Pesti Napló, 1937. december (88. évfolyam, 273–297. szám)

1937-12-01 / 273. szám

Budapest, 1937 I 88. évfolyam 2 El­ŐFIZETÉSI ARAK: Egy hóra 4.­ pengő Negyedévre . 10.80 pengő Félévre 21 60 pengő Egyes szám ára Budapesten, vidéken és a gályaudvarokon 16 fillér ünnepnapokon . 24 fillér Vasárnap .... 32 fillér NAPLÓ I Szerda, december S SZERKESZTŐSÉG ÉS KI­AD­Ó HIVAT­AL X VII kert Rákóczi út Sfc Telefon 1-455-59-től 6y-ig, 1-484 19-től I? tg­­sorozati Jegypénztár, hirdetési- előSzűn­tési-, utazási- és könyvosztályt VII., Erzsébet körút 18-20. Szerkesztőség Bécsben* L. Kohlmarkt 7. a „Szabad és békés tárgyalások útján . . Az elmúlt hetek alatt zsúfolásig megtelt az államférfiak és diplomaták előjegyzési nap­tára. Lord Halifax tárgyalásai Hitlerrel, a magyar miniszterelnök­ és külügyminiszter berlini útja s végül Chautemps és Delbos már külsőségeiben is jelentősnek szánt londoni megbeszélései kétségtelenné tették, hogy az 1937. év végére az európai politika valóban eljutott a ma bizonyos sokat emlegetett dina­mikus állapotba. Úgy látszik, mintha a haloga­tások és félmegoldások korszaka tünedezőben volna, hiszen amikor az euráziai kontinens keleti és nyugati sarka lángokban áll, akkor valóban nem lehet jószándékú, de eleve tehe­tetlenségre ítélt konferenciákra bízni a világ sorsát. A világháború atomizálta Európát s a fél­tucatnál több új állam a­ világ hajdan vezető kontinensére rázúdította a »Kleinstaaterei« minden nyomorúságát. Amikor a versaillesi, st. germaini és trianoni békekonferenciákon szétverték az osztrák-magyar monarchiát s ezen túl Magyarország ideális gazdasági egy­ségét, akkor csak a kisszámú tisztánlátók tud­ták, hogy ez a veszedelmes elszántság előbb­utóbb Európa viharsarkává teszi Közép-Európát. Ma, közel két évtized elmúltával Keynes, Norman Angel, Gar­win és még né­hány élesszemű megfigyelő megállapításaiból külpolitikai közhely lett; a nagy európai be­tegséget minden hivatott orvos, tisztán látja, a diagnózis pontos és világos s maga a terá­pia sem lehet egyéb, mint a pontosság és vi­lágosság. Első pillantásra úgy látszik, hogy a lon­doni megbeszélések nem hozták meg tel­jesen ezt a pontosságot és világosságot. A francia államférfiak befejezték lon­doni megbeszéléseiket s kedd este már haza is utaztak Párizsba. Az a hivata­los nyilatkozat, amely a tárgyalásokról megjelent, a francia miniszterelnök szerint is »tömör és magvas megfogalmazású« s az el­következő napokban nyilván annyi magyará­zat és interpretálás fűződik majd hozzá, mint a római remek jogászok egy-egy irányt mutató jogi tételéhez. Ha igyekszünk az angol-francia nyilatkozat szövegéhez tartani magunkat, ak­kor elsősorban azt az alapvető tényt kell meg­állapítanunk, hogy a Párizs—London-tengelyt nem kevésbé kemény acélból kalapálták, mint a Berlin—Róma axist. Az angol és francia ál­lamférfiak kétnapos megbeszélése elsősorban határozott bizonyítéka volt a két nagy nyugati demokrácia legteljesebb szolidaritásának, mint amely minden jövőbeli politikai lépésüket in­tenciójában és terjedelmében egyaránt eleve meghatározza. Ezen a demonstratív érdek­közösségen túl azonban nyilvánvaló az a sokat­ígérő optimizmus is, amellyel a két nagyhata­lom az európai helyzetet — tegyük hozzá: csak az európai helyzetet — megítéli. Vajjon nem kell-e jogosan optimisztikusnak tartanunk azt a megállapítást, hogy a sok oldalról kijátszott spanyol benemavatkozási egyezmény végső soron mégis elindította az Ibériai félsziget fe­lől fenyegető legn­agyobb veszélyt, a­ földközi­tengeri konfliktus lehetőségét. Mert igaz, hogy a spanyol polgárháborúban mindenféle lehetséges módon beavatkoztak, hogy nem volt olyan szárazföldi és teheri határa Spanyol­országnak, amelyen kerekül a két szemben­álló fél ne kapott volna bőngben fegyvereket, — de­ ez az »anyagi beavatkozás« mégsem fajult el odáig, hogy európai félrecsapás lehe­tett volna belőle. Tárgyalni, megvitatni, mege­tlez­ni. — az angol politika évszázados hagyom­nyai ezek a politikai módszerek s mindezideig mon­dottak csődöt, valahányszor­­hosszúd­járatú politikai célkitűzésekről, van szó. A£al,ma­sabb metódust ma sem találhatnának, ezen a cél, amely ma minden európai államférfi szeme előtt lebeg, valóban a lehető leghosz­szabb lejáratú: a tartós és igazságos béke célja. De minden élet súrlódás, az egyes em­ber élete csakúgy, mint az államok kollektív élete s valóban csak a realitástól teljesen ide­gen »idealista« hiheti, hogy a megegyezés az egyszerű rábeszélés sima útján érlelődik való­sággá. A londoni megbeszéléseknek legfonto­sabb pontja a német gyarmatok nyíltan han­goztatott visszakövetelése volt, — olyan kö­vetelés egyébként, amelynek elvi jogosságát nemcsak Angliában, de még Franciaország­ban sem vonták kétségbe. Mint előrelátható volt, a londoni megbeszélések nem­ adtak vég­leges választ erre a német követelésre, de tel­jes mértékben nyitvahagyták az ajtót a to­vábbi tárgyalások számára azzal a megálla­pítással, hogy ez a német kívánság nemcsak Angliát és Franciaországot, hanem egész sor más országot is érint s így megoldása széle­sebben felépített tárgyalásokat tesz szüksé­gessé. A középeurópai helyzetre utalva, az angol-francia nyilatkozat — megint »tömören és magvasan« — azt hangoztatja, hogy mind­két államnak közös érdeke a középeurópai or­szágok békéjének és rendjének megőrzése. Nyíltabb­ra csak akkor fordul az angol és francia államférfiak megbeszéléseiről kiadott kommüniké hangja, amikor a távolkeleti hely­zetet teszi szóvá és — utalva a japán-kínai háborúból eredő számos nagy veszélyre — félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Álla­mokra céloz, mint amelyekkel London és Pá­rizs a legintenzívebben kíván együttműködni. Együttműködni, — ez a szó tér vissza a legsűrűbben a kissé talán túlságosan »tömör és magvas« nyilatkozatban, amelyet,az angol és francia államférfiak kétnapos tanácskozá­sáról kiadtak. Mindenképpen naivitás lett volna azt hinni, hogy a »döntő jellegű« lon­doni megbeszélések befejeztével ez az úgyne­vezett döntés rögtön Szoba-, illetőleg­ írásba­foglaltan kerül a világ közvéleménye elé. Nem, erről szó sem lehetett, hiszen minél sú­lyosabb kérdésekkel kell megbirkóznia vala­mely nemzetközi tárgyalásnak, annál na­gyobb szükség van az óvatosságra, a mérsé­k­letre s mindenekfölött a tartózkodásra a túl­ságosan vérmesre felcsigázott remények ki­elégítése körül. Éppen azért, mert az európai helyzet feszültsége egyre krónikusabb válság­sorozatok forrása lett, s mert a politikai el­lentétek előbb-utóbb végzetes módon hatnak ki a­ nemzetközi gazdasági kapcsolatokra, végső soron tehát minden ország állami és magán­gazdaságára is, — éppen ezért kell nagyra értékelnünk a londoni nyilatkozat befejező mondatát, amely azt mondja: Anglia