Pesti Napló, 1937. december (88. évfolyam, 273–297. szám)

1937-12-01 / 273. szám

Szerda PESTI NAPLÓ 1937 december 1 Anglia nem ismeri el jogosnak a köztársasági spanyol kikötők blokádját London, november 30.­­Az angol kormány — mint a Daily Telegraph jelenti — a következőket közölte a spanyol nemzeti hajó­had palmai parancsnokságával: Az angol kormány nem ismerheti el Franco tábornoknak azt a jogát, hogy a köztársasági spanyol kikötőket zár alá vegye. A Times jelentése szerint az angol haditengerészeti minisztérium utasította az angol hajóhad parancsnok­ságát, hogy lépjen érintkezésbe Moreno tengernaggyal,, a Mallorcán állomásozó spanyol nemzeti hajóhad pa­rancsnokával és közölte vele, hogy »idegen hatalmak nem ismerik el egyik spanyol félnek sem azt a jogát, hogy kikötőket zár alá vegyen«. Még akkor sem tűrnek külföldi kereskedelmi hajók ellen irányuló közvetlen támadást, ha a két küzdő félnek már megadták volna a hadviselés jogát. Toledónál támadnak a köztársaságiak San Sebastian, november 30. A madridi hadszíntérről érkező jelentések szerint a köztársasági spanyol csapatok — a nemzeti tüzérség és a nemzeti repülők tegnapi élénk haditevékenysége után — Toledo szakaszán kedden hirtelen támadással próbál­ták meglepni az ellenfelet. A nemzetieknek sikerült a támadást visszaverniük. Japán elismerte Francot Tokió, november 30. A Domei-iroda értesülése szerint Hirota külügy­miniszter közölte Francisco José del Castillo volt kobei spanyol konzullal a japán kormánynak azt az elhatáro­zását, hogy december elsejei hatállyal elismeri Franco táborn­ok kormányát. Valószínűnek tartják, hogy Franco tábornok tokiói ügyvivője Francisco José del Castillo lesz. TÖRLEY RESERVE AMERICAIN gozott, mint te. Te folyton odapillantottál az életre s a kezed utána ment a pillantásodnak. Tibi a vásznat feltette az állványra s elkez­dett szénnel fekete határokat vetni, aztán ki­töltötte figurákkal s kész anyaggal, mint egy játékos gyermek, aki építőkockákkal dolgozik. Nem is nézett a távolra, benne volt a kész forma, csak kirakta igazán. S milyen ügyes, okos, stílusos és gazdag kép lett belőle. Oly mulatságos, hogy egész idő alatt kacagtunk, mint mikor egy jókedvű diinn tréfál a halan­dóval. Ő is felviszi magával a halhatatlan­ságba a földi tényeket. És tudod még ki i­s mind egy napon s mind egy-egy pillanat alatt. Emlékszel Pikter Gyulára, az egyetemi tanárra, a mi indulásunk idejében nagy harcok voltak körülötte: éltető harc a filozófusok frontján. Én őt tekintettem mindig az egyetlen termelő, teremtő, adakozó magyar filozófus elmének. Csodálatos volt, hogy az élményből indult ki, mint te, a szinte festői élményből. S közelebb volt hozzád, mint Tibihez, mert úgy tűnt fel, mikor leírja az álomból ébredés filozófiai jelentőségét az aka­rat kialakulására, mint ahogy te anyaggal hoztad életre a szemed előtt lejátszódó jelen­séget. Nagyon sajnálom s különösen azt, hogy már oly régen kikapcsolódott a cselekvő filo­zófiából. Azt hiszem lusta volt a harcra. Hasz­nossági belátását magán érvényesítette. Igen, de ebben a tekintetben te is lusta voltál Jós­kám, a leghatártalanabb szorgalmad mellett is és Pólya Tibor, aki kortársai közt a legtöbbet produkált, szintén lusta volt. Egyikőtök sem akart testi szorgalmas lenni, mindnyájan rábíztátok a zsenitekre a szorgalmat. Mindig rajzoltál, festettetek, írtatok, de ez csak lélegzetvétel volt. A lélegzés ritmusa élteti a vil­á­át. 0*1/ De vigyázzon, mert nem minden fehér tabletta »Aspirine és tá-t­volról sem minden - amit époly jónak ajánlanak - azonos a gyorsan ható és ártalmatlan eredeti készítménnyel. Az ön egészségének a valódi Aspirinre van szüksége. ASPIRIN T­ABLETTA »pa^e^^^^e^^^r^ valódi. Fabinyi Tihamér egyórás előadásban ismertette Magyarország pénzügyi helyzetét a Népszövetség pénzügyi bizottsága előtt Genf, november 30. A Népszövetség­ pénzügyi bizottsága kedden foglalkozott Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetével. A délelőtt folyamán meghallgatta Royall Tylert, a pénzügyi bizottság budapesti képvise­lőjét, valamint Bruce-t, a Magyar Nemzeti Bank tanácsadóját. A délutáni ülésen került sor dr. Fabinyi Ti­hamér pénzügyminiszter expozéjára, aki a pénz­ügyi bizottság ülésén Velics László berni követ, a Népszövetség melletti állandó képviseletünk vezetője, Bartók László követségi tanácsos, Csizije Béla pénzügyminisztériumi tanácsos és Quandt Richard, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóhelyet­tese kíséretében jelent meg. Dr. Fabinyi Tihamér expozéja legelején ke­gyelettel emlékezett meg­ Ter Meulen-ről, a pénz­ügyi bizottság nemrég elhunyt tagjáról. Előadása első részét az 1­937 június végével le­zárt 1936—37. költségvetési év tényleges eredmé­nyei ismertetésének szentelte; részletesen taglalta után ez volt az első­­pénzügyi év, amelynek végén deficit, helyett kiegyensúlyozott helyzet mutat­kozott. A pénzügyminiszter ezután a jövő évi költség­vetésre vonatkozóan folyamatba tett előkészítő munkálatokkal foglalkozott és kiterjeszkedett a közalkalmazotti illetményeknek a jövő évi január elsejével hatályba lépő emelésére, a kormány által tervbe vett mezőgazd­asági aggkori mun­kásbizto­sításra és más kiemelkedő problémákra. Igen részletesen és behatóan tárgyalta ezután a külföldi adósságok rendezését, ismertetve nem­csak az alapelveket, hanem a már létrejött meg­állapodásokat, valamint az ez irányban még folya­matban lévő tárgyalásokat. Expozéjának következő fejezetében rátért kül­kereskedelmünk eredményére, a devizagazdálko­dásra, a Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek helyzetére. Végül pedig összefoglaló képet adott az ország gazdasági viszonyairól. A csaknem egy óráig tartó előadást hosszabb eszmecsere követte, amelynek során a pénzügymi­niszter részletes választ adott mindazokra a kér­désekre, amelyeket a bizottság elnöke és egyes tag­jai hozzáintéztek. Fabinyl e hét végén hazautazik Genf, november 30. A Magyar Távirati Iroda genfi tudósítója kérdést intézett Fabinyi Tihamér pénzügyminisz­terhez aziránt, hogy genfi tartózkodásának mi a részletes időbeosztása. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter kijelen­tette, hogy tárgyalásait már megkezdte és reméli, h­ogy a pénzügyi bizottság jelentésének megszer­kesztése után legkésőbb e hét végén visszautaz­hatok Budapestre. Arra a kérdésre, hogy mi igaz abból a hír­ből, mintha Genfből Londonba is szándéka volna ellátogatni, a pénzügyminiszter azt válaszolta, hogy ennek a hírnek semmi alapja sincs. ­ Az Est luxusautóbusz-utazásai mikulás Lillaf­ü­reden 1937 december 5-8. Elszállásolás a Palota Szállóban. Részvételi díj 68 . Társaskirándulás Wienbe 1937 december 6-6. Érvényes útlevél hiányában rendő­rségi igazolójegy elegendő. Részvételi díj 27.50 pengő. Felvilágosítást nyújt és jelentkezést elfogad. Az Est utazási és menetjegyirodája, VII., Erzsébet körút 18-20 Emberölés kísérletéért elítélték a szerelmeseket, akik közösen akartak meghalni (Saját tudósítónktól.) Szeptember 20-án a kispesti er­dőben a járókelők eszméletlen, véres párt találtak. Meg­állapították, hogy az illetők Hiszterer Vilmos látszerész­segéd és Raab Jolán fodrásznő, akik szerelmi bánatuk­ban közös öngyilkosságra szánták magukat. Felépülésük után megindult ellenük az eljárás szándékos emberölés kísérlete címén, mert a vádirat szerint a fiatalember a leány csuklóját, a leány pedig a fiú csuklóját vágta fel, hogy elvérezzenek. Riszterer elmondta, hogy szerelmesek voltak egy­másba, de boldogságuk elé akadály gördült, őt ugyanis a kecskeméti törvényszék elítélte s mintsem hogy bör­tönbe kerüljön, inkább meg akart halni. Szerelmese pedig úgy határozott, h­ogy követi a halálba. A leány azzal védekezett, hogy mindkettőjük ereit Riszterer vágta fel, ő hozzá sem nyúlt a fiúhoz. A törvényszék mindkettőjüket bűnösnek mondotta ki s ezért Riszterert egyhónapi, Raáb Jolánt pedig kétheti fogházra ítélte, de ez utóbbi büntetésének végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. A Gróf Klebelsberg Kunó emlékülést tart a Magyar Gyorsírók és a Gyorsírás Barátainak Budai Egyesülete ma, szerdán este 8 órakor a Szentim­revárosi Katolikus Kör helyi­ségében (Lágymányosi u. 3.). Előadást tart Kiss József, dr. Nemes Zoltán és dr. T­r­a­e­g­e­r Ernő. MISS ARIZONA ÉS ROZSNYAI SÁNDOR bemutatják legújabb pazar kiállítású, látvá­nyos revücsodájukat VELENCEI KARNEVÁL... I. rész: Vadászkalandok II. rész: Madame Pompadour boudoirjában in. rész: a csodahíd Premier ma ARIZONÁBAN

Next