen játékos, akik az 1935-ös rendszert kitűnően kezelik, sikeresen licitálták ki a nagy szlemmet: Osztw Keled Általános féljáték * 7 3 0 KD B 10 7 5 4 + K 8 * B 6 9 7 3 2 0 9 8 3 * D 10 6 4 • D 10 8 5 4 2 9 K 8 5 4 0 2 + 93 • A ü 9 V D B 10 0 A 6 • A B 7 52 NYUGAT (ítSfT^ 7Lí h passz passz passz passz ÉSZAK 1 0' 4 O3 5 szans passz "A licitálás menete. KELET DÉL passz 1 • passz 2 szan* passz 4 szan1 passz 7 0" passz 1. Ez a helyes válasz, mert egyelőre nem adhat forszot. 2. Négy-négy és fél érté kiütéssel, valamennyi szín­ben figurákkal, már 3 szánt is mondhatott volna. Az új rendszerben azonban a 2 szan is a licit folytató­lagosságának fenntartására kötelez, mindaddig, amíg manserftjn bemondáshoz eljutnak. • 3. Ez az ugró viszonválasz igen értékes Dél szá­mára, egyúttal alkalmat ad a partnernek arra, hogy három ásszal 4 szánt mondjon. 4. Ügyszólván magától adódik. 5. Dél bemondása, a konvenciónak megfelelő 4 szanzadúra a régi rendszerben 6 káró volt a helyes válasz. Ma azonban már 5 szánt kell mondani, mert egy ászon kívül az eddig licitált két szín királya — a káró és treff király — is Északnál vannak. 6. Miután tudja, hogy a kőr ász ég treff király Északnál van, továbbá, miután a hosBzú zárt káróról is ért««ülést szerzett, éz a helyes bemondás, hiszen a nagy szlemm alapfeltételei: két tökéletesen hon zilál­ható hosszú szin és az összes kulcslapok meg lettek állapítva. A bemondás legrosszabb esetben a treff­magasítás- sikerétől, vagy egy treff íriitiássz'tól függ. Maga a játék már valóban nagyon, egyszerű. Kelet pikkel indult, felvevő az asztalon ütötte ós idejében hívta a treff ász-királyt, majd rögtön hazalopott egy treffet. Most adúval ment az asz­talra és ismét hazalopott egy treffet, ezzei egy treffet felmagasított. Leadúzás után pikkel az asztalra ment, egyetlen rossz kőrjét eldobta a felmagasított treff re és így minden ütést hazavitt. Szenzációs nyaralási Érdeklődjön az. IcHctŐSC Utazási és menet/egyirodáfánál VII., Erzsébet körút 18—20. Tel. : 455-50 147. sz. bridzsfeladvány • 4 3 A 9 3 0 K 9 6 • + B 4 3 2 • D K 10 5 4 O B 10 8 7 * K D 7 • K 10 9 6 5 9876 O 4 • 10 9 8 Dél játszik 3 szánt. Egyet már ütött. Felvevő kézből. Legjobb ellenjáték mellett is teljesít. hiv 'A US- sz. feladvány megfejtése: Kör 3-as! Észak kőr 9, Kelet üti, majd káró ász, ezután kőr dáma, majd treff 19, kőr király, amire Észak kárót dob. Miután adú 9-est a 10-es ütötte, Észak kis kárót lop az adú 7-essel. adú bubit hiv, adú 8-assal kiadja az ütést Keletnek, aki kényszerhivásban van. Megfejtőink közül könyvjutalmat küldtünk a követ- ' kezüknek: Blum Márton, Fenyő Béla és Schöll Ferenc. BRIDZSHIREK A brUsszeli ligabajnokságra eddig Anglia, Ausztria, Csohszlovákia, Hollandia, Belgium, Norvégig, Jugoszlá­via, Svédország, Dánia, Magyarország, Bománia és Svájo adták le nevezéseiket. Nyári írti^vwstm^ltrt'reniWeSwít 1'Slttacone^ Bridge Társaság minden kedden és csütörtökön este 9 órai