Pesti Napló, 1936. június (87. évfolyam, 126–147. szám)

1936-06-03 / 126. szám

2 Szerdi: PESTI NAPLÓ gyar nyelven a székelyek között, amelyekben szidják az erdélyi magyarság független és hi­vatott vezetőit. Állásokkal való csábítgatás is feszíti az éket a székelyek között. De azért a székelyek soraiban bámulatos ellenállás dacos­kodik a renegátok és árulók munkájával szem­ben. A harisnyás góbé csinál alkut és egyezke­dik, ha muszáj, de lelkét nem adja el (persze pelyva kerül itt is) és ha politikai hitvallásra vagy egyházának védelmére kerül komolyan a sor, akkor a helyén áll. Az Országos Magyar Párt július havában éppen Sepsi-Szentgyör­gyön fogja nagygyűlését megtartani és min­den jel szerint a székelyek ki fognak tenni magukért. Jól énekelte Petőfi, hogy nem fa­jult el még a székely vér. De cselekedni kell, hogy ha nem fajul el, de ne is csepegjen el lassanként. Október elsején stagy előlépések lesznek a 182 újonnan szervezett állást töltenek be Öt év alatt fejezik be a státusrendezést A Pesti Napló közli a közigazgatási státusrendezés részleteit (Saját tudósítónktól.) Kedden lejárt a főváros szanálási törvényének hatálya, a főpolgármester rendkívüli, szinte diktatórikus hatalma megszűnt és a főváros pénzügyeiben való intézkedés joga visszaszállt az autonómiára. A szanálási rende­leteket csak ezután fogják végrehajtani. E héten jelenik meg a főváros hivatalos lapjában a köz­igazgatási alkalmazottak státusrendezéséről szóló rendelet. A rendeletben részletesen felsorolják az újonnan szervezett állások betöltésének időpont­ját. Október elsejével számos újonnan szervezett állást fog betölteni a polgármester, azután to­vábbi négy éven át hajtják végre a státusrende­zési rendeletet és minden év július elsején újból kinevezések lesznek. Október elsején a fogalmazási szakon hat új elsőosztályú főjegyzői, három új másodosztályú főjegyzői, kilenc elsőosztályú tanácsjegyzői, tíz másodosztályú tanácsjegyzői, tizenöt elsőosztályú fogalmazói és tizennyolc másodosztályú­­fogalma­zói állás kerül betöltésre. Az árvaszéki szakon a következő új állások kerülnek betöltésre október elsején: 1 ülnöki, 1 főjegyzői, 2 elsőosztályú jegy­zői és 1 másodosztályú jegyzői állás. Az ügyészi szakon betöltésre kerül 1 tisztifőügyészhelyettesi, 1 tisztiügyészi és 1 tiszti alügyészi állás. A mérnöki szakon 1 új tanácsnoki, 2 másodosztályú főmér­nöki, 3 elsőosztályú mérnöki, 3 másodosztályú mér­nöki és 16 segédmérnöki állás. A műszaki szakon 1 másodosztályú főtiszti, 1 elsőosztályú tiszti és 2 másodosztályú tiszti állás. A tisztiorvosi szakon, amelyen 10 elsőosztályú tisztiorvosi állás megszű­nik, betöltenek 13 újonnan szervezett másodosz­tályú tisztiorvosi állást. Megszüntetnek még egyéb­ként október elsején 1 tanácsnoki, 1 elsőosztályú árvaszéki fogalmazói, 1 másodosztályú árvaszéki fogalmazói, 6 árvaszéki segédfogalmazói, 1 műszaki főtanácsosi állást. A kerületi orvosi szakon betöl­tésre kerül 1—1 első-, második- és harmadikosz­tályú kerületi orvosi állás. A közegészségügyi és bakteriológiai szakon október elsejével megszűnik két osztályvezetői és két szaksegédi állás, viszont betöltenek két új főorvosi és három új adjunktu­si állást. A tüdőbeteg gondozó orvosi szakon betölte­nek egy új vezetőfőorvosi állást. Az vegyészeti sza­kon pedig 1 másodosztályú fővegyészi és 1 másod­osztályú vegyészi állást. A statisztikai fogalmami szakon is nagyobb változások lesznek. Megszüntetnek két titkári, egy másodosztályú jegyzői és két fogalmazói állást, viszont betöltenek egy másodosztályú főjegyzői, egy elsőosztályú jegyzői és két-két első- és másod­osztályú fogalmazói állást. A statisztikai szakon megszüntetnek október elsején két felügyelői, két főtiszti és két tiszti állást, de betöltésre kerül két elsőosztályú felügyelői, egy másodosztályú fel­ügyelői, két elsőosztályú főtiszti, négy másodosz­tályú főtiszti, három elsőosztályú tiszti és öt má­sodosztályú tiszti állás. A statisztikai kezelési szakon lévő állásokat teljesen megszüntetik. A le­véltári szakon megszűnik egy levéltári tiszti állás, viszont betöltenek két új segédlevéltárosi állást. A könyvtári tudományos szakon egy másodosz­tályú f­őkönyvtárosi és egy elsőosztályú könyv­tárosi állást. A középfokú könyvtári szakon betöltenek egy főfelügyelői, egy elsőosztályú felügyelői, egy má­sodosztályú felügyelői, egy elsőosztályú és három másodosztályú főtiszti, három elsőosztályú és négy másodosztályú tiszti állást. A múzeumi szakon megszűnik két múzeumi őri és egy múzeumi tiszti állás, helyettük betöltésre kerül egy központi igaz­gatói, két osztályigazgatói állás, továbbá egy emlékműfelügyelői és múzeumi tiszti állás. Az erdőmérnöki szakon október elsején két erdőmér­nöki állás kerü­l betöltésre. Az álatorvosi szakon megszűnik az állategészségügyi telep igazgatói ál­lása, egy-egy első- és másodosztályú f­őállatorvosi és elsőosztályú állatorvosi állás. Betöltésre kerül két másodosztályú állatorvosi, egy főtanácsosi és három segédállatorvosi állás. A közélelmezési szakon megszüntetnek egy fő­tanácsosi, hat talu­-stík­i, tíz főfelügyelői, két-két első- és másodosztályú felügyelői és hat segéd­tiszti állást, betöltenek tíz elsőosztályú főfelügye­lői, tizenegy másodosztályú főfelügyelői és egy segédfelügyelői állást. A tirsgltótissa, szakon bín töltésre kerül október elsején egy főparancsnoki, egy másodosztályú főparancsnoki, egy főparancs­nokhelyettesi, egy parancsnoki, két alparancsnoki, három főfelügyelői, három felügyelői és két se­gédfelügyelői állás. Az állatkerti szakon a státus­rendezési rendelettel betöltik az igazgatói állást, viszont megszüntetnek egy tiszti állást. Az ide­genforgalmi szakon is a szerződéses állásokból végleges állások lesznek október elsején. Egy igaz­gatói, egy aligazgatói, két elsőosztályú és három másodosztályú titkári állást töltenek be. A kór­házi orvosi szakon négy új végleges és három ha­táridős orvosi állás kerül betöltésre, a szeretet­otthoni orvosi szakon egy új alorvosi állás. A gyógyszerészeti szakon egy igazgatói, két-két első-és másodosztályú főgyógyszerészi, öt elsőosztályú gyógyszerészi, hét-hét másodosztályú gyógyszeré­szi és segédgyógyszerészi állást töltenek be. A gyorsírói szakon is a szerződéses állásokat végle­ges állásokká szervezik át október elsején. A számvevőségi szakon betöltésre kerül még ez évben egy új számvevőségi főtanácsosi, egy elsőosztályú tanácsosi, két másodosztályú-­­ taná­csosi, három elsőosztályú főtiszti, öt másodosz­tályú főtiszti, öt elsőosztályú tiszti, tizennégy másodosztályú tiszti állás, viszont megszüntet­nek egy-egy elsőosztályú és másodosztályú mér­nöki állást. Az adóhivatali szakon betöltésre ke­rül egy adóhivatali főtanácsosi, egy elsőosztályú tanácsosi, két elsőosztályú főtiszti, négy másod­osztályú főtiszti, négy elsőosztályú tiszti és tizen­hét másodosztályú tiszti állás. Az adószedői sza­kon betöltenek két-két első- és másodosztályú fő­tiszti és elsőosztályú tiszti állást, továbbá négy másodosztályú tiszti állást. A pénztári szakon két másodosztályú pénztári tiszti állás kerül be­töltésre, a gazdasági szakon betöltenek két má­sodosztályú főfelügyelői, hat gazdasági felügye­lői, tíz elsőosztályú főtiszti, tizenegy másodosz­tályú főtiszti és tizenkét-tizenkét első- és másod­osztályú tiszti állást. Megszüntetnek viszont a gazdasági szakon egyidejűleg, tehát ez év októ­ber elsején három kórházi főfelügyelői, öt fel­­ügyelői, kilenc-kilenc első- és másodosztályú fő­tiszti és elsőosztályú tiszti, hat másodosztályú tiszti és egy Népszálló-igazgatói állást. A kerté­szeti szakon betöltenek egy másodosztályú főin­tézői új állást. A segédhivatali szakon nyolc új másodosztályú­ irodatiszti állást töltenek be, viszont megszüntetn­­nek egy főigazgatói, két igazgatói, egy első­osztályú irodafőtiszti, hét-két másodosztályú fő-­­tiszti és elsőosztályú irodatiszti állást. A kezelési szakon betöltésre kerü­l négy új kezelőfőtiszti és két-két első- és másodosztályú kezelőtiszti állás. A gondozónővéri szakon megszüntetnek tizenegy­tizenegy első- és másodosztályú gondozónővéri ál­­lást, ezzel szemben tizenkét-tizenkét első- és másod­osztályú gondozónővéri és hat főgondozónővéri állást töltenek be. Végül megszüntetnek ötvenkét, gépészi állást. 3 . A fővárosi közigazgatási alkalmazottak státus­rendezése nagy előlépési lehetőségeket biztosít. A­ mai státus szerint 2237 tisztviselője van a főváros­nak. Október elsején 182 új állást töltenek be, a jövő esztendőben 131 új állást, 1938-ban 128-at, 1939-ben 871-et és 1910-ben 62-t. A rendezést tehát 1940 július 1-én fejezik be és akkor a végleges állással rendelkező fővárosi közigazgatási tisztviselők lét­száma 2827 lesz. 1936 június – 4­1­JGGYOHSAK& HÓ2Ve­TLFff JA*4» mMiMM^lBííi® LESZÁLLÁSSAL CSAK­ WIENBIN ÉS PRAMIJAN MALERT váciul

Next