és Franciaország hajlandó minden állammal együttműködni a megbékítés közös feladatá­nak érdekében a szabad és békés tárgyalások útján. Szabad és békés tárgyalások, v­egyes­egyedül ez a lehetőség adódik minden állam­férfi számára, aki nemcsak a nemzetközi jog erkölcsi valóságában hisz, de jól ismeri azo­kat a veszélyeket is, amelyek a nemzetközi »direkt akciók« nyomában következnek. A londoni nyilatkozat sok mindenről nem be­szél s amit mond, azt is gyakran szándékos határozatlansággal és óvatossággal mondja. Látszat szerint igyekszik megmaradni az ál­talánosságok keretei között s még a közvetle­nül meginduló mielőbbi tárgyalások lehetősé­gét is megkerüli. Ez azonban semmit sem von le a megbeszélések értékéből. A szabad és bé­kés tárgyalások ugyanis feltételezik az igaz­ság hallgatólagos elismerését,­­ hiszen sza­badság nincs igazságosság nélkül. A londoni­ megbeszélések ezért nem a nagy európai vita befejezését, hanem megkezdését jelzik s az a tény, hogy a két nyugati demokrácia a pilla­nat döntő voltának tudatában a szabadság és béke hatalmas kettős egysége mellett kötöttít­te magát, remény és ígéret arra: ez a vita a szavak, érvek egymást kölcsönösen egyen­súlyban tartó érdeke vitája lesz s nem a?? »ultima ratio regula«, nem a­ fegyverek ös­szecsapása. S CI­O­I 9P Anglia és Franciaország együtt akar működni minden országgal az általános megbékítésen szabad és békés tárgyalások útján" Véget értek a londoni megbeszélések Halifax berlini látogatása alkalmas a légkör megjavítására A spanyol be nemavatkozás — A távolkeleti probléma — A gyarmati kérdéssel nem lehet elszigetelten foglalkozni A francia és angol kormány közös érdeke a béke fenntartása Közép- és Kelet-Európában London, november 30. Chautemps francia miniszterelnök és Delbos külügyminiszter ma délelőtt kevéssel 11 óra után a Downingstreetre érkezett, hogy folytassa a hét­főn megkezdett megbeszéléseket Chamberlain an­gol miniszterelnökkel és minisztertársaival. Az angol-francia tárgyalások 1 óra 15 perckor befeje­ződtek. A tanácskozások után György király ebédet adott a francia vendégek tiszteletére. A francia államférfiakat a Buckingham palo­tába való megérkezésük alkalmával a palota előtt várakozó tömeg lelkesen ünnepelte. • A francia vendégek néhány perccel 3 óra után (londoni idő) távoztak el a Buckingham palotá­ból. Chautemps francia miniszterelnök Corbin­e francia nagykövet társaságában a francia nagy­­­követségre,Delbot­ francia külügyminiszter pedig­­ Eden angol külügyminiszter társaságában és Léger francia külügyminisztériumi főtitkárral a külügyi hivatalba hajtatott. A külügyi hivatal­ban Delbos, Eden és Liger még egy utolsó, tíz­perces megbeszélést folytatott. Innen Delbos és Léger a francia nagykövetségre ment. Délután 1é1 órakor a londoni idős Chautemps francia miniszterelnök a francia nagykövetség palotájában fogadta a sajtó képviselőit és fel­olvasta előttük az angol és francia miniszterelnö­kök és külügyminiszterek között Londonban le­folyt tanácskozásokról kiadott hivatalos közle­ményt,­­amely a következőképpen­­hangzik: Hivatalos közlemény a tárgyalásokról Chautemps francia miniszterelnök és Del-­­ Eden külügyminiszterrel, valamint az angol ha­bos külügyminiszter megbeszélést folytatott Ne- I­binet egyéb tagjaival, ville Chamberlain angol miniszterelnökkel és­­ Lord Halifax ismertette a francia minisz­

Next