Pesti Napló, 1935. december (86. évfolyam, 274–297. szám)

1935-12-25 / 294. szám

Szerda 1935 december 25 BRIDZS - A négy ász licitrendszere David Burnstine, Michael Gottlieb, Oswald iacoby és Howard Schenken, az amerikai bajnokcsapat négy tagiának szenzációs új rendszere, amellyel az utóbbi évek összes versenyeit megnyerték Jlz ász és a király Szabálya Ha az indító partnere az indító színében kettős emelést ad (például 1 pikk — 3 pikk, akkor a négy ász rendszerben ez alkalom arra, hogy mindkét játékos szlemm­re licitálhasson. Ha a kettős emelés nemes szín­ben történt, akkor más szín nem játszható és a minden olyan bemondás, amely más színre tér ki, további szlemmínvitnek tekintendő. Ha tehát indításunkra a partner kettős emelés­sel válaszolt, akkor invitáljunk új színnel szlemmre: a) Egyenletes lappal, ha egy ásszal többünk van, mint amennyi az átlagos indításhoz szüksé­ges lett volna; b) különös (szélsőséges) elosztással, ha egy ki­rállyal többünk van, mint amennyi az átlagos in­dításhoz kellett volna. Ha az indító nem mond új színt, hanem az ere­deti színre tér vissza, akkor a partnernek fel kell tételeznie, hogy nincs tartalékerő a lapban. A szlemminvit elhárításának tekintendő az is, ha az indító a nemes színben kapott kettős emelésre 3 szanzadút mond. Ilyenkor közli azt is, hogy az indító szín »leárnyékolt«, tehát figuraszegény és négyes. Ha az indító elfogadta a szlemminvitet és űj színt licitált, akkor a partner újabb »kitéréssel«, vagyis újabb szín bemondásával további tartalék­erőt jelez. Ha lapját a kettős emeléssel (forsszal) már kimerítette, akkor ő tér vissza az eredeti színre-A kitérések mindaddig indokoltak, amíg a lap ereje kimerítve nincs. Az új színt (invitáló szín) úary kell megválasztani, hogy abban a szlemm­játék szempontjából jaalóban segítséget hozzunk. Tehát azokat a színeket lehet csak licitálni, ame­lyekben az első, vagy második menet ütése biztos. Alkalmas az olyan szín. amelyből ászmik vagy királyunk van, sőt az olyan is, ahol sikánok va­gyunk vagy színül kártyánk van. Ha a partner invitáló új színt mondott és azt mecremeljük, ez is tartalékot és a második menet feletti uralmat je­lenti. (Fordítva is lehetséges, ha ugyanis a part­ner mondott be az ász és a király szabálya sze­rint oly színt, amelyből nálunk van az első menet ütése, akkor nála a második menet ütése van. Tar­talékéi esetén emelhetiük és tudni fogja, hogy az első menet ütését jelezzük vele!) Példa: Észak; • K B 10 8 5 ^ ä O K 7 2* A K 8 6 Dél: 4»AD42<?A9730A86 + 95 Észak 1 • 4 4 5 Dói 3 4 5 O» 6 L Maximális S pikk bemondás. Ha még többje lett volna, akkor már idegen színben kellett volna azonnal íorszót adnia. 2. Különös elosztására való tekintettel a káró király nélkül is jogos az indítás. Ezért az ász és a király sza­bályának megfelelően egyszer tartalékot jelez i treff be­mondással. 3. Az első menet feletti uralmat és további tartalé­kot jelent. 4. Elég volt az indító részéről egy tartalékjelzés. Több tartaléka nincs: vissza az eredeti színre. 5. Ujabb tartalékjelzés és a káró első menetét is mutatja! 6. Leint. 7. Az indító egyszeri tartalékjelzésével is szlemmet Iát benne jogosan. Ugyancsak az ász és király szabálya szerint történik a szlemminvitálás. ha a partner más színt mondott az indításra és az indító azt meg­emelte. Ha ilyenkor az indító partnere ismét új színt mond, akkor ez szlemmínvitnek tekintendő: indító P«' tner l + 2 ft w 4 0 tezleirmi rvit Ha az indító már a viszonválasznál ugrással! inond új színt, annak ellenére, hogy az eredeti* színben — különösen uemes színben — emelést ka­pott, akkor ez mindig hatalmas lapot jelent és az is a király szabályán túlmenő erőteljes szlemm­ínvitnek tekintendő, ilyenkor az indítónak a ket­tős indítás határán álló lapja van és azt kérdezi a partnertől, hogy van-e az rsz és a király szabá­lyai szerint tartalékereje. Például: lndfto Partner I <T? a 4 + Ha most a partnornek leárnyékolt vagy csak minimális emelése volt, akkor 4 kört mond. Ha azonban netán a szabálynak megfelelő tartalék­ereje van, akkor új szint mond. Tegyük fel, hogy a partner a következő lap­pal emelte kettőre a partner 1 kőrös indítását: • 0 2 <5> D 8 5 4 O K 4 8 * B 4 8 2 akkor persze 4 treff re i kört mond- De lehet, hogy ez a lapja van: + 6<?KB430KB43 + 10 942 akkor már elfogadhatja a szlemminvitet és i kárót mondhat! Ha ez a lapja volt: • B6a<PD8«60K43*B32 akkor a 4 treffre csak l kőrt mondhat. De ha egy ásszal többje van, ezzel az egyenletes lappal is: • K«29D86B043*A32 el kell fogadnia a szlemminvitet és 5 treffet kell mondania.' • A »budapesti iskola« a 4—5 szan konvenciót alkal­mazza a szlemmlioiteknéL Mindazonáltal as ász és a király szabályát figyelmébe ajánljuk a budapesti iskola híveinek ott, ahol a 4—5 szan konvenció nem alkalmaz­ható. Különösen áll ez az indító partnerére, ha meg­felelő tartalékereje van ugyan, de 4 szánt — a konven­oió szerint — nem mondhat. (A szerk.) 176. sz. bridzsfeladvány: • ­A K 3 0 K 7 6 fi * D 4 • D B a S Észak ^ 0 * DB 9 8 B 9 ji Dél • 10 (? 10 9 8 7 0 10 * 11) 8 5 • l> 5 4 2 <?«51 O ­• 7« Pikk az adú. Dél hív és nem ad ki ütést. tőink közt jutalmakat osztunk szét.) (Megfej-A 175. ss. feladvány megfejtése: Dél kis kört hiv, adúval lopja és adút hív. Aszerint, bogy Kelet mit dob, átmegy a mellékszín ászával az asztalra ée lehívja a kör ászt, majd kis kőrt hazalop, újabb adúhívásra kétoldalú kényszerdobás. * Megfejtőink közül könyvjutalmat küldtünk a követ­kezőknek: Dr. Lukács Imrémé, R. Csekme Erzsébet, Schön Ferenc. BRIDZSHIREK Sportegyesületi csapatbajnok: Unió LTC. December 15-én a hajnali órákban fejeződött be a DSC rendezésé­ben a sportegyesületi bajnokság. A döntőbe nyolc csa­pat jutott a hnszonkét induló közül: MTK, Unió, Fészek­komb„ Bridzsklub-komb., DSC II., Diplomás Klub, BOTE és UTE. A döntő végeredménye: l. Unió LTC (Sátori-Vándor—Wessely—Darvas—Miklós—Michel), Jl. DSC II., III. Fészek kombinált, IV. Diplomás Klub. Az Unió ki­tűnő játékosainak végre sikerült első díjat nyerni, mi­után a bajnokságtól kezdve valamennyi fontosabb ver­senyen eddig rendszerint a második helyre szorultak. A Fészek kombinált csapatot állított ki és nem indította valamennyi játékosát, de így is elég jól szerepelt. Külö­nösen emlitésreméltó a DSC fiataljainak ismételt sikere. A rendezésért Ladányi Lórántnak jár elismerés. Enyhítettek a versenyzési szabályokon, de a Magyar Bridzsszövetség esak részben látta be, hogy túlment a célon, amidőn a kérdést először tárgyalta. A sze­reneseversenyek és a párosversenyek legnagyobb ré-BOTi-« nézve feloldották a szigorú »ellenőrző« rendszabá­lyokat. Ha a szövetség helyes úton akar továbbhaladni, akkor még be kell látnia, hogy a játék színvonalának érdekében bizonyos versenyeiken módot kell adnia arra is, hogy különböző egyesületekhez tartozó igazolt játé­kosok egymással is játszhassanak párban vagy egy csa­patban. Elég, ha a bajnokság és egy-két fontosabb ver­seny marad fenntartva a szigorú klubszínek számára. Örömmel látjuk, hogy ha az új vezetőség el is ha­markodta kissé a dolgot, ezt gyorsan enyhíteni igyeke­zett. Ne álljnnk meg félúton és akkor érdemes volt ft szövetséget átsz-rvezni. Különösen Seltner, dr. Szomjas és dr. Kocziánnak jár elismerés a szövetségi tisztikar­ból, amiért a bridzssport érdekében *7-mnbaiyaiy»altfrtfrtt a választmány látszólagos többségével. SAKK Sakkfeladvány Székely Sándor, Újpest (A Schackspalazen-ből) | |J BI • m §§ i§ B i • i •í H M • WW 1 m H 0 m Iii W mm \ Matt két lépésben Megfejtőink «teffl ketten értékes könyv­jutalomban részesül­nek. Beküldési batáridői csütörtök. Mult heti felad­ványunk megfejtés« (a sötét király h7-enl 1. Fb3—c4 b2XclH. 2. Í7—Í8 H+ és matt. A könyvjutalmakat nyerték: - • Dr. Vajda György, Budapest, Guttmann Jenő, Mohács. Döntőjátszma az elsőségért Trebitsch-verseny 1935 Vezércsel Világos: Glass Sötét: Steiner Lajots 1. d4, Hf6. 2. Hf3, e6. 8. c4, b«. 4. g3. Fb7 5. Fg2, VcS. 6. 0—0, c5. 7. He3, cXd4. 8. VXd4, Fc5. 9. Vd3, d5. 10. eXdS. HXd5. 11. HXd5. FXdá. 12. Fd2. Va6!. 13. Vc2. Hbd7 (az »e2« gyalogos nem üthető). 14. Fc3, Bac8. 15. Vd2 (FXg7í, Fí"2f), O-O!. 16. e4 (hibás kombináció, melyet sötét szellemesen leszerel), FXe4. 17. Bfdl (17. VXd7t, Bfd8), Bfd8. 18. He5, FXd5. 19. FXdő, HXe5. 20. Fc4 Hf3+. 21. Kg2, BXd2. 22. FXa6, BXÍ2+. 23. Kh3, BXh2+. 24. Kg4, f5f és matt a következő lépésben. Steiner Lajos szépen játszotta a döntő játszmát és megérdemelten jutott az első díjhoz. A német-svéd mérkőzésből Zoppot1935 Vezérgyalog Világos: Danielson Sötét: Bogotjubor 1. d4, d5. 2. Hf8, Hf6. 3. Ff4, <s5. 4. e3. HcG. 5. e3, eft (jobb Vb6. 6. Vc2, ett majd Fd7 és Bc8). 6. Hbd2, Fe7. 7. He5, HXeó. 8. dXe5, Hd7. 9. Fd3, Vc7. 10. Hf3, h6. 11. hí!, b6. 12. \r e2, Fb7. 13. hó!, 0—0—0. 14. 0—0, B<dg8. 15. e4! g5! (tekintettel arra, hogy ezt az sf« gyaloggal kell vissza­ütni az »e6« gyalog meggyengül. Legjobb volt 15.... dXe4. 16. FXe4, FXe4. 17. Ve4, Vb7 stb., de Bogoljubov minden áron nyerni akar). 16. hXs6. fXg«. 17. eXd5, FXd5. 18. Fe4, FXe4. 19. VXe4, Vb7. 20. V©4!, Vd5 (gya­logost áldoz, mert Hf8 után az állás passzív, Ve6 pedig nem megy Hd4 miatt). 21. VXd5, eXd5. 22. Bfdl, gá. 23. Fh2, g4. 24. Hel, h5. 25. BXd5, bt 26. Ff4!, Hf8. 27. Badl, He6. 28. gS, Fg5! (jobb volt HXW ós h3) 29. Hg2, hXg3. 30. FXg3, Fe7. 31. Bd7, Fd8 (miért nem azon.ial Fd8? sötét időzavarban lehetett). 32. BXa7, Fc7. 33. Ba8+, Fb8. 34. Bd6, Bd8. 35. Hf4, Hg5. 36. Hg6!. Hf3+. 37. Kg2, Helf. 38. Kfl, Bhlf. 39. Ke2, BXd6. 40. ©Xd6, Hf3. 41. d7+! (elkerüli a csapdát 41. BXb8+?, KXb8. 42. d7f. Ka7. 43. d8V, Beif. 44. Kd3, Bdlf és lenyeri az új vezért. A. szöveglépés után sötét nyugodtan föladhatná), KX^7. 42. BXb8, Bolf. 43. Kd3, Kc6. 44. Hh4, Bdlf. 45. Kc2, Bd2+. 46. Kel, Be2. 47. HXí3, gXf3. 48. Bf8, Beif. 49. Kc2, e4. 50. a3. Br2f. 51. Kbl, Kb5. 52. BXf3. Ka4. 53. Ka2, b5. 54. BÍ8 sötét feladta, már ideje volt; " ' . > SAKKHIREK A budapesti sakkcsapatbajnokság eredményei: III. osztály: Terézváros—Budafok 27:5, Itákosszentmihálv—. Óbuda 28:4, Budai Törekvés-Gázmüvek 26'/s:5Vj, Abonyi— BSK Szt. István 27:5, Beszkár—Erkel 24, /*:7'/i. IV. osz­tály: Dunakeszi—Pestszentlőrinci Akarat 25I /«:6V», Kőbá­nyai Törekvés-Menekült Ke. mVíVi, MAV Visszhang-Budai Katolikus Legényegylet 29:3, Dräsche—Zsolnay 26:6, Szürketaxi—Józsefváros 26:6. Az Országos Társadalombiztosító Intézet SE sakk­osztálya megalakult. Az elnöki tisztséget dr. Szalay Kál­mán OTI igazgató vállalta. Ügyvezető elnök: Dr. Vigh Győző. Titkárok: Székely András és Kiss Lajos. A nagy­számú sakkozógárda az agilis vezetőkkel megkezdte működését. Nyíregyházán egy kis verseny kezdődött, melyen az ismert játszók közül Baroza, Kluger, Merényi, Szabó, Majerszky vesznek részt. A Távsakkszövetség, a távsakkmesteri címet a követ­kezőknek adományozta, dr. Aljechin (Párizs), dr. Balogh (Budapest), Bogoljubov (Triberg), Prof. Busch (Passau), Chalupetzky XGyőr), Demetriescu (Berlin), Duchamps (Párizs), dr. Dtihresen (Berlin), dr. DyckhofT (München), Eliskases (Innsbruck), Geist (München), Grünfeld (Bécs), W. Henneberger (Ennenda), F. Herzog (Eeiehenberg), Johansson (Stockholm), Keres (Pärnu), Kunért (Ebensee), H. MiilleT (Bécs), Maróczy (Budapest). Persson (Kiruna), dr. Eey (Saragossa), Rüster (Eiohenkranz), Rntberg (Oernsköldsvik), Seibold (Aalen), Weiss (Hamburg). ra-ELÖs SZERKESZTŐ MESTER SÁNDOR SZERKESZTŐ FÖLDI MIH \LY KIADÓTULAJDONOS ­A .PESTI NAPLÓ* RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS KIADÓ DR SZEGÓ ELEMÉR Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék