Pesti Napló, 1937. május (88. évfolyam, 98–120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1937 május 1­2 HAVAS bútorgyár üzemét VII., Rózsa ucca 20. szám alól VIII., Kisfaludy ucca 9? ge­te Mintatermek: IT., Váci ucca 37, IT., Semmelweis ucca 9, VIII., Kisfaludy ucca 9 Teljes lakásberendezések, konyhák, színes bútorka, Selegességek gát jelenti annak a nyílván nem könnyű útnak szerencsés megtétele szempontjából, amelyen Ma­gyarországnak és Ausztriának még haladnia kell. A római jegyzőkönyvek nagymértékben hozzájá­rultak ahhoz, hogy Közép-Európa békéjét egész­ségesebb alapokra fektessék. Azok a barátságos jószomszédi kapcsolatok, amelyeket Magyarország és Ausztria a többi ország iránt tanúsít, azt mu­tatják, hogy az osztrák államfő budapesti látoga­tása további állomása az egészséges fejlődésnek. Miklas elnök pályafutása Wilhelm Miklas 1872 október 12-én született Kremsben. Édesapja postatiszt volt, majd később a bécsi postaigazgatóság főpénztárosa. A Miklós­család egészen a 15. századig vezeti vissza család­fáját. A Brenneren fekvő Matreiban éltek a szö­vetségi elnö­k ősei, de akkor még Nielasnak írták a nevüket. A harmincéves háború alatt a család egyik ága elszármazott a Brennerről és ebből az ágból származik az elnök. Wilhelm Miklós szüleinek nyolc gyermekük volt, akik közül hat a tanári és tanítói pályát vá­lasztotta. Ő is a bécsi egyetem bölcsészeti karára iratkozott be, attól a történelmet és a német sza­kot választotta. Gimnáziumi tanárrá nevezték ki és Triestben, Prosnitzban és Hornban tanított. Ki­váló tanárnak ismerték, így már harmincegyéves korában kinevezték a waidhofeni alreálgimná­zium igazgatójává. Két évvel később a horni fő­gimnázium igazgatója lett. Politikai pályafutása Hornból indult ki. Ki­tűnő szónoki képessége és szervezőereje a keresz­tényszocialista mozgalomban előkelő szerepet biz­tosított neki. A keresztényszocialisták ak­kori ve­zére, Lueger, az általános titkos választójog beve­zetése után tartott első választáson Mikl­as­t is fel­léptette, akit harmincötéves korában a waldvier­teli kerület, küldött a bécsi Reichst­a­gba. Miklas elnök ezek szerint harminc esztendeje vesz részt az osztrák politikai életben. Az összeomlás idején is megőrizte józanságát és a keresztényszocialista párt soraiban egyre elő­ikelőbb szerepet vitt. Beválasztották az ideiglenes nemzetgyűlésbe, majd mandátumot kapott az al­kotmányozó nemzetgyűlésben is. 1918 november ,12-én a keresztényszcialista párt őt­­bízta meg azzal, hogy az új alkotmánnyal szemben a párt álláspont­ját­ kifejtse. Egy ideig kultuszállamtitkár volt és 1922-ben ő volt az úgynevezett genfi jegyzőköny­vek előadója az o­sztrák nemzetgyűlésben. 1920-ban, 1928-ban és 1927-ben az általános választások során Miklas mindig kapott képviselői mandátu­mot. Wilhelm Miklas nemcsak a keresztényszocia­listák, hanem a szociáldemokraták soraiban is osz­tatlan tiszteletnek és tekintélynek örvendett, így kétszer is — 1923-ban és 1927-ben — a nemzetgyű­lés elnökévé választották. Hainisch szövetségi elnök egymást követő két mandátumának lejárta után az osztrák parlament választana Wilhelm Miklasra, a nemzeti tanács elnökére esett, aki így mind a mai napig az ál­lamfő szerepét tölti be, miután 1931-ben újból meg­választották. Elnöksége idejére estek Ausztria legsúlyosabb esztendei. A gazdasági válság, amely éppen Bécs­ből indult ki, súlyos feladatok elé állította Auszt­riát. A világpolitika egymást követő izgalmas ese­ményei egyszerre Ausztriát helyezték a közép­pontba és nagyrészt Miklós érdeme, hogy sikerült megőrizni az egyensúlyt. Az osztrák szövetségi elnök a régi demokrá­cia iskolájába járt és eszményeit a változott idők közepette is meg tudta őrizni. Különösen 1934 jú­liusában,­ Doll­fuss meggyilkolásakor bizonyította be Miklas elnök kiváló tehetségét. Az ő erélyes közbelépésének eredménye, hogy sikerült a rendet fenntartani Ausztriában és ezzel talán Európa bé­kéjét is Miklas mentette meg. Wilhelm Miklas 29 éves korában, 1901-ben há­zasodott meg. Feleségével, Leopoldine Haidinger­rel a legboldogabb családi életet éli. Tizenkét gye­rekük született, akik közül tizenegy életben van A legidősebb 30 éves, a legfiatalabb 14. Miklas a családi élet harmóniájának mintaképe, aki osztat­lan tiszteletnek és szeretetnek örvend nemcsak Ausztriában, hanem hazája ,határain messze túl is. Munkaszünet a hivatalokban és iskolákban Miklós elnök budapesti látogatói,-­ alkalmából való- Gáláns barát, gyengéd férj, Nődnek Salgó harisnyát kérj Kristóf tér 2. mennyi állami hivatalban hétfőn és kedden munka­szünet lesz. Munkaszünetet tartanak a főváros hiva­talaiban és intézményeiben is, ahol e két napon csak ügyeletes szolgálatot tartanak. A kerületi adószámvi­teli osztályoknál és pénztáraknál 9—12-ig szolgálat van. Az OTI-nál munkaszünetet tartanak hétfőn, de az orvosi rendelőkben rendelnek. A MABI-nál sem lesz hétfőn hivatalos óra és szünetelnek a központi szak­rendelések. Kedden csak a központi rendelő, a táppénz­ügyekkel foglalkozó osztályok és a házigyógyszertár tartanak szolgálatot. Szünet lesz a közlekedési rendőr­ségen is hétfőn és kedden. Az időszaki au­tóvizsgát­­ 20-án tartják meg. Valamennyi iskolában szünet lesz hétfőn és kedden. A KANSz felkéri tagjait, hogy Miklós elnök foga­dásán jelenjenek meg. A­ NyU­KOSz tagjai kedden résztvesznek az Andrássy­ úti katonai díszszemlén. Az ünnepségeken a cserkészek is részt vesznek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Cserkészszövetség veze­tősége közli, hogy május 3-án a belvárosi, nyugati Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszí­tését követeli, igyanak hetenként legalább egy­szer, reggel felkeléskor egy pohár természetes »Ferenc József« keserűvizet, mert ez szabályozza a bélműködést, előmozdítja a gyomoremésztést, fokozza az anyagcserét, élénkíti a vérkeringést és ezáltal új életerőt teremt. Az orvosok ajánlják. pályaudvari, erzsébetvárosi, józsefvárosi, ferencvárosi és népligeti körzetbe tartozó csapatok csapat- és raj­zászlói a zászlóvivőn kívül egy -egy kísérővel 9 óra 15 perckor a Mussolini téren jelentkezzenek. A nyugati pályaudvar és a belvárosi körzet cserkészei csapatköte­lékben a Liszt Ferenc téren, a többi körzetek cser­készcsapatai és kiscserkészcsapatai a Clark Ádám téren szintén 9 óra 15 perckor jelentkezzenek. Május 4-én a katonai díszszemlén csak a kijelölt csapatok 25—20 cserkésze vehet részt. Közzétették a Népszövetség­ jelentését a magyar pénzügyek alakulásáról Genf, április 30. A Nemzetek Szövetségének titkársága közzé­tette a pénzügyi bizottság által Magyarországra vonatkozólag a Tanács részére készített jelentést. A jelentés szerint a magyarországi helyzetet továbbra is főként a múltévi jó termés és azok az árak határozzák meg, amelyek mellett a termés piacra, illetőleg exportra került. A bel- és kül­kereskedelem javult és az adóbevételek emelked­tek. A bevéte­li többletek elsősorban a forgalmi és fogyasztási