Pesti Napló, 1938. október (89. évfolyam, 199–224. szám)

1938-10-01 / 199. szám

Budapest, 1988 •M'­rra ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra .. ..5 pengő Negyedévre. 10.80 pengő Félévre.... 21.60 pengő Egyed vám ára Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon. 16 fillér Vasárnap 32 fillér PESTI NAPLÓ 89. évfolyam 199. sz­­ombat, októberi SZERKESZTŐSÉG 18 KIADÓHIVATAL I­VÓ. ker. Rákóczi út ti, Telefon i »145-556 »146-419 J«Szpén«t*r, Urd«tM% •1611a*, tér i-, utazási- és kontrosztáli« VII., Erzsébet körút 18­80 •r. 4 Chamberlain angol miniszterelnök: „71 cseh­ kérdés elintézése csupán előjátéka volt az összes európai kérdések általános elrendezésének­­" Öt barátság a Párizs-London és a Berlin-Róma tengely között „Örökbéke-nyilatkozatot" tett Chamberlain és Hitler - az első nagy lépés a magyar igazság érvényesítése felé A lengyel kormány új jegyzékben bejelentette igényét tescheni Szilézia területére Ma vonulnak be a német csapatok a felszabadult területekre 1938 szeptember 30. péntek. Még a hét elején az egész világ attól félt, hogy ez lesz a halódó béke utolsó, ma már mindenki boldo­gan tudja, hogy ez lett az igazi béke első napja. Új helyzet, amelyről a hazatért Cham­berlain oly biztatóan mondta az őt mámoro­san ünneplő tömegnek, hogy: — Ez csak előjátéka a tágabb elrendezés­nek, amelyben egész Európa békét találhat. A nevezetes müncheni találkozó gyors létrejötte, gyors munkája és azonnali sikere tökéletesen a huszadik század üteme. Ha ezt összehasonlítjuk a bécsi kongresszussal, ame­lyet hetekig előkészítettek levelezéssel, amelyre a magas résztvevők napokon át utaz­tak postakocsin, hogy végül egy ensz farsan­got áttáncoljanak Ferenc császár aulareziden­ciájában! És mindez pontosan csak ötnegyed­­év­század előtt. A csütörtöki müncheni négy­hatalmi találkozás Talleyrantijai összesen egy ebédet és egy vacsorát ettek meg a bajor fő­városban ,és egy éjszakán háltak ott. A Duce ott sem hált. Jött, győzött és még ez éjszaka hazautazott. Chamberlain még a pénteki dél­előttöt is Münchenben töltötte., Hitler vezér és kancellárral volt egy fontos és nagyon ör­vendetes sikerű tanácskozása, amelyről a két státusférfiú közös­­aláírásával közleményt ad­tak ki. Benne ezzel a mondattal: — A két nép (az angol és a német nép) s­ohasem akar többé egymás ellen háborút vi­selni. Chamberlain délután érkezett haza s csodálatos ünneplés fogadta. A­­ hestoni repülőtéren szállt le, ahol Halifax kül­ügyminiszter a király levelével várta. Má­moros, néptömeg ujjongása és a szakadatlan ünneplésben volt minden, meghatott könnyek és vidám londoni dalok, minden ami az angol siép lelkiállapotát kifejezi, de főként boldog­ság és őszinteség volt benne. Chamberlain m­eghatottan válaszolt az ünneplésre, és beszé­dében volt egy különösen az ő stílusában való, igazán chamberlaini mondat: — Köszönetet akarok mondani az angol n­épnek azért, amit tett. Első útja a Buckingham palotába vitt, a királyhoz. Közben London valamennyi templomában hálaadó istentisztelet volt. A nép igazán akarja a békét és jrvűlöli a háborút. A Duce hazaérkezése is diadalút volt. A király elébe utazott Firenzébe és a pálya­udvaron üdvözölte és mondott neki köszöne­tet. Rómában, de végig az úton is minden városban triumfátorként ünnepeték az olasz kormány zseniális fejét. Nagyon melegen búcsúzott Daladier Münchentől. Hazaérkezésekor pedig olyan ovációt kapott, amilyent még sohasem. — A béke meg van mentve, — mondta beszédében,­­amellyel­­a hatalmas béketüntetést megkö­szönte. És,­ennek a mondatnak volt a legmé­lyebb hatása. Csak ma látszott igazán, hogy a francia mennyire túl van a párizskörnyéki szerződéseken, mennyire elmúlt belőle a né­met néppel szemben valaha is érzett antago­nizmusa és milyen gyűlölettel indult volna háborúba Csehországért, mennyire nem ér­tette voltára meg, hogy mért kell neki harcol­nia és elesnie azért a dunavölgyi köztársa­ságért, amelynek kreálását, ma hibás-vétkes tévedésnek tekinti. ... Németország nagy ünnepe azonban szom­bat lesz, 1938 október elseje, amikor pontosan úgy, ahogy azt Hitler előre megmondta, be­­vonulnak a háború­k nélkül, egyszerűen az igazság erejével szerzett szudétaterületekre. Prága, ahová Masaryk és Mastny köve­tek vitték a müncheni egyezményt, azt a ki­kerülhetetlenségbe való beletörődéssel azonnal elfogadta. A néphez Sirovy tábornok minisz­terelnök intézett a kormány nevében kiált­ványt. Nyugalomra int és néhány szólammal említi a megérdemelt katasztrofális helyze­tet, amelybe a cseh államiság jutott. Hiány­zik a kiáltványból a tragikum nagysága. Kicsik voltak, amikor a szerencse fölvetette őket, de nem lettek nagyok bűnhődésükben sem. Van arról is hír, hogy Prága megtelt a szudétavidékről »menekülő« cseh tisztviselők­kel. Hozzánk 1918-ban érkeztek a Felvidékről a legszükségesebből is kivetkeztetett magya­rok tízezrei... Érdekes hír érkezik a lengyel-cseh határ­ról, ahol a csehek tehetetlenségük miatt érzett dührohamukban súlyos brutalitásokat követ­tek el a lengyelek ellen. Ezt a varsói kormány ma hivatalos közlésben lerögzítette és a köz­lemény végén megjegyzi, hogy a lengy­el kor­mány a határincidensből olyan következmé­nyeket kénytelen levonni, amelyekért a fele­lősség kizárólag a cseh kormányt terheli.­­ Imrédy Béla miniszterelnök szombaton este a rádióban nyilatkozik. A magyar mi­niszterelnök nyilatkozata elé érthetően nagy érdeklődéssel tekint nemcsak a magyar, hanem az egész európai közvélemény is, annál is inkább, mert a magyar igazság ügye, hogy, a nagyhatalmak képviselői is azt egész tör­ténelmi felelősségükkel elismerték, ma már tényleg az európai napirend élére került A felvidéki magyar nemzet ügye, ma Európa valamennyi béke- és igazságszerető népének ügye. Hogy most idejutottunk húszesztendei céltudatosan fegyelmezett magatartásunk után (amely alatt az egész nemzet úgy élt és viselkedett, mint annak idején Deák Ferenc az abszolutizmus alatt), ez a siker Imrédy Béla kormányának külpolitikáját igazolja fényesen a történelemben. Ez a külpolitika céltudatos volt, erkölcsileg erős, szellemileg rugalmas, magatartásában méltóságteljes. Az utóbbi napok története egyútal dönően demonstrálta, hogy egy nemzetnek, ha azt akarja, hogy igazságát meg is hallják, ki kell építenie nemzetvédelmi instrumentumát. És igazolta a kormány nagyvonalú honvédelmi programját, vele együtt azt a hazafias kész­séget, amellyel ennek a honvédő programnak terheit minden magyar ember vállalta és a jövőben is vállalni fogja. De vannak itt más nagy tanúságok is. Az olasz-németbarát politikát ma már pozi­tív siker igazolja. Mindkét nagyhatalom ba­rátsága pozitív erőtényezőnek bizonyult a müncheni kerekasztal mellett. A Duce egész zsenialitásával mint legszemélyesebb ügyét ambicionálta a magyar igények nemzetközi el­itmegtette St. Hitler vezér és kancellár azzal,

Next