Pesti Napló, 1937. augusztus (88. évfolyam, 173–197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

Vasárnap Eis® lépés a teljes angol­olasz béke felé! Chamberlain angol miniszterelnök levele Mussolinihoz — Nagyszabású egyezmény készül a Földközi ten­geren Anglia és Olaszország között Arad a fegyver a spanyol polgár­háború hadviselőihez — Róma és a távolkeleti helyzet Róm­a, július 31. (A Pesti Napló római szerkesztőségének telefon jelentése.) Két fontos levél futott be az elmúlt 24 órá­ban a­ Palazzo Veneziába, Mussolini főhadiszál­lására: az egyiket a belga király írta, a Duce figyelmébe ajánlva Van Zeeland gazdasági ter­veit, a másikat pedig Chamberlain, Anglia mi­niszterelnöke írta olasz kollégájához a két or­szág közti jóviszony­­ helyreállítása céljából. A két levél közül kétségtelenül a másodiknak van azonban aktualitás szempontjából nagyobb fon­tossága. Chamberlain levelének szövegét nem tették közzé, de jól informált hely értesülése szerint a januári földközitengeri egyezményben foglaltak megerősítését, illetve kiterjesztését ajánlja Mus­solininak. Mint ismeretes, a januári egyezmény csak nagy általánosságokkal foglalkozik, részletek­kel nem és itteni diplomáciai körökben úgy tud­ják, hogy az angol kormány most hajlandó lenne a flották mérsékléséről és különböző részletkérdé­sekről is tárgyalni, nemcsak Olaszországgal, ha­nem valamennyi földközitengeri hatalommal. Az első lépés Beavatott hely szerint az angol lépés nagy­szabású földközitengeri paktum első akkordja, amely megvalósulás esetén nagymértékben meg­könnyítené a­ mai súlyos nemzetközi helyzetet. Ez a barátságos lépés egyébként az utóbbi hó­napok számtalan barátságtalan cselekedete után nagy megelégedést keltett Rómában, de diplo­máciai körökben érezhetően tartózkodnak még attól, hogy az angol-olasz feszültség enyhülésé­hez már most is túl nagy reményeket fűzzenek és ma még helyt nem álló következtetéseket von­janak le belőle, vagy pedig bárminő idő előtti jóslásokba bocsátkozzanak. Mindenesetre tény az, hogy olasz részről nem­csak hajlandóság, hanem egyenesen készség­­mutatkozik a két ország közti viszony megjavítá­sára, de hogy ez milyen alapon történhetik, azt ma még­­senki sem látja tisztán. Itteni külföldi diplomáciai körök szerint Francoék megtalálták volna, arz angol külpolitikához és gazdasági kö­rökhöz vezető utat és m­a már számottevő ténye­zők Angliában nem állanak oly élesen szemben a nemzeti front vezérével, mint még néhány héttel ezelőtt. Egyesek ezzel próbálják magyarázni az angol-olasz feszültség enyhülését, ezt a feszültsé­get azonban ebben a pillanatban még mindig nem sikerült teljesen kikapcsolni. Chamberlain levele a Földközi tenger problémáinak következtében született és az állandósult gyanakvás politikáját akarja kikapcsolni. Rómában ú­gy vélik, hogy az angol kormány felelős tényezőinek legutóbbi ki­jelentései tekintélyes mértékben szolgáltá­k ezt a fontos célt. Miről tárgyalt Grandi és Chamberlain? Grandi londoni olasz nagykövet a közeli na­pokban tartandó szicíliai olasz nagygyakorla­tokra visszatér Olaszországba, ahol hosszasan fog referálni Mussolininak Anglia céljairól és szám­ Hétfőn réssel 7 órakor kezdődik a nyári vásár­ IV., Szervita tér­ VI., Király ucca2 (Anker palota) PESTI NAPLÓ 1937 augusztus 1­3 Guututin­aljias textiLcipö kis hibával 29-34 35-4-1 R i.sO 7-90 Ciö.90. műlőségű fehér.feh^..^ kék boijuaniika­ i.,ti 0i-jubox női dú­atci(iö. tiipn^ői iL Modellek Q rcuu) tula itixi olaón. különféle egyesi­ár­nök­giök. ] tiros, kák divattzan­dölok k­­­ull­­jo­­kdta,barna Varrott férfi. Ulaakend. ci­tök, fakci'-barnával.boj-rux is fekate boxcalf Gaxdasatji cipő. fekete zsirot bor­• w mmr kishiboDai • w nacLi-aq f­­­Q^uxr-Hei . I ttunx2 LyamiuuLs nyu j _ _ nadráq I • kis hibánaX- I _ írázza meg kimkaiainkatc, avdan\as\ nlindenki talál me^lelőt! 2 hímzett, mise­ kombiné pattein dékairól, valamint Chamberlain-nel folytatott ta­nácskozásairól. Azokat a híreket, amelyek sze­rint Eden külügyminiszter a közeljövőben Olasz­országba jön, jól informált körökben valószínűt­lennek tartják és feltételezik, hogy csak egyes sajtóorgánumok próba­ballonjairól van szó. Csak­ugyan valószínűnek látszik, hogy Grandi és Chamberlain között éppen azért folyt másfél órán keresztül az angol-olasz helyzet tisztázásáról ta­nácskozás, mert ebben a kérdésben Eden­nel nehe­zebb lett volna zöldágra vergődni. Végered­ményben a közeledésre való jószándék mindkét részről megvan és így csakugyan nem lehetetlen, hogy az angol-olasz kapcsolatokat sikerül normá­lis alapokra fektetni. Ennél többre egyelőre csak a legoptimistábbak gondolhatnak. teles olasz helyen azonban egyelőre nem reflek­tálnak az ilyen és ehhez hasonló találgatásokra, elég munkát és gondot adnak az aktualitások, elsősorban a spanyol probléma. Az angol közele- Éles támadások Moszkva és Párizs ellen Az angol-olasz viszony javulásának azonban máris van egy — nemrég még csendesen várt — eredménye és ez az angol be nem avatkozási pro­gram iránt a sajtóban és olasz diplomáciai kö­rökben mutatkozó szimpátia. A lapok egyértel­m­űleg súlyos vádakkal illetik Oroszországot, amely a be nem avatkozás egész rendszerét torpe­dózta meg, de nem kímélik Franciaországot sem, amely az olasz sajtó szerint álcázottabban ugyan, de éppen olyan szándékokkal, mint, a szovjet, el­lenzi Franco hadviselési jogának elismerését. A Vatikán félhivatalosa, az Osservatore Romano egyenesen azt állítja, hogy Itália már­ beleegye­zett az önkéntesek visszahívásába és ez be is kö­vetkezett volna, ha az orosz front az angol tervet meg nem buktatja. A Giornale d'Italia főszerkesztője, az olasz külpolitikai körökkel szoros összeköttetésben álló Gayda ugyanígy ír és szerinte ha az angol tervezetet még nem is lehet halottnak nyilvání­tani, bizonyos, hogy nehéz napok virradnak a benemavatkozás megvalósítására. A különböző jelentésekből csakugyan kitűnik, hogy a benem­avatkozás elve helyett a legerősebb intervenció folyik úgy Franco, mint a­ valenciai kormány javára. Itteni külföldi diplomáciai körök értesü­lése szerint a világháború­ lőszer- és fegyverszál­lításainak mértékével versenyeznek azok a hadi­anyagtömegek, amelyeket egyik és másik oldal­lal rokonszenvező államok küldenek az elismert és el nem ismert hadviselők címére. Az angol kor­mánynak kétségtelenül nehéz dolga lesz, ha a be nem avatkozást a nemzetközi helyzet akna­mezejéről biztos kikötőbe akarja vontatni. Róma és az európai szolidaritás a Távol-Keleten Felmerült Rómában a távolkeleti helyzettel kapcsolatban egy esetleges nemzetközi konzultá­ció lehetősége, de hivatalosan ilyen akcióról egy­előre nem beszélnek. Mint ismeretes, Olaszország­nak Tiencsin vidékén igen komoly érdekei vannak és így távolról sem közömbös számára mindaz, ami ebben a pillanatban Kínában történik. Kül­földi diplomáciai körökben egyesek úgy vélik, hogy éppen a távolkeleti események késztették az angol kormányt a földközitengeri béke újrarögzí­tésének megkísérlésére és ugyancsak az angol körök remélik, hogyha a Kínában érdekelt ha­talmak konferenciájára kerülne sor, akkor a Ja­pánnal igen jó viszonyban lévő Olaszország nem habozna az európai érdekekért. síkraszállna Ine­ „Izsák" fémtisztító ifi O-os, 1 üveg...„_^. •MIOtmillMt 91 "-IV „Izsák" rovarirtó 7Q l üveg, l/.o-es „,...„. S:­BB" I w „Izsák" kályhaezüst r* hőálló, 1 Üveg, 50 gr-os g "-D4 43 fMfcdxlet.­Árak budapesti fiókjainkban értendő* Költözködés után sem gond a minOS" Izsák" méhviasz­beeresztő 1 doboz, ]/2 kg-os­... „Izsák" parkettpaszta 1 doboz, ]/. kg-os „Izsák" cipőkrém 1 darab 2-es Régi ár Új ár 1.24­­.78­­.36

Next