Pesti Napló, 1937. május (88. évfolyam, 98–120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

Budapest, 1937 88. évfolyam 98. szám Szombat, május 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 4.— pengd Negyedévre 10.80 pengd Félévre 21 60 pengd Egyes szám arm Budapesten, vidéken és k­islányomlvarokon 16 fillér Ünnepnapokon 24 fillér Vasárnap 32 fillér FESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL» VII. ker. Rákóczi út 6i Telefon 1-455-aa-tol SO-ig, 1-404-19-t6) 17-ig (sorozat) Jegypénztár, hirdetési-, elSHxai­tési-, uta zási* és kSn­y­vosztily» VII., Erzsébet körút 18-2a SzerkeaztAsGg eecsbsnt L Kohlmarkt 1. budapesti útja Hétfőn érkezik Budapestre Miklós Vil­mos, Ausztria szövetségi elnöke, akinek fo­gadtatására ország és főváros boldog öröm­mel készülődik. Az osztrák államfőnek, aki harminc év mindig tiszta és egyenesvonalú politikai munkássága után jutott el a legma­gasabb közjogi méltóság piedesztáljára, első külföldi útja a budapesti látogatás s szá­munkra ez az elsőség külön öröm és megtisz­te­ltetés. Nem nehéz dolog meleg szívvel kö­szönteni az osztrák államfőt, aki bölcs és erős személyiségében a legszebb államférfiúi eré­nyek érvényesülését példázza. A tanári ka­tedra mellől indult el Miklós a politika or­szágútjára s 1907-től egészen az összeomlásig megszakítás nélkül képviselte kerületét az osztrák parlamentben. Az 1918-as katasztrófa súlyos napjaiban egyike volt a keveseknek, akik határozott lelkierő és szilárd szellemi alap birtokában átmentették Ausztriát a leg­súlyosabb válságokon. Tízekben a súlyos esz­tendőkben Miklós minden frontszakaszon az­­első sorokban harcolt az új állam felépíté­séért. Mint kultuszminiszteri államtitkár az osztrák pedagógia újjászervezésében értéke­sítette tapasztalatait és erudicióját, nem sok­kal később genfi jegyzőkönyvek előadójaként képviselte ezt az igen fontos törvényt a parla­ment előtt. Miklasnak nemcsak ellenségei, de­­szinte ellenfelei sem voltak, s így történt, hogy amikor Hamisch szövetségi elnök hiva­tali ideje letelt s új államfő választására ke­rült a sor, a választás egyöntetűen esett Miklasra. Az osztrák államférfi hagyományai és erényei teszik jelentőssé Miklas elnököt Auszt­ria s ezen túlmenően Közép-Európa politikai életében,­­ de Magyarország nemcsak ezeket az erényeket, hanem az osztrák ember gyö­nyörű európai értékeit is üdvözli benne. Mert Miklós szövetségi elnök nemcsak önnön nagy­tekintélyű személyének jelenlétével tiszteli meg három napon keresztül a magyar fővá­rost, de harmonikus egyénisége mintegy jel­képe azoknak a sajátos osztrák erényeknek is, amelyek mindnyájunk számára egy kissé má­sodik szellemi fővárosunkká tették Bécset. Miklós elnök budapesti látogatásának elsősor­ban udvariassági jellege van, bár természetes, hogy a Schuschnigg kancellár és Schmidt kül­ügyi államtitkár kíséretében érkező államfő magyarországi tartózkodása egyben a­ magyar­osztrák politikai barátság újabb bizonyság­tételének is számít,­­ de ez az udvariassági látogatás éppen lelki és szellemi tartalmai ré­vén túlnő a diplomáciai »visite de politesse«­jeinek keretein. Az osztrák államfő, akit an­nak idején a legkülönbözőbb pártok egyhangú vótummal állítottak az állam legmagasabb he­lyére, személyében egyesíti az egyensúly és mérték nagyszerű osztrák hagyományait. Ép­pen akkor, amikor Miklas elfoglalta magas hi­vatalát, kezdtek jelentkezni a gazdasági világ­válság első jelei s nem sokkal utóbb teljes erővel tört ki a politikai válság is, amely úgy zúgott végig Európán, hogy kifejlődésének útját még ma sem látjuk tisztán. Miklas el­nöknek nem kis része van abban, hogy Auszt­ria­ annyi különböző s egymással ellentétes nagyhatalmi behatás közepette sértetlenül őrizte meg nemzeti önállóságát s közben szinte elsőnek szabadult fel a roppant gazda­sági válság nyomása, alól, amely hosszú időre egész Közép-Európát megbénította. Az osztrák államfőben, akinek neve el­választhatatlanul összeforrott Ausztria meg­újhodásának nagy művével, nemcsak a bölcs politikust ünnepli Magyarország. Miklós el­nök elhozza hozzánk azt az osztrák lelkiséget és szellemiséget is, amely olyan sokrétű és gazdag, mint­­Tirol hegy óriásainak, az osztrák tavaknak s a Wienerwald szelíd erdőinek örökké változatos panorámája. Miklas elnök elhozza közénk Beethoven, Mozart és Schu­bert Bécsét, az osztrák­­harmóniát, amely — ha nincs is híjával a tragédiáknak — végül is édes zeneiséggel tudja feloldani a konflik­tusokat. Az évszázados egymáshoz kötöttség emlékei — lett légyenek bárminek — nem hal­ványodtak el bennünk. Ma, amikor ezeket az emlékeket súlyos évek történelmi távlatából szemléljük, nyugodtan megállapíthatjuk: az osztrák lélek értékei nem koptak meg szá­munkra ez évek alatt. Miklós elnököt mint ezeknek az értékeknek legfőbb letéteményesét és államférfiúi megtestesítőjét ezért köszönti örömmel és szerető barátsággal Magyarország. Darányi miniszterelnök nyilatkozik Miklas osztrák elnök budapesti látogatásának jelentőségéről „A látogatás újra megerősíti Magyarország és Ausztria eddigi politikáját a római egyezmények szellemében" Darányi Kálmán miniszterelnök Miklas oszt­rák szövetségi elnök és felesége budapesti látoga­tásáról a következő nyilatkozatot adta: — Ausztria szövetségi elnöke, Miklós Vilmos őexcellenciája hétfőn Budapestre érkezik, hogy viszonozza a látogatást, amelyet a kormányzói pár és a magyar kormányférfiak novemberben tettek Bécsben. — Élénken él emlékezetemben az a kedves ba­ráti fogadtatás, amelynek akkor, a kormányzó úr és neje, valamint én és a külügyminiszter úr ré­szesei voltunk. Igen bo!›';‹‹? vagyok, hogy a ma­gyar nemzetnek örvendetin» alkalma nyílik azt most viszonozni. — Miklós elnök úrnak és az ugyanakkor hoz­zánk érkező Schuschnigg kancellár és Schmidt külügyi államtitkár uraknak megtisztelő látoga­tásában igen nagyra értékeljük a Baráti szomszéd­állam fejének és kormányférfiainak Magyaror­szág iránt megnyilvánuló rokonszenvét. Abban a tényben pedig, hogy Ausztria szövetségi elnöké­nek e magas tisztében betöltött kilencesztendős ideje alatt ez az első hivatalos külföldi útja s ez az első utazás Magyarország kormányzójának és általa a magyar nemzetnek szól, annak az őszinte rokonszenvnek és barátságnak megerősítését lát­juk, amelyet egymás iránt Ausztria és Magyaror­szág egyforma melegséggel éreznek és ápolni kí­vánnak. — Magas vendégeinket, akiknek személyében az egész osztrák nép lesz a magyar nemzet ven­dége, a magyar lélek őszinte melegségével és lel­kesedésével várjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy jövetelük és az az alkalom­, hogy a magunk részéről Ausztria szövetségi elnöke személye iránt és a baráti szomszéd állam iránti újra kifejezésre juttathatjuk a két ország között szerencsés módon már régóta fennálló jó viszony szívélyes és benső­séges voltát, még szorosabb lelki kapcsolatokat teremt a két nép között s ez nemcsak a két állam­nak válik javára, hanem a két ország népének, sőt bizonyára Európa, békéjének is. — Még visszacsengenek fülünkben a két állam és nép százados sorsközösségét oly megkapóan­ jellemző szavak, amelyekkel a bécsi ü­mrepélyes fogadtatás alkalmával az osztrák szövetségi elnök úrnak üdvözlésére Horthy Miklós kormányzó úr ő főméltósága válaszolt, reámutatván arra a közös és céltudatos munkára, amivel népeink elő akar­ják mozdítani a jólétet a Duna medencéjében és meg akarják teremteni a tartós békét Közép-Európában, ami egész Európa békéjének lényeges alkotó része. — Miklai elnök úrnak és hitvesének, öröm­mel és nagy megbecsüléssel várt vendégeinknek látogatása, most újra megerősíti a két állam ed­­digi politikáját a római egyezmények szellemei­ben. Ez a politika világosan kifejezi a két ország­nak azt az óhaját és érdekét, hogy biztosítani kell a Duna-medencében azt a helyet, amely­­­­ket az államokat földrajzi helyzetük és gazdasági jelentőségük, valamint a két nép rátermettsége és szorgalma alapján, nemkülönben történelmi ha­gyományaik következtében megilleti. — Ausztria és Magyarország egymás iránt való érdeklődésének lesz újabb bizonysága és megpecsételése Miklós szövetségi elnök úrnak és hitvesének, Schuschnigg kancellár é­s Schmidt külügyi államtitkár uraknak kedves látogatása országunk fővárosában. Remélem, hogy magais vendégeink abból a meleg fogadtatásból és ünnep­lésből, amelyben itt részük lesz, ki fogják érezni az egész magyar nép hagyományos megbecsülését és­ őszinte ragaszkodását annak a baráti szomszé­dos államnak feje és népe iránt amelyhez a törté­nelem folyamán évszázados kapcsolatok fűzték hazánkat. — A történelmi múlt, a viszontagságos sors, sok közös bánat és öröm benső kapcsolatokat, létesített a két nép között, amelyeket az osztrák szövetségi elnök úr kiváló egyéniségre — ismérve tündöklő polgári erények és hazájáért való ne­mes munkálkodását — megtisztelő látogatásával bizonyára még bensőbbekké, még erősebbekké fog tenni. Miklas elnök hétfő délelőtt féltizenegy órakor érkezik Budapestre Miklas elnök hétfő reggel 6 óra 53 perckor in­dul el Budapestre, hivatalos látogatásra. Az elnök és felesége, valamint Schuschnigg kancellár ás Schmidt külügyi államtitkár kíséretükkel szalon­kocsin utaznak Budapestre. Hegyeshalomtól Buda­­pestig különvonat hozza az osztrák elnök szalon­kocsiját. Hegyeshalmon szállnak fel a vonatra a vendégek üdvözlésére Budapestről érkező magyar díszkíséret tagjai. A vonat a keleti pályaudvarra féltizenegy órakor fut be. Szendy polgármester Miklós elnök budapesti látogatása alkalmából plakátot­ bocsátott ki, ame­lyen felszólítja Budapest közönségét, fogadja a hagyományos magyar vendégszeretettel, igaz lel­kesedéssel a baráti osztrák állam elnökét. »A láto­gatás alkalmából — mondja a polgármester felhí­vása — örömünknek és tiszteletünknek adjunk ki­fejezést azzal, hogy fellobogózzuk házainkat. Ausztria és Magyarország sorsa egy csillagzat alatt áll -írja az osztrák félhivatalos Bécs, április 30. Miklós szövetségi elnök küszöbönálló budapesti látogatásáról a, félhivatalos Neuigkeitsweltblatt »Látogatás barátoknál« című cikkében a többi kö­zött ezeket írja: Miklas szövetségi elnök először utazik ideget­­országba és Ausztriában különös­­örömmel üdvöz­lik, hogy ez a látogatás Magyarországnak szól és hogy barátoknál teendő látogatásról van szó. Ha Magyarország és Ausztria összetalálkoznak, nem­csak évszázados közös történelmük szelleme hatja át őket, hanem a két ország sorsa egy csillagzat alatt állott akkor is, amikor a két ország állam­jogi útja szétvált egymástól és ez alatt a­ csillag­zat alatt­ áll ma is. Az őszinte bajtársi érzés, amely Magyarország kormányzójának bécsi látogatása, alkalmával olyan spontán módon jutott kifeje­zésre. Röder tábornoknak, a magyar honvédség képviselőjének látogatása alkalmával ismét szívé­lyesen jutott­­kifejezésre."Ausztria ürömteljes meg­elégedéssel vesz tudomást arról, hogy Miklós szövetségi elnök, Schuschnigg szövetségi kancel­lár és dr. Schmidt Guido külügyi államtitkár láto­gatását a magyar közvélemény ugyanolyan szívé­lyes barátságal várja. Magyarország és Ausztria sorsát sem földrajzi, sem gazdasági szempontból nem lehet elválasztani. " A két nép szoros kapcsolatainak az érzelmek­ben is kifejezésre jutó alátámasztása szilárd zálog

Next