Pesti Napló, 1936. november (87. évfolyam, 251–274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

3 Kedd Mussolini nagyjelentőségű külpolitikai beszédet mondott Milánóban A fasiszta Olaszország álláspont­a a mai nyugtalan és zavaros pillanatokban Támadás a wilsoni ideológia hazug maradványai ellen „a Népszövetség nyugodtan elszenderülhet" . Miért hidegült el a francia-olasz barátság s miért javult meg a jugoszláv-olasz viszony ? — Német- és Olaszország között eltűnt a súrlódási felület — Tartsák tiszteletben az olaszok jogait és érdekeit a Földközi tengeren! „Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni" Milánó, november 2. Gyönyörű napfényes­ időben vonult fel vasár­nap délután több mint 250.000 ember a székesegy­ház előtti nagy térre, hogy meghallgassa Musso­lini miniszterelnök beszédét. A felvonuló tömegek előtt feketeinges különítmények haladtak nemzeti színű zászlókkal. A város utcáit valóságos zászló­erdő borította és a lelkes néptömeg a fasiszta for­radalom indulóit énekelte. A székesgyház előtti díszemelvényen ott volt a kormány majdnem va­lamennyi tagja, a milánói hatóságok vezetői, Bohle, a német nemzeti szocialista külföldi szer­vezetek vezetőinek kíséretével és több külföldi küldöttség. A Galleria Vittorio Emmanuele olda­lán sorakoztak fel a különböző nagyszámú katonai és fasiszta alakulatok. Pontban négy órakor érkezett meg Mussolini miniszterelnök gróf Ciano külügyminiszter, Al­fieri sajtó- és propagandaügyi miniszter, vala­mint Starace fasisztapárti főtitkár kíséretében. Négy óra után három perccel­­ trombita je­lezte, hogy a Duce meg akarja kezdeni beszédét. — Milánói feketeingesek! — kezdette meg be­szédét Mussolini. — Mai beszédemben le akarom szögezni a fasiszta Olaszország álláspontját a mai ,nyugtalan és zavaros pillanatokban az európai államokkal való kapcsolatban. Politikai nevelés­­ek magas foka lehetővé teszi, hogy kifejtsem azokat a problémákat, amelyeket az úgynevezett parlamentekben és az úgynevezett demokratikus lakomákon vitatnak meg. A leszerelés és együttes biztonság ábrándképe — Rövid leszek, — folytatta a Duó? — de hoz­záteszem, hogy minden egyes szavamat jól meg­fontoltam. — Mindenekelőtt meg kell szabadítanunk a nemzetközi életet az ábrándoktól, a közhelyektől és a hazugságoktól, amelyek mind a wilsoni ide­ológia maradványai. Az egyik ábrándkép, amely már porba hullott, a­ leszerelés senki sem akar elsőnek leszerelni és teljes lehetetlenség, hogy valamennyi állam együtt szereljen le. Megtörté­nik, hogy sokan összegyűlnek Genfben, léggömbö­ket fújnak fel, azért, hogy belőlük politikai hegy­séget alkossanak. Amikor az egész világ feszülten figyeli, mi lesz a léggömbökből készült hegysé­gekkel, kiderül, hogy más nem születik belőlük, mint kis egérke, amely elvész az eljárásmódok rengetegében. — Másik ábrándkép az együttes biztonság, amely sohasem volt meg, soha sincs meg és soha­sem lesz meg. Férfiam nép nem hajlandó sorsát bizonytalan harmadik kezébe letenni. Az osztha­tatlan béke szintén ilyen közhely. Az oszthatatlan béke csak az oszthatatlan háborút jelenti, mert természetes, hogy népek sohasem lesznek hajlan­dók olyan érdekekért harcolni, amelyek nem érin­tik őket. A Népszövetség vagy megújhodik vagy eltűnik . Térjünk át a Népszövetségre. Számunkra a Népszövetség problémája egészen világos: Vagy megújhodik, vagy eltűnik. Mivel rendkívül nehéz lesz megújhodása, számunkra nyugodtan elszen­derülhet. Mi nem felejtettük el és nem felejtjük el soha, hogy a Népszövetség ördögi pontossággal gazdasági megszállást szervezett az olasz nép ellen és megkísérelte kiéheztetni asszonyainkat, gyermekeinket és férfiainkat. Nem sikerült! Nem mintha nem akarta volna, de azért, mert szem­ben találta magával az olasz nép legteljesebb egységét, erejét, áldozati készségét, amellyel ké­pes lett volna harcolni­ ötvenkét nemzet ellen. Békepolitika folytatására a Népszövetség nem szükséges. A francia-olasz barátság elhidegült­ ­. Most körvonalazom álláspontunkat az egyes nemzetekkel szemben. A francia-olasz egyezmény hivatva lett volna eloszlatni tizenhét év félreértéseit és súrlódásait. Új korszakot kel­lett volna nyitnia a két nép életében. De jöttek a megtorló intézkedések és természetes, hogy a bar­­átság elhidegült. Legalább két hónap óta Addisz-Abebában voltunk és a megtorló intézkedések még mindig érvényben voltak. Klasszikus esete annak, hogy a betűk megölik a szellemet és a formalitás megfojtja az élet valóságát. Egészen nyilvánvaló, hogy amíg a francia kormány várakozó álláspon­tot foglal el, addig mi sem tehetünk mást, mint ugyanezt. — A szomszédos Svájccal kapcsolataink min­dig kitűnőek voltak, most is azok és azok lesznek. Naponta kávét! A kávé megőrzi egészségünket! Ha kávét ittunk, frissnek ts egészségesnek érezzük magun­­kat. A kávé titokzatos ereje élén­­kiti szervezetünket. Ha fáradt, ha levertnek érzi magát, ha általános közérzett rossz — igyon egy csésze valódi kávét ! Meinl Gyula kávébehozatali rt. Ausztria helyzete — A július 11-i egyezmény új korszakot nyi­tott meg a mai Ausztria történelmében. Az osztrák-német egyezmény valamennyi rosszul ér­tesült kommentáló,ja vegye tudomásul, hogy én az egyezményt június 5-e óta ismertem és helyesel­tem. Ez az egyezmény megerősítette Ausztria ál­talános helyzetét és állami függetlenségét. PESTI NAPLÓ 1936 november 8 • 99A­ háború igazi megcsonkítottja Magyarország" — Mindaddig, — mondotta ezután Mussolini — amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkí­tottja Magyarország. Négymillió magyar él a mostani határokon túl. Attól a törekvéstől ve­zetve, hogy eleget tegyenek a túlságosan elvont igazság követelményeinek, más — talán még na­gyobb — igazságtalanságot követtek el. Az olasz népnek a magyar nép iránti érzelmeit a magya­rok katonai erényeinek, bátorságának és önfel­áldozó szellemének őszinte elismerése jellemzi. Ez az érzelem egyébként kölcsönös. Talán már a közeljövőben ünnepélyes alkalom nyílik arra, hogy az olasz nép ezeket az érzelmeit megkapó formá­ban juttassa kifejezésre ország-világ előtt. A jugoszláv-olasz barátság megerősítése — A Jugoszlávia és Olaszország közötti lég­kör az utóbbi időben rendkívül megjavult. Em­lékeztetek arra, hogy évekkel ezelőtt ezen a téren célzást tettem a Jugoszláviával való kapcsolatok megjavításának lehetőségére. Kijelentem, hogy ma már megvannak a megfelelő erkölcsi, politikai és gazdasági alapok a két ország barátságának megerősítésére. A Berlin—Róma-tengely régi zászlónk. A bolsevizmus ellem­e­ harwstonst és sok véráldozat árán győztük le. A bolsevizmus és a kommunitás ma állami szuper kapitalizmus, amely nem tagadja, de felmagasztalja a kapita­lista rendszert. Ideje volna, már véget vetni a­ fasizmus és a demokrácia közötti ellentéteknek. A fasizmus nem akarja bebalzsamozni a múltat, ha­nem minden célja a jobb jövő munkálása. Az ola­szok nincsenek hozzákötve az embertelen kapita­lizmus jármához és a fasizmus megvalósítja a békét és a valódi műveltséget. ­ A négy szan széd országon kívül Európa egyik nagy országa az utóbbi időben őszinte elis­merést szerzett az olasz nép előtt. Németország­ról beszélek. A most létrejött berlini megállapo­dás rendez egyes égető problémákat. A most ün­nepélyesen aláírt berlini jegyzőkönyvek megmu­tatják, hogy a Berlin—Róma közötti tengely nem elválasztóvonal, hanem inkább olyan kristályoso­dási pont, amely körül csoportosulhat valamennyi európai állam, amelyet áthat az őszinte békeaka­rat. A július 11-i szerződéssel eltűnt, Németország és Olaszország között a súrlódási felület. Harc a bolsevizmus ellen — Ne csodálkozzék senki, ha ma felemeljük a zászlót a bolsevizmus ellen. A mai zászló a mi Szózat az angolokhoz a Földközi tengerről — Olaszország — mondotta a Duce — a Föld* Legerősebben szűr a Senator CelofIster cigarettahüvely kettős füstszűrővel! EZÜSTSZÍNŰ dobozban ára 46 fillér. Senator „RAPID" cigarettapapír, hosszában hajto­gatva, egyenként kihúzható lapokkal gummirozott széllel 14 fillér ugyanaz, nem gummirozott 13 fillér Senator 60-lapos cigarettapapír 12 fillér­t

Next