Pesti Napló, 1938. április (89. évfolyam, 73–97. szám)

1938-04-01 / 73. szám

3 Péntek Újabb repülőgéprombolás angol hadigyárakban London, március 31-A légügyi minisztérium közlése szerint két újabb tervszerű repülőgéprombolás történt. Az egyik eset a southamptoni repülőgépgyárban, a másik a Boventry közelében levő gyárban történt. Rejtélyes rádió szól bele a francia politikába Párizs, március 31. A hatóságok a vizsgálat érdekében nem ad­nak semmiféle felvilágosítást annak a titokzatos rádióállomásnak az ügyében, amely »Nemzeti Rádió« néven jelentkezve az utóbbi napokban különböző híreket terjesztett francia nyelven. Az a hullámhossz, amelyen az adások történnek, nagy erősségű adóantennát tételez fel, amelyet nehéz volna elrejteni, és azért valószínűtlen az a feltevés, hogy a titkos állomás francia területen működnék. Az állomás hollétének kinyomozását megnehezíti, hogy az adások különböző időpont­ban és különböző hullámhosszakon történnek és csak rövid ideig tartanak. 310.000 pengőt adnak a budapesti egyházközségek szociális, kulturális és egyházközségi célokra (Saját tudósítónktól.) A budapesti római katolikus egyházközségek központi tanácsa szerdán délután ülést tartott. Az elnöklő dr. Mészáros János érseki helytartó az eucharisztikus kongresszus küszöbönálló eseményei­ről emlékezett meg. Nagy elismeréssel szólott a csoport­tribuum­ok eseményeiről. Örömmel látjuk, hogy milyen eleven lett a katolikus hit, nemcsak a nők, hanem a férfiak világában is. Majd azokra a kötelességekre mutatott rá, amelyek Budapest katolikusaira, mint vendéglátókra várnak az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatosan. Igazi keresztény és magyar vendég­szeretettel kell foga­­nunk a világ különböző tájairól és hazánkból a fővárosba érkezőket, hogy szerető szívekre találjanak. A kongresszus előkészületeivel egyidejűen az egyházközségi szervező munkának sem szabad szü­netelnie. A központi tanács ezután letárgyalta a múlt­évi zárszámadást, elfogadta a s zám­i vizsgálóbizottság jelentését és az ezévi költségvetést, amelynek során összesen 370.000 pengőt szavaztak meg katolikus intéz­mények támogatására, a kisegítő kápolnaegyesületek és egyházközségek segélyezésére, valamint egyház- PESTI NAPLÓ 1938 április 1 Van-e kedvesebb, mint az ápolt női száj, amelyben a fogak mint gyöngysor csillognak? Mlyen megnyerően szimpatikus az ember egészséges, jólápolt fo­gakkal! Az ODOL a leg­jobb szer a mindennapi­ száj- és fogápolásra. Üde leheletét tökéletesen biztosítja az OdoL Az QDOL-torkapfmSfiQ Szép fogait, tiszta száját községi alakulatok szervezésére. Továbbra is az edd­igi széles keretek között folytatják a gyermeküdültetési és nyaraltatási akciót és szociális s karitatív célokra is jelentékeny összeget fordítanak. Darányi ma beszél a Házban Tanácskozott Eckhardt Tiborral • Nyilatkozik a szélsőséges izgatás megfékezésének problémájáról (Saját tudósítónktól) Csütörtökön délben a képviselőházban feltűnést keltett a hír, hogy Darányi Kálmán miniszterelnök magához kérette Eckhardt Tibort, a független kisgazdapárt vezé­rét és vele egyórás tanácskozást folytatott a Sándor-palotában. A hír igaz volt. Darányi és Eckhardt megbeszélte az összes aktuális politikai kérdéseket, természetesen azokat a problémákat is, amelyeknek elintézése dolgában Eckhardt va­sárnapi beszédében határozott állásfoglalást és komoly intézkedéseket követelt. Valószínű, hogy a miniszterelnök és Eckhardt megbeszéléseinek is része volt Darányi elhatáro­zásában: a képviselőház pénteki ülésén a választó­jogi vitában felszólal és nyilatkozik a szélsősé­ges izgatás megfékezésének problémájáról, vála­szol gróf Bethlen Istvánnak és Rassay Károly­nak a Házban elhangzott felszólalására, Eckhardt­n­ak a kisgazdapárt nagyválasztmánya előtt mon­dott beszédére. Eckhardt Tibor, akinek felszólalását a pén­teki ülésen várják, a megbeszélés után közölte, hogy beszédét csak a jövő héten kívánja elmon­dani. A szélsőséges izgatás kérdésében most már a nemzeti egység pártjának Bárczay Ferenc veze­tése alatt álló csoportja is határozott á­llásfogla­lást kíván a miniszterelnöktől. Bárczayéknak — mint értesülünk — az a kívánsága, hogy a győri program alapján és annak keretében a legsürgő­sebben történjenek meg a szükséges intézkedések, szűnjék meg minden bizonytalanság s azután a legkeményebb eszközöktől se riadjon vissza a kor­mány, hogy megfékezze azokat, akik a miniszter­elnök munkatervének hitelét rálicitálással pró­bálják lerontani. Bárczayék maguk is igyekeznek megszüntetni azok­at a tüneteket, amelyek kifelé a kormánypárt egységének romlását látszanak mutatni. A csoport a leghatározottabban elítéli azoknak a képviselőknek a magatartását, akik Lovasberényben a szélsőjobbo­ ila'i fe,röltot simo­gatták. Érdekes, hát,* míg a lovasberényi -válasz­tás után négy kormánypárti szélsőjobboldali kép­viselőről volt a»afe mint aki el * vilasatánon meg­jelentek, illetve az agitáció során állást foglaltak Hubay mellett, most már csak egyetlen képviselő ismeri el, hogy kint volt Lovasberényben. Megválasztották a zsidókérdést tanulmányozó bizottságot Nagy érdeklődés mellett tartotta me­g a nem­zeti egység pártja csütörtök este Tasnádi Nagy András elnöklésével a pártértekezletet, amelyen a kormány részéről részt vett Darányi Kálmán miniszterelnök, Kánya Kálmán külügyminiszter, Röder Vilmos honvédelmi miniszter, Imrédy Béla közgazdasági miniszter, Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter, Széll József belügymi­niszter, Marschall Ferenc földművelésügyi mi­niszter, Mikecz Ödön igazságügy-miniszter. Az értekezleten megjelent Sztranyavszky Sándor, a képviselőház elnöke is. Tasnádi Nagy András elnök előterjesztései során bejelentette, hogy a párt szervezőbizottsága legutóbb tartott ülésén megbeszélte a szervezés kérdését. Ezután Darányi Kálmán miniszterelnök rövid bejelentést tett: — Bár engem, — mondotta a miniszterelnök — a budapesti hisztéria nem nagyon izgat, (viha­ros taps és helyeslés) mégis szükségét látom an­nak, hogy a képviselőházban felszólaljak, amikor kevésbé a választójogi törvényjavaslattal kívá­nok foglalkozni, mint inkább az utóbbi időben elterjedt különféle hírekkel. Csupán ezt akartam bejelenteni. Ezután Tasnádi Nagy András elnök, a leg­utóbbi pártértekezlet határozatának megfelelően, javaslatot tett, hogy a párt a zsidókérdés tanul­mányozására a párt országos elnökének elnökle­tével 14 tagú bizottságot küldjön ki és annak tag­jaiul a következőket válassza meg: vitéz Balogh Gábor, vitéz Biró György, Ruszovszky Lajos, Kölcsey István, Kühne Lóránt, Lossonczy István, Makkai János, Mecsér András, Pesthy Pál, Petői­nek József, Plósz István. v.té/ Ifjfahmy G­ibor ás Végvárit József. A pártértekezlet az elnök ja­vaslatát egyhangú helyesléssel elfogadta és ezzel az értekezlet véget ért. A' iMfttf-frrtM tanulmányozására kiküldött bizottság ezután a párt egyik elnöki szobájába vonult, ahol megalakult. Elhatározták, hogy a legközelebbi ülésen tanulmányozzák majd a kér­déseket. Rassay Károly visszautasítja az egyik kormánylap támadását A Magyar Tudósító jelenti: Ellenzéki politikusok körében élénk megütközést keltett a kormány egyik szócsövének az a feltűnő közlése, hogy az ellenzék el­gáncsolja a miniszterelnök nagyszabású győri munka­tervét, nevezetesen az egymilliárdos beruházási pro­gramot. Rassay Károly a következő nyilatkozatban utasí­totta vissza a kormány lapjának cikkét.­­ A politikai perfidia olyan példátlan esete ez, amiért a felelősség nemcsak azokat terheli, akik ilyen cikket közzéadnak, hanem azokat a tényezőket is, ame­lyek jól ismert kapcsolataik következtében olyan közle­mények megjelenését lehetővé teszik és eltűrik. „A föld népe nyugalmat és rendet kíván" A debreceni kisgazdaszervezet távirata Eckhardtnak A független kisgazdapárt debreceni elnöksége ülést tartott, amelyről a következő táviratot küldték Eck­hardt Tibornak: — A debreceni független kisgazdapárt elnöksége tisztelettel köszönti Nagyméltóságodat pártunk nagy­választmányi ülésén elmondott beszéde alkalmából, mert pártunk lelkéhez szólóan fogalmazta meg a ma­gyar nép programját: a nemzeti függetlenséget, az egyéni szabadságot és a szociális haladást. Akik hal­lották és olvasták ezt a beszédet, új erőt merítettek a további küzdelmekhez, az alkotó magyar politikához, nemzeti történelmünk e legkomolyabb napjaiban ezt az erőt és hitet köszönik a magyar népmilliók Nagy­méltóságodnak, egyetlen vezérüknek. Ennek a beszéd­nek köszönhető, hogy a magyar vidék milliós tö­illegei ma már nyugodtan és bizalommal várják a magyar külpolitika és gazdaságpolitika kialakulását a tőlünk nyugatra lefolyt nagy változások után. Nyugodtan várják a nemzet és az egyén szempontjából a jobb, egészségesebb, szociálisabb magyar életet, amelynek útját előttünk a titkos válasz­ójng által őszintén meg­nyilvánuló Anconko,o­t­­ is­­­a meg. Kérjük azonban Nagy méltóságomat arra, ne engedje, hogy a magyar fe­­jmjcalmábatl, a magyar nemzet életét

Next