Pesti Napló, 1938. január (89. évfolyam, 1–24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Szombat FRANCIA VASUTAK FRANCIAORSZAG HÍV ■BBBBPgOBWWMSW—WMa—HBBKTWB1 HUHU­T’. Tizennyolc évszázad hagyományai várnak Ezernyolcszáz év tette Párizst a mai csodálatos és felejthetetlen várossá. Ezernyolcszáz év művészete él a francia építőművészet remekeiben a székesegy­házakban, palotákban és kastélyokban. Franciaország mai élete közel két évezred hagyományaiból virult ki. Ennek az ezernyolcszáz évnek története izzik a francia tájak végtelen báján. A francia vasút gyors, kényelmes és elesés A francia vasutak hivatalos magyar képviselője az IBDSZ. Felvilágosítás Cudapest, vigadó tér 2 e összes (és az­í SÁV. hiv. felenetjegyirodák) oldali politika sem akar álmodni sem, — legke­vésbé pedig a miénk. Igen nagy szociális feladatok — A mai korra kétségtelenül rányomta bélye­gét a szociális állam. A ma követelményeinek csak az a politika felel meg, amely számolva a népi erőkkel, a nemzet legszélesebb rétegeit ipar­kodik felemelni az erkölcsi, a kulturális és anyagi életszínvonal magasabb fokára. A következő évek állami tevékenységének súlypontja ebben az irányban keresendő. Reánk is igen nagy felada­tok várnak e téren. Még­pedig lehetőleg gyors egymásutánban. A nép széles rétegei boldogulá­sának előmozdítása és valamennyiük életszínvo­nalának emelése szünet nélkü­li megfeszített mun­kásságot igényel a kulturális, közegészségügyi, gazdasági, közlekedésügyi politika terén, úgy­szólván az államélet minden területén. _ — Való igaz, hogy ez a szociális politika igen nagy terheket ró az egész magyar társadalomra és különösen a termelésre. S míg ebben a vonatko­zásban gyakran hangzanak el támadások a tőke ellen, másfelől olyan illetékes kijelentéseket sür­getnek, amelyek a tőke biztonságának növelésére, a vállalkozási kedv fokozására alkalmasak.­ Bár erről már több ízben kifejtettem a kormány állás­pontját, mégis felhasználom ezt az alkalmat is, hogy körvonalazzam felfogásunkat. A kormány álláspontja a tők­eker­­sésben — A tőkés gazdasági rendben, a magántulaj­donra alapított társadalomban az egyéni munka és vállalkozás eredményét és gyümölcseit a jog­rend keretében mindenki számára feltétlenül biztosítani kell. A tőke a gazdasági, sőt a nemzeti élet igen fontos tényezője. Éppen ezért a tőke­képződést mindenképpen elő kívánjuk mozdítani. A tőkeképződés egyik legfontosabb módja a takarékbetétgyűjtés, amely a kistőkéket a hitel­szervezetek csatornáin át juttatja a nemzeti gaz­dálkodás érhálózatába. Betétképződés nélkül nin­csen hitel. A jelenlegi nemzetközi viszonyok kö­zött pedig, amikor a külföldi hitelforrások még nem nyílnak meg, egyedül a magunk tőkeerejére vagyunk utalva. Már ez a megfontolás is kizárja azt, hogy a hitelszervezet legális működésének gátakat vessünk. Balázs ter­ettó­szili, Weisz Eleonóra és gyermekei: László, György, Endre és Klára szomorúságtól megtört szívvel jelentik, hogy imádott férje és hőn szeretett apjuk Balázs Jenő a Stühmer Frigyet Rt. képviselője jóságos életének 61-11z évében, 30 évi boldog házasság után e hónap 29-én visszaadta nemes lepkét a Teremtőnek. Utolsó útjára január 2-án délelőtt­­12-kor kísérjük a rák­mak­eresz­túri Jzr. temetőben. Gyászolják testvéreit Balázs Sándor, Madaras Károlyné, Kovács Ármin, Bernét Albertné, Balázs Ákos, sógorai, sógornői és nagyszámú rokonsága. Áldott emléke örökké élni fog lelkünkben! Gonda Hugóné úgy a maga valamint gyermekei ne­vében mélységes fájdalommal jelenti, hogy az imádott férj és édesapa GONDA HUGO életének 57-ik évében rövid szenvedés után elhúnyt. Temetése január 2-án déli 1 órak­or a rákoskeresztúri szr. temetőben. Gyászolják gyermekei: Béla, Miklós, Illés, Mimi, Bán Ferencné szül. Gonda Erzsi, testvérei: özv. Widder Már­­tonné, dr. Gonda Henrik, özv. Garai Mórné, veje: Bán Ferenc. Joggal követelheti azonban a kormány és a nemzet, hogy a hitelszervezet a gondjaira és ke­zelésére bízott tőkeállományt valóban a nemzeti termelés szolgálatába állítsa és ebbeni ténykedé­sében ne helyezkedjék kizárólag a rideg üzleti ál­láspontra. A magyar hitelszervezet nehéz idők­ben, válságokon keresztül, amikor a külföld nagy államaiban napirenden voltak a bukások, szilár­dan megállotta a helyét és átmentette a nemzeti vagyon zömét a jövő számára. Ennek elismerése kapcsán joggal várható el tőle, hogy üzletpoliti­kájában a nemzet nagy közösségének szolgálatába állítsa a ma­ga tőkeerejét. A gyáripar Ugyanezt a mértéket állítja fel a kormány a nagy tőkeerővel rendelkező magyar gyáripar­ral szemben is. A gyáripar jelentőségét és szere­pét a nemzeti jövedelem terén a kormány nem­csak elméletileg ismeri el, hanem azzal is, hogy gazdaságpolitikájában az iparosodást minden lehető módon elősegíti és támogatja. De itt is joggal várhatja el az ország dolgozó népe, hogy a gyáripari tőke a munkások és alkalmazottak szociális szükségleteit kielégítse és tekintettel legyen a fogyasztórétegek jogos érdekeire. A tőkét nemcsak jogok illetik meg­, de komoly kötelességek is hárulnak reá. Ez azt jelenti, hogy a szociális és kulturális terhek mentős nagyobb­­mértékben való viselését készségesen vállalnia kell és ezzel segítségére kell lenni a kormánynak szociális politikája megvalósításában. Azaz üzlet­politikájában a jövedelmezőség jogos szempontja mellett ezen mindig tekintettel a nagy összes­ség érdekeire is. Birtokpolitika és jövedelemelosztás — Ebből a szempontból kell néznünk a jöve­delemeloszlás problémáját is, amely ma világ­szerte előtérben áll. A széles néprétegek életszín­vonalának emelése csakis azok jövedelmének foko­zásával lehetséges. Ezt a problémát azonban nem szabad jelszóként bedobni a politikába, amint, sajnos, gyakran az elégületlenség szítására, a sze­gény néprétegek soraiban való izgatásra irá­nyuló tendenciával teszik. A komoly birtokpoli­tika nem jelent ingyen földosztást, hanem jelenti azt, hogy a magánjogok respektálásával mentes nagyobb számú kisgazdaságot teremtsünk és ezzel növeljük az önálló egzisztenciák számát. Ugyanígy a jövedelem helyesebb megoszlá­sára irányuló törekvés sem jelenti azt, hogy egy­szerűen elvegyük attól, akinek van és odaadjuk annak, akinek nincs. Vagyis a jövedelem helye­sebb eloszlása nem vagyon- és jövedelemelkob­zást jelent. Ellenben a politika minden eszközé­vel arra törekszünk, hogy munkaalkalmak terem­tésével és szaporításával, a munkafeltételek javí­tásával, a termelés minőségi és mennyiségi fo­kozásával a termelő és dolgozó néprétegek bevé­teleinek emelésével a gazdasági munka eredmé­nyében ezek a széles néprétegek az eddiginél nagyobb mértékben részesüljenek. Ez természete­sen magában foglalja azt is, hogy a közterhek arányos és igazságos megosztásával, a munkafel­tételek megjavításával is segítsünk a nagyszámú alsó néprétegeken. . . Ezt a célt mi szociális népi politikával fog­juk munkálni: termelési, értékesítési, családvé­delmi, ifjúsági és adópolitikával, de olyan köz­oktatási politikával is, mely a széles néprétegek gazdasági szakképzettségét emelni és ezzel gazda­sági munkájukat is eredményesebbé tenni alkal­mas. Ez összhangban áll a kapitalisztikus gazda­sági­ rend helyesen felfogott alapelvével, mely szerint a gazdasági munkát és vállalkozást meg­illeti a jogos haszon és jövedelem. A helyesebb jövedelemeloszlás a kapitalisztikus fejlődés kinö­véseit és túlzásait van hivatva korrigálni.­­ Az ilyen kevesebb jövedelemeloszlást célzó gazdasági és szociálpolitika nem áll útjában a kí­vánatos tőkeképződésnek. Ellenkezőleg: meg va­gyok győződve, hogy az igazi és egészséges tőke­képződés éppen azzal nyer lendületet ha benne mentői többen, a nép mentői szélesebb rétegei vesznek részt. A mezőgazdasági munkásság helyzete — A szociális terhek viselésének kötelezettsége természetszerűleg a mezőgazdaságtól is súlyos ál­dozatokat követel, hiszen az ellátatlanok száma itt­ aránylag nagy. A szociális igazság megköve­teli, hogy a munkafeltételek megjavítását, az öreg­kori ellátás biztosítását ne csak az ipari munká­soknak, hanem a mezőgazdasági munkásságnak is biztosítsuk. A mezőgazdasági népesség helyze­tének általános emelése igen fontos nemzetpoli­tikai érdeke. De érdeke egyúttal magának a föld­birtoknak is. Mert a népesség sokhelyütt kétség­telen nehéz életviszonyait gyakran lelkiismeret­lenül elégedetlenség szítására iparkodnak felhasz­nálni és ezzel alkalmassá teszik a lelkeket szélső­séges tanok és jelszavak befogadására. Bizo­nyára szerepet játszik ebben az az igyekezet is, hogy egyesek egyéb mozgalmaknak és áramlatok- La Romatide leánynevelttintézet Isevey (Genii tó, Svájc Abszolút nyelvtudás Francia nyelv szóban és írásban Vizsgák. Diploma Idegen nyelvek és zene jól megszervezett elsőrangú kereskedelmi szakosztály (diploma). Háztartási szakosztály. Szünidei kurzusok Csakis hiv tanerők Sport. Olcsó árak, jelentkezés kellő időben ajánlatos. (Tavasszal helyszűke miatt cca 70 kislányt visszautasítottak.) Prospektia. Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalanság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenések és patta­nások, amelyek elégtelen emésztés következtében támadnak, a természetes »Ferenc József« keserű­víz használata által — reggelenként egy pohárral — rendszerint rövidesen eltűnnek. Kérdezze meg orvosát, nak kellemetlen kihatásait a földmunkások felé próbálják levezetni. A földbirtok vállaljon terheket is . Bizonyos azonban, hogy a szociális agrár­­politika, amellyel a kormányom a mezőgazdasági népesség helyzetét megjavítani törekszik, csak akkor hozhatja meg a kívánt eredményeket, ha maga a földbirtok munkatársává szegődik és a gazdatársadalom vezető rétegei még az eddiginél is fokozottabb mértékben részt vesznek a mezőgaz­dasági népesség oktatásának, felvilágosításának és nevelésének munkájában. De egyúttal vállal­ják és viselik a nép szociális felemelésével kétség­telenül egybekapcsolt terheket is, amelyek azon­ban a termelési költségeket alig­ emelik.­­ Ezeknek a szociális kérdéseknek felszínen­­tartása nemcsak a konjunktúrának a kivirágzása. Ez a keresztény nemzeti politika és az ipari faj­­védelem. Emberséges munkabér, a jövőről való gondoskodás, egészséges lakás, megfelelő élelme­zés, tanítás, beteggondozás biztosítására akkor is törekedni kell valamennyi munkásréteg, valamint a falu és tanya népe részére, amikor a gazdasági üzem talán kevésbé jövedelmező. Ezért folytatja az állam a közmunkákat, a jövő megalapozására szükséges alkotások létesítését, a telepítést, a fá­sítást, az öntözést, az útépítést, az ifjúság elhe­lyezkedéséről való gondoskodást. Az igazi nemzeti egység — Nagy alkotások várnak megvalósításra. E nehéz feladatok megoldása csak úgy sikerülhet, ha az egész magyar nemzet összefog jövőjének kiharcolására az erre szükséges nagy áldozatok viselésében. Gazdag és szegény, hatalmas és gyen­ge, a nemzet nagy kérdéseiben és erőfeszítéseiben részt kell hogy vegyen, ha el akarjuk érni a nem­zet felemelkedését. Ebben az összefogásban látom és keresem én az igazi nemzeti egységet. Az új esztendőben Szent István évében a nagy király szelleme, izzó lelke járja át a ma­gyarságot innen és túl a határokon. smmm­mmmmmmmmmmmmmmmt Mély fájdalommal jelentem, hogy szeretett édesanyám szil­. Baumann Paula életének 79-ik évében rövid szenve­dés után el­hunyt. Özv. Re­itz Miksáré sz. Schwarcz Ró­ka leánya Gyászolják még Reinit" Walter, Reinitz Aimée, Szász Elit és Szász Éva unokái és özv. Szász Ödönné szül Hsra­tti­vanda menye. Drága halottunkat e hónap­b án, vasárnap déli */21 órakor a rákos­keresztúri izr.temető habitasházából fogjuk ugyanezen temetőben levő családi sírboltban örök nyugalomra elhelyezni. A Schwarcz Lajos Kft. cég összes alkalmazódát őszinte fájdalomtól mélyen megrendít­ve jelentik, hogy a cég megalapítójának özvegye szül. Baumann Paula rövid szenvedés után e hó 30-án délután csendesen elhúnyt A megboldogult néhai férje mel­lett végtelen szorgalommal dol­gozott és a nagyszámú alkalma­zottainak jólétét előmozdítandó mindig erejét túlmenően fára­dozott. Hálával őrizzük emlékét! PESTI NAPLÓ 1938 január 1

Next