adóknál mutatkoztak és részben az árak emelkedését tükrözik vissza. A jövő évre vonatkozó kilátások bizonytalanabbak: a szokat­lanul nagymennyiségű esőzés késleltette a mező­gazdasági munkákat és egyes vidékeken áradáso­kat okozott, ennélfogva lehetséges, hogy 1937-ben kisebb lesz a külföldi piacokon eladható felesleg. A javulás pénzügyi vonatkozásaiban nem ért el odáig, hogy a pénzintézetek tevékenységüket lényegesen kiterjeszthették volna. Az 1937—38. évi költségvetésről szólva, a je­lentés megállapítja, hogy a bevételek óvatosan vétettek számításba és lehetséges, hogy meg fog­ják haladni az­ előirányzatot. Azonkívül az állam­adóssági szolgálat teljes összeggel szerepel a költ­ségvetésben, az ebből tényleg átutalásra kerülő összeg azonban, mint az utóbbi években, ezúttal is a hitelezőkkel való megállapodásoktól függ, úgyhogy figyelembe véve a nem transzferált köl­csönszolgálat visszaköszönzését, a deficit fedezése végett előreláthatólag aligha lesz szükség a belső piac igénybevételére. A bizottság a múltban már utalt a függő adósságok emelkedő irányzatára és reméli, hogy azok csökkentése érdekében további lépések is fognak történni. A továbbiakban örömmel állapítja meg a bi­zottság, hogy lehetségessé vált a Franciaország és Magyarország közötti viszonylatban a klíring­megállapodás félretételével szabadabb rendszerre áttérni; tárgyalások vannak folyamatban más piacok tekintetében is- Az export ellenértékének szabad devizákban befolyó része emelkedett, de a teljes exporteredménynek még mindig három­negyed részét teszik ki azok a bevételek, amelyek klíringeken és kompenzációkon futnak keresztül. Fabínyi nyilatkozik a genfi tárgyalásokról Genf, április 30-Dr. Fabiny­i Tihamér pénzügyminiszter Csizik Béla miniszteri tanácsos kíséretében pénteken dél­után elutazott Genfből. A pályaudvaron búcsúzta­tására megjelent Velics László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezetésével a genf­i magyar küldöttség. Fabinyi elutazása előtt a kö­vetkezőket mondotta a MTI. genfi levelezőjének: — Genfi tárgyalásaimat ma délután befejez­tem és így sietek haza, hogy jelen lehessek a költ­ségvetés tárgyalásain, amelynek általános vitáját a képviselőház tegnap kezdte meg. Genfi tevékeny­ségem két irányban mozgott. Elsősorban ismer­tetni­­kívántam a Népszövetség pénzügyi bizott­sága előtt hazánk pénzügyi és gazdasági helyze­tét érintő ama változásokat, amelyek a bizottság decemberi ülése óta bekövetkeztek, és közölni óhajtottam a bizottsággal a jövő évi költségvetés részleteit. Megelégedéssel állapíthattam meg, hogy a­ bizottság elismeréssel adózott, azokért az erő­feszítésekért, amelyeknek segítségével jelentős ha­ladást tudtunk elérni és nagy megértéssel fogadta kormányunk programjának azokat a részleteit is, amelyek égető szociális problémáink megoldá­sára irányulnak. A részletekre nem szükséges ki­térnem, mert a pénzügyi bizottság jelentését már úgyis közzétették.­­ Ami genfi teendőim másik részét illeti, a pénzügyi és gazdasági világ itt összegyűlt vezető személyiségeivel folytatott megbeszéléseim szintén eredményesek voltak, amennyiben értékes felvilá­gosításokat szerezhettem a világgazdasági helyzet főbb­­jelenségei és várható alakulása tekintetében, másfelől pedig alkalmam volt kellő megvilágítás­ban ismertetni hazánk gazdasági és pénzügyi vi­szonyait, amelyek iránt általában beható érdeklő­dést és megértést tapasztaltam. Tizennégy és fél millió pengőt adott Budapest szociálpolitikai célokra 14.185 990 ebédet kaptak egy év alatt az ínségesek (Saját tudósítónktól.) Li­her Endre örökébe Schüler Dezső lépett. Az új alpolgármester már mint szociál­politikai tanácsnok átvette az elhunyt alpolgármester hatáskörét. Liber Endre a szegények istápolója volt és Schuler alpolgármester mindenben követte elődje példáját. Schuler alpolgármester most százoldalas kö­tetben számol be a főváros közjótékonysági és szociál­politikai tevékenységének múltévi eredményeiről. A munkanélküliek száma állandóan esik, de a nyo­mor nem csökken ilyen arányban. Tavaly az év végén 70.760 volt a főváros által nyilvántartott ínségesek száma. Ezek közül 21.667 férfi, 30.531 nő és 18.562 a 14 éven aluli gyermek. Ebből a létszámból munkaképtelen csak 17.783 volt, a munkaképes munkanélküliek közül 28.339-et, tartottak nyilván. A múlt évben a támogatot­tak száma 18 százalékkal csökkent, a munkaképtelenek csoportja viszont 4,4 százalékkal emelkedett. A főváros számít arra, hogy a munkanélküliség további enyhülése esetén a munkaképtelen szegény eltartottak száma is csökkenni fog, mert ha munkanélküli családfő vagy családtag keresethez jut, maga igyekszik gondoskodni a családjában élő munkaképtelen eltartásáról is. A gyermekvédelem szépen fejlődik a fővárosban. Tavaly 8355 állapotos nőről, 20.596 csecsemőről és 23.079 kisdedről gondoskodtak. A tejkonyhák több mint 107 millió gramm különböző tejkészítményt osztottak ki ,­ csecsemők részére. A tejakció során 1 millió liter tej került kiosztásra. A csecsemőkelengye-akció keretében 256 inget, 1708 ruhát és 5288 pelenkát adott a főváros. A bölcsődék és a napközi otthonok fenntartása mintegy 410.000 pengőbe került. Az óvodai gyermekotthonok 11.280 gyermeket gondoztak. Az iskolásgyerm­ekelyiek mintegy 5 millió adag ebédet osztottak ki. A gyermek­felruházó akció 55.000 különböző ruhaneműt osztott ki 15.580 gyermek részére. 10.000 gyermeket nyaraltatott a főváros. Az átlagos súlygyarapodás a nyaralás után 1,32 kilogramm volt. A gyermeküdültetés 400.000 pengőbe került a városnak. A koldusrendelettel is hosszasan foglalkozik az al­polgármester. A kötelező munkaszolgáltatás során 298 munkanapon át 225.641 munkanapot teljesítettek az ínségesek. Az ínségmunkások jutalmazására IOO.tKK) pengő készpénzt adott a főváros és ezenkívül igen sok élelmiszerutalványt és más segélyt. Az ebédeltetési akció 98 főzőhelyen működött. Az év folyamán összesen 14.185.990 ebédet kaptak az ínsége­sek. Egy kis ízelítőt ad a hatalmas akcióról néhány statisztikai adat, kenyér- és tésztafélékből 1.781.524 kilo­gramm, lisztből 275.612 kilogramm, száraz főzelékből 367.478 kilogramm, burgonyából 1.373.658 kilogramm, húsfélékből 402.273 kilogramm, fűszerárukból mintegy 200.000 kilogramm, zsírból 150.000 kilogramm volt a­ szükséglet. A főzéshez 11.000 mázsa fát, 15.000 mázsa szenet használtak fel. A különakciók során 10.900 család kapott élelmiszer­csomagokat. A melegedő szobákban 186.000 adag levest osztottak ki. A szellemi szükségmunka keretében több mint ezer egyén kapott foglalkozást. Ezek közül számtalan volt az orvos, mérnök, teológus és iparművész. A szellemi szükségmunka a múlt évben 735.000 pengőjébe került a fővárosnak, ingyen gyógyszerekre körülbelül 400.0000 pengőt fordítottak. . A főváros a múlt év folyamán közjótékonysági és szociálpolitikai működése során 14.626.800 pengőt adott ki. Via DurinM Elsőrangú központi fekvésű családi pí­i.­r­ó. Elismert JA kófiv­hu Minden kom k­i

Next