kezdettel. A 24—30 leosztásból álló nkontesztelü június 4-én kezdődnek, egymástól függetlenek és mes­terjátékosok egymással párban részt nem vehetnek. Az új versenyrendszert dr. Molnár Harry dolgozta ki és lényege abból áll, hogy minden pár minden más pár ellen játszik, továbbá az egyes leosztások eredménye külön-külön kerül értékelés alá. Jó idő esetén a ver­senyzők a szabad ég alatt játszanak és a versenyveze­tőség vendégeket is szívesen lát. A vidéki kerületi bajnokcsapatok ma folytatják az OMBC helyiségeiben az országos bajnokság vidéki dön­tőjének küzdelmeit, délután 145 órai kezdettel. A pöstyénl nemzetközi csapatverseny június 8-án kezdődik és háromnapos lesz. Magyar részről a Fészek— OMBC kombinált Alpár—Cohen—Keleti—Bokor—Feren­czi—Kovács felállításban vesz" részt a versenyen. BridzsUzenetek. »Különös elosztás« jeligére: Semmi különöset nem látunk ebben. Igen gyakran megtörté­nik, hogy az egyik vonalnak 6 kőrje »van benn« és a másik 6 pikket tud akkor teljesíteni. — »Rajongó bridzsbarát« jeligére: ön rosszul licitált, ne okolja partnerét. Ha már 2 körrel indult a partner, mi szük­ség volt 4 káróval felelni? Ha csak 3 kárót mond, ta­lán kijön a nagyszlemm, mert a partner be tudta volna mondani négyes pikkjét is. Forszindításnál az ugró vá­lasz felesleges, sőt rossz, mert a kéttrikkes indítás amúgy is mansig kötelez. így önnek sem állt módjában hosszú, jó káróját visszavenni. A könyvnapra megjelenő könyvek árjegyzékét kívánatra szívesen Ingyen megküldi Az Est könyvkereskedése, VII., Erzsébet körút 18-20 B legyzékben felsorolt könyvek köziit számosai a §§ szerző aláírásával, esetleg dedikációjával is szállíthatjuk g FELELŐS SZERKESZTŐ MESTER SÁNDOR SZERKESZTŐ, FÖLDI MIHÁLY KIADÓTULAJDONOS! n .PESTI NAPLÓ' RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓ DR SZEGŐ ELF.MÉR Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza SAKK Sakkfeladvány Flrbás Nándor, Budapest (Eredeti) Matt két lépésben Megfejtőink közül ketten értékes könyv­jutalomban részesül­nek. Beküldési határidd: csütörtök. Mult hűti felad­ványunk megfejtése: ff/ff—AJ. A könyvjutalmakat nyerték: Hochberg Gábor, Budapest, ld. Fcrenczy Géia, Miskolc. Székesfehérvári nemzeti verseny 1907 Spanyol játszma Világos: Barász Zsigmond i Sötét: Székely Jenő 1. e4, eo. 2. Hf3. Hcfi. 3. Fb5, f5. 4., d3. Hf6. 5. a3, Fca. ft Fc4, dtí (nem volna jó 6 d5. 7. eX<fö. HX<fö. 8. Vei miatt). 7. Hc3, Ve7. 8. Fg5, Fe6. 9. Hdá, FXd5. 10. FXd5, li6. 11. FXf6, VXÍ6. 12. 0-0. f4. 13. c3, Hd8. 14. d4, Fb6. 15. dX$5, dXe5. 16. Fc4! (finom lépés, mely Vdá után a »d< vonal erős megszállását célozza), c6 (talán az egyetlen kis hiba a játszma folyamán: a »d6« pont meg­gyengítése. A- helyes lépés Fc5 volt későbbi Fd6 és g5 ellenjátékkal). 17. Vd3. Ve7. 18. Badl, 95 (18.... Fc7 nem megy 19. Hh4! miatt). 19. Vd6. VXdfi. 20. BXd6, Fc7. 21. Bg6!, Bh7. 22. h4l, gXh4. 23. HXh4, Bb8 (szelle­mes és valószínűleg az egyetlen védelem, mely a bástyát játékba hozza). 24. Bdl, b5. 25. Ft>3, c5. 26. Fd5, BbS. 27. Bg8+, Ke7. 28. Hf5+. Kf6. 29. Bd3, He6. 30. FXe6, BXe6. 31. Bc8, Bc6. 32. Bdd8!, Kg5. 33. Be8, Kf6. 34. Bh8, BXb«- 35. BXh8, Kg5. 36. He7, Be6. 37. Bg8+!. Kh5 (a sötét király matthálóba kerül). 38. Bg7, Fb6. 39. Kh2 (fenyeget négylépéses matt g4t-al), Fd8!. 40. Hf5, Bgtí. 41. BXa7, Ft>6. 42. Be7, o4. 43. f3, Fe3. 44. BXe5 sötét Madt», : S A IC IC H Í R E K A mestérképző főtorna május 27-én kezdődött, a legjobb magyar amatőrök részvételével. A versenyen 34-en játszanak a Szövetség helyiségében. Barász Zsigmond meghalt. A magyar sakkozásnak gyásza van: Barász Zsigmond, a békebeli magyar sakkozás egyik legerősebb oszlopa 57 éves korában meg­halt. Egyike volt a legszerényebb és legszimpatikusabb mestereknek, akit kivétel nélkül mindenki szeretett és becsült. A Budapesti Sakkor versenyeiu tünt fel e század elején, a nürnbergi főtornán második lett dr. Tartakover mögött, a mesteri címet Hamburgban sze­rezte meg .1910-ben. Magyar versenyeken mindig elől volt, Győrött 1906-ban és Budapesten 1911-ben Ballával holtversenyben került az első helyre. A tornákról már régebben visszaszorult, de a csapaíbajnoksági verse­nyeken a legutóbbi időkig résztvett. Áldás emlékére! Az osztrák sakkozók bojkottja véget ért. Eredményes volt a magyar álláspont az osztrák versenyzőknél. Beszámoltunk a Magyar Sakkszövetség határozatáról, mellyel tornáin mellőzni kívánta az osztrák versenyző­ket. A viszonosság hiánya miatt hozott rendszabály csakhamar .az osztrák sakkéletben Is éreztette hatását s az osztrák sakkélet vezetőit magatartásuk megváltoz­tatására bírta. A közvetlen tárgyalások első eredménye a gleiehenbergi versenyen a magyar képviselet biztosí­tása. Ezzel egyidejűleg a Magyar Sakkszövetség most már célját ért bojkott határozatát hatályon kívül helyezi. A Magyar Sakkszövetség nemzeti mesterversenyét ez évben dr. gróf Esterházy Ferenc védnöksége alatt Tatatóvároson tartják meg. Dr. Reviczky Gyula főszol­gabíró, dr. Mócsy A lm vármegyei tb. főügyész ós Hői­nél Emil főmérnök fáradoztak a verseny létrehozásán. A verseny július 7-én vasárnap kezdődik. A verseny alatt kerül lebonyolításra a villámcsapatbajnokság az Esterházy-serlegétrt. A . versenyen valószínűleg négy külföldi mester is indul. Dr. Aljechin és dr. Euwe közötti párosmérkőzés fel; tételeit aláírták. A mérkőzés szeptember 26-án kezdődik Amszterdamban. Harminc játszmát váltanak, a győztes­nek hatot kell nyernie. A mérkőzés vezetésére Marúczy nagymestert kérték fel, aki egyúttal dr. Euwe meg­bízottja is, míg dr. Aljechiné Landau holland mester lesz. A sakkvilág rendkívüli érdeklődéssel várja az élvezetes és kemény mérkőzést. LASZLÖh81 9 ^" szaldnja most IV., Bécsi ucca S. félemelet alatt van. Teleför A HSlgykSzönség sjíves pártfogását kéri 822—11 Olcsó érik. - Higiénikus kiszolgálás. I l V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék