Pesti Napló, 1938. október (89. évfolyam, 199–224. szám)

1938-10-30 / 224. szám

r Vasárnap PESTI NAPLÓ 1938 október 30 630 Egy szó hétköznap 10 f. Egy szó vasárnap 20 f. APRÓH­ENDEN HIRDETÉS MINDEN SZÁMBA Állást keresők hétköznap 8 f. Állást keresők vasárnap 15 f. Alkalmast KERES FÉRFI MEGBÍZHATÓ fiatalember ke­rékpáros kifutónak vagy szolgá­nak elmenne. Cím: D. Ferenc XIII. ker., Zsilip ucca 6. föld­szint 6. SZERELŐ-SOFŐR, megbízható, ügyes, városi, mint vidéki nagy gyakorlattal elhelyezkedne no­v­ember egyre. Herczog Jenő, Rákoscsaba, Horthy Miklós u. 2. I'est mellett. ___ 37 ÉVES sofőr (kereskedő) ál­lást keres esetleg ingatlanbiz­tosítékkal. Cím: Vörös Sándor, Fülöpszállás,_Jókai_u. »37. SOFŐR, hosszú bizonyítvánnyal ajánlkozik. ».Jó megjelenésű« jeligére a fökiadóba. _ ANGOL, német, magyar levelező gyorsíró, igépiró, éves izrae­lita állást keres. »Kereskedelmi érettségi« fökiadóba. m mm DÍJTALANUL közvetítem villá­jában, bérházában házmesteri la­kás-ál Flerskó, Akadémia u. ti­zeneg.. ' '3-173. HÁZFEL­ÜGYELŐI lakások díj­talan közvetítése tulajdonosok­nak: Weiner, 123-803. (Nádor utca harminc.) HÁZFELÜGYELŐ garantált 15.000 pengővel, biztosított havi 400 pengő jövedelemmel felvéte­tik. Ajánlatokat »Szerződés« jel­igére kiadóba. Alkalmazást keReSNŐ AUSZTRIAI idősebb" kisasszony jó helyre háztartásba ajánlkozik, esetleg gyermek mellé. IX., Szvetenay ucca 85. földszint 10. ALKALMAZTATÁST keres fiatal gyors- és gépírónő, nyelv­ismerettel. »Szerény, kezdő 20%-os« jeligére főkiadóba. INTELLIGENS középkorú izr. nő, ki a háztartás minden ágá­ban jártas, elmenne gondozónak idősebb házaspárhoz vagy ma­gános nőhöz. »Jobbérzésű« jel­igére« a kiadóba. IDŐSEBB izr. úriasszony idő­sebb úriember gondozását vál­lalná, háztartását vezetné. Szoba konyhát igényelnie, esetleg tár­salkodónőnek is elmenne. Szíves megkereséseket a kiadóba kér »Független 49« jeliigére. SzIUDÉTANÉMET nevelőnő, el­sőran­gú referenciákkal dél­elfilm­ állást keres. Werner, Ve­nes Pálné u. 12. II. 1. KÉT jobb fözémindenes szoba­lányi teendőkkel rendelkezik, jobb úriház­­ba ajánlakoznak. Dem­binszky u. 6. I. 15. SZR.A nevelőnő hosszú bizonyít­ványokkal, délelőtti állást keres, esetleg meglévő gyermekkel közös sétálást. Ne mennének, Csá­k­y u. 30. III. 5. FIATAL lány ajánlkozik úriház­hoz betegápolásra vagy házi­m­unká­ra. Főzni tul. Mexikói út 51. Házfelügyelő. EGY fiatal, tiszta főző mindenes november elsejére alkalmazást keres. Szerdahelyi u. 17. Üdv hadsereg. INTELLIGENS, németül beszélő nevelőnő nagy gyakorlattal ajánlkozik Verseny ucca 6. Orb­áni­né. FIATAL mindenes jobb család­nál állást keres. VII., Nefelejts ucca 13. I. 11. __ ÁRVALÁNY ajánlkozik magá­noshoz, esetleg kis családhoz. Bajza ucca 70. III. 4?. PERFEKT szobalány ajánlkozik,­­ ker.. Üri ucca 41. földszint 6. FIATAL, jó megjelenésű fözöny, perfekt, éves bizonyítványokkal, ajánlkozik, kizárólag olyan ki­mondottan úri háztartás önálló vezetésére, hol nem cselédet, ha­nem dolgozó nőt tartanak. Ki­rály ucca 31. sz. I. S. REGG ,T órákra takarítás', ebé­dért ' itatást vállalok Pozso­nyi J­ .