Pesti Napló, 1937. február (88. évfolyam, 26–48. szám)

1937-02-14 / 36. szám

Yasämap PESTI NAPLÓ 1937 február 14 47 INGATLÄ Tovább drágulnak az építőanyagok — ezáltal az angol fegyverkezési kölcsön iotytán A budapesti építőmesterek ipartestülete felter­jesztést mtézett a kormányhoz, melyben rámutat egyes epuőeanyagok indokolatlanul magas árára. Hangsúlyozza ez a felterjesztés, hogy amikor az építési tevékenység az előző évivel szemben 80 százalékkal emelkedett, az építőanyagok árának megfelelően csökkenni kellett volna. Ehelyett azonban több, mint 20 százalékos drágulás követ­kezett be valamennyi cikkben. Tekintettel végül arra, — fejeződött be a felterjesztés — hogy az építőipar munkabérei 20 százalékkal emelkedtek, az anyagárak további emelése az egész építési te­vékenységet veszélyezteti-Szakkörökben biztosra veszik, hogy az angol fegyverkezési kölcsön terve folytán az építőanya­gok további drágulása várható. Mutatkozni fog ez elsősorban a vasban, amely — bár fölötte áll a világparitási árnak — mégis jelentős drágulás elé néz. Ugyancsak áremelkedést várnak a fapiacon is, április havára. Az angol fegyverkezésnek ez a bennünket érintő közvetlen hatása érezhető nyugtalanságot okoz az építőiparban. Í937 február: házadóbevallásoh hava s • Magas szorzószámok helyeit tényleges forgalmi érték Mi történjék a tatarozást költségekkel? A pénzügyi hatóságok a múltban miniszteri rendeletek alapján a házak értékelésére szorzó­számokat állapítottak meg. Ezek a szorzószámok azonban a házak tényleges forgalmi' értékét sok esetben több mint kétszeresével meghaladták. A szorzószámok rendszere tehát voltaképpen bur­kolt vagyonadóemelóst jelentett, mert az. ingat­lanok utáni adót nem a tényleges, hanem fiktív szorzószámmal kihozott vagyonérték alapján kel­lett fizetni. A háztulajdonosok hiába hangoztat­ták, hogy a megállapított szorzószámok túlmaga­sak, a pénzügyminisztérium nem volt hajlandó rendeleteit módosítani. A háztulajdonosok pana­szára a közigazgatási bíróság 1936 áprilisában 2210/1936. számú határozatával megállápította, hogy a szorzószámok figyelmen kívül hagyandók abban az esetben, ha a háztulajdonos igazolja, hogy az ingatlan tényleges eladási értéke a szorzó­számok alatt mozog. Ez a nagyfontosságú döntés azt jelenti, hogy a háztulajdonosnak jogában áll a szorzószámok figyelmen kívül hagyásával adóbevallásában a ház tényleges forgalmi értékét megjelölni. Remélhetőleg az 1937. évi kivetéseknél a pénz­ügyi hatóságok már alkalmazkodnak a közigaz­gatási bíróság határozatához ós a jövőbe» nem kerül sor ebben a kérdésben további tömeges pa­naszokra. A, jövedelemadó rendelet szerint a ház jöve­delmebői levonhatók a tatarozásra ténylegesen kifizetett összegek. Ennek ellenére azoknál az in; gatlanoknál, ahol a háztulajdonos tatarozási adókedvezményt vett igénybe, a pénzügyi ható­ságok azt az összeget levonásképpen gyakran nem fogadták el. A háztulajdonosok emiatt ugyancsak panasszal éltek a közigazgatási bíró­sághoz. A háztulajdonosnak ugyanis jogában áll nem­csak a tatarozási költségeket levonni a jövedelem­ből, hanem