Pesti Napló, 1935. november (86. évfolyam, 250–273. szám)

1935-11-03 / 250. szám

Xtc Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 november 5 . A vezércikk folytatása, védelmi törvény még ennél is tovább megy, és a f­üggetlen bíróság nagy elvű­, teljesen megdöft. Itt, a kormány intézkedése ellett a sértettnek megadja ugyan a­ fellebbezési, il­letve panaszjogot, de ennek elbírálására ugyancsak a közigazgatási bíróság kebelében egy olyan tolmácsot delegál, amelynek csak el­nöke és egy szavazóbírája kerül ki a közigaz­gatási bíróságból, három teljesjogú másik szavazótagja ellenben, a három érdekelt mi­nisztérium kiküldöttje, azé a három miniszté­riumé, amelynek intézkedése ellen a­­fellebbe­zés, illetve panasz irányul. Eltekintse attól a jogi nonszensztől, hogy így az érdekelt fél maga bíráskodik kiküldöttei által a saját megtámadott intézkedésében, ennél flagrán­sabb megsértését, illetve megkerülését a füg­getlen bíróság elvének még csak elképzelni is bajos. Mert előállhat és minden valószínűség szerint elő is fog állani az az eset, hogy­­ a közigazgatási bíróság nevében, annak pecsét­jével hoznak olyan ítéletet, amely esetleg en­nek a bíróságnak akarata ellenére válik íté­letté! A törvényhozó és bírói hatalmon kívül az alkotmányhoz tartozik az autonóm jogok kér­dése is. A vármegyék és városok autonóm jogait évtizedek óta mindig szűkebb és­ szű­kebb térre szorították, a jelenlegi kormány pedig a még megmaradtat is annyira­ körül­nyirbálta, hogy az egykor híres és erős ön­kományzati jogoknak még az árnyéka is alig maradt meg. A törvényhatósági bizottságok­ban a független tagok arányszáma erősen megapadt, a kormánytól függőké megnöveke­dett, a törvényhatósági tisztviselők, az alis­pántól kezdve már semmivel sincsenek füg­getlenebb helyzetben, mint az államhivatal­nokok, és szinte mesének tűnik fel az, hogy negyven évvel ezelőtt az országban még közel egy tucat olyan alispán volt,, aki nyíltan el­lenzékinek vallotta magát, vagy az a másik eset, amikor egy nagy vármegyeház az alis­pántól az utolsó hajdúig, testületileg, egy em­berként szavazott le , az ellenzékre. Az az el­lenvetés, hogy a törvényhatóságok autonó­miájának ma már nincs jelentősége, nem helytálló. Az önkormányzati jog ma is "szer­ves kiegészítője a magyar alkotmánynak, amint hogy annak tekintik azt a minden al­kotmány példájaként szolgáló Angliában, ahol évszázadok óta csaknem változatlanul, régi jelentőségében áll fenn ma is. De — ha­csak a kormány nem törekszik csakugyan diktatórikus célok felé — érthetetlen, miért éppen a törvényhatóságok és ezek között ép­pen a vármegyék önkormányzatát akarja még jobban megszorítani, holott éppen a vár­megyék nemcsak a múl­tba­n , hott a jelenben­ is legerősebb és regh­ittánzi­gensebb­ képviselői annak a nemzeti és keresztény eszmének, armely a miniszterelnök úr egész politikájá­nak alapja. Szólhatnék még arról, hogy szerves ki­egészítője az alkotmánynak a gyülekezési jog (szólásszabadság), a sajtó szabadsága, a szabad nézet nyilvánítása minden állampol­gárnak, akik közül a közalkalmazottak száz­ezreit sem lehet kizárni. Ha már most mindennek összefoglalása­ként felteszem a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy amíg egyik oldalon szemére ve­tik a miniszterelnöknek, hogy nem respek­tálja a magyar alkotmányt, a másik oldalon maga a miniszterelnök feleslegesnek és »csak azért is« ellenzékieskedésnek tartja ezt a tá­madást, mert hiszen semmi szándéka sincs az alkotmányt félretolni, a választ erre a kér­désre nem nehéz megadni. Feltéve és teljes lojalitással meg is engedve, hogy a miniszter-­­elnök úrtól távol áll az »Angriff« által neki tulajdonított szándék, hogy »lépésről lépésre, csöndesen készíti elő Magyarországon a füh­rers­éget«, ennek a kontroverziónak okát csak abban találhatom, hogy a miniszterelnök úr egészen mást ért alkotmány alatt, mint ami a nemzetbe hosszú évszázadokon át beidegző­dött. Ez pedig öreg hiba, mert nemcsak a tra­díció, de a tételes és az­ avval teljesen egyenlő­erejű szokásjog is, nem a miniszterelnök úr oldalán áll. 56 fillér távolkeleti utazásaim eredményeit, most az abesszin problémának egy oly vonatkozását érinti, melyet általában kevesen ismernek. Rámutat arra, hogy a japán terjeszkedés Abesszíniában az utóbbi időkben lassú, de igen kitartó volt. Azután tömö­ren öszefoglalja azt az állandó nyomást, melyet Európára gyakorol a színes fajok felemelkedése. J­ön, aki Távol-Keletről jött, megértheti a mi kötelezettségeink mélyreható okát. Egy olyan fia­tal népnek, mint az olasz, kötelessége, hogy éljen. A gyarmati probléma szenvedélyesen érdekli Mussolinit, ösztönszerűen érzi, hogy Európa ter­jeszkedése a többi világrészen, talán a legjellem­zőbb tünete a múlt századnak. Olaszországnak azonosan ma,is szüksége van területekre, hogy lélegzethez juthasson. Mussolini idézi előttem Louis Madelin cik­két, mely azt fejtegeti, hogy Franciaországnak nagyobb érdeke, hogy Olaszország Európától négyezer kilométerre terjeszkedjék, mint köz­vetlenül Tunisz vagy egyéb afrikai birtokunk mellett. Ezután egészen könnyedén nagyfontosságú kijelentést tesz a mandátumok kérdéséről. Ez a kijelentés talán fejlődést jelent a Duce felfo­gásában : — Hogyan lehetne ezt megoldani, hiszen már minden nép el van látva? Igaz, itt van a mandátumok kérdése. Ezen a téren még nem merítették ki az összes lehetőségeket. Megle­hetősen zavaros ez a probléma és tanulmányo­zásához meglehetősen rosszul fogtak hozzá, mert hiszen egészen új formuláról volt szó. Jobban is meg lehetne oldani. Ezután Németország került szóba, összehason­lítást tesz a két nép helyzete között. Mindkettő­nek kevés a területe, Németországnak azonban megvannak a maga területén a maga nyers­anyagai. »Rohstoffen — mondja szabatosan a Duce, akinek hangja éneklővé válik, amikor a német szót kiejti. Olaszországnak viszont ezek a nyersanyagai hiányoznak. Ezenkívül Olaszország abban is különbözik Németországtól, hogy nem követel senkitől semmit. A népek sok fáradsággal megszerezték maguknak gyarmataikat és az az igazság, hogy meg is tartják őket. De miután Olaszország is hajlandó áldozatokat hozni Abesz­színiában... igen, áldozatokat!... hát mért nem engedik dolgozni? Az igazság az, hogy itt állunk a színes népek növekvő nyomásával szemben és ha Európát nem zavarnák meg dekadens tünetek, akkor az egész világnak Olaszország mögé kellene sorancoznia. Most a szankciók kerülnek szóba. Mussolini mély keserűséggel ejti ki ezt a szót. Megvallja: — Ez az egyetlen szó, ami fáj nekem. Miközben ezt mondja, jobbra, majd balra for­dítja fetjét és csodálkozó arccal néz körül, mintha keresne valakit. És a szankciókat alkalmazó törvényszék? El­jutottunk a Népszövetséghez, ehhez a rendkívül kényes fejezethez, hiszen még mindig folynak a tárgyalások a Genfi tó partján. Eziránt később majd Savich külügyminiszternél fogo­k érdek­lődni Most Mussolinival meg akarok maradni a pszichológia területén. Mindenesetre érthető, hogy Mussolini nem változtatta meg véleményét a Nép­szövetséggel szemben. A Népszövetség az ő sze­mében olyan gépezet, amely veszélyes módon há­borúvá akar kiszélesíteni lokális jellegű konflik­tusokat. — A háború egy nemzetről két nemzetre, há­rom nemzetre terjed át, — karját feldobja a leve­gőbe — minden nemzetre! Tudom, hogy Francia-­­ ország nem akar ilyen konfliktust — mondja és merően az arcomba néz. — Az ön csodálatos ha­zája, — hangja most különös módon egyszerre '*' mély és éles lesz — mely sokkal többe­t vérzett a­­ világháborúban, mint bármely más nép, nem akar­hatja ezt. Ezután a Duce folytatja gondolatmenetét:­­ — Azt akarják, hogy az összes kis nemzetek­­ háborút viseljenek ellenem. Pedig éppen azoknak­­a népeknek kellene a legokosabbnak lenniök, ame-­­­lyeknek maguknak is van gyarmatbirodalmuk,­­ melyre hatalmukat építik. Kitalálom, hogy melyik kis északi nemzetre gondol most, mert hiszen éppen az előbb volt szó arról, hogy Japán szívesen kaparítaná meg Batá­viát, Hollandia gyarmatát. A Duce ezután értésemre adta, hogy ha Olaszország elhagyja a Népszövetséget,­­n­yil­vánvalóant nem egyedül hagyja el. Majd ismét visszatér a szankció kérdésére. Világosan érté­­­semre adja, hogy Olaszország nem tűrheti, hogy bizonyos határokat túllépjenek. Ismét visszatér a beszélgetésbe ez a szó: háború. Én most Bécsre gondolok és igyekszem felvetni a Duce előtt azt a dilemmát, amibe barátai sodorhat­­ják. Kitalálta gondolatomat és erre nem felel. Ami Franciaország biztonságát illeti, e te­kintetben a Duce nyugodt. — Az önök erődítései félelmetesek. Mitől fél tehát Franciaország? Hiszen Berlinben tudják, hogy még hekatombák árán sem tudnának kereszt­­­tülmenni... A Duce felállt. Utolsó szavai kategorikusan hangzottak. Franciaország erős, nagyon erős, miért ragaszkodik tehát más hatalmakhoz, melyeknek valójában sokkal nagyobb szükségük van rá, mint neki őrájuk? — Azon a napon, amikor világháború esetén az önök katonái már a Rajna partján esnek el, a lon­­doni meggyőződéses pacifista urak még azt sent­­fogják tudni, merre vannak országuk­ határai.­­ A Duce ezután határozottan kijelentette, hogy Laval erélyesen a sarkára tud majd állni a közel­jövőben és meg tudja majd értetni mindenkivel, hogy a legrosszabbat kockáztatnák meg, ha nem hallgatnának a józan ész szavára. Azt a meggyőződést nyertem, hogy mintáit­ Mussolini már elégtételt adott népének azzal az offenzívával, mely letörölte »Adad szégyeneit most már hajlandó enyhíteni a befejezett tények«, elvére alapított játékát. Hacsak nem kényszerítik­ szélső rendszabályokra. Még egy utolsó tanácsot ad bekémi — ön nemsokára visszatér Franciaországba. Mondja meg nekik, hogy legyenek erősek. Csak az tudja megőrizni a békét, aki erős. A kihallgatás végetért. A Duce mégegyszer barátságosan rám mosolyog és felemeli kezét. Alfred Silberti Mussolini nyilatkozatának folytatása. (Copyright by Pesti : ' arta Tratella T­i'l'l'l­ess.) Megverték a vevőt a Vilmos császár úton egy hamis ötpengős miatt (Saját tudósítónktól) Mindenszentek napján megjelent a főkapitányságon Austerlitz István bankigazgató felesége, aki a Dalszínház utca 10. számú házban lakik. Elmondotta, hogy a Vilmos császár út 19. számú házban levő divatárukereske­désben vásárolt néhány apró holmit. Ötpengőssel fizetett. Amikor már elment az üzletből, az alkal­mazottak utánaszaladtak és azt áhították, hogy az ötpengős hamis volt. Austerlitzpé tiltakozott a gyanú ellen: nem ő adta a hamis pénzt. Erre töb­ben nekiestek és megverték. Megvizsgáltatta magát J.., bankigazgató felesége ku.mi u. imrouw miatt feljelentést tett Adler Miklós, Gróf Zichy Jenő utca 1. számú házban lakó kereskedő ellen. A Tarpan hajcsepp olyan hajtápszer, amely megerő- I Férfiak és nők naponta használják. Nem rontja a siti a fejbőrt és koncentráltan tartalmazza a haj I frizurát, nem bántja az ondulált hajat Gyermekeknél növése, táplálása, egészséges megmaradása szempont- I ajánlatos korpa és hajhullás megelőzésére használni­ fából nélkülözhetetlen tápanyagokat.­­ Két hónapra elegendő csomagolás ára : 3.60.

Next