-t. I.e l. IRAI KÖNYVELÉST, mindenféle isodai munkát valló mérlegké­pes könyvelőnő. B. H., Dem­binszky u. 18. III. 9. NIATAL szobaleány ajánlkozik „l'tvomb'T l-re, nagyon ,jó bizo­nyitvánnyal. Benczúr u. 3. Ház­i'.'ügyelő. . KÖZÉPKORÚ, csinos e- megoíz­h ló Isimet kisasszony kis gyer­­­ek mellé ajánlkozik. Honvéd ut­ca 38. I. 3. Tel.: 115-711. ALKALMAZA? ' NV€R F€RF KÖFÖSSEGÉDET vidékre, pa­rasztvevökhöz felveszek. »Azon­nal 777« jeligére. ALK«LMAZ£ST NYÍR NŐ BEJÁRÓ takarítónőt két sze­mélyhez keresek. Sziget ucca 38. I. II. DOMESTIC AGENCY, London magyarországi vezérképviselete fogad. Erzsébet körút 24. Válasz­bélyeg^ ÖNÁLL­AN, jól főzi, mindenes­t szakácsnőt éves bizonyítványok­kal keres központi fűtéses, ál­landó melegvízzel bíró kétszo­bás lakásba gyermektelen há­zaspár. Böszörményi út 17-e. III. 3. , KERESEK nov. 15-re, tanyára, megbízható középkorú szakács­nőt, aki igen jó bionyitvá­nyok­tval rendelkezik és a főzésen kí­vül segít a takarításban, mosás­ban és vasalásban. Cím: Mándy Ferencné, Piricse, József-tanya, Szabolcs megye. ELEGÁNS hölgyet, ki felek lá­togatását vállalja, magas fix és jutalékkal felveszünk. Betanítá­sát saját költségünkön végezzük. Jelentkezés: Dohány ucca 14., Burszán. JOBB mindenes főzőnő hosszú bizonyítvánnyal, 2 személyhez felvétetik d. u. 2­6-ig. Kecske­méti U. 14. III. 5. FIATAL főzümindenes 1-re fel­vétetik. Jelentkezés 9-től: Eötvös U. 29. II. 2 GYERMEKSZERETŐ, házias kisasszony 11,­, és 10 éves kislá­nyomhoz, gyakorlattal felvétetik. Lukács Antal, Petőfi tér 3. MINDENES, főzésben jártas, jó fizetéssel felvétetik. Nagyfalusi, Izabella ucea h­atvanhati. KÉT gyermekhez keresek meg­bízható nevelőnőt. Jelentkezés: Deutsch, Káplár ucca 20. Tele­fon: 1­­17-447. BEJÁRÓ szobalányt keresek fél­napra, hosszú bizonyítvánnyal, egy személyhez. Tiszta, ügyes, jelentkezzen délelőtt kilenctől tizenegyig. Szent István park 26. VII. 1. OKTATÁS MAGÁN VIZSGÁKRA, érettségire vidékieket is lelkiismeretesen, garanciával készítünk elő. »Ho­norárium utólag« jeligére kiadó­hivatalba.­­ __ ZSOLDOS legjobban készit elő magánvizsgákra, érettségire. Do­hány ucca II. Tel.: 142-447. FRANCIÁT tanuljon könnyű módszerrel. Vilmos császár út hét. II. Tel.: 127-648 TÖKÉLETES francia tudású és kiejtésű tanárjelölt. izraelita, órákat ad. Esetleg nyelveket és matematikát korrepetál. Vil­mányi, Mozsár u. 6. III. 16. NÉMETET, franciát, latint, tan­tárgyakat olcsón korrepetál. Perlaki, IX., Sobieski u. 36. NÉMETET, angolt tanít, fordít, korrepetál úriasszony. Király u. hatvanhét félemelet S. DIMANZISTALÁNYOK korre­petálását francia, német tudás­sal vállalom. »Főiskolás« jel­igére Blocknerhez. Városház utca 10. SZÜLETETT német tanárnő órá­kat ad. Lövy, Erzsébet körút 17, III. 15 Érdekl. 3—4-ig. 7—9-ig. SZÜLETETT angol tanerő ha­ladó 10 es csoporthoz kerestetik. Levelek »Evening cours« jel­igére Hausenstein-Voglerhez, Dorottya ucca 8. LONDONI egyetemen diplomát nyert okleveles tanárnő egyéni és csoportos angol órákat ad. Te­lefon: 155-373. FRANCIA, német tanárnő 3-szor hetenkint 5—R, vagy órákra ajánlkozik. Erzsébet körút 27. III. k­. Található este. DISZTINGVÁLT fiatal úrihölgy francia órákat ad. Tel.: 140-501. KERESK OKTAT­ KZS RÓNAI Gyorsíróiskola. Teréz körút 44., magyar, idegennyelvű tanfolyamok. Állami vizsga. Te­lefon: 123-168. GYORSÍRÁS­, gépirás­, szép írástanítónőnél tandíj havi négy pengőtől. Haas Éva, Vadász ucca 34. GYARMATI dr., volt országgyű­lési gyorsírótönök gyorsíróisko­lája. Dalszínház ucca 2. Állam­vizsga, állásközvetítés. 121-208. adás-vétel HASZNÁLT bútorok és kis csa­pospult, vendéglői asztalaik ol­csón eladók. Baross tér 2., szál­loda. Új kanadai nevc bunda, női briliáns óra, arany pudrie, ci­garettatárca eladó. Rózsa ucca 71. I. 6. 9-től 3-ig. RIPPL, Fényes, Vaszary és több­féle márkás képek, szőnyegek és ezüsttárgyak eladók priváttól. Érdeklődés telefon: 114-253. FŰSZERÜZLETBERENDEZÉS azonnal eladó. Érdeklődni vasár­nap reggel 8—12-ig. II., Kapás ucca 12. szám. BOROSJENŐI, piszkei márvány­lépcsők eladók. Z­ aulay Ede u. 65. szám. KÉT kitűnő nagyméretű Mäddin­ger kályha olcsón eladó. I'arádi ucca kilenc, házfelügyelőnél. KÉT biliárdasztal, Horváth és Csillag-féle, jókarban, felszere­léssel, olcsón eladó. Schreiber­iroda, Hársfa u. 27. I. 15. FOLYTONÉGŐ kályhák, hasz­náltak, olcsón eladók. Friedman, Lujza ucca 2-c. ALIG használt takaréktűzhely és töl­tekályha eladó. VII., Akácfa ucca 4. II. 2. ZÁLOGCÉDRU SOK pénzt fizetek ékszerekért, zálogjegyért, fogaranyért, sző­nyeg és régiségért. Baross ék­szerház, Baross ucca 63. Telefo­náljon: 134-770 ZÁLOGJEGYET, férfiruhát, fe­hérneműt, szőnyeget Írógépet varrógépet stb. legdrágábban ve­szek. Hívásra jövök­ Hahn, Te­réz körút 1-b Tel.: 310-985. SZENZÁCIÓS árat fizetek ! Használt ruhákért vagy divat­szövetre becserélem, továbbá cipőkért, fehérneműkért, zálog­jegyért, egész háztartásért. Gerstl, István út 28. Telefon: 134-635. Hivásra jövök! LEGDRÁGÁBBAN veszek hasz­nált férfiruhákat. Leitersdorfer, Kisdiófa ucca 4. 135-283. HORRIBILIS árakat fizetek vi­selt férfiruháért, saját üzletem részére. Frost ruhakereskedő. Kazár ucca 5. Tel.: 127-659. LEGTÖBBET fizetek használt férfiruhákért. Forgács szabó­üzlete. Dohány ucca 68., Palace­mozinál. Tel.: 149-503. FANTASZTIKUS árakat fizetek használt ruhákért. Hoch, Dob ucca 42. Tel.: 143-925. HASZNÁLT férfi­, női ruhákért, egyenruháért, cipőért, fehérne­műért legtöbbet fizetek. Freund, Dobozi ucca 27. 142-673. Hivásra vidékre is. HASZNÁLT ruhákért, zálogje­gyekért horribilis árat fizetek. Dob ucca 31., üzlet. Telefon: 349-754. FÉRFIRUHA, dupla ágyterítő, babikelengye eladó, hétfőtől a déli órákban. Halász Jenőné, Nádor u. 17, III. 1. GYÖNYÖRŰ fekete cssikóbunda 90 pengőért eladó. Cím: Jollest, V., Visegrádi ucca 18. Telefon: 311-505. KEVESET használt szép seai­bunda, középtermetre, nagyon olcsón eladó. Tel.: 493-060. Po­zsonyi út 30. II. 12. PERZSABUNDA, valódi, alig használt, magánkézből 680 pen­gőért eladó. Láng Mária, Attila ucca 29. Tel^_ lj^):986. Új kanadai nerobunda, női bri­liáns óra, arany pudrie, ciga­rettatárca eladó. Cím: Rózsa u. 71. I. em. 6. (9 órától 3 óráig.) RÖVID szőrmebundák 30 pengő­től és férfi városi bunda eladó. VI., Eötvös ucca 30. H. em. 14. PERZSA-, perzsaláb-, szilbunda priváttól eladó. Hársfa ucca 18. földszint 9-a. _ SEALBUND­A, divatos, háromne­gyedes, eladó. Erzsébet körút öt­ven II. kettő. GYÖNYÖRŰ ezü­stróka, h­ermelin­sál, acelo kab­át sürgősen eladó. Rózsa ucca 38/B. I. 1. Király uc­cánál. TELJESEN új t­éli kabát olcsón eladó. Vörösmarty u. 59. III. M. -BÚTORA KÉSZPÉNZ VEVŐ?! JÖJJÖN HOZZÁNK, meglátja érdemest 1100 négyzetméteres szuterénünkben használt és Új különleges márkás rffbútorok. Hálók, ebédlők, úriszobák, sza­lonok, kombinált szobák, antik­vitások, irodabútorok, egyes da­rabok utolérhetetlenül olcsón. Bútorüzlet. Király ucca száz­tizenkettő. (Lövölde térnél.) REMEK márkás úriszobák, Gá­csik, Héber Antal, Mabunka, Faragó, stb. MESÉS finom hálók: Nagy An­tal, Kántor, Kajdi, Mahunka, stb. KÜLÖNLEGES ebédlők: 011­ mann, Pukánszky, Mahumka, Szilágyi, Máriássy, stb. CSODÁLATOS stil-szalonok: Lui­szesz, Chippendale, biedermeier, neobarokk, rokokóbarokk, keve­set használtak, kiváló vásárlási lehetőség. Király ucca száztizen­kettő* LUISZES, szalonku­lümlegesség, Schmidt Miksa-készítmény (hasz­nált), Chantilles múzeumból le­kopírozott műremek, jutányosan kapható. Bútorüzlet, Király ucca száztizenkettő. MINDENFÉLE irodába és lakás­ba való íróasztalok, központi­záras iratszekrények, asztalok, székek, főnöki szobaberendezé­sek bőr- és modern garnitúrák legjutányosabban. Bútorüzlet, Ki­rály ucca száztizenkettő. NÉZZE meg saját érdekében Lukács bútorüzletét, hol óriási választék áll a vevőközönség rendelkezésére. Olcsó árak, fize­tési kedvezmény. Vétel, csere, eladás. Budapest, VII., Dohány ucca 30. Tel.: 137-372. SODRONYOSÁGY 10.50, afrik­matraccal 18.—, sodrony 12.—, csőágy 28-tól, rézágy 60-tól ké­szítőnél: Ilerskovits, Nagydiófa ucca 22 RÉSZLETTÖRLESZTÉSRE előnyös feltételekkel vásárolhat kisiparos bútorokat Nagymező ucca harminchat, Klein. SÖTÉT dióháló Jó minőségben 300, kombinált szobák, egyes re­kamiék, használt ebédlők, hálók, konyhák minden árban: László­nál, Jókai ucca 6. ÉBNER bútor, VIII., Karpfen­stein ucca 2-a sarokház, vétel és csere. Hatalmas raktárainkban legnagyobb választékot találja vadonatúj, valamint használt modern, antik stílusú márkás mű­bútorokban, kombinált berende­zések, ebédlők, hálók, úriszobák, szalonok, szőnyegek, csillárok. Irodabútorok utólérhetetlen leg­olcsóbb árakon. ÚJRENDSZERI bútorhitel! La­kását berendezheti minden köz­alkalmazott és minden véglege­sített harminc egyenlő havi rész­letre, vagyis minden 100 pengő után havi 3,33 pengő részletre, előleg nélkül. Egy éven belüli törlesztésnél kamatokat vissza­térítünk. Kardos Testvérek, Wesselényi ucca 18., Kazinczy ucca mellett. BÚTORMAGAZIN. Mária ucca 46—48. Részletre is. Használt há­lók 80—150-től. Teli hálók 240-től. Luxuskivitelben 300-tóL HASZNÁLT ebédlők gyönyörű fazonokban 170-161. Luxuskivitel­ben 300-tól. HASZNÁLT úriszobák 235-től. Luxuskivitelben 380-tól. Nagy választékban. KOMBINÁLT berendezés 7 da­rabból, új 287. Használtak 235-től. KONYHACSERE. Régiért mo­dern újat csekély ráfizetéssel. Használt konyhák 50-től. Bútor­magazin, Mária u. 46—48. GARANTÁLT minőségű bútorok árban, kiállításban utolérhetet­len! Modern Bútorszalon, Király utca 79. Fizetéskedvezmény! Bútorcsere! BÚTORT olcsón, gyönyörű kom­binált berendezések, hálószobák, ebédlők. Asztalosbútor és kárpi­tosbútor kereskedelmi kft., VIII., Üllői út 80. MINDENT megtalál nyolc ház­ban lévő raktárunkban. Használt és új iroda-, lakás-, antik bútor. Egyes darabok. Keleti és ma­gyar szőnyegek, csillárok, dísz­tárgyak.. Bútorcsere. Bútorköl­csönzés. Áruházi rendszer. El­adási központ. Universal, Wes­selényi utca 8. ELŐLEGNÉLKÜLI leghosszabb­lejáratú részletfizetésre sezlenak takaróval hatvanöt. válogatott ebédlőszönyegek huszonnyolc pengőtől. Rekamierkülönleges­ségek: fotelágyak, paplanok, fu­tószönyegek, fehérnemű vásznak, ruhaszövetek. Lakásberendező­nél, Baross ucca hetvennégy. ÖSSZECSUKÓSÁGY sodronybe­tét, vaságy, rézágy, matracok olcsón gyárból. Javításokat ké­szít: Prohászka, Gróf Zichy Jenő ucca 46. Fiókn­afet: Üllői út 7, KÁROLY KÖRÚT 3/A. ÓRIÁSI választékot talál, ha megtekinti 1100 négyzetméteres raktáraimban új és használt mánkás intidútoraim i­at, hálók, ebédlők, úriszobák, sitilszalo­ok, garnitúrák utolérhetetlenül ol­csón. Károly körút is, i. hiMEK márkás ebédlők: Thék, Fodor, Lindner, Héber Antal, stb. és különféle 30 ebédlő min­den árban. KÜLÖNLEGES úriszobák: Gelb angol ch­ippendale két kisebb könyvszekrénnyel, garnitúrával, azonkívül vitályos. Héber Antal, szövetkezeti márkás úriszobák és 15 úriszoba, alig használtak, kü­lönféle árban. MÁRKÁS hálószobák: Máriássy, Héber Antal és különféle 20 háló rend­kívül olcsón. CSODÁS stilszalonok: Luiszesz chippendaie, biedermeier, neoba­rokk, rokokóbarokk. BŐRGARNITÚRÁK, berzsergar­nitúrák, páros fotelek, szalonok, egyes darabok óriási választék­ban. Bútorüzlet, Károly körút 3/a. MEGTALÁL mindenféle új, ke­veset használt, egyszerű és már­kás műbútort. Theik-, Fodor-, Klemm stb. ebédlők, hálók, úri szobák és kombinált berendezé­sek, rekamierek, szalon garnitú­rák, egyes darabok nagy válasz­tékban legolcsóbban: Zimmer­man­nál. Akácfa ucca 7., Nem­zeti Színháznál. BCTO­RR­AKT­ARAMBAN óriási választékban legolcsóbban kap­hatók hálószobák, ebédlők, kom­binált berendezések, garnitú­rák, részletfizetésre is. Balassa, Baross ucca 11. és Üllői út 14 BÚTORT legjobban Bog-Mil Bútorházban, Vilmos császár út 43. vásárolhat Hálók, ebéd­lők, kombinált bútorok nagy választékban, mérsékelt árakon. TAKARÉKOSKODIK és Jó bú­tort olcsón vásárolhat Kardos F.-nél, István út 41—43., Cserhát ucca sarok. Hosszú részletre hi­telképeseknek Bútorcsere. HASZNÁLT kombinált szobák, ebédlők, hálók és irodaberende­zések legolcsóbbain: Dessewffy ucca 47. ELADÓ olcsón márványmosdó, csillár, éjjeliszekrények, toalett­tükör, képek, ágynemű, detek­toros rádió asztallal és kis fali­óra. V., Légrány Károly ucca 9. I. 3. KORABELI intarziás sze­k­rény, diplomalák­óasztal, biedermeier könyvszekrény, remek szekne­tak­, vitrin olcsón. Siegler bú­torüzlet, Andrássy út hatvanhat. SURLÓD, előszobai s­zekrény, ebédlőbútor eladó. Király u. 103. III. 14. EGY francia faragott ágy eladó. Szemé­lynők u. 27. fszt. 6. FIGYELEM! Teljesen új, mo­dern hálósszobabútor elutazás miatt sürgősen, olcsón eladó. Cím: Újpest, Jókai u. 21. fsz. 1. Csak délelőtt MODERN üvegszekrény (viitrim) helys­zűke miatt, csak privátnak, sürgősen eladó. IX., Ferenc kör­út 39. I. 2. HASZNÁLT és új modern háló­szobák 100 pengőtől, kombinált berendezések, konyhák. Részletre is! Rózsa ucca 87., Wesselényi uccánál. RECAMIER, kétszemélyes, új, eladó. Izabella ucca 91. I. 8. GYÖNYÖRŰ perasabunda, háló, ebédlő, kombinált szalon sürgő­sen, olcsón. Jósika ucca 2. I. -t. BÚTORFÉNYEZÉST, javitást ju­tányos áron vállal műasztalos. Cím: V. ö., Kispest, Jókai a 140. szám. SZŐNYEG SZŐNYEG JA­VIT­ÁST Jutányosan vállal. Turáni Szőnyegszövő Rt., Fő ucca 80 Tel.: 351-579. PERZSASZŐNYEGEKET ve­szünk, eladunk. Nagy választék príma magyar perzsákban, antik bútorokban és vitrintárgyakban. •Antikárta Rt., Pilvax köz 5—8. Telefon: 184-411. SZŐNYEGJAVÍTÁS! Tisztítás! Festés! Művészi kivitelben. Kí­vánatra háznál is. Elsőrangú re­ferenciák ! Goldmann, Erdélyi u. 12. Telefon: 141-178. ANATÓLIAI szőnyeg elsőrangú állapotban, 140 X 190, magánkéz­ből eladó. Tátra ucca 8. III. emelet 1. PERZSASZŐNYEG, három da­rab, alkalmi áron sürgősen el­adó. Tel.: 180-050, délután 3-tól 6-ig­ SZMIRNASZŐNYEG, valódi, «tép. világos, 3­/1—4%, lakásvál­tozás miatt privátoknak eladó. XI., Kökörcsin ucca három. Házmesternél. PERZSASZŐNYEGET (hibásat is), zálogjegyet magas árban ve­szek. Tel.: H2-M8. HANGSZER KERESZTELY hírneves zongo­rátenne: Vilmos császár út 66. Legjobb zongorák legolcsóbban, részletre is. Csalódás sohasem érheti. RÖVID fekete gyakorló zongora kettőszázötven. Schweighoffer, gyönyörű hangú négyszáz, valódi Bösendorfer hatszáz, garantált jókarban. Zongorák, pianínók, feltűnő olcsón, tisztviselőknek előleg nélkül legcsekélyebb rész­letre. Rákóczi út ötven. Zongora­terem, Erzsébet körút sarok. VILÁGMÁRKÁS zongorák, pia­nínók, legújabb csodaszép han­gú, modern hangszerbútorkü­lön­legességek kizárólag. Sternberg királyi udvari hangszergyár. Rá­kóczi út 60. PÁNCÉLTÖRÉS, kereszthúros, kitűnő hangú zongora privát kéz­ből eladó. Tel­: 100-876. Délután­ 2—3-ig. LEGESLEGOLCSÓBBAN vásá­rolhat utólérhetetlen választékbő­ségü­nkből Magyarország legna­gyobb zongoratermében: »Lyra« Részvénytársaság, Erzsébet körút 19. Sarokbejárat. Jókarban: Bö­sendorfer 500, Steinway, Beck­stein, Förster, Wirth, Derw­, Stingl, Laubergergloss stb. hihe­tetlenül olcsón. Kényelmes rész­let, tisztviselő kedvezmény. Bér­zongorák legelőnyösebben. LUXUS Förster-pianinó eladó. Telefon: 150-037. ZONGORAHANGOLÁST olcsón, jól, szakszerűen végez. Blau Dezső Bécsben végzett hangoló, Lauberger és Gloss tanítványa. VI., Eötvös utca 28. Telefon: 112-842. Vétel, eladásnál szak­bírálat. HASZNÁLT flOTO FIAT 1500, kitűnő állapotban, alig használt, olcsón eladó. Ér­deklődés 3—5-ig: 126-098. 72 CHRYSLER autó, Új ka­rOSZ-i szériával, kifogástalan állapot­ban eladó. I., Városmajor ucca 08. Telefon: 150-037. TÁTRA 4 üléses csukott, jó álla­potban 1200 pengőért magánkéz­­leti­ eladó. Telefon: 180-482. FORD-EIFFEL jókarban, olcsón eladó. Diamant, VII., Dob ucca nyolcvankettő. EGY Ford- és egy Fiat-gyártmá­nyú t­zi tonnás gyorsteherautó ki­fogástalan és üzemképes álla­potban, jutányos árban eladó. VIII., Losonci utca 16., délután 20­-ig. 503-AS Steyr luxus cabriolet első kézből, kiváló karban eladó. Bu­dapest, V., József tér 8. 1500-AS Fiat rendkívül jó álla­potban, új gumikkal, családi ügy miatt sürgősen eladó. Negresco­kávéház, délu­tán 5—7-ig. MI MUNKA SZEMÜVEGEK, látcsövek és mindenfajta optikai cikkek szak­szerű javítása: Mayer Sándor szaklátszerésznél, Kossuth Lajos utca 15., az udvarban. IPAROSOKNAK, kereskedőknek, kik állami, városi vagy megyei szállításokkal foglalkoznak, nél­külözhetetlen A legújabb magya­rázatos kiadású Közszállítási sza­bályrendelet Ára 4 P. Kapható: »Az Est« könyvosztályán, Erzsé­bet körút 18. M­BHMnBrmK. «V OLCSÓN varr barnás pongyolfit ruhát, kosztümöt, alakítást is: fepátlné. Thököly út 80. ÜGYES kosztüm-, kabát- és ruhavarrónő, házakhoz is. özv. Sebestyénné Dohány ucca 17. ELSŐRANGÚ angol, francia munkát, alakítást jutányos áron. Kramerné divatszalón. Király ucca 51. U -­KÜJYfI -DRÓTSZÖRÜ foxi elveszett­­ Bajnok uccában. Jutalom Attila ucca 63/c. I. 2. ^ FIATAL csau-csau kutyák el­adók. Benczúr a 46., házfel­ügyelő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék