Pesti Napló, 1935. október (86. évfolyam, 223–249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

Kedd Négy darab ilyen 1-es Számú szelvény bemutatása mellett 1 P-ért kapja meg lapunk minden olvasója a Pesti Napló-könyvek első kötetét. — A kötet megjelent. — Címe: André Maurois: Költi a máglyáé, A szelvények beváltha­tók »Az Esti-lapok kiadóhivatali üzlethelyiségében, Erzsébet körút 18,valamint minden bizományosn­ál,lapelárusítónál,dohánytőzsdében és új­ságpa Villonban a c s­oao o a oc­c­io nime o«c s­ooa s o iWKMO&wwea» egyf6,1 fum­stfill pohár I^J^UJg^JUaiaaJu 3 adagos — kis üveg csak tó Gyomorrontásnál — gyorssegély Hatás 2—3 óra alatt 56 fillér ^ ~ ' ft RAB OROSZLÁN Regény írta: MÓRICZ ZSIGMOND 78 Vágrándy az Ella arcát nézte. Hogy tudná ezt a lányt bekapcsolni a saját szellemi körébe? A férfi, mint a pávakakas, rögtön hozzáfog ki­teregetni a pompáját, a nagyszerű legyezőt, hogy elkápráztassa a nőt. Neki oly kevés­ testi előnye van, sem fiatalsága, sem ragyogó tol­lazata, ezért vonultatta fel a­ legelső szavaik­ban a millió éves múltat s az emberiség perspektíváját. Okvetlen ki akarta emelni a lányt a pillanat keretéből s felrepülni vele arra az ismeretlen glóbusra, melyről le lehet tekinteni erre a szegény sárgolyóbisra. De hogy ez megtörténhessék, ahhoz az is szüksé­ges, hogy a nő is vele szálljon. Alkalmassá kell tenni a magasztos szemléletre. Máskülönben nem partner, csak ballaszt. A férfinak, aki érzi testi kisebbségét, lelki kvalitásokat kell mu­tatnia s a nőt vagy bele tudja sodorni vagy nem. Mindenesetre ellenállhatatlan vagy min­den elméleti férfinál, hogy a nőt a maga nívó­jára igyekezzék a legelső pillanatban prepa­rálni. — Nézze kedves, egy mai lány nem sza­kíthatja ki magát az életből. Ma egy feladat van és én éppen most, a maga jelenlétében ér­zem legjobban, jobban, mint valaha: az a fel­adat, hogy meg kell szüntetni az aránytalansá­gokat ... Isten bizony nem tudok enni, ha ez eszembe jut, nem megy le a falat a torko­mon Maga nem vesz risist azokban az ifjú­sági harcokban? Falumunka? hallom, a mai fiatalság ilyenekkel foglalkozik. Ha mi soká ismerjük egymást, forradalmasítni fogom magát. Ella szerényen nevetett , alázatosan mondta: Jó, forra­dal­m­asíthon. Boldogan.­­— De mit tehetek én? Vágrándy gondolkodott. — Azt hiszem elég, ha érzésben mindenki felzúdul: ezzel már el is van érve a cél... Tudja, elég, ha mindenki, de igazán mindenki, aki a felsőbb rétegben él, tudatára jön a köte­lességeknek ... Nem mondom ezt, hogy maga álljon ki a barrikádokra, csak annyit sejtek, hogy ha mind a világ érzi, hogy nem szabad, hogy van valami, ami túlzás­ és segítségre van szükség: humanitásra, emberszeretetre, arra, hogy engedélyezzék az életet azoknak is, akik maguktól nem tudnak hozzájutni a sorsuk­hoz ... Érti hogy gondolom ?... Ha egy hő­fokra van felhevítve a társadalom, akkor meg fog kezdődni azonnal a­ jobb kor. Nézze, én nem vagyok szociológus: én csak egy érző em­ber vagyok. Nem helyeslem, hogy a társada­lom így elvált egymástól rétegekre... Nem szokott szociológiai olvasmányokkal foglal­kozni­? — Még senki sem figyelmeztetett­ rá. •— Én adok magának könyveket, amiből megismerheti a kérdést. Nagy irodalma van már ennek. S oly érdekes, izgalmasabb minden regénynél. Mikor Rousseau megírta a Contrat socialt, a dámák nem tudtak bálba menni, reg­gelig olvasták a könyvet: ez az általános hevü­let hozta létre a francia forradalmat néhány év múlva s akármit is mondunk, a francia for­radalom óriási átalakulást hozott a szegény nép életébe... Akkor még nagyobb volt a vá­laszfal az élvező és a szenvedő rétegek közt mint ma. Az udvarhoz tartozó családok élvez­ték az életet kizárólag . .. csak nekik szólt a muzsika, a művészet, a festők, a szobrászok a kárpitosok csak nekik dolgoztak, kincseket, szórtak szét, hogy remekművé változtassák az­ életük keretét, de jött a nagy vihar s össze­kavarta az egész világot s mikor lehiggadt ez a kavarodás, a tömegnek mégis csak jobb lett... Ma nincs többé szükség olyan vér­folyamra, ami akkor kitört: ma már okosan, rendszeresen lehetne elintézni a különbsége­ket ... Én boldog lennék, ha magában, kedves Ella, fel tudnám ébreszteni a nagy érzést, hogy mindenki tehet valamit ezen a téren. Mivel?­­ Nem tudom, de a nők mosolyában minden benne van, a kicsi női kezek intézhetnék el leg­szebben ezeket a fájdalmas és könyörtelen kér­désekert] ... — Boldogan, tanácsos úr, de mit tudok én tenni? ismételte a­ lány. Vágrándy megütődött. Valóban mit tud tenni Ella? Mit tehet ez a lány, akinek el­rontja a vacsoráját efféle szertelen gondola­tokkal. — Nem tudom, nem tudom, — ismételte — csak azt tudom, hogy most, hogy keresztül­mentünk a vurstlin, bennem valami fájdal­mas érzés van ... Hiszen láttuk, nekik is megvan a­ maguk öröme... és amint az örö­mök köréből kiléptünk, már a sötétség lesel­kedett rájuk ... Állandóvá, általánossá kell tenni a fényt és a vidámságot... De hagyjuk ezt most és vidáman folytassuk a vacsorát, ígérem, nem fogom elrontani a maga étvá­gyát... Egy ilyen tündéri szép lánynak mégse lehet kötelessége, hogy minden percét megzavarja azzal, hogy az elrontott világ ál­lapotán tűnődjön ... Főúr kérem, még három deci bort... Ezzel mintha feloldódott volna a súlyos hangulat, mely rajta kitört. Nagyot sóhajtott s újra ottfelejtette szemét az Ella arcán. Amint a sok beszédben és a sok evésben megpihent, sőt kifáradt, körülnézett az asz­tal felett. A lámpák még élnek, de az aszta­lok túlnyomó része már üres. A keményre­­vasalt abroszok hófehéren villognak. A pin- PESTI NAPLÓ 1935 október 1 Botrányos lassúsággal folyt le a memelvidéki szavazás A németek terrorról és hamisításról panaszkodnak Meinel, szeptember 30. Vasárnap kezdődtek meg a világ közvélemé­nyének élénk figyelme mellett a memelvidéki vá­lasztások- igen körülményesen és vontatottan folyt a szavazás. Egy-egy választónak órákig kell vesződnie a­ szavazócédula kitöltésével. Emiatt a s­­avazóknak csak kis részével tudtak végezni va­sárnap, úgyhogy hétfőn folytatták a szavazást. Valószínű, hogy a számlálás csak szerdán, legjobb esetben kedden kezdődik. 70 választóhelyiségben folyt a szavazás. Állandóan nagy tömegek álltak a sorban, hogy az urnákhoz jussanak. A késő eeti órákban hangos tüntetések voltak. A hangulat az egész Memel-vidéken rendkívül izgatott. A Litvá­niához csatolt németlakta terület egész német la­kossága összefogott, hogy a tartomány­gyűlés többségét a német képviselőknek juttassa. A­ né­metek litván hatósági terrorról panaszkodnak. Másfél iskolaügyi tanácsos, a németek eg­yik­ ve­zére, táviratot intézett a némesvidéki egyezményt aláíró hatalmak genfi delegációihoz és arról pa­naszkodott, hogy a választási bizottság tudatos hamisításai és a litván rendőrség terrorisztikus intézkedései veszélyeztetik a választás törvény­szerű lebonyolítását. Több kisebb incidenst jelentettek vasárnap. Egy helyen a litvánok megkéseltek egy németet, Proekusban pedig németek és litvánok összevere­kedtek és többen megsebesültek. A szavazás egyéb­­ként a kaunasi brit ügyvivő, a francia követségi titkár és a danzigi olasz konzul felügyelete alatt történik. A világsajtó, melynek 60 képviselője van Me­ntesben, élénken foglalkozik a választással. Az an­gol lapok rámutatnak arra, hogy ezzel a válasz­tással még nem oldódnak meg a Memel-vidék ne­hézségei. A dán lapok szerint a litván választási rendszer teljes csődöt mondott. A lengyel sajtó erősen litvánellenes állásponton van Új választás lesz egy kerületben Memel, szeptember 30. _ A kerületi választási bizottság hétfőn délben hosszabb ülést tartott, amelyen mindenekelőtt dön­tenie kellett arról, legyen-e új választás Jugwi­nchen választókerületben. Jugnatenben a kerület egyik községében ugyanis a parasztok szétrontbol­ták a­ választási urnákat és szétszórták a szavazaó­lapokat. A kerületi választási bizottság elhatározta, hogy a választást eredménytelennek hirdeti ki és már októberre kiírja az új választásokat. Elhatá­rozták továbbá, hogy a választókerületet két részre osztják. Az egyik rész lesz Jugnaten, a másik Wischen község. Mindegyikben legalább 88 szavazó­helyiséget állítanak fel Az új választás október 6-án, vasárnap lesz. il!lllllllll||IIH«|lllll|pi II AZ IDO­­ I RABSÁGÁBAN ] Irta : Bálint györgy g —————— n I - Kapható Az Est könyvkereskedésében, Erzsébet körút 18­90 1 j lEiiiilfiTKcilIl­tiimswill Ii UKflIK­ttiil ilKitt i­ i M it i n ii 11 il Himilliiiati i Tut ni if (n i iiilttattillfiKtll Mttti Hliu*til^^ Végetért a szavazás Memel, szeptember 30. A szavazás befejeződött. A nap csendesen folyt le. A szavazatra jogosultak több mint 90 százaléka leszavazott. Néhány kerületben senki sem maradt távol az urnáktól. A szavazások lezárása után az urnákat őrizet mellett Memelbe szállítják. A szava­zatokat holn­ap számolják össze. Tüntetések Németországban Berlin, szeptember 30. A külföldi németek szövetsége a memeli válasz­tásokkal kapcsolatban az egész birodalom terüle­tén gyűléseket, felvonulásokat és toborzásokat ren­dezett. A gyűléseken tiltakoztak a litván választási mesterkedések ellen és kifejezésre juttatták hűsé­ges együttérzésüket a nemesvidéki német néptár­­sakkal. Helyreigazító nyilatkozat A Pesti Napló 1935. évi augusztus 9-én meg­jelent számában ,»Ezer baraklakás építése­­— OTi­tőkéből« cím alatt megjelent közleményre vonat­kozólag. 1. Nem felel meg a valóságnak, hogy az OTI elnöksége csütörtök délben tartott ülésén az ügy­vitelnek előterjesztése alapján foglalkozott a Mes­ter ucca 19. szám­ú ház és a Liget- és Park-szana­tóriumok megvásárlásával. 2. Ezzel szemben a­ valóság az, hogy az elnök­ség által kiküldött bizottság tette meg a Mester ucca 19. számú házra vonatkozó jelentését, amely szerint a házat rendelőintézet céljaira alkalmas­nak nem találta. A Liget- és Park-szanatórium megvásárlásának a kérdése sem a napirend előtt, sem arz egész ülés folyama alatt szóba sem került. 3. Nem­­ felel meg a valóságnak, h­ogy ügyvi­teli előterjesztés történt ezer baraklakás építé­sére vonatkozólag. 4. Ezzel szemben a valóság az, hogy az intézet vezérigazgatója Budapest székesfőváros polgár­mesterével lefolyta­tot bizalmas tárgyalásának eredményét közölte az elnökséggel, Budapest, 1935. évi augusztus hó 9-én. Weisz s. k., vezérigazgató.

Next