a házadóra kifizetett összegeket is. Ebből folyóan, ha a kincstár nem fogadja el a tatarozási költségeket, a háztulajdonos adóalapja kétszeresen növekszik. A ténylegesen kifizetett tatarozási költségek egy hányadát a kincstár ugyanis olybá veszi, mintha nem lennének kifi­zetve, az elkövetkező években pedisr a házadóked­vezmény folytán kevesebb házadót kell befizetnie és így a jövedelemből a ténylegesen kifizetett házadó címén nem áll módjában levonnia az ere­deti kivetésnek megfelelő összeget. Ezt a sokat vitatott kérdést a közeljövőben szintén eldönti a közigazgatási bírósásr. Kedvező döntés reményében a háztulajdonosok legnagyobb része elhatározta, hogy abban az évben, amikor a házadókedvezményes tatarozását elvégezteti, tatarozási költségek címén a ténylegesen kifizetett tatarozási költségek százszázaléjcát vonja le a jö­vedelemből. Az elkövetkező években, pedig, ha a tatarozást már régebben végeztette, de az ndófelsüólamlási bizottság nem adott helyt a fenti érvelésnek, a ténylegesen kifizetett házadó helyett az évenként me<jállap'tott adókedvezményt is levonásba hozza a jövedelemből és ezzel pótólja azt a hiányt, amit az előző években az adófelszólamlási bizottság tőle megvont. Dr. Takács László A Üvegezett sétány, hétemeletes bérpalota a Vörösmarty téren. Ismeretes, hogy a Futura •nemrégiben megvásárolta a Vörösmarty téri Ma­gyar Király-szálloda épületét. A 400 oles telek­komplexum vételára 800.000 pengő volt. ami ölen­ként 2000 pengőt jelent. Az épület hasznosítását megkönnyítette a Futura számára, hogy az e;ne­letsorok üresek voltak. így tehát csak a földszinti bérlőknek kellett felmondani. A felmondásokra vonatkozó tárgyalások már a befejezéshez köze; lednek és valószínű, hogy az összes földszinti bérlők e hó végére átadják a bérleményt. Az a terv, hogy a Magyar Király-szálló épületét már­ciusban forszírozott tempóval lebontják és az érdekeltek remélik, hogy november 1-ére készen lesz az a hétemeletes ~új bérpalota, amelyet & Vörösmarty térre terveznek Münnich Aladár tervei alapján. A Közmunkatanács közölte az érdekeltekkel, hogy az építkezéssel kapcsolatban bizonyos kikötései lesznek. A földszinten ugyanis üvegezett sétányt akar építtetni, amely ezen az idegenek által erősen látogatott helyen kitűnő szolgálatokat tehet. A Tovább tart a bizonytalanság a Fórum kornyé­kén. A kultuszminiszter árverési hirdetménye folytán rövidesen elárverezik a Lázár ucca és Vilmos császár lit sarkán levő ingatlant. Ezen a telken jelenleg egy kétemeletes, bontásra megérett ház áll. Az árverés iránt érdeklődőket a napokban az a meglepetés érte, hogy a Közmunkatanács a telek felhasználási lehetősé­geit erősen korlátozta. Illetékes helyen ugyanis ki­jelentették, hogy erre a telekre csak a Fórum végleges szabályozása után adnak építési engedélyt. Ez a gya­korlatban azt jelenti, hogy ezen a helyen az újabb építkezés hosszabb halasztást szenved. Jelenti azonban az itteni városrész szabályozásúnak további bizony­talanságát is. A Elkészült a London szálloda telkének beépí­tési terve. A fővárosi Közmunkák Tanácsa most határozta meg a lebontott London szálloda telké­nek beépítési módját. A hivatalos döntés lényege az, hogy a berlinitéri sarkot jelentékenyen letom­pítják. Ezáltal tehát a tömb beépítési lehetősége is érzékenyen csökken, mert az xiccái front jelen­tékenyen megrövidül. Az érdekeltek — úgy hall­juk tárgyalásokat folytatnak a határos vilmos­császárúti, illetve a Jókai uccára néző telekkom­plexnmokkal kapcsolatban is. Ezekkel az a ter­vük, hogy a Vilmos császár úton egy hatalmas bérházat építenek, a Jókai uccában pedig ultra­modern, különleges megoldású garázs épül, A Pesten csökken, Budán emelkedik a házak nyers­bérjövedelme. Az 1936. évi bázadóki vetéseknek az 1985-ös ^kivetésekkel való összehasonlítása érdekes képét adja a fővárosi házak változó nyersbérjövedelmének. Egy év alatt a nyersbérjövedelem több mint 800.000 pengő­vel emelkedett — o budai új építkezések következtében. A pesti oldalon ugyanis 343.000 pengővel esett a ház­bérjövedelem, Budán pedig ugyanakkor 1,200.000 pengő­vel emelkedett. Az 1936. év adókivetéseiből kitűnik, hogy valamennyi dunajobbparti kerület házbérjöve­delme többet tett ki, mint l!)35-ben. A II. kerületé pél­dául mintegy 700.600 pengővel emelkedett, a XI. kerü­leté pedig 400.000 pengővel. A pesti kerületekben ezzel szemben általában csökkent a nyersbérjövedelem, ki­véve az V/b., VIII b., IX/b és XIV. kerületeket. Ezekben a kerületekbea átlagosan ugyanannyival emelkedett a nyersbérjövedelem, mint Budán, a többi pesti kerület nyersbérjövedelme viszont átlag 200.000 pengővel ma­rad alatta az előző évinek. FELELŐS SZERKESZTŐ MESTER SÁNDOR SZERKESZTŐ FÖLDI MIHÁLY KIADÓTULAJDONOST fl .PESTI NAPLÓ" RÉSZVÉNYTARSASAa FELELŐS KIRDÓ DR SZEGÓ ELEMÉR Kéziratot nem örzflnk meg és nem adunk vissza SAKK Sakkfeladvány Kovács Flórián I., Rákosliget (Eredeti) M Matt két lépésben Megfejtőink k5zfll ketten értékes könyv­jutalomban részesül­nek. Bekiildé«! határidő: csütörtök. Mult heti felad­ványunk megfejtése: Vd7—c8. A könyvjutalmakat nyerték: \ - -: Ivanyics Erzsébet, Budapest, Tóth László, Rákosszentmihály. Csapatbajnokság 1937 Vezércsel Világos: Havasi Sötét; Kiszela 1. d4, d5. 2. c4, Hf6. 3. cXd5, Vd5. 4. HcB, Vd8 (ha sötét ezt a változatot óhajtotta, úgy most Va5 jobb volt. A tett lépésre rövidesen hátrányba kerül). 5. Hf3, eG. 6. e4, c6. 7. Fd3, Fe7. 8. 0—0, 0—0. 9. Ve2, h6. 10. e5, Hh7, 13. FXh6 (azonnali Ve4 is jó volt: 1L Ve4, f5. 12. oXfö, HXf6. 13. Vg6, Ve8. 14. He5 stb. kitűnő játékkal. A szöveglépés még erősebb), Hbd7 (11 gXhft-ra 12. Ve4t f5. 13. eXre, HXf6. 14. Vg6+, KhS. 15. VXh6+, KgS. 16. Hg5 után a sötét állás tarthatatlan). 12. Ve4, t5. 13. cXf6, HdXre. 14. Vg6, Bf7. 15. He5, Vf8. 16. Bael (a nyeréshez természetesen elegendő volt HXf7 stb. is, de világos gyorsan támadással akarja befejezni a játsz­mát), Fb4. 17. Be3, Bc7. 18. Bli3, Ve8. 19. Vg3, Hh5. 20. FXM, KXh7. 31. Fe3, Kg8. 22. Vg5, Hf6. 23. Yhi, Kf8. 24. Vh8f, Hg8. 25. Bf3+, Ke7. 26. VXg7f, Kd8. 27. Fg5f, Be7. 28. Bf8, Kc7. 29. VXg8 sötét feladja. SAKKHIREK A budapesti sakkcsapatbajnokságok hetedik for­dulójának eredményei: I. osztály: Szávay—Angol-Magyar Bank TM 6:10; Budai Kombinált—Városmajor 12l /i:3Vt; Pestszentíörinc— Pesti Hírlap 4%:11%; Zugló— Elektromosművek 15%:'/»; 33 FC—Hangya 3'A: 12'A. Pontállás: 1. Angol-Magyar Bank 85V«, 2. Pesti Hírlap 81'/!, 3. Hangya 78'/«, 4. Budai Kombinált 73'/*. 5. Szávay 55%, 6. Zugló 53, 7. 33 FC 45, 8. Pestszentlőrinc 40V;, 9. Városmajor 37%, 10. Elektromosmüvek 9. II. osztály: Charousek—Postás ä'/s :13Vs; Nyomdászok—Főváros 12:4; Csepel—Abonyi (óvás alatt); Terézváros— KAOSz 13:3; Kőbánya—Rákosszentmihály 7:9; MMSK—Rákospalota 12% :2% (1 függő). Pontállás: 1. Terézváros 71, 2. Postás 70, 3. MMSK 67% (1 függő), 4. Rákosszentmihály 63%, 5. Nyomdászok 58'/«, 6. KAOSz 56'/!, Kőbánya 56%, 8. Abonyi 54 (1 mérkőzés óvás alatt), 9. Rákospalota 46 (1 függő), 10, Charousek 44%, 11. Csepel' 40% (1 mér­kőzés óvás alatt), 12. Főváros 26%. 1ÍI osztály: BSK­Szent István—Budafok 9:7; Szürketaxi—Beszkár 4:12; Pestszentlőrinci Akarat—Törökőr 9:7; Dunakeszi »Ma­gyarsäg«—Szent László 5:11, Gázművek—Óbuda 10% :5%; Dräsche—Budai Törekvés 6Vi:9%. Pontállás: 1. Beszkár 80'/«, 2. Szent László 78'/», 3. Gázművek 72, 4. Dunakeszi »Magyarság« 60, 5. Budai Törekvés 59, 6. BSK-Szent István 56, 7. Pestszentlőrinci Akarat 52%, 8. Budafok 50'/«, 9. Óbuda 45, 10. Törökőr 41, 11. Dräsche 39. 12. Szürketaxi 38. IV. osztály: Menekültek—Zugló II 71/»:8Vr; Dunaharaszti-Filtex 8:8; Engel K.—Diákok Háza 8:8; Zsolnay—Herminamező 11:5; MÁV Visszhang Kőbányai Törekvés 61/.:8V* (1 függő); PATE és Kinizsi szabadnaposak. PontáV.ás: 1. Filtex (sz.) G4%» 2. Duna­haraszti 58%, 3. Kőbányai Törekvés (sz.) 57 (1 fiiggő), 4. Zugló (sz.) 54%, 5. PATE (sz.) 50, 6. Menekültek' 50, 7. Zsolnay (2 sz.) 45%, 8. MÁ 7 Visszhang (2 sz.) 42% (1 függő), 9. Engel K. (2 sz.) 41%, 10. Herminamező (sz.) 34, 11. Kinizsi (2 sz.) 31, 12. Diákok Háza (sz.) 30. A Corvin Áruház SC házi sakkversenyének ered­ményei: I. Jacobi István, II. Badonyi Tibor, III. Szűcs György, IV. Grossmann Géza, V. Eberhardt József, VI. Halmos Manci. A vigaszversenyen X Bablonkay István, II. Dániel Lajos. Budapesten: Ingatlanárverési naptár Környéken Az árverés Az ingatlan Kikiáltási ár pengőben Az árverés Az ingatlan Kikiáltási idópontia | hrl ye fekvesc •-öl Kikiáltási ár pengőben időpontja he lye tekvése Ű-öl nengőben 11. 23 du 3 Közp. Ib. Lulza ucca 18 105 125.000 II. 19 de. 10 Pesterzsébeti ib. Károly ucca 14 160 8.520 Ii. 25 du 4 II 25 du 4 KÖZP. >D 1— III kib Kisfaludy u. 20 Cs?nd ucca 8-135 373 29.000 8.044 II. 23 du. 2 Pestszentlőrinc 4557 hrsz. 200 6.180 Iii. 4 au 5 III. 11 du 3 Közp ib tvozp ib. Apafiv ucca 41 Kiver Lajos u. 48 o98 102 14.970 46.680 III. 2 de. 10 Ül pesti lb 2582 hrs2. - • 8.572 III 27 du. 3 IV 28 du. 4 Közp. ib. ssözo. ib. Visegrádi u. 39 Nürnberg u 13 250 300 238.516 159.075 111. 10 de. 9 Újpesti Ib. 1016, 1017 nrsz. 12.320 IV 29 du 4 Közp. Ib. Hungária középkorút |05 311 306.880 IV. 10 de. « Pestftdttl Ib. Békásmegyer V. 5 du 4 i—111. kjb. Cscilti ucca 6 400 23.318 2213/MI 642 30 